การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
Management and Digital Entrepreneur

การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล

มุ่งเน้นเสริมสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ที่สร้างธุรกิจของตัวเองได้ และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ สามารถจัดการงานบุคคลและองค์กรให้มีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการเป็นผู้ประกอบการ เรียนรู้การสร้าง start up และธุรกิจ SME เพื่อให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของการทำธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต

          ดังนั้นการเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักบริหารรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการที่จำเป็นในการทำธุรกิจที่มีรูปแบบที่พลิกผันตลอดเวลา ผู้เรียนจะได้พัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ขณะเดียวกันยังสามารถการนำหลักการที่เป็นทฤษฎีมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจบนหลักการบริหารจัดการ การวางแผนอย่างเป็นระบบ การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจทั้งระดับในและระหว่างประเทศ นอกจากนี้ทางคณะบริหารธุรกิจยังได้นำความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาของคณะฯอีกด้วย

เนื้อหาการเรียนที่น่าสนใจ

 • Application for Entrepreneur in Digital Age
  แอปพลิเคชันสำหรับผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 
 • Digital Business Management การจัดการธุรกิจดิจิทัล
 • Entrepreneurship and innovation 
 • การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม 
 • Human Resources Management in Digital Age  
  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัล
 • Leadership in Digital Age  ภาวะผู้นำ ยุคดิจิทัล
 • International Business Management 
  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 • Entrepreneurship Management in Digital Age
  การจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
 • Entrepreneurship and Innovation   
  การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
 • Digital Business Management การจัดการธุรกิจดิจิทัล
 • Family Business Management การจัดการธุรกิจครอบครัว

จบสาขานี้แล้วทํางานอะไร

 • Online Business Operators ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์
 • Business Developer นักพัฒนาธุรกิจ
 • Digital Business นักบริหารธุรกิจดิจิทัล
 • Analyst and Business Planning นักวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจ
 • Project Manager นักบริหารโครงการ
 • ENTREPRENEUR เจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการ
 • Management Consultant ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
 • Personnel Management นักบริหารฝ่ายบุคคล

คณะบริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
บริหารธุรกิจเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล
Bachelor of Business Administration (B.B.A)
Business Administration for Digital Economy
สาขาการจัดการและการเป็น
ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
Management And Digital Entrepreneur

หลักสูตรที่ได้การรับรองคุณวุฒิ จากสำนักงาน  

ก.พ.

4 ปี

ปกติ

4 ปี

สหกิจ

4 ปี

4 ปี

สหกิจ

2.5 ปี

เทียบโอน วันอาทิตย์วันเดียว

เทียบโอน

เสาร์-อาทิตย์

เทียบโอน

วันธรรมดา

เทียบโอน

เสาร์-อาทิตย์

กยศ.

กรอ.

Human Capital

0

จำนวนบัณฑิตของเรา​

เทอมที่ 1
นวัตกรรม เทคโนโลยีป่วนและก้าวกระโดด และการประยุกต์ทางธุรกิจ
Innovation, Disruptive Technology and Business Application
การผลิตและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่
Production and Modern Manufacturing Technology
หลักการตลาดยุคดิจิทัล
Principles of Marketing in Digital Age
จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
สะเต็มศึกษา
STEM Education
เทอมที่ 2
หลักการบัญชี
Principles of Accounting
การจัดการข้อมูลดิจิทัลและธุรกิจอัจฉริยะ
Digital Data Management and Business Intelligence
หลักการจัดการยุคดิจิทัล
Principles of Management in Digital Age
ปฏิบัติการการสำรวจตลาดและการสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่
Market Survey and New Product Idea Generation
ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล
Engineering English in The Digital World
ทักษะการบูรณาการสะเต็มเพื่อการจัดการธุรกิจ
STEM Applications for Business Management
เทอมที่ 1
ปฏิบัติการการทดสอบความคิดผลิตภัณฑ์และต้นแบบผลิตภัณฑ์
Product Idea and Prototype Testing Workshop
กฎหมายธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Business and Information Technology Laws
การศึกษาความเป็นไปได้โครงการธุรกิจ
Business Project Feasibility Study
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Business Economics
การเงินธุรกิจยุคดิจิทัล
Business Finance in Digital Age
วิชาบังคับของกลุ่มวิชาเอก
Compulsory Subject of Major
เทอมที่ 2
การบัญชีการจัดการ
Managerial Accounting
ปฏิบัติการการศึกษาความเป็นไปได้โครงการธุรกิจ
Feasibility Study of Business Project Workshop
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
Data Analytic for Business Decision Making
ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและผู้ประกอบการ
English for Business and Entrepreneurship
วิชาบังคับของกลุ่มวิชาเอก
Compulsory Subject of Major
วิชาบังคับของกลุ่มวิชาเอก
Compulsory Subject of Major
เทอมที่ 1
ปฏิบัติการแผนธุรกิจและการทดสอบตลาด
Business Plan and Market Test Workshop
การจัดการกลยุทธ์
Strategic Management
วิชาบังคับของกลุ่มวิชาเอก
Compulsory Subject of Major
วิชาบังคับของกลุ่มวิชาเอก
Compulsory Subject of Major
วิชาบังคับของกลุ่มวิชาเอก
Compulsory Subject of Major
เทอมที่ 2
ภาษาอังกฤษสื่อสารสำหรับธุรกิจ
English for Business Communication
ปฏิบัติการแผนปฏิบัติการและการดำเนินการ
Action Plan and Implementation Workshop
วิชาบังคับของกลุ่มวิชาเอก
Compulsory Subject of Major
วิชาบังคับของกลุ่มวิชาเอก
Compulsory Subject of Major
วิชาบังคับของกลุ่มวิชาเอก
Compulsory Subject of Major
วิชาเลือกของกลุ่มวิชาเอก
Elective Subject of Major
วิชาเลือกของกลุ่มวิชาเอก
Elective Subject of Major
เทอมที่ 3
การฝึกงาน
Internship
เทอมที่ 1
ปฏิบัติการการวัดผลการดำเนินการทางธุรกิจ
Business Performance Measurement Workshop
การภาษีอากร
Taxation
วิชาบังคับของกลุ่มวิชาเอก
Compulsory Subject of Major
วิชาบังคับของกลุ่มวิชาเอก
Compulsory Subject of Major
วิชาเลือกของกลุ่มวิชาเอก
Elective Subject of Major
เทอมที่ 2
ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับการทำงาน
Business English for The Workplace
การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน
Social Skills Development for Careers
โครงงานธุรกิจ
Business Project
วิชาเลือกของกลุ่มวิชาเอก
Elective Subject of Major
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านของวิชาเอก
แอปพลิเคชันสำหรับผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
Applