โลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม
Global Logistics and Industrial Management

โลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม

ถ้าธุรกิจมีการจัดการโลจิสติกส์ที่ดี จะสามารถลดต้นทุนหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้า และ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้…

          โลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม เป็นอีกสาขาวิชาที่ได้รับการปรับปรุงรายวิชาให้มีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเติมเต็มกันและกันระหว่างวิศวกรอุตสาหการและโลจิสติกส์ที่ยังมีความรู้ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการไม่ลึกซึ้งพอ กับนักบริหารจัดการที่ไม่สู้มีความรู้ด้านเทคนิคการผลิต การจัดการด้านคุณภาพและการลดต้นทุนการผลิต จึงถือเป็นการบูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์ ที่มีผลดีต่อการดำเนินธุรกิจ หลักสูตรนี้จึงมุ่งสร้างบัณฑิตที่มีแนวคิดเชิงระบบ รอบรู้การจัดการโลจิสติกส์สากลเพื่อยกระดับการขนส่งระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากของภาคอุตสาหกรรมในขณะนี้

          บัณฑิตที่จบวิชาเอกโลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม จะสามารถทำงานทั้งการจัดการโลจิสติกส์และการจัดการอุตสาหกรรมไปด้วยกัน มีตลาดงานรองรับที่กว้างขวาง ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการทำ workshop การทำแผนธุรกิจ ซึ่งจะได้เรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการไปจนถึงการเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการ สามารถทำงานได้ทั้งในฝ่ายการผลิต ทำหน้าที่วางแผนการผลิต ควบคุมการผลิต ควบคุมคุณภาพ วิเคราะห์และออกแบบระบบงานผลิต ประสานงานระหว่างฝ่ายการผลิตและฝ่ายอื่นๆ เช่น ฝ่ายบุคคล จัดสมดุลสายการผลิต จัดระบบคุณภาพ ระบบความปลอดภัย เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยด้านการผลิต การบรรจุหีบห่อ จนถึงการขนส่ง ในขณะเดียวกันหากประสงค์ศึกษาต่อ สามารถเลือกเรียนได้หลากหลายสาขา อาทิ การจัดการอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการงานวิศวกรรม MBA และ จิตวิทยาอุตสาหกรรมขั้นสูง เป็นต้น

เนื้อหาการเรียนที่น่าสนใจ

 • Excellence Distribution Solution Management
  การจัดการการกระจายสินค้าสู่ความเป็นเลิศ
 • Oversea Purchasing and Digital Technology
  การจัดซื้อระหว่างประเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
 • Industrial Safety Standard 
  มาตรฐานและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
 • Export – Import Consolidation Management for Global Business
  การจัดการการรวบรวมสินค้าเพื่อส่งออกและนำเข้าสำหรับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • Work Study and Work Analysis 
  การศึกษาและการวิเคราะห์งานอุตสาหกรรม
 • SMART Technologies Management for Logistics and Industrial Business
  การจัดการเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดสำหรับธุรกิจโลจิสติกส์และอุตสาหกรรม
 • Business Software Application in Industrial and Logistics
  การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางธุรกิจในอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
 • Modern Industrial Engineering Techniques for Problems Solving Business
  เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการสมัยใหม่กับการแก้ปัญหาธุรกิจ
 • Business Project โครงงานธุรกิจ
 • Supply Chain and Logistics Management in Digital Age
  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานยุคดิจิทัล
 • Small and Medium Business Management in Digital Age
  การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคดิจิทัล
 • Human Resources Management in Digital Age
  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัล

จบสาขานี้แล้วทํางานอะไร

 • Logistics and Supply Chain Analyst นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • Material Planner นักวางแผนวัสดุ
 • Production and distribution การผลิตและการกระจายสินค้า
 • Operations Analyst นักวิเคราะห์กระบวนการ
 • Business Process Analyst กระบวนการทางธุรกิจ
 • Procurement Manager ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
 • Transportation ฝ่ายการขนส่ง
 • Shipping and Warehouse ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า

คณะบริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
บริหารธุรกิจเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล
Bachelor of Business Administration (B.B.A)
Business Administration for Digital Economy
สาขาโลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม
Global Logistics and Industrial Management

หลักสูตรที่ได้การรับรองคุณวุฒิ จากสำนักงาน  

ก.พ.

4 ปี

ปกติ

4 ปี

สหกิจ

4 ปี

4 ปี

สหกิจ

2.5 ปี

เทียบโอน วันอาทิตย์วันเดียว

เทียบโอน

เสาร์-อาทิตย์

เทียบโอน

วันธรรมดา

เทียบโอน

เสาร์-อาทิตย์

กยศ.

