โลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม
Global Logistics and Industrial Management

โลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม

ถ้าธุรกิจมีการจัดการโลจิสติกส์ที่ดี จะสามารถลดต้นทุนหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้า และ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้…

          โลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม เป็นอีกสาขาวิชาที่ได้รับการปรับปรุงรายวิชาให้มีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเติมเต็มกันและกันระหว่างวิศวกรอุตสาหการและโลจิสติกส์ที่ยังมีความรู้ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการไม่ลึกซึ้งพอ กับนักบริหารจัดการที่ไม่สู้มีความรู้ด้านเทคนิคการผลิต การจัดการด้านคุณภาพและการลดต้นทุนการผลิต จึงถือเป็นการบูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์ ที่มีผลดีต่อการดำเนินธุรกิจ หลักสูตรนี้จึงมุ่งสร้างบัณฑิตที่มีแนวคิดเชิงระบบ รอบรู้การจัดการโลจิสติกส์สากลเพื่อยกระดับการขนส่งระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากของภาคอุตสาหกรรมในขณะนี้

          บัณฑิตที่จบวิชาเอกโลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม จะสามารถทำงานทั้งการจัดการโลจิสติกส์และการจัดการอุตสาหกรรมไปด้วยกัน มีตลาดงานรองรับที่กว้างขวาง ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการทำ workshop การทำแผนธุรกิจ ซึ่งจะได้เรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการไปจนถึงการเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการ สามารถทำงานได้ทั้งในฝ่ายการผลิต ทำหน้าที่วางแผนการผลิต ควบคุมการผลิต ควบคุมคุณภาพ วิเคราะห์และออกแบบระบบงานผลิต ประสานงานระหว่างฝ่ายการผลิตและฝ่ายอื่นๆ เช่น ฝ่ายบุคคล จัดสมดุลสายการผลิต จัดระบบคุณภาพ ระบบความปลอดภัย เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยด้านการผลิต การบรรจุหีบห่อ จนถึงการขนส่ง ในขณะเดียวกันหากประสงค์ศึกษาต่อ สามารถเลือกเรียนได้หลากหลายสาขา อาทิ การจัดการอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการงานวิศวกรรม MBA และ จิตวิทยาอุตสาหกรรมขั้นสูง เป็นต้น

เนื้อหาการเรียนที่น่าสนใจ

 • Excellence Distribution Solution Management
  การจัดการการกระจายสินค้าสู่ความเป็นเลิศ
 • Oversea Purchasing and Digital Technology
  การจัดซื้อระหว่างประเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
 • Industrial Safety Standard 
  มาตรฐานและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
 • Export – Import Consolidation Management for Global Business
  การจัดการการรวบรวมสินค้าเพื่อส่งออกและนำเข้าสำหรับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • Work Study and Work Analysis 
  การศึกษาและการวิเคราะห์งานอุตสาหกรรม
 • SMART Technologies Management for Logistics and Industrial Business
  การจัดการเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดสำหรับธุรกิจโลจิสติกส์และอุตสาหกรรม
 • Business Software Application in Industrial and Logistics
  การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางธุรกิจในอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
 • Modern Industrial Engineering Techniques for Problems Solving Business
  เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการสมัยใหม่กับการแก้ปัญหาธุรกิจ
 • Business Project โครงงานธุรกิจ
 • Supply Chain and Logistics Management in Digital Age
  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานยุคดิจิทัล
 • Small and Medium Business Management in Digital Age
  การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคดิจิทัล
 • Human Resources Management in Digital Age
  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัล

จบสาขานี้แล้วทํางานอะไร

 • Logistics and Supply Chain Analyst นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • Material Planner นักวางแผนวัสดุ
 • Production and distribution การผลิตและการกระจายสินค้า
 • Operations Analyst นักวิเคราะห์กระบวนการ
 • Business Process Analyst กระบวนการทางธุรกิจ
 • Procurement Manager ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
 • Transportation ฝ่ายการขนส่ง
 • Shipping and Warehouse ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า

คณะบริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
บริหารธุรกิจเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล
Bachelor of Business Administration (B.B.A)
Business Administration for Digital Economy
สาขาโลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม
Global Logistics and Industrial Management

หลักสูตรที่ได้การรับรองคุณวุฒิ จากสำนักงาน  

ก.พ.

4 ปี

ปกติ

4 ปี

สหกิจ

4 ปี

4 ปี

สหกิจ

2.5 ปี

เทียบโอน วันอาทิตย์วันเดียว

เทียบโอน

เสาร์-อาทิตย์

เทียบโอน

วันธรรมดา

เทียบโอน

เสาร์-อาทิตย์

กยศ.

กรอ.

Human Capital

0

จำนวนบัณฑิตของเรา​

เทอมที่ 1
นวัตกรรม เทคโนโลยีป่วนและก้าวกระโดด และการประยุกต์ทางธุรกิจ
Innovation, Disruptive Technology and Business Application
การผลิตและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่
Production and Modern Manufacturing Technology
หลักการตลาดยุคดิจิทัล
Principles of Marketing in Digital Age
สะเต็มศึกษา
STEM Education
วิชาบริหารเสน่ห์
เทอมที่ 2
หลักการบัญชี
Principles of Accounting
การจัดการข้อมูลดิจิทัลและธุรกิจอัจฉริยะ
Digital Data Management and Business Intelligence
หลักการจัดการยุคดิจิทัล
Principles of Management in Digital Age
ปฏิบัติการแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่
New Product Idea Generating Workshop
ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล
Engineering English in The Digital World
การสื่อสารทางธุรกิจและทักษะการนำเสนอ
Business Communication and Presentation Skills
เทอมที่ 1
กฎหมายธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Business and Information Technology Laws
การศึกษาความเป็นไปได้โครงการธุรกิจ
Business Project Feasibility Study
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Business Economics
การเงินธุรกิจยุคดิจิทัล
Business Finance in Digital Age
เทคโนโลยีความปลอดภัยในการจัดการอุตสาหกรรม
Technology in Industrial Safety Management
เทอมที่ 2
การบัญชีการจัดการ
Managerial Accounting
ปฏิบัติการการศึกษาความเป็นไปได้โครงการธุรกิจ
Business Project Feasibility Study Workshop
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
Data Analytic for Business Decision Making
ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและผู้ประกอบการ
English for Business and Entrepreneurship
การจัดซื้อระหว่างประเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
Oversea Purchasing and Digital Technology
การศึกษาวิธีการทำงานอุตสาหกรรม
Industrial Work Study
เทอมที่ 1
การจัดการกลยุทธ์ยุคดิจิทัล
Strategic Management in Digital Age
การจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
Entrepreneurship Management in Digital Age
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Commerce
การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อความยั่งยืนในยุคดิจิทัล
Sustainable Transportation and Logistics Management in the Digital Age
การรวบรวมสินค้าเพื่อส่งออกและนำเข้า
Export – Import Consolidation Management
ซอฟต์แวร์ทางธุรกิจในเชิงอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
Business Software for Industrial and Logistics
เทอมที่ 2
ปฏิบัติการการดำเนินการและการวัดผล
Action Plan Implementation and Measurement Workshop
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
English for Business Communication
หลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น
Principles of Logistics Management and Supply Chain
การวางแผนและควบคุมการผลิต
Production Planning and Control
การจัดการเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดสำหรับธุรกิจโลจิสติกส์และอุตสาหกรรม
SMART Technologies Management for Logistics and Industrial Business
เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการสมัยใหม่กับการแก้ปัญหาธุรกิจ
Modern Industrial Engineering Techniques for Problems Solving Business
เทอมที่ 3
การฝึกงาน
Internship
เทอมที่ 1
การภาษีอากร
Taxation
โปรแกรมประยุกต์เพื่อการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล
Application program for Digital Media Creation
จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
Business Ethics and Social Responsibility
หัวข้อพิเศษในโลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม
Special Topics in Global Logistics and Industrial Management
ธุรกิจรับจัดการขนส่งและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
Freight Forwarding and Multimodal Transport Business
เทอมที่ 2
ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับการทำงาน
Business English for The Workplace
โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการวางแผนทรัพยากร
Enterprise Resource Planning Software
โครงงานธุรกิจ
Business Project
วิชาเลือกเสรี
เทอมที่ 1
หลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น
Principles of Logistics Management and Supply Chain
การศึกษาความเป็นไปได้โครงการธุรกิจ
Business Project Feasibility Study
การเงินธุรกิจยุคดิจิทัล
Business Finance in Digital Age
หลักการตลาดยุคดิจิทัล
Principles of Marketing in Digital Age
เทคโนโลยีความปลอดภัยในการจัดการอุตสาหกรรม
Technology in Industrial Safety Management
เทอมที่ 2
หลักการบัญชี
Principles of Accounting
ปฏิบัติการการศึกษาความเป็นไปได้โครงการธุรกิจ
Business Project Feasibility Study Workshop
การศึกษาวิธีการทำงานอุตสาหกรรม
Industrial Work Study
การจัดการเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดสำหรับธุรกิจโลจิสติกส์และอุตสาหกรรม
SMART Technologies Management for Logistics and Industrial Business
เทอมที่ 3
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
Data Analytic for Business Decision Making
การผลิตและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่
Production and Modern Manufacturing Technology
เทอมที่ 1
กฎหมายธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Business and Information Technology Laws
การจัดการกลยุทธ์ยุคดิจิทัล
Strategic Management in Digital Age
ภาษาอังกฤษสื่อสารสำหรับธุรกิจ
English for Business Communication
การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อความยั่งยืนในยุคดิจิทัล
Sustainable Transportation and Logistics Management in the Digital Age
การรวบรวมสินค้าเพื่อส่งออกและนำเข้า
Export – Import Consolidation Management
เทอมที่ 2
การจัดการข้อมูลดิจิทัลและธุรกิจอัจฉริยะ
Digital Data Management and Business Intelligence
ปฏิบัติการการดำเนินการและการวัดผล
Action Plan Implementation and Measurement Workshop
ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับการทำงาน
Business English for The Workplace
การวางแผนและควบคุมการผลิต
Production Planning and Control
เทอมที่ 3
การจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
Entrepreneurship Management in Digital Age
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Commerce
เทอมที่ 1
การบัญชีการจัดการ
Managerial Accounting
การภาษีอากร
Taxation
โครงงานแผนธุรกิจ
Business Plan Project
โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการวางแผนทรัพยากร
Enterprise Resource Planning Software

ดาวน์โหลดแผนการเรียนฉบับเต็ม ได้ที่นี่

จ่ายครั้งแรก 10,000 บาท ตลอดหลักสูตร 4 ปี 192,600 บาท

ดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย
4 ปี
เทียบโอน วันธรรมดา

Facilities

คณาจารย์

ปริญญาเอก : ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
ปริญญาโท : MBA in Direct Marketing, University of Missoure-Kansus City, USA

ผศ. ดร.สิริภักตร์ ศิริโท คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาโท : วท.ม. การจัดการประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประเทศไทย

ดร.ชิตวันพัทณ์ วีระสัย อ.ประจำ

ปริญญาโท : บธ.ม. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อาจารย์กนกกาญจน์ ขวัญนวล อ.ประจำ

ปริญญาเอก : Ph.D. Banking and Finance The Universiy of New South Wales , Australia
ปริญญาโท : M.Sc. Finance and Economics The London School of Economics and Political Science

ดร.ชยงการ ภมรมาศ อ.ประจำ
julie andrews

“Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

Jhon Doe

“Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

Riyana Moun

“Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save