โครงการ ACC-Thailand Section

   โครงการ APSCO CubeSat Competition (ACC) เป็นโครงการหนึ่งของ APSCO ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการพัฒนาดาวเทียม CubeSat ให้แก่ประเทศสมาชิกทั้ง 8 ประเทศ ได้แก่ ไทย จีน ปากีสถาน อิหร่าน เปรู มองโกเลีย บังคลาเทศและทูร์เคีย ผ่านการแข่งขันการสร้างดาวเทียมเชิงวิศวกรรม (Engineering Model) ที่มีขนาดรวมไม่เกิน 3U ภายในระยะเวลา 3 ปี เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีโอกาสเรียนรู้ตั้งแต่การออกแบบภารกิจ การออกแบบดาวเทียม จนกระทั่งสามารถสร้างดาวเทียมเชิงวิศวกรรมได้ด้วยตนเอง โดยให้แต่ละประเทศสมาชิกทำการคัดเลือกทีมเยาวชนเข้าแข่งขันจำนวน 5 ทีม (ทีมละ 5 คน) ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ เพื่อให้ผลการสร้างดาวเทียมในขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรฐานสากล จากนั้นจึงทำการคัดเลือกหนึ่งทีมสุดท้ายที่มีศักยภาพสูงสุดของแต่ละประเทศสมาชิกเพื่อรับทุนสนับสนุนการสร้างดาวเทียมเชิงวิศวกรรมเป็นจำนวน 100,000 USD (ประมาณ 3 ล้านบาทเศษ)

    โครงการ ACC-Thailand มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานของโครงการ ACC ที่ สดช. รับผิดชอบในนามของประเทศไทย ซึ่ง สดช. ได้เล็งเห็นว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นศูนย์รวมขององค์ความรู้และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และมุ่งมั่นส่งเสริมเทคโนโลยีดาวเทียมและกิจการอวกาศมายาวนานกว่า 25 ปี จึงไว้วางใจเสนอให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพขับเคลื่อน โครงการ ACC-Thailand ตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร การให้ความรู้เบื้องต้น การออกแบบกิจกรรม การแข่งขัน รวมถึงการเสริมทักษะที่จำเป็น เพื่อเฟ้นหาทีมเยาวชนที่มีศักยภาพจำนวน 5 ทีม เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ ACC ต่อไป

   อย่างไรก็ดี ทาง สดช. และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เห็นพ้องต้องกันว่าในช่วงแรกของกิจกรรมในโครงการ ACC เป็นกิจกรรมออนไลน์ เห็นควรเพิ่มทีมเยาวชนอีก 5 ทีม รวมเป็น 10 ทีม เพื่อขยายโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของเยาวชนผู้สนใจและเป็นการใช้ประโยชน์จากการเป็นภาคีสมาชิกของ APSCO ในอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้เยาวชนที่ผ่านเข้ารอบแรกจะได้รับการอบรมการออกแบบดาวเทียมตามแนวคิด (Conceptual Design) จากผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ จากนั้นทั้ง 10 ทีมจะถูกคัดเลือกเหลือ 5 ทีมตัวจริง เพื่อเข้ากิจกรรมอื่น ๆ ของ ACC ต่อไป

“โครงการ ACC-Thailand” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นเจ้าภาพดำเนินกิจกรรม จึงแบ่งรูปแบบการจัดงาน ดังนี้

รูปแบบกิจกรรมระยะเวลาสถานที่
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการ ACC และ โครงการ ACC-ThailandFebruary 2023Online
ACC-Thailand Activity Opening
22 March 2023ม.เทคโนโลยีมหานคร
First-selection submission Deadline20 May 2023ม.เทคโนโลยีมหานคร
First-selection Result Notification31 May 2023ม.เทคโนโลยีมหานคร
Second-selection document submission deadline

