เปิดรับสมัครโครงการเทียบโอนวิศวะ แผนการเรียนวิศวะเสาร์-อาทิตย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT) เปิดแผนการเรียนวิศวะเสาร์-อาทิตย์ หลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) เทียบโอนวิศวะจากประสบการณ์การทำงาน มาเป็นหน่วยกิต เพื่อเพิ่มโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพสำหรับคนทำงาน สร้างโอกาสทางการศึกษาที่มากกว่า สามารถจัดสรรช่วงเวลาเรียนที่เหมาะสมได้ ทำให้สามารถเรียนและทำงานคู่ขนานกันได้ นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งชำระค่าเทอมได้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดข้อจำกัดของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี

MUT เปิดรับสมัครหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ แบบเทียบโอนหน่วยกิต และประสบการณ์การทำงาน

เพื่อผลักดันให้ผู้ที่มีวุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า และผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสในการศึกษาเพื่อต่อยอดความรู้ในสายอาชีพได้มากขึ้น MUT จึงได้เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ในโครงการเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน แผนการเรียนวิศวะเสาร์-อาทิตย์ เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจสามารถเรียนรู้คู่ขนาดไปกับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถยื่นสมัครได้ 2 วิธีคือ การเทียบโอนหน่วยกิต และการเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน

รายชื่อหลักสูตรในโครงการเทียบโอนวิศวะ

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเทียบโอนวิศวะ ในโครงการเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน สามารถตรวจสอบหลักสูตรที่เปิดรับสมัครได้ดังนี้

 • วศบ. วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 • วศบ. วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
 • วศบ. วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมควบคุมอุตสาหกรรมและเครื่องมือวัด
 • วศบ. วิศวกรรมโยธา
 • วศบ. วิศวกรรมเครื่องกล
 • วศบ. วิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ (สาขาวิศวกรรมกระบวนการเคมี)
 • วศบ. วิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์)
 • วศบ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
 • วศบ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

วิธีสมัครเทียบโอนวิศวะ แบบเทียบโอนหน่วยกิต

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน โดยได้รับการยกเว้นไม่ต้องศึกษาบางรายวิชาหรือได้รับการเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

หลักฐานการสมัคร

 • Transcript หรือ ใบระเบียบแสดงผลการเรียน (ร.บ.)
 • เอกสารคำอธิบาย/รายละเอียดรายวิชา เพื่อใช้พิจารณาการเทียบโอนรายวิชา กรณีปริญญาตรีใบที่ 2

ผลการเทียบโอน

ผู้ที่ผ่านการพิจารณาเทียบโอนหน่วยกิต จะได้รับการยกเว้น ไม่ต้องศึกษาหรือได้รับการเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร

วิธีสมัครเทียบโอนวิศวะ แบบเทียบโอนการทำงาน-ประสบการณ์การทำงาน

เป็นการนำความรู้ความสามารถ ทักษะจากการฝึกอบรม หรือ ประสบการณ์การทำงานมาใช้เทียบโอนหน่วยกิต โดยไม่ต้องเรียนรายวิชานั้น หรือ เรียนในบางหัวข้อ ทั้งนี้ คณาจารย์ผู้สอนจะทดสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ของผู้เรียนก่อน หากผ่านการพิจารณามีผลทำให้ผู้เรียนสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าเรียนในรายวิชานั้นได้  

“…เท่ากับว่า ทำงานแล้วไม่เสียเปล่า ผู้เรียนสามารถสำแดงความรู้หรือทักษะ ความสามารถที่ได้สั่งสมไว้ มาใช้เทียบโอนเป็นหน่วยกิตได้ ประหยัดเงิน และเวลา ที่ต้องเรียนซ้ำในสิ่งที่รู้ดีอยู่แล้วด้วย…”

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ต้องมีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 5 ปี 
 • เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไป

หลักฐานการสมัคร

ผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสมัคร ดังนี้

 • เอกสารรับรองการทำงานจากสถานประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญในงาน อาทิ ผลงาน ประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และเอกสารอื่น ๆ 
 • ใบ Certificate ที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ

ผลการเทียบโอน

ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะสามารถ “เทียบโอนหน่วยกิตโดยไม่ต้องเรียนรายวิชานั้น” หรือ “เทียบโอนได้และเรียนในบางหัวข้อ (Outcome) ของรายวิชา โดยคณาจารย์ผู้สอนจะทดสอบ Outcome ของผู้เรียนก่อน”

เกณฑ์การพิจารณาโครงการเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน

ผู้ที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาในโครงการเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน จะต้องผ่านการเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล หรือการสอบสัมภาษณ์ จากคณะกรรมการหลักสูตร จึงจะสามารถเข้ามาศึกษาในโครงการได้

