บัญชีบัณฑิต
Accounting

บัญชีบัณฑิต

การบัญชีเปรียบเสมือนภาษาทางธุรกิจ…ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกด้านจะต้องเรียนรู้และเข้าใจเพราะเป็นข้อมูลสำคัญเพื่อการตัดสินใจในโลกธุรกิจ ที่จะต้องจัดสรรทรัพยากรการลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด งานของนักบัญชีจึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดทำข้อมูลทางการเงินอย่างเป็นระบบและการควบคุมภายในกิจการ เพื่อให้สามารถวัดผลสำเร็จของกิจการและความสามารถของฝ่ายจัดการ และแสดงฐานะการเงินของกิจการ รวมทั้งทำหน้าที่ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของธุรกิจ

          ดังนั้น การเรียนบัญชีบัณฑิต จึงเน้นที่ความเข้าใจทางบัญชี การติดตามรายรับ รายจ่าย และการเคลื่อนไหวของเงินในองค์กร มีความสามารถในการออกแบบ และกำหนดความเป็นไปในการใช้จ่ายและสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท การเรียนการสอนมีการจัดเป็นลำดับขั้นตั้งแต่พื้นฐาน ความเข้าใจทางบัญชี การพิจารณากรณีศึกษา และการประยุกต์ใช้งาน โดยมีลำดับดังนี้

 • พื้นฐานการบริหารงาน การจัดการ การเงินการธนาคาร การตลาด การบัญชี การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี
 • ความสามารถด้านการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวทางบัญชี และสรุปเพื่อเป็นข้อมูล เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
 • ความสามารถด้านการบริหารงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถต่อยอดโอกาสในการทำงานเป็นนักบัญชี และผู้ตรวจสอบบัญชีมืออาชีพในอนาคตได้

เนื้อหาการเรียนที่น่าสนใจ

 • Business Finance in Digital Age การเงินธุรกิจยุคดิจิทัล
 • Data Analytic for Business Decision Making
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
 • Accounting Information Systems and Technology 
  ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการบัญชี
 • Tax Accounting การบัญชีภาษีอากร
 • Financial Reporting and Analysis        
  การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์
 • Accounting concepts and Financial Reporting Standards
  แนวคิดทางบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 • Profit Planning and Control   การวางแผนกำไรและการควบคุม
 • Forensic Accounting  การบัญชีนิติวิทยา
 • Tax Planning  การวางแผนภาษีอากร
 • Financial management for accountants     
  การจัดการการเงินสำหรับนักบัญชี

จบสาขานี้แล้วทํางานอะไร

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาด สามารถสร้างรายได้ในระดับที่สูง ด้วยคุณภาพที่ตอบโจทย์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม  อาทิ

 • นักบัญชี Accountant
 • ผู้ตรวจสอบบัญชี Financial Auditor
 • ผู้ตรวจสอบภายใน Internal Auditor
 • ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศ IT Auditor
 • นักบัญชีบริหาร Managerial Accounting
 • บริหารความเสี่ยง Risk Management
 • วางแผนและควบคุมงบประมาณ Budget plan and control
 • เกี่ยวกับลงทุน Investment (Bank)
 • นักวิเคราะห์และที่ปรึกษาทางธุรกิจ Business Analyst and Consultant
 • นักวิเคราะห์และที่ปรึกษาทางด้านระบบ System Analyst and Consultant

คณะบริหารธุรกิจ

บัญชีบัณฑิต (บช.บ)
บัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accounting (B.Acc.)
Accounting
หลักสูตรที่ได้การรับรองจาก
สภาวิชาชีพบัญชี

หลักสูตรที่ได้การรับรองคุณวุฒิ จากสำนักงาน  

ก.พ.

4 ปี

ปกติ

4 ปี

สหกิจ

4 ปี

4 ปี

สหกิจ

2 ปี

เทียบโอน วันธรรมดา

เทียบโอน

เสาร์-อาทิตย์

เทียบโอน

วันธรรมดา

เทียบโอน

เสาร์-อาทิตย์

กยศ.

กรอ.

Human Capital

0

จำนวนบัณฑิตของเรา​

เทอมที่ 1
นวัตกรรม เทคโนโลยีป่วนและก้าวกระโดด และการประยุกต์ทางธุรกิจ
Innovation, Disruptive Technology and Business Application
การผลิตและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่
Production and Modern Manufacturing Technology
หลักการตลาดยุคดิจิทัล
Principles of Marketing in Digital Age
จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
สะเต็มศึกษา
STEM Education
เทอมที่ 2
หลักการบัญชี
Principles of Accounting
การจัดการข้อมูลดิจิทัลและธุรกิจอัจฉริยะ
Digital Data Management and Business Intelligence
หลักการจัดการยุคดิจิทัล
Principles of Management in Digital Age
ปฏิบัติการการสำรวจตลาดและการสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่
Market Survey and New Product Idea Generation
ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล
Engineering English in The Digital World
ทักษะการบูรณาการสะเต็มเพื่อการจัดการธุรกิจ
STEM Applications for Business Management
เทอมที่ 1
การบัญชีชั้นกลาง 1
Intermediate Accounting I
ปฏิบัติการการทดสอบความคิดผลิตภัณฑ์และต้นแบบผลิตภัณฑ์
Product Idea and Prototype Testing Workshop
กฎหมายธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Business and Information Technology Laws
การศึกษาความเป็นไปได้โครงการธุรกิจ
Business Project Feasibility Study
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Business Economics
การเงินธุรกิจยุคดิจิทัล
Business Finance in Digital Age
เทอมที่ 2
การบัญชีชั้นกลาง 2
Intermediate Accounting II
การบัญชีต้นทุน 1
Cost Accounting I
ปฏิบัติการการศึกษาความเป็นไปได้โครงการธุรกิจ
Feasibility Study of Business Project Workshop
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
Data Analytic for Business Decision Making
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
English for Business and Entrepreneurship
การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน
Social Skills Development for Careers
เทอมที่ 1
การบัญชีต้นทุน 2
Cost Accounting II
ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการบัญชี
Accounting Information Systems and Technology
การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น
Auditing and Assurance
ปฏิบัติการแผนธุรกิจและการทดสอบตลาด
Business Plan and Market Test Workshop
การภาษีอากร
Taxation
วิชาเอกเลือก
Accounting Elective
เทอมที่ 2
การบัญชีภาษีอากร
Tax Accounting
การกำกับดูแลกิจการและการตรวจสอบภายใน
Corporate Governance and Internal Audit
การบัญชีชั้นสูง 1
Advanced Accounting I
การประยุกต์ใช้โปรแกรมทางการบัญชี
Applications of Accounting Software
ปฏิบัติการแผนปฏิบัติการและการดำเนินการ
Action Plan and Implementation Workshop
ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริหารธุรกิจ
English for Business Administration
เทอมที่ 3
การฝึกงานทางการบัญชี
Accounting Internship
เทอมที่ 1
การบัญชีชั้นสูง 2
Advanced Accounting II
การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์
Financial Reporting and Analysis
ปฏิบัติการการวัดผลการดำเนินการทางธุรกิจ
Business Performance Measurement Workshop
การจัดการกลยุทธ์
Strategic Management
วิชาเอกเลือก
Accounting Elective
วิชาเอกเลือก
Accounting Elective
เทอมที่ 2
การวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลทางการบัญชี
Accounting Data Analytics and Visualization
ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน
Business English for the Workplace
วิชาเอกเลือก
Accounting Elective
วิชาเอกเลือก
Accounting Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
กลุ่มวิชาการบัญชีการเงิน
แนวคิดทางบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
Accounting concepts and Financial Reporting Standards
การบัญชีสำหรับกิจการลักษณะเฉพาะ
Accounting for Specific Enterprises
สัมมนาการบัญชีการเงิน
Seminar in Financial Accounting
การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
Accounting for Public Sector
กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร
การวางแผนกำไรและการควบคุม
Profit Planning and Control
การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์
Strategic Cost Management
สัมมนาการบัญชีบริหาร
Seminar in Managerial Accounting
การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
Environmental Managerial Accounting
กลุ่มวิชาการตรวจสอบบัญชี
การบัญชีนิติวิทยา
Forensic Accounting
สัมมนาการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น
Seminar in Auditing and Assurance
สัมมนาการกำกับดูแลกิจการและการตรวจสอบภายใน
Seminar in Corporate Governance and Internal Audit
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
ระบบฐานข้อมูลการบัญชีและการจัดการ
Accounting Data Based System and Management
การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information Systems Control and Audit
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information Systems Analysis and Design
สัมมนาการจัดการระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Seminar in Accounting Information Systems Management
โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการวางแผนทรัพยากรองค์การในทางการบัญชี
Enterprise Resource Planning Software Package for Accounting
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการควบคุม
Information System Security and Control
กลุ่มอื่น ๆ
การวางแผนภาษีอากร
Tax Planning
การจัดการการเงินสำหรับนักบัญชี
Financial management for accountants
สัมมนาการภาษีอากร
Seminar in Taxation
สถิติเพื่อการวิจัยและการวิจัยทางการบัญชี
Statistics for Research and Accounting Research
หัวข้อพิเศษทางการบัญชี
Special Topics in Accounting
เทอมที่ 1
การบัญชีการเงิน
Financial Accounting
ปฏิบัติการแผนธุรกิจและการทดสอบตลาด
Business Plan and Market Test Workshop
กฎหมายธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Business and Information Technology Laws
การภาษีอากร
Taxation
การผลิตและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่
Production and Modern Manufacturing Technology
การศึกษาความเป็นไปได้โครงการธุรกิจ
Business Project Feasibility Study
การเงินธุรกิจยุคดิจิทัล
Business Finance in Digital Age
เทอมที่ 2
การบัญชีชั้นกลาง 1
Intermediate Accounting I
การบัญชีชั้นกลาง 2
Intermediate Accounting II
การบัญชีภาษีอากร
Tax Accounting
การจัดการข้อมูลดิจิทัลและธุรกิจอัจฉริยะ
Digital Data Management and Business Intelligence
ปฏิบัติการแผนปฏิบัติการและการดำเนินการ
Action Plan and Implementation Workshop
ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริหารธุรกิจ
English for Business Administration
ทักษะการบูรณาการสะเต็มเพื่อการจัดการธุรกิจ
STEM Applications for Business Management
เทอมที่ 3
การบัญชีต้นทุน 1
Cost Accounting I
การจัดการกลยุทธ์
Strategic Management
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
Data Analytic for Business Decision Making
เทอมที่ 1
การบัญชีต้นทุน 2
Cost Accounting II
ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการบัญชี
Accounting Information Systems and Technology
การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น
Auditing and Assurance
การบัญชีชั้นสูง 1
Advanced Accounting I
การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์
Financial Reporting and Analysis
วิชาเอกเลือก
Accounting Elective
ปฏิบัติการการวัดผลการดำเนินการทางธุรกิจ
Business Performance Measurement Workshop
เทอมที่ 2
การกำกับดูแลกิจการและการตรวจสอบภายใน
Corporate Governance and Internal Audit
การบัญชีชั้นสูง 2
Advanced Accounting II
การประยุกต์ใช้โปรแกรมทางการบัญชี
Applications of Accounting Software
การวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลทางการบัญชี
Accounting Data Analytics and Visualization
วิชาเอกเลือก
Accounting Elective
วิชาเอกเลือก
Accounting Elective
ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน
Business English for the Workplace
เทอมที่ 3
วิชาเอกเลือก
Accounting Elective
วิชาเอกเลือก
Accounting Elective
การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน
Social Skills Development for Careers
กลุ่มวิชาการบัญชีการเงิน
แนวคิดทางบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
Accounting concepts and Financial Reporting Standards
การบัญชีสำหรับกิจการลักษณะเฉพาะ
Accounting for Specific Enterprises
สัมมนาการบัญชีการเงิน
Seminar in Financial Accounting
การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ
Accounting for Public Sector
กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร
การวางแผนกำไรและการควบคุม
Profit Planning and Control
การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์
Strategic Cost Management
สัมมนาการบัญชีบริหาร
Seminar in Managerial Accounting
การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
Environmental Managerial Accounting
กลุ่มวิชาการตรวจสอบบัญชี
การบัญชีนิติวิทยา
Forensic Accounting
สัมมนาการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น
Seminar in Auditing and Assurance
สัมมนาการกำกับดูแลกิจการและการตรวจสอบภายใน
Seminar in Corporate Governance and Internal Audit
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี
ระบบฐานข้อมูลการบัญชีและการจัดการ
Accounting Data Based System and Management
การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information Systems Control and Audit
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information Systems Analysis and Design
สัมมนาการจัดการระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Seminar in Accounting Information Systems Management
โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการวางแผนทรัพยากรองค์การในทางการบัญชี
Enterprise Resource Planning Software Package for Accounting
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการควบคุม
Information System Security and Control
กลุ่มอื่น ๆ
การวางแผนภาษีอากร
Tax Planning
การจัดการการเงินสำหรับนักบัญชี
Financial management for accountants
สัมมนาการภาษีอากร
Seminar in Taxation
สถิติเพื่อการวิจัยและการวิจัยทางการบัญชี
Statistics for Research and Accounting Research
หัวข้อพิเศษทางการบัญชี
Special Topics in Accounting

ดาวน์โหลดแผนการเรียนฉบับเต็ม ได้ที่นี่

จ่ายครั้งแรก 10,000 บาท ตลอดหลักสูตร 4 ปี 205,000 บาท

ดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย
4 ปี
เทียบโอน วันธรรมดา

Facilities

คณาจารย์

ปริญญาเอก : ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
ปริญญาโท : MBA in Direct Marketing, University of Missoure-Kansus City, USA

ผศ. ดร.สิริภักตร์ ศิริโท คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาโท : บช.ม. การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี : บช.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ. ปิยวรรณ แก้วจันทร์ อ.ประจำ

ศิษย์เก่า

julie andrews

“Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

Jhon Doe

“Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

Riyana Moun

“Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save