25 June 2023

ม.เทคโนโลยีมหานคร
Second-selection Result Notification

1 July 2023

ม.เทคโนโลยีมหานคร

ผู้ริเริ่มการสร้างดาวเทียมด้วยบุคลากรภายในประเทศ

เมื่อกล่าวถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลายคนอาจพอรู้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งที่เป็นเลิศด้านการเรียนการสอนวิศวกรรม และเทคโนโลยี หรือมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีเปิดสอนสัตวแพทย์ เมื่อสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน แต่หลายคนโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษารุ่นใหม่อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่า มหาวิทยาลัย ฯ เคยออกแบบและพัฒนาดาวเทียมเป็นของตัวเองมาแล้ว  โดยในปี พ.ศ. 2539 .ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีในขณะนั้น ได้เล็งเห็นว่า กิจการด้านอวกาศโดยเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมมีแนวโน้มของความต้องการบุคลากรเป็นอย่างมาก เพราะความต้องการในด้านการสื่อสารและสำรวจ รวมถึงการรักษาอธิปไตยที่มากขึ้น ทำให้แต่ละประเทศในภูมิภาคมีต้องการดาวเทียมเป็นของตนเอง ทางมหาวิทยาลัย ฯ ได้ใช้เงินลงทุนกว่า 300 ล้านบาท ในการออกแบบและพัฒนาดาวเทียมเป็นของตัวเอง โดยทุนส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยูคอม

จากการสำรวจและสืบค้นข้อมูลมหาวิทยาลัย ฯ ได้พิจารณาเห็นว่า มหาวิทยาลัยเซอเรย์ (University of Surrey) ประเทศอังกฤษ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญระดับโลกในด้านการพัฒนาดาวเทียม ด้วยเหตุนี้ทางมหาวิทยาลัย ฯ จึงได้จัดตั้งทีมเพื่อไปเรียนรู้เพื่อการออกแบบและพัฒนาดาวเทียมเป็นของตัวเอง ในปี พ.ศ. 2539  ซึ่งประกอบไปด้วยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย ฯ จำนวน 11 ท่านและวิศวกรจากบริษัทยูคอมจำนวน 1 ท่าน ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 ทีมพัฒนาดาวเทียมไทพัฒ ดาวเทียมวิจัยขนาดเล็กดวงแรกของประเทศไทย

ทีมพัฒนาได้เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นระดับสูงในการออกแบบดาวเทียม การพัฒนาและการทดสอบดาวเทียมจนสามารถพัฒนาดาวเทียมได้ด้วยตนเองเมื่อ ปี พ.ศ. 2540  โดยตอนแรกดาวเทียมดวงนี้ชื่อว่า TMSAT (Thai Micro-Satellite) แต่ต่อมาดาวเทียม TMSAT ได้รับ พระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน ชื่อว่า ดาวเทียม ‘ไทพัฒ (Thaipaht) ‘ เมื่อเดือนตุลาคม 2541 หลังจากส่งขึ้นสู่วงโคจรสำเร็จ ซึ่งนอกจากจะเป็นดาวเทียมดวงแรกที่ออกแบบและพัฒนาโดยคนไทยแล้ว ยังเป็นดาวเทียมที่สามารถใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้ออกแบบไว้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ทำไม MUT ถึงได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ACC Thailand Section? ผู้ริเริ่มการสร้างดาวเทียมด้วยบุคลากรภายในประเทศ เมื่อกล่าวถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หลายคนอาจพอรู้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งที่เป็นเลิศด้านการเรียนการสอนวิศวกรรม และเทคโนโลยี หรือมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีเปิดสอนสัตวแพทย์ เมื่อสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน แต่หลายคนโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษารุ่นใหม่อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่า มหาวิทยาลัย ฯ เคยออกแบบและพัฒนาดาวเทียมเป็นของตัวเองมาแล้ว  โดยในปี พ.ศ. 2539 .ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีในขณะนั้น ได้เล็งเห็นว่า กิจการด้านอวกาศโดยเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมมีแนวโน้มของความต้องการบุคลากรเป็นอย่างมาก เพราะความต้องการในด้านการสื่อสารและสำรวจ รวมถึงการรักษาอธิปไตยที่มากขึ้น ทำให้แต่ละประเทศในภูมิภาคมีต้องการดาวเทียมเป็นของตนเอง ทางมหาวิทยาลัย ฯ ได้ใช้เงินลงทุนกว่า 300 ล้านบาท ในการออกแบบและพัฒนาดาวเทียมเป็นของตัวเอง โดยทุนส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยูคอม
จากการสำรวจและสืบค้นข้อมูลมหาวิทยาลัย ฯ ได้พิจารณาเห็นว่า มหาวิทยาลัยเซอเรย์ (University of Surrey) ประเทศอังกฤษ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญระดับโลกในด้านการพัฒนาดาวเทียม ด้วยเหตุนี้ทางมหาวิทยาลัย ฯ จึงได้จัดตั้งทีมเพื่อไปเรียนรู้เพื่อการออกแบบและพัฒนาดาวเทียมเป็นของตัวเอง ในปี พ.ศ. 2539  ซึ่งประกอบไปด้วยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย ฯ จำนวน 11 ท่านและวิศวกรจากบริษัทยูคอมจำนวน 1 ท่าน ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 ทีมพัฒนาดาวเทียมไทพัฒ ดาวเทียมวิจัยขนาดเล็กดวงแรกของประเทศไทย

