การจัดการข้อมูลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
Data management for business innovation

การจัดการข้อมูลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ

     สำหรับสาขาใหม่นี้ ทางคณะบริหารธุรกิจ เล็งเห็นความจำเป็นว่าธุรกิจในปัจจุบันนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน คือ  ข้อมูล เพราะข้อมูลจะเป็นตัวชี้ให้เห็น  จุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กร  รวมถึงชี้ให้เห็นโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น  เช่น  การสร้างผลิตภัณฑ์แบบใหม่  การให้บริการแบบใหม่ๆ   ตัวอย่างง่ายๆ

 • ทำไมร้านค้าปลีกสมัยใหม่ เช่น แมคโคร โลตัส จึงรู้ว่าลูกค้าของตนจะซื้อสินค้าประเภทไหนมากน้อยแค่ไหน  แบรนด์ไหน  ช่วงไหนของปีที่มีการซื้อมากน้อย  ก็มาจากการวิเคราะห์ข้อมูล  
 • แม้กระทั่งการจัดสินค้าบนชั้นวาง  การจัดหมวดหมู่สินค้า  การเลือกตราสินค้ามาลง ก็มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
 • ทำไมบริษัทอย่างทรู เอไอเอส ดีแทค จึงรู้ว่าควรนำเสนอแพคเกจลักษณะให้กับลูกค้าก็มาจากการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้มือถือและอินเทอร์เน็ตของลูกค้า 
 • ทำไมบริษัทผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ หรือโยเกิร์ตถึงรู้ว่าควรออกรสชาติไหน  รสชาติไหนควรยกเลิก ควรมีกี่รสชาติที่นำเสนอจึงจะสร้างกำไรสูงสุด ทุกอย่างมาจากการวิเคราะห์ข้อมูล

     จะเห็นว่าข้อมูลเป็นตัวต้นทางที่จะตอบคำถามและเป็นสิ่งสนับสนุนหลักในการตัดสินใจทางธุรกิจในกลุ่มวิชานี้เราไม่ได้สร้างให้คุณเป็นผู้เขียนโปรแกรม หรือสร้างโปรแกรมที่จะใช้วิเคราะห์ข้อมูล  แต่เราสอนให้คุณรู้จักการวิเคราะห์ข้อมูล  รู้จักการนำข้อมูลไปใช้เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุด  และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นอย่าไปมองว่าชื่อ  กลุ่มวิชามันน่ากลัวเราเรียนที่จะเป็นผู้ใช้ข้อมูล  ไม่ใช่ผู้สร้างโปรแกรมที่ใช้วิเคราะห์

จบสาขานี้แล้วทํางานอะไร

  • Online Business Operators ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์
  • Business Developer นักพัฒนาธุรกิจ
  • Digital Business นักบริหารธุรกิจดิจิทัล
  • Analyst and Business Planning นักวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจ
  • Project Manager นักบริหารโครงการ
  • ENTREPRENEUR เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการ
  • Management Consultant ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
  • Personnel Management นักบริหารฝ่ายบุคคล

  คณะบริหารธุรกิจ

  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
  บริหารธุรกิจเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล
  Bachelor of Business Administration (B.B.A)
  Business Administration for Digital Economy
  การจัดการข้อมูลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
  Data management for business innovation

  หลักสูตรที่ได้การรับรองคุณวุฒิ จากสำนักงาน  

  ก.พ.

  4 ปี

  ปกติ

  4 ปี

  สหกิจ

  4 ปี

  4 ปี

  สหกิจ

  2.5 ปี

  เทียบโอน วันอาทิตย์วันเดียว

  เทียบโอน

  เสาร์-อาทิตย์

  เทียบโอน

  วันธรรมดา

  เทียบโอน

  เสาร์-อาทิตย์

  กยศ.

  กรอ.

