บริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ สร้างสรรค์หลักสูตรเพื่อให้บัณฑิตนั้นได้รู้จักและลงมือสร้างแผนธุรกิจด้วยตนเองตั้งแต่ต้นจนจบครบทั้งกระบวนการโดยแผนธุรกิจที่ได้จากหลักสูตรนี้ล้วนแล้วแต่เป็นแผนธุรกิจที่สามารถลงมือทำได้จริง โดยมีคณาจารย์คอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน พร้อมด้วยสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีทันสมัย และพื้นที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ทำให้บัณฑิตเกิดทักษะ ความชำนาญ ได้รับประสบการณ์ตรง พร้อมเป็นผู้ประกอบการจากแผนธุรกิจที่สร้างขึ้นระหว่างเรียนและตอบโจทย์ตลาดงานในปัจจุบันในเวลาเดียวกัน

หลักสูตรที่เปิดสอน