     ทีมพัฒนาได้เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นระดับสูงในการออกแบบดาวเทียม การพัฒนาและการทดสอบดาวเทียมจนสามารถพัฒนาดาวเทียมได้ด้วยตนเองเมื่อ ปี พ.ศ. 2540  โดยตอนแรกดาวเทียมดวงนี้ชื่อว่า TMSAT (Thai Micro-Satellite) แต่ต่อมาดาวเทียม TMSAT ได้รับ พระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน ชื่อว่า ดาวเทียม ‘ไทพัฒ (Thaipaht) ‘ เมื่อเดือนตุลาคม 2541 หลังจากส่งขึ้นสู่วงโคจรสำเร็จ ซึ่งนอกจากจะเป็นดาวเทียมดวงแรกที่ออกแบบและพัฒนาโดยคนไทยแล้ว ยังเป็นดาวเทียมที่สามารถใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้ออกแบบไว้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

คุณสมบัติของทีมผู้เข้าร่วมการคัดเลือก กฎ กติกาและเกณฑ์การคัดเลือก

ทีมที่จะเข้าร่วมการคัดเลือกประกอบด้วยสมาชิกทีมจำนวน 5 ท่าน โดยมี อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน และนักเรียน/นักศึกษา 4 ท่าน

 • ควรเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ กับ การบินและอวกาศ (Aerospace) ไฟฟ้า
  (Electrical) เครื่องกล (Mechanical) หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) เป็นต้น
 • ควรมีสมาชิกหนึ่งคน เป็นนักศึกษาปริญญาเอก
 • นักเรียน/นักศึกษา ต้องมีสถานะนักเรียน/นักศึกษา ก่อนเริ่มเปิด (Kick-off) กิจกรรมของทางโครงการ ACC (ก่อนเดือนมิถุนายน 2566)
 • ทีมที่เข้าแข่งขันสามารถมีที่ปรึกษาจากภาคอุตสาหกรรมได้ แต่ควรอยู่ในฐานะที่ปรึกษาเท่านั้น
 • ทีมที่เข้าแข่งขันสามารถมาจากหลากหลายสถาบันการศึกษาได้