  Human Capital

  0

  จำนวนบัณฑิตของเรา​

  เทอมที่ 1
  นวัตกรรม เทคโนโลยีป่วนและก้าวกระโดด และการประยุกต์ทางธุรกิจ
  Innovation, Disruptive Technology and Business Application
  การผลิตและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่
  Production and Modern Manufacturing Technology
  หลักการตลาดยุคดิจิทัล
  Principles of Marketing in Digital Age
  วิชาบริหารเสน่ห์
  How to Use Charm
  สะเต็มศึกษา
  STEM Education
  เทอมที่ 2
  หลักการบัญชี
  Principles of Accounting
  การจัดการข้อมูลดิจิทัลและธุรกิจอัจฉริยะ
  Digital Data Management and Business Intelligence
  หลักการจัดการยุคดิจิทัล
  Principles of Management in Digital Age
  ปฏิบัติการการสำรวจตลาดและการสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่
  Market Survey and New Product Idea Generation
  ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล
  Engineering English in The Digital World
  การสื่อสารทางธุรกิจและทักษะการนำเสนอ
  Business Communication and Presentation Skills
  เทอมที่ 1
  กฎหมายธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  Business and Information Technology Laws
  การศึกษาความเป็นไปได้โครงการธุรกิจ
  Business Project Feasibility Study
  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
  Business Economics
  การเงินธุรกิจยุคดิจิทัล
  Business Finance in Digital Age
  สถิติธุรกิจและเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล
  Business Statistics and Analytics Tools
  เทอมที่ 2
  การบัญชีการจัดการ
  Managerial Accounting
  ปฏิบัติการการศึกษาความเป็นไปได้โครงการธุรกิจ
  Feasibility Study of Business Project Workshop
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
  Data Analytic for Business Decision Making
  ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและผู้ประกอบการ
  English for Business and Entrepreneurship
  การสร้างภาพข้อมูล
  Data Visualization
  การออกแบบและจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ
  Business Database Design and Management
  เทอมที่ 1
  การจัดการกลยุทธยุคดิจิทัล
  Strategic Management in Digital Age
  การจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
  Entrepreneurship Management in Digital Age
  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  Electronic Commerce
  สารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ
  Information and Business Innovation
  การวิเคราะห์ตะกร้าสินค้า
  Market Basket Analysis
  เทคนิคการวิเคราะห์ด้านการตลาด
  Marketing Analytics Technique
  การฝึกงาน
  Internship
  เทอมที่ 2
  ปฏิบัติการการดำเนินการและการวัดผลการปฏิบัติการ
  Action Plan Implementation and Performance Measurement Workshop
  ภาษาอังกฤษสื่อสารสำหรับธุรกิจ
  English for Business Communication
  วิชาบังคับของกลุ่มวิชาเอก
  Compulsory Subject of Major
  หลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น
  Principles of Logistics Management and Basic Supply Chain
  การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ทางธุรกิจ
  Business Big Data Management
  ซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์ทางธุรกิจ
  Business Analytics Software
  โซเชียลเน็ตเวิร์กและการวิเคราะห์สื่อ
  Social Network Analysis
  เทอมที่ 3
  การฝึกงาน
  Internship
  เทอมที่ 1
  การภาษีอากร
  Taxation
  โปรแกรมประยุกต์เพื่อการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลสำหรับงานธุรกิจ
  Application program for Digital Media Creation in Business
  การวิเคราะห์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
  Customer Relationship Management Analysis
  จรรยาบรรณวิชาชีพ
  Professional Ethics
  วิชาเลือกเสรี
  Free Elective
  เทอมที่ 2
  ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับการทำงาน
  Business English for The Workplace
  โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการวางแผนทรัพยากรองค์กรในทางธุรกิจ
  Enterprise Resource Planning Software for Business
  โครงงานธุรกิจ
  Business Project
  วิชาเลือกของกลุ่มวิชาเอก
  Elective Subject of Major
  วิชาเลือกเสรี
  Free Elective
  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านของวิชาเอก
  พฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล
  Consumer Behavior
  ช่องทางการจัดจาหน่ายและโลจิสติกส์ยุคดิจิทัล
  Distribution Channel and Logistics in Digital Age
  การส่งเสริมการตลาดและการบริหารสื่อใหม่
  Promotion and New Media Management
  การจัดการการตลาด
  Marketing Management
  โครงงานธุรกิจ
  Business Project
  การจัดการผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและการกำหนดราคา
  Product Innovation and Pricing Management
  การวิเคราะห์ข้อมูลและการตลาดอัจฉริยะ
  Data Analytics and Marketing Intelligence
  สถิติและการวิจัยทางการตลาด
  Statistics and Marketing Research
  การสร้างตราสินค้ายุคเศรษฐกิจดิจิทัล
