การตลาดยุคดิจิทัล
Digital Marketing

การตลาดยุคดิจิทัล

เพราะโลกไม่เคยหยุดนิ่ง…การเข้าใจตลาดและผู้บริโภคจึงเป็นสิ่งสำคัญในการทำการตลาดในยุคปัจจุบัน  การศึกษาในสาขาวิชาเอกการตลาดยุคดิจิทัล จึงมุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้จากการพิจารณากรณีศึกษาต่างๆ และการนำความรู้และประสบการณ์ระหว่างศึกษาไปประยุกต์ใช้งานได้จริง รู้เท่าทันยุคดิจิทัล โดยนำเทคโนโลยีด้านการบริหารงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การศึกษาระบบตลาดในยุคดิจิทัลมาใช้ในหลักสูตร เน้นความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐาน การบริหารงาน การจัดการ การเงิน ธนาคาร การตลาด บัญชี การใช้งานและพัฒนาโปรแกรม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้สินค้าและบริการ ทำให้สามารถเพิ่มคุณค่า และนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่อผู้บริโภคได้อย่างตรงใจ

          ผู้เรียนจะได้ฝึกการสร้างแผนธุรกิจที่ใช้งานได้จริงครบทุกกระบวนการระหว่างเรียนด้วยตัวเอง โดยมีคณาจารย์ทำหน้าที่เป็น coach ตั้งแต่ปี 1 จนจบการศึกษา นอกจากนี้ ทางคณะบริหารธุรกิจยังได้มีการนำความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มาประยุกต์ในการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาของคณะฯอีกด้วย

เนื้อหาการเรียนที่น่าสนใจ

 • Consumer Behavior พฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล
 • Distribution Channel and Logistics in Digital Age 
  ช่องทางการจัดจาหน่ายและโลจิสติกส์ยุคดิจิทัล
 • Promotion and New Media Management 
  การส่งเสริมการตลาดและการบริหารสื่อใหม่
 • Marketing Management การจัดการการตลาด
 • Business Project โครงงานธุรกิจ
 • Product Innovation and Pricing Management 
  การจัดการผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและการกำหนดราคา
 • Data Analytics and Marketing Intelligence 
  การวิเคราะห์ข้อมูลและการตลาดอัจฉริยะ
 • Statistics and Marketing Research 
  สถิติและการวิจัยทางการตลาด
 • Brand Building in Digital Economy 
  การสร้างตราสินค้ายุคเศรษฐกิจดิจิทัล
 • Marketing Strategies and the Applications of Art of War 
  กลยุทธ์การตลาดและการประยุกต์ศิลปะการรบ
 • Digital Marketing Communication การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
 • Electronic Commerce การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

จบสาขานี้แล้วทํางานอะไร

 • Strategic Marketing Planner การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
 • Marketing Analyst นักวิเคราะห์การตลาด
 • Content Marketing นักสื่อสารการตลาด
 • Digital Marketer นักการตลาดดิจิทัล
 • International Marketer นักการตลาดระหว่างประเทศ
 • Academic Marketer นักวิชาการด้านการตลาด
 • Event Marketing นักกิจกรรมทางการตลาด
 • Marketing Consultant ที่ปรึกษาด้านการตลาด 

คณะบริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
บริหารธุรกิจเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล
Bachelor of Business Administration (B.B.A)
Business Administration for Digital Economy
สาขาการตลาดยุคดิจิทัล
Digital Marketing

หลักสูตรที่ได้การรับรองคุณวุฒิ จากสำนักงาน  

ก.พ.

4 ปี

ปกติ

4 ปี

สหกิจ

4 ปี

4 ปี

สหกิจ

2.5 ปี

เทียบโอน วันอาทิตย์วันเดียว

เทียบโอน

เสาร์-อาทิตย์

เทียบโอน

วันธรรมดา

เทียบโอน

เสาร์-อาทิตย์

กยศ.

กรอ.