รูปแบบการแข่งขันรอบแรก

 • นำเสนอหัวข้อภารกิจและการออกแบบภารกิจเบื้องต้น
 • เงื่อนไข
  – ดาวเทียม Cubesat ขนาดไม่เกิน 3U
  – ดาวเทียมขนาด 3U จำนวน 1 ดวง หรือ ดาวเทียม 1U จำนวน 3 ดวง หรือ ดาวเทียม ขนาด 2U และ 1U อย่างละ 1 ดวง หรือขนาดอื่น ๆ  แต่รวมไม่เกิน 3U
  – มีงบประมาณในการพัฒนาดาวเทียมเชิงวิศวกรรม (Engineering model) ไม่เกิน 3 ล้านบาท (ถ้าหาข้อมูลราคาได้)
 • รายละเอียดหัวข้อสำหรับส่งเข้าแข่งขัน
  – ข้อมูลสมาชิกทีม
  – ชื่อภารกิจ
  – วัตถุประสงค์ของภารกิจ
  – คำอธิบายภารกิจ
  – ทฤษฎี/งานที่เกี่ยวข้อง
  – ภาพร่างการออกแบบโครงสร้งและการจัดวางอุปกรณ์ ตัวรับรู้ subsystem ต่าง ๆ
  – ข้อมูลเชิงเทคนิคของ Payload
  – แผนงบประมาณ
  – แผนดำเนินการ
  – การประเมินความเสี่ยง
  – แหล่งอ้างอิง
  – ภาคผนวก (ถ้ามี)

ส่งผลงานก่อน วันที่ 20 พฤษภาคม 2566  เวลา 24:00 น.

**ขยายเวลาการส่งผลงาน ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นี้เท่านั้่น**

รูปแบบการแข่งขันรอบที่สอง

 • นำเสนอการออกแบบตามแนวคิด (Conceptual design)ต่อหน้าคณะกรรมการผู้ตัดสิน ACC-Thailand
 • เงื่อนไข
  – แต่ละทีม มีเวลานำเสนอ 15 นาที และตอบคำถาม 5 นาที
  – รูปแบบเอกสาร ตามแนวทางของโครงการ ACC
  – นำเสนอเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ
 • เกณ์การประเมิน*
  1) ความสามารถในการนำเสนอและการสื่อสาร (Presentation and Delivery)
  2) ความตรงต่อเวลา (Timeliness)
  3) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
  4) ความสำคัญและนำไปใช้ประโยชน์ (Significance and Applicability)
  5) ความเป็นไปได้ทางวิศวกรรมและการเงิน (Engineering and Financial Feasibility)

วัน/เวลา ในการแข่งขัน จะแจ้งภายหลัง

รูปแบบการแข่งขันรอบสุดท้าย

 • นำเสนอการออกแบบตามแนวคิด (Conceptual design) ต่อหน้าคณะกรรมการผู้ตัดสิน ACC
  – ประมาณเดือน ธันวาคม 2566
 • นำเสนอการออกแบบดาวเทียมเบื้องต้น (Preliminary design) ต่อหน้าคณะกรรมการผู้ตัดสิน ACC และ ACCThailand
  – ประมาณเดือน กุมภาพันธ์ 2567
 • เงื่อนไข
  – รูปแบบเอกสารและการนำเสนอ ตามแนวทางของโครงการ ACC
  – นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • เกณ์การประเมิน
  – ตามแนวทางของโครงการ ACC   

     ทีมที่มีผลการประเมินโดยคณะกรรมการผู้ตัดสินของโครงการ ACC และ ACC-Thailand สูงสุด จะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทย ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่อไปของทางโครงการ ACC

     ในการคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ตัดสินของ ACC-Thailand ได้มีการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาในแต่ละรอบการคัดเลือกดังนี้ (เกณฑ์การประเมินนี้สำหรับคณะกรรมการผู้ตัดสินของ ACC-Thailand เท่านั้น)

การคัดเลือกรอบแรก

          การประเมินผลจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ จำนวน 5 ด้าน สำหรับการพิจารณาเอกสารนำเสนอภารกิจ ดังนี้

 1. แนวคิดและการอธิบายเนื้อหา (Ideas and Descriptions)
 2. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
 3. ความสำคัญและนำไปใช้ประโยชน์ (Significance and Applicability)
 4. ความเป็นไปได้ทางวิศวกรรม (Engineering feasibility)
 5. ความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน (Financial feasibility)