  Brand Building in Digital Economy
  กลยุทธ์การตลาดและการประยุกต์ศิลปะการรบ
  Marketing Strategies and the Applications of Art of War
  การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
  Digital Marketing Communication
  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  Electronic Commerce
  กลุ่มวิชาเลือกของวิชาเอก
  การตลาดระหว่างประเทศ
  International Marketing
  การเป็นผู้อุปถัมภ์และกิจกรรมทางการตลาด
  Events and Sponsorship Marketing
  การตลาดบริการยุคดิจิทัล
  Service Marketing in Digital Age
  การจัดการเพื่อการส่งออกและนำเข้า
  Export-Import Management
  การจัดการงานขาย
  Sales Management
  การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ยุคดิจิทัล
  Customer Relationship Management in Digital Age
  สัมมนากลยุทธ์การแข่งขัน
  Seminar in Competitive Strategies
  เทอมที่ 1
  หลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น
  Principles of Logistics Management and Supply Chain
  การศึกษาความเป็นไปได้โครงการธุรกิจ
  Business Project Feasibility Study
  การเงินธุรกิจยุคดิจิทัล
  Business Finance in Digital Age
  การศึกษาความเป็นไปได้โครงการธุรกิจ
  Business Project Feasibility Study
  หลักการตลาดยุคดิจิทัล
  Principles of Marketing in Digital Age
  สถิติธุรกิจและเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล
  Business Statistics and Analytics Tools
  เทอมที่ 2
  หลักการบัญชี
  Principles of Accounting
  ปฏิบัติการการศึกษาความเป็นไปได้โครงการธุรกิจ
  Business Project Feasibility Study Workshop
  การสร้างภาพข้อมูล
  Data Visualization
  การออกแบบและจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ
  Business Database Design and Management
  เทอมที่ 3
  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
  Data Analytic for Business Decision Making
  การผลิตและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่
  Production and Modern Manufacturing Technology
  เทอมที่ 1
  กฎหมายธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  Business and Information Technology Laws
  การจัดการกลยุทธ์ยุคดิจิทัล
  Strategic Management in Digital Age
  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
  English for Business Communication
  การวิเคราะห์ข้อมูลและการตลาดอัจฉริยะ
  Data Analytics and Marketing Intelligence
  สารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ
  Information and Business Innovation
  เทคนิคการวิเคราะห์ด้านการตลาด
  Marketing Analytics Technique
  เทอมที่ 2
  การจัดการข้อมูลดิจิทัลและธุรกิจอัจฉริยะ
  Digital Data Management and Business Intelligence
  ปฏิบัติการการดำเนินการและการวัดผล
  Action Plan Implementation and Measurement Workshop
  ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน
  Business English for the Workplace
  การวิเคราะห์สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ก
  Social Network Analysis
  เทอมที่ 3
  การจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
  Entrepreneurship Management in Digital Age
  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  Electronic Commerce
  เทอมที่ 1
  การบัญชีการจัดการ
  Managerial Accounting
  การภาษีอากร
  Taxation
  โครงงานแผนธุรกิจ
  Business Plan Project
  โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการวางแผนทรัพยากร
  Enterprise Resource Planning Softwaree

  ดาวน์โหลดแผนการเรียนฉบับเต็ม ได้ที่นี่

  จ่ายครั้งแรก 10,000 บาท ตลอดหลักสูตร 4 ปี 192,600 บาท

  ดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย
  4 ปี
  เทียบโอน วันธรรมดา

  Facilities

  คณาจารย์

  ปริญญาเอก : ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  ปริญญาโท : MBA in Direct Marketing, University of Missoure-Kansus City, USA

  ผศ. ดร.สิริภักตร์ ศิริโท คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

  ปริญญาเอก : Ph.D. (Media and Cultural Studies),Cardiff University, UK
  ปริญญาโท : ว.ม. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

  ผศ. ดร.ชื่นสุมล บุนนาค รองผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

  ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ปริญญาโท : วท.ม. (เกียรตินิยม) สาขาเทคโนโลยีการบริหารเอกการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  ดร.สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์ รองคณบดี ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการนักศึกษา

  ศิษย์เก่า

  julie andrews

  “Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

  Jhon Doe

  “Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

  Riyana Moun

  “Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

  เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

  Privacy Preferences

  คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

  Accept All
  Manage Consent Preferences
  • Always Active

  Save