ข้อดีของการเทียบโอนวิศวะ ในโครงการเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน

 • ตอบโจทย์คนทำงาน ลดข้อจำกัด และสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มากกว่า เพราะเป็นแผนการเรียนวิศวะเสาร์-อาทิตย์ 
 • จัดสรรช่วงเวลาเรียนที่เหมาะสมได้ ทำให้สามารถเรียนและทำงานควบคู่กันไปได้
 • เพิ่มโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ เพราะสามารถพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ให้เชี่ยวชาญมากขึ้นได้
 • เทียบโอนประสบการณ์ทำงานมาเป็นหน่วยกิต ในหลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
 • ช่วยลดค่าใช้จ่าย เพราะสามารถแบ่งชำระค่าเทอมได้ และเรียนจบได้ใน 2-3 ปี

เทียบโอนวิศวะแบบหน่วยกิต VS ประสบการณ์การทำงาน แตกต่างกันอย่างไร

ในการเทียบโอนหน่วยกิต ผู้สมัครจะต้องนำใบระเบียบแสดงผลการเรียน (Transcript) และเอกสารรายละเอียดรายวิชาที่เคยเรียน รวมถึงผลการเรียนของรายวิชานั้น ๆ มาใช้ในการพิจารณาและเทียบกับรายวิชาที่สามารถเทียบโอนได้ ส่วนการเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน จะเป็นการนำสายงานที่เราทำอยู่มาเทียบโอน โดยจะมีการพิจารณาว่า สายงานที่เราทำเข้ากับรายวิชาไหน และอาจมีการทดสอบความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเทียบโอนวิศวะ

1. โครงการเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน เปิดรับสมัครช่วงไหน?

สำหรับกำหนดการและการลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2567 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ว

2. ค่าเทอมเท่าไหร่?

สำหรับค่าเทอมโครงการเทียบโอนวิศวะตลอดหลักสูตร จะอยู่ที่ประมาณ 290,000 บาท โดยสามารถผ่อนชำระได้สูงสุด 24 งวด หรืองวดละประมาณ 12,000 บาท (กรณีศึกษาจบภายใน 2.5 ปี) ทั้งนี้ ค่าเทอมจะขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เลือกด้วยเช่นกัน

3. สมัครโครงการเทียบโอนวิศวะเรียนกี่ปี?

สามารถจบได้ภายในระยะเวลา 2-2.5 ปีการศึกษา

4. วิธีการสมัครเรียน

 • สมัครเรียนผ่านเว็บไซต์ www.mut.ac.th แจ้งข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
 • ลงทะเบียนเรียนด้วยตัวเองที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาคาร MII สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ เปิดรับสมัคร-ลงทะเบียน ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด 9:00-17:00 น.
 • ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ (แจ้งความประสงค์ ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ กับเจ้าหน้าที่ 02-988-4021-24 ได้ทุกวัน)
 • ค่าสมัคร 300 บาท สามารถชำระผ่านธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือ ที่มหาวิทยาลัยฯ

5. เอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

 • รูปถ่าย หน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ชุด

(กรณีกำลังศึกษาอยู่เทอมสุดท้าย สามารถยื่นใบรับรองเกรด 5 เทอม (วุฒิ ม.6/ปวช.) หรือ 3 เทอม (วุฒิ ปวส.)ได้)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง 1 ชุด
 • ใบรับรองแพทย์ จาก โรงพยาบาลหรือคลินิก
 • นักศึกษาชาย สำเนาใบสำคัญทางทหาร(สด.9) 1 ชุด

หมายเหตุ

 • เอกสารสำเนาขนาด A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
 • กรณีผู้สมัครมีการเปลี่ยนชื่อ–สกุล ที่ไม่ตรงกับเอกสารการสำเร็จการศึกษา หรือเอกสารขึ้นทะเบียน ให้แนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 2 ชุด

สมัครโครงการเทียบโอนวิศวะกับ MUT พัฒนาความรู้เพื่อโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ

สำหรับคนที่อยากพัฒนาความรู้เพื่อโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ การสมัครเข้าร่วมโครงการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานกับ MUT จะช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษา และยกระดับความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ให้กับคุณได้ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจโครงการเทียบโอนวิศวะกับ MUT หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อกับ MUT ได้ที่

 • สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ โทร.02-988-3650-66 ต่อ 1105-7 สายตรง 02-988-4021-24 หรือ https://www.facebook.com/mutmahanakorn
 • สำนักทะเบียน 02-988-3650-66 ต่อ 2312-14 หรือ https://www.facebook.com/mutregoffice
 • ฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 02-988-3650-66 ต่อ 2323, 2324 สายตรง 02-988-4035 หรือ https://www.facebook.com/studentloanMUT

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save