การคัดเลือกรอบที่สอง

 1. การประเมินผลจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ จำนวน 5 ด้าน สำหรับการนำเสนอดังนี้
 2. ความสามารถในการนำเสนอและการสื่อสาร (Presentation and Delivery)
 3. ความตรงต่อเวลา (Timeliness)
 4. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
 5. ความสำคัญและนำไปใช้ประโยชน์ (Significance and Applicability)
 6. ความเป็นไปได้ทางวิศวกรรมและการเงิน (Financial and Engineering Feasibility)

การคัดเลือกรอบสุดท้าย*

การประเมินผลจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ จำนวน 5 ด้าน สำหรับการออกแบบดาวเทียมตามเบื้องต้น ดังนี้

 1. ความสามารถในการนำเสนอและการสื่อสาร (Presentation and Delivery)
 2. ความตรงต่อเวลา (Timeliness)
 3. ความคิดสร้างสรรค์ ความสำคัญและนำไปใช้ประโยชน์ (Creativity, Significance and Applicability)
 4. ความเป็นไปได้ในการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Design Feasibility)
 5. ความสมบูรณ์ของการออกแบบดาวเทียม (Design Completeness)

* เกณฑ์การประเมินอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของโครงการ ACC

รางวัลสำหรับผู้ผ่านการประเมินรอบแรก

ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะได้รับ ประกาศนียบัตร พร้อมทั้งได้รับสิทธิ์การเข้าร่วมอบรม(ออนไลน์) หัวข้อ การออกแบบตามแนวคิด (Conceptual design) โดยผู้เชี่ยวชาญ ระดับนานาชาติ  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

รางวัลสำหรับผู้ผ่านการประเมินรอบที่สอง

ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่สองจะได้รับ ได้รับประกาศนียบัตรและได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในรอบสุดท้าย พร้อมทั้งได้รับสิทธิ์การเข้าร่วมอบรม(ออนไลน์) หลักสูตร การออกแบบดาวเทียมเบื้องต้น (Preliminary design) จากผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ และเข้าค่ายเสริมความรู้ด้านการพัฒนาดาวเทียมและเสริมทักษะสำหรับการแข่งขันระดับนานาชาติ จากผู้ทรงคุณวุฒิในประเทศไทย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย

ทีมที่ได้คะแนนประเมิน (จากคณะกรรมการผู้ตัดสิน ACC และ ACC-Thailand) สูงสุด จะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทย เพื่อร่วมกิจกรรมของ ACC ต่อไป

 • รางวัลสำหรับผู้ผ่านการประเมิน
  • ได้รับประกาศนียบัตรและได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันของ ACC ต่อไป
  • ได้สิทธิ์เข้าร่วมการอบรม (ออนไลน์) หัวข้อ การออกแบบดาวเทียมเชิงรายละเอียด (Detail design) โดยผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
   • จำนวน 36 ชม. ในหัวข้อ satellite system, satellite structure, ADCS, Communication, OBC, Thermal control, power, ground station
  • ได้สิทธิ์เข้าร่วมค่ายภาคฤดูร้อนร่วมกับ 7 ทีมตัวแทนของประเทศสมาชิกของ APSCO โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
   • ประมาณ 3 สัปดาห์ ณ ประเทศเจ้าภาพ
   • ได้รับสิทธิ์การเข้าร่วมอบรมแบบปฏิบัติงานจริง (Hand-on training) ในเรื่อง การประกอบและทดสอบดาวเทียม (Assembly, Integration and Test ; AIT)
  • ได้รับเงินสนับสนุนการพัฒนาดาวเทียมเชิงวิศวกรรม จำนวน 100,000 USD
   • ผ่านการประเมิน Detail design ได้ 40,000 USD, ผ่านการประเมินความก้าวหน้า ได้ 30,000 USD, ผ่านการประเมินการทดสอบ EM ได้ 30,000 USD