Human Capital

0

จำนวนบัณฑิตของเรา​

เทอมที่ 1
นวัตกรรม เทคโนโลยีป่วนและก้าวกระโดด และการประยุกต์ทางธุรกิจ
Innovation, Disruptive Technology and Business Application
การผลิตและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่
Production and Modern Manufacturing Technology
หลักการตลาดยุคดิจิทัล
Principles of Marketing in Digital Age
จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
สะเต็มศึกษา
STEM Education
เทอมที่ 2
หลักการบัญชี
Principles of Accounting
การจัดการข้อมูลดิจิทัลและธุรกิจอัจฉริยะ
Digital Data Management and Business Intelligence
หลักการจัดการยุคดิจิทัล
Principles of Management in Digital Age
ปฏิบัติการการสำรวจตลาดและการสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่
Market Survey and New Product Idea Generation
ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล
Engineering English in The Digital World
ทักษะการบูรณาการสะเต็มเพื่อการจัดการธุรกิจ
STEM Applications for Business Management
เทอมที่ 1
ปฏิบัติการการทดสอบความคิดผลิตภัณฑ์และต้นแบบผลิตภัณฑ์
Product Idea and Prototype Testing Workshop
กฎหมายธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Business and Information Technology Laws
การศึกษาความเป็นไปได้โครงการธุรกิจ
Business Project Feasibility Study
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Business Economics
การเงินธุรกิจยุคดิจิทัล
Business Finance in Digital Age
วิชาบังคับของกลุ่มวิชาเอก
Compulsory Subject of Major
เทอมที่ 2
การบัญชีการจัดการ
Managerial Accounting
ปฏิบัติการการศึกษาความเป็นไปได้โครงการธุรกิจ
Feasibility Study of Business Project Workshop
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
Data Analytic for Business Decision Making
ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและผู้ประกอบการ
English for Business and Entrepreneurship
วิชาบังคับของกลุ่มวิชาเอก
Compulsory Subject of Major
วิชาบังคับของกลุ่มวิชาเอก
Compulsory Subject of Major
เทอมที่ 1
ปฏิบัติการแผนธุรกิจและการทดสอบตลาด
Business Plan and Market Test Workshop
การจัดการกลยุทธ์
Strategic Management
วิชาบังคับของกลุ่มวิชาเอก
Compulsory Subject of Major
วิชาบังคับของกลุ่มวิชาเอก
Compulsory Subject of Major
วิชาบังคับของกลุ่มวิชาเอก
Compulsory Subject of Major
เทอมที่ 2
ภาษาอังกฤษสื่อสารสำหรับธุรกิจ
English for Business Communication
ปฏิบัติการแผนปฏิบัติการและการดำเนินการ
Action Plan and Implementation Workshop
วิชาบังคับของกลุ่มวิชาเอก
Compulsory Subject of Major
วิชาบังคับของกลุ่มวิชาเอก
Compulsory Subject of Major
วิชาบังคับของกลุ่มวิชาเอก
Compulsory Subject of Major
วิชาเลือกของกลุ่มวิชาเอก
Elective Subject of Major
วิชาเลือกของกลุ่มวิชาเอก
Elective Subject of Major
เทอมที่ 3
การฝึกงาน
Internship
เทอมที่ 1
ปฏิบัติการการวัดผลการดำเนินการทางธุรกิจ
Business Performance Measurement Workshop
การภาษีอากร
Taxation
วิชาบังคับของกลุ่มวิชาเอก
Compulsory Subject of Major
วิชาบังคับของกลุ่มวิชาเอก
Compulsory Subject of Major
วิชาเลือกของกลุ่มวิชาเอก
Elective Subject of Major
เทอมที่ 2
ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับการทำงาน
Business English for The Workplace
การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน
Social Skills Development for Careers
โครงงานธุรกิจ
Business Project
วิชาเลือกของกลุ่มวิชาเอก
Elective Subject of Major
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านของวิชาเอก
พฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล
Consumer Behavior
ช่องทางการจัดจาหน่ายและโลจิสติกส์ยุคดิจิทัล
Distribution Channel and Logistics in Digital Age
การส่งเสริมการตลาดและการบริหารสื่อใหม่
Promotion and New Media Management
การจัดการการตลาด
Marketing Management
โครงงานธุรกิจ
Business Project
การจัดการผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและการกำหนดราคา
Product Innovation and Pricing Management
การวิเคราะห์ข้อมูลและการตลาดอัจฉริยะ
Data Analytics and Marketing Intelligence
สถิติและการวิจัยทางการตลาด
Statistics and Marketing Research
การสร้างตราสินค้ายุคเศรษฐกิจดิจิทัล
Brand Building in Digital Economy
กลยุทธ์การตลาดและการประยุกต์ศิลปะการรบ
Marketing Strategies and the Applications of Art of War
การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