กรอ.

Human Capital

0

จำนวนบัณฑิตของเรา​

เทอมที่ 1
นวัตกรรม เทคโนโลยีป่วนและก้าวกระโดด และการประยุกต์ทางธุรกิจ
Innovation, Disruptive Technology and Business Application
การผลิตและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่
Production and Modern Manufacturing Technology
หลักการตลาดยุคดิจิทัล
Principles of Marketing in Digital Age
จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
สะเต็มศึกษา
STEM Education
เทอมที่ 2
หลักการบัญชี
Principles of Accounting
การจัดการข้อมูลดิจิทัลและธุรกิจอัจฉริยะ
Digital Data Management and Business Intelligence
หลักการจัดการยุคดิจิทัล
Principles of Management in Digital Age
ปฏิบัติการการสำรวจตลาดและการสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่
Market Survey and New Product Idea Generation
ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล
Engineering English in The Digital World
ทักษะการบูรณาการสะเต็มเพื่อการจัดการธุรกิจ
STEM Applications for Business Management
เทอมที่ 1
ปฏิบัติการการทดสอบความคิดผลิตภัณฑ์และต้นแบบผลิตภัณฑ์
Product Idea and Prototype Testing Workshop
กฎหมายธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Business and Information Technology Laws
การศึกษาความเป็นไปได้โครงการธุรกิจ
Business Project Feasibility Study
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Business Economics
การเงินธุรกิจยุคดิจิทัล
Business Finance in Digital Age
วิชาบังคับของกลุ่มวิชาเอก
Compulsory Subject of Major
เทอมที่ 2
การบัญชีการจัดการ
Managerial Accounting
ปฏิบัติการการศึกษาความเป็นไปได้โครงการธุรกิจ
Feasibility Study of Business Project Workshop
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
Data Analytic for Business Decision Making
ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและผู้ประกอบการ
English for Business and Entrepreneurship
วิชาบังคับของกลุ่มวิชาเอก
Compulsory Subject of Major
วิชาบังคับของกลุ่มวิชาเอก
Compulsory Subject of Major
เทอมที่ 1
ปฏิบัติการแผนธุรกิจและการทดสอบตลาด
Business Plan and Market Test Workshop
การจัดการกลยุทธ์
Strategic Management
วิชาบังคับของกลุ่มวิชาเอก
Compulsory Subject of Major
วิชาบังคับของกลุ่มวิชาเอก
Compulsory Subject of Major
วิชาบังคับของกลุ่มวิชาเอก
Compulsory Subject of Major
เทอมที่ 2
ภาษาอังกฤษสื่อสารสำหรับธุรกิจ
English for Business Communication
ปฏิบัติการแผนปฏิบัติการและการดำเนินการ
Action Plan and Implementation Workshop
วิชาบังคับของกลุ่มวิชาเอก
Compulsory Subject of Major
วิชาบังคับของกลุ่มวิชาเอก
Compulsory Subject of Major
วิชาบังคับของกลุ่มวิชาเอก
Compulsory Subject of Major
วิชาเลือกของกลุ่มวิชาเอก
Elective Subject of Major
วิชาเลือกของกลุ่มวิชาเอก
Elective Subject of Major
เทอมที่ 3
การฝึกงาน
Internship
เทอมที่ 1
ปฏิบัติการการวัดผลการดำเนินการทางธุรกิจ
Business Performance Measurement Workshop
การภาษีอากร
Taxation
วิชาบังคับของกลุ่มวิชาเอก
Compulsory Subject of Major
วิชาบังคับของกลุ่มวิชาเอก
Compulsory Subject of Major
วิชาเลือกของกลุ่มวิชาเอก
Elective Subject of Major
เทอมที่ 2
ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับการทำงาน
Business English for The Workplace
การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน
Social Skills Development for Careers
โครงงานธุรกิจ
Business Project
วิชาเลือกของกลุ่มวิชาเอก
Elective Subject of Major
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านของวิชาเอก
การจัดการการกระจายสินค้าสู่ความเป็นเลิศ
Excellence Distribution Solution Management
การจัดซื้อระหว่างประเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
Oversea Purchasing and Digital Technology
มาตรฐานและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
Industrial Safety Standard
การจัดการการรวบรวมสินค้าเพื่อส่งออกและนำเข้าสำหรับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
Export – Import Consolidation Management for Global Business
การศึกษาและการวิเคราะห์งานอุตสาหกรรม
Work Study and Work Analysis
การจัดการเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดสำหรับธุรกิจโลจิสติกส์และอุตสาหกรรม
SMART Technologies Management for Logistics and Industrial Business
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางธุรกิจในอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
Business Software Application in Industrial and Logistics
เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการสมัยใหม่กับการแก้ปัญหาธุรกิจ
Modern Industrial Engineering Techniques for Problems Solving Business
โครงงานธุรกิจ
Business Project
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานยุคดิจิทัล
Supply Chain and Logistics Management in Digital Age
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคดิจิทัล
Small and Medium Business Management in Digital Age
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัล
Human Resources Management in Digital Age
กลุ่มวิชาเลือกของวิชาเอก
การวางแผนและควบคุมการผลิต
Production Planning and Control
การจัดการโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ
Global Logistics and Maritime Management
โลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน
Green Logistics and Energy Management
อุปกรณ์การขนถ่ายและเทคโนโลยีการจัดเก็บเพื่อการขนส่งสินค้าหลากหลายรูปแบบ
Material Handling and Storage Technology for Multimodal Transportation
เทอมที่ 1
ปฏิบัติการแผนธุรกิจและการทดสอบตลาด
Business Plan and Market Test Workshop
การผลิตและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่
Production and Modern Manufacturing Technology
การเงินธุรกิจยุคดิจิทัล
Business Finance in Digital Age
การศึกษาความเป็นไปได้โครงการธุรกิจ
Business Project Feasibility Study
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานยุคดิจิทัล
Supply Chain and Logistics Management in Digital Age
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคดิจิทัล
Small and Medium Business Management in Digital Age
เทอมที่ 2
ทักษะการบูรณาการสะเต็มเพื่อการจัดการธุรกิจปฏิบัติการแผนธุรกิจ
STEM Applications for Business Management
ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและผู้ประกอบการ
English for Business and Entrepreneurship
การจัดการข้อมูลดิจิทัลและธุรกิจอัจฉริยะ
Digital Data Management and Business Intelligence
ปฏิบัติการแผนปฏิบัติการและการดำเนินการ
Action Plan and Implementation Workshop
กฎหมายธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Business and Information Technology Laws
การจัดซื้อระหว่างประเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
Oversea Purchasing and Digital Technology
การจัดการโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ
Global Logistics and Maritime Management
เทอมที่ 3
หลักการบัญชี
Principles of Accounting
การจัดการกลยุทธ์
Managerial Accounting
อุปกรณ์การขนถ่ายและเทคโนโลยีการจัดเก็บเพื่อการขนส่งสินค้าหลากหลายรูปแบบ
Material Handling and Storage Technology for Multimodal Transportation
เทอมที่ 1
ภาษาอังกฤษสื่อสารสำหรับธุรกิจ
English for Business Communication
การบัญชีการจัดการ
Managerial Accounting
การภาษีอากร
Taxation
การจัดการการกระจายสินค้าสู่ความเป็นเลิศ
Excellence Distribution Solution Management
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางธุรกิจในอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
Business Software Application in Industrial and Logistics
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัล
Human Resources Management in Digital Age
เทอมที่ 2
ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับการทำงาน
Business English for The Workplace
โครงงานธุรกิจ
Business Project
การวางแผนและควบคุมการผลิต
International Business Management
การศึกษาและการวิเคราะห์งานอุตสาหกรรม
Work Study and Work Analysis
การจัดการเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดสำหรับธุรกิจโลจิสติกส์และอุตสาหกรรม
SMART Technologies Management for Logistics and Industrial Business
เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการสมัยใหม่กับการแก้ปัญหาธุรกิจ
Modern Industrial Engineering Techniques for Problems Solving Business
เทอมที่ 3
การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน
Social Skills Development for Careers
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
Data Analytic for Business Decision Making

ดาวน์โหลดแผนการเรียนฉบับเต็ม ได้ที่นี่

จ่ายครั้งแรก 10,000 บาท ตลอดหลักสูตร 4 ปี 192,600 บาท

ดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย
4 ปี
เทียบโอน วันธรรมดา

Facilities

คณาจารย์

ปริญญาเอก : ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
ปริญญาโท : MBA in Direct Marketing, University of Missoure-Kansus City, USA

ผศ. ดร.สิริภักตร์ ศิริโท คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ปริญญาโท : วท.ม. การจัดการประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประเทศไทย

ดร.ชิตวันพัทณ์ วีระสัย อ.ประจำ

ปริญญาโท : บธ.ม. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

อาจารย์กนกกาญจน์ ขวัญนวล อ.ประจำ

ปริญญาเอก : Ph.D. Banking and Finance The Universiy of New South Wales , Australia
ปริญญาโท : M.Sc. Finance and Economics The London School of Economics and Political Science

ดร.ชยงการ ภมรมาศ อ.ประจำ
julie andrews

“Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

Jhon Doe

“Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

Riyana Moun

“Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save