คุณสมบัติของทีมผู้เข้าร่วมการคัดเลือก กฎ กติกาและเกณฑ์การคัดเลือก

คุณสมบัติของทีมผู้เข้าร่วมการคัดเลือก

     ทีมที่จะเข้าร่วมการคัดเลือกประกอบด้วยสมาชิกทีมจำนวน 5 ท่าน โดยมี อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน และนักเรียน/นักศึกษา 4 ท่าน อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางโครงการ ACC แนะนำว่า ควรมีนักศึกษาระดับปริญญาเอก 1 ท่าน และนักศึกษา/นักเรียนในทีม ควรเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ การบินและอวกาศ (Aerospace) ไฟฟ้า (Electrical) เครื่องกล (Mechanical) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)  

กฎ/ระเบียบ

 • นักเรียน/นักศึกษา ต้องมีสถานะนักเรียน/นักศึกษา ก่อนเริ่มเปิด (Kick-off) กิจกรรมของทางโครงการ ACC (ก่อนเดือนมิถุนายน 2566)
 • ทีมที่เข้าแข่งขันสามารถมีที่ปรึกษาจากภาคอุตสาหกรรมได้ แต่ควรอยู่ในฐานะที่ปรึกษาเท่านั้น
 • ทีมที่เข้าแข่งขันสามารถมาจากหลากหลายสถาบันการศึกษาได้
 • ทีมที่เข้าร่วมการคัดเลือกต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 1 ท่าน ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรมโครงการ ACC-Thailand

กติกาและรูปแบบการแข่งขัน

การคัดเลือกรอบแรก

     ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับมอบหมายให้ทำการออกแบบหัวข้อภารกิจสำหรับดาวเทียม Cubesat ขนาดไม่เกิน 3U (ดาวเทียมขนาด 3U จำนวน 1 ดวง หรือ ดาวเทียม 1U จำนวน 3 ดวง หรือ ดาวเทียมขนาด 2U และ 1U อย่างละ 1 ดวง) และมีงบประมาณในการพัฒนาดาวเทียมเชิงวิศวกรรม (Engineering model) ไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยแต่ละทีมจะทำการพัฒนาเอกสารนำเสนอภารกิจ ที่ประกอบไปด้วย ชื่อภารกิจ ร่างการออกแบบดาวเทียม การนำไปใช้ประโยชน์ รายละเอียดค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาดาวเทียมเชิงวิศวกรรม และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แต่ละทีมต้องส่งเอกสารการออกแบบฯ ภายในเวลาที่กำหนด)

     ทีมที่มีผลการประเมินโดยคณะกรรมการผู้ตัดสินของโครงการ ACC-Thailand สูงสุด 10 อันดับแรก จะได้ผ่านเข้าสู่รอบการคัดเลือกรอบที่สอง

การคัดเลือกรอบที่สอง

     ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจำนวน 10 ทีม จะได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม (ออนไลน์) หลักสูตร การออกแบบดาวเทียมตามแนวคิด (Conceptual design) ที่จัดโดยโครงการ ACC และต้องพัฒนาเอกสารการออกแบบดาวเทียมตามแนวคิด ตามเงื่อนไขและรูปแบบของทางโครงการ ACC (เป็นภาษาอังกฤษ) ก่อนที่แต่ละทีมจะมานำเสนอผลการออกแบบดาวเทียมตามแนวคิด (นำเสนอเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้) ต่อคณะกรรมการผู้ติดสินของโครงการ ACC-Thailand โดยแต่ละทีมจะมีเวลาในการนำเสนอทีมละ 15 นาทีและมีเวลาในการตอบคำถาม 5 นาที (แต่ละทีมต้องส่งเอกสารการออกแบบฯ ภายในเวลาที่กำหนด)

     ทีมที่มีผลการประเมินโดยคณะกรรมการผู้ตัดสินของโครงการ ACC-Thailand สูงสุด 5 อันดับแรก จะได้ผ่านเข้าสู่การคัดเลือกรอบสุดท้าย