Digital Marketing Communication
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Commerce
กลุ่มวิชาเลือกของวิชาเอก
การตลาดระหว่างประเทศ
International Marketing
การเป็นผู้อุปถัมภ์และกิจกรรมทางการตลาด
Events and Sponsorship Marketing
การตลาดบริการยุคดิจิทัล
Service Marketing in Digital Age
การจัดการเพื่อการส่งออกและนำเข้า
Export-Import Management
การจัดการงานขาย
Sales Management
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ยุคดิจิทัล
Customer Relationship Management in Digital Age
สัมมนากลยุทธ์การแข่งขัน
Seminar in Competitive Strategies
เทอมที่ 1
ปฏิบัติการแผนธุรกิจและการทดสอบตลาด
Business Plan and Market Test Workshop
การผลิตและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่
Production and Modern Manufacturing Technology
การเงินธุรกิจยุคดิจิทัล
Business Finance in Digital Age
การศึกษาความเป็นไปได้โครงการธุรกิจ
Business Project Feasibility Study
การจัดการการตลาด
Marketing Management
การสร้างตราสินค้ายุคเศรษฐกิจดิจิทัล
Brand Building in Digital Economy
เทอมที่ 2
ทักษะการบูรณาการสะเต็มเพื่อการจัดการธุรกิจปฏิบัติการแผนธุรกิจ
STEM Applications for Business Management
ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและผู้ประกอบการ
English for Business and Entrepreneurship
การจัดการข้อมูลดิจิทัลและธุรกิจอัจฉริยะ
Digital Data Management and Business Intelligence
ปฏิบัติการแผนปฏิบัติการและการดำเนินการ
Action Plan and Implementation Workshop
กฎหมายธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Business and Information Technology Laws
พฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล
Consumer Behavior
การจัดการงานขาย
Sales Management
เทอมที่ 3
หลักการบัญชี
Principles of Accounting
การจัดการกลยุทธ์
Managerial Accounting
การเป็นผู้อุปถัมภ์และกิจกรรมทางการตลาด
Events and Sponsorship Marketing
เทอมที่ 1
ภาษาอังกฤษสื่อสารสำหรับธุรกิจ
English for Business Communication
การบัญชีการจัดการ
Managerial Accounting
การภาษีอากร
Taxation
การวิเคราะห์ข้อมูลและการตลาดอัจฉริยะ
Data Analytics and Marketing Intelligence
สถิติและการวิจัยทางการตลาด
Statistics and Marketing Research
การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
Digital Marketing Communication
เทอมที่ 2
ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับการทำงาน
Business English for The Workplace
โครงงานธุรกิจ
Business Project
การจัดการผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและการกำหนดราคา
Product Innovation and Pricing Management
การตลาดบริการยุคดิจิทัล
Service Marketing in Digital Age
กลยุทธ์การตลาดและการประยุกต์ศิลปะการรบ
Marketing Strategies and the Applications of Art of War
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Commerce
เทอมที่ 3
การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน
Social Skills Development for Careers
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
Data Analytic for Business Decision Making
การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน
Social Skills Development for Careers

ดาวน์โหลดแผนการเรียนฉบับเต็ม ได้ที่นี่

จ่ายครั้งแรก 10,000 บาท ตลอดหลักสูตร 4 ปี 192,600 บาท

ดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย
4 ปี
เทียบโอน วันธรรมดา

Facilities

คณาจารย์

ปริญญาเอก : ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
ปริญญาโท : MBA in Direct Marketing, University of Missoure-Kansus City, USA

ผศ. ดร.สิริภักตร์ ศิริโท คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาเอก : Ph.D. (Media and Cultural Studies),Cardiff University, UK
ปริญญาโท : ว.ม. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

ผศ. ดร.ชื่นสุมล บุนนาค รองผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาโท : วท.ม. (เกียรตินิยม) สาขาเทคโนโลยีการบริหารเอกการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ดร.สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์ รองคณบดี ฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการนักศึกษา

ศิษย์เก่า

julie andrews

“Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

Jhon Doe

“Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

Riyana Moun

“Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save