การคัดเลือกรอบสุดท้าย

     ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่สองจำนวน 5 ทีม จะต้องแนะนำทีมและภารกิจที่ได้ออกแบบไว้ (เป็นภาษาอังกฤษ) ต่อคณะกรรมการผู้ตัดสินจากโครงการ ACC เพื่อรับคำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไข และจะได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเสริมความรู้ด้านการพัฒนาดาวเทียมและเสริมทักษะสำหรับการแข่งขันระดับนานาชาติที่จัดโดยโครงการ ACC-Thailand เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจในการออกแบบดาวเทียมและทักษะที่จำเป็นในการแข่งขันระดับนานาชาติ โดยแต่ละทีมจะทำการปรับปรุงเอกสารการออกแบบดาวเทียมตามแนวคิดที่ได้รับการแนะนำทั้งจากคณะกรรมการผู้ตัดสินของ ACC และวิทยากรจากการเข้าค่ายเสริมความรู้ฯ ก่อนจะทำการส่งให้ทางคณะกรรมการผู้ตัดสินทั้งในโครงการ ACC และ ACC-Thailand รวมถึงต้องนำเสนอผลการออกแบบดาวเทียมตามแนวคิด (นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) ต่อหน้าคณะกรรมการผู้ตัดสินของโครงการ ACC (ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์) โดยใช้กติกาและการนำเสนอตามรูปแบบของโครงการ ACC เพื่อให้ทางคณะกรรมการผู้ตัดสินของโครงการ ACC ประเมินผลการออกแบบดาวเทียมตามแนวคิด (มีผลต่อการคำแนะนำของการคัดเลือกทีมตัวแทนประเทศไทย)

     หลังจากนั้นทางโครงการ ACC จะให้ทีมที่เข้ารับการคัดเลือกทั้ง 5 ทีมได้เข้าร่วมอบรบ (ออนไลน์) หลักสูตร การออกแบบดาวเทียมเบื้องต้น (Preliminary design) เพื่อให้แต่ละทีมสามารถพัฒนาเอกสารการออกแบบดาวเทียมเบื้องต้น ตามเงื่อนไขและรูปแบบของทางโครงการ ACC (เป็นภาษาอังกฤษ) ก่อนที่แต่ละทีมต้องมานำเสนอผลการออกแบบดาวเทียมเบื้องต้น (นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) ต่อคณะกรรมการผู้ติดสินของโครงการ ACC (ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์) และต่อหน้าคณะกรรมการผู้ตัดสินของโครงการ ACC-Thailand เพื่อประเมินผลการออกแบบดาวเทียมเบื้องต้น

     ทีมที่มีผลการประเมินโดยคณะกรรมการผู้ตัดสินของโครงการ ACC และ ACC-Thailand สูงสุด จะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทย ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่อไปของทางโครงการ ACC

เกณฑ์การคัดเลือก

     ในการคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ตัดสินของ ACC-Thailand ได้มีการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาในแต่ละรอบการคัดเลือกดังนี้ (เกณฑ์การประเมินนี้สำหรับคณะกรรมการผู้ตัดสินของ ACC-Thailand เท่านั้น)

การคัดเลือกรอบแรก

          การประเมินผลจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ จำนวน 5 ด้าน สำหรับการพิจารณาเอกสารนำเสนอภารกิจ ดังนี้

 1. แนวคิดและการอธิบายเนื้อหา (Ideas and Descriptions)
 2. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
 3. ความสำคัญและนำไปใช้ประโยชน์ (Significance and Applicability)
 4. ความเป็นไปได้ทางวิศวกรรม (Engineering feasibility)
 5. ความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน (Financial feasibility)

การคัดเลือกรอบที่สอง

 1. การประเมินผลจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ จำนวน 5 ด้าน สำหรับการนำเสนอดังนี้
 2. ความสามารถในการนำเสนอและการสื่อสาร (Presentation and Delivery)
 3. ความตรงต่อเวลา (Timeliness)
 4. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
 5. ความสำคัญและนำไปใช้ประโยชน์ (Significance and Applicability)
 6. ความเป็นไปได้ทางวิศวกรรมและการเงิน (Financial and Engineering Feasibility)

การคัดเลือกรอบสุดท้าย*

การประเมินผลจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ จำนวน 5 ด้าน สำหรับการออกแบบดาวเทียมตามเบื้องต้น ดังนี้

 1. ความสามารถในการนำเสนอและการสื่อสาร (Presentation and Delivery)
 2. ความตรงต่อเวลา (Timeliness)
 3. ความคิดสร้างสรรค์ ความสำคัญและนำไปใช้ประโยชน์ (Creativity, Significance and Applicability)
 4. ความเป็นไปได้ในการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Design Feasibility)
 5. ความสมบูรณ์ของการออกแบบดาวเทียม (Design Completeness)

* เกณฑ์การประเมินอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของโครงการ ACC

รางวัล

ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก

ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะได้รับ ประกาศนียบัตร พร้อมทั้งได้รับสิทธิ์การเข้าร่วมอบรม(ออนไลน์) หลักสูตร การออกแบบดาวเทียมตามแนวคิด (Conceptual design) จากผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่สอง

ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่สองจะได้รับ ประกาศนียบัตร พร้อมทั้งได้รับสิทธิ์การเข้าร่วมอบรม(ออนไลน์) หลักสูตร การออกแบบดาวเทียมเบื้องต้น (Preliminary design) จากผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ และค่ายเสริมความรู้ด้านการพัฒนาดาวเทียมและเสริมทักษะสำหรับการแข่งขันระดับนานาชาติ จากผู้ทรงคุณวุฒิในประเทศไทย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย

ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่สองจะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโครงการ ACC โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น การอบรม (ออนไลน์) ในหลักสูตร การออกแบบดาวเทียมเชิงรายละเอียด (Detail design) (เป็นภาษาอังกฤษ), ค่ายภาคฤดูร้อน (ประมาณ 3 สัปดาห์) ในหลักสูตร การประกอบและทดสอบดาวเทียมเชิงวิศวกรรม จากผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ และได้รับเงินสนับสนุนการพัฒนาดาวเทียมเชิงวิศวกรรมจำนวน 100,000 USD (ประมาณ 3 ล้านบาท) ตามเกณฑ์การแข่งขันของโครงการ ACC

>> สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการ ACC-Thailand (คลิก)

https://forms.gle/WirsS1XhMhuh8SqL6

ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกทีมที่มีศักยภาพรอบแรก โครงการ ACC-Thailand

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ขอแสดงความยินดี กับ ทีมที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการโครงการ ACC-Thailand 

รอบแรก ทั้ง 9 ทีม  ประกอบด้วย

 1. FindFire
 2. CIRFLINK
 3. AgriCubeSat
 4. OverTheClouds
 5. CubeCharge
 6. SUT-CUBE SAT
 7. KEYBOX
 8. Shamash
 9. ง่วงครับอยากนอน

ทั้งนี้ ทีมผู้สมัครที่ผ่านรอบแรกทั้ง 9 ทีม จะต้องนำเสนอผลงาน(โดยนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา) ต่อหน้าคณะกรรมการผู้ตัดสินของโครงการ ACC-Thailand

โดยแต่ละทีมจะมีเวลาในการนำเสนอ 10 นาที และมีเวลาในการตอบคำถามจากคณะกรรมการผู้ตัดสิน 10 นาที

คณะกรรมการของโครงการ ACC-Thailand รวบรวมคะแนนเสนอผลการคัดเลือกต่อ สดช. เพื่อประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ประสานการแข่งขัน จะได้กำหนดการและรายละเอียดการคัดเลือกให้ทีมแข่งขันทราบในลำดับต่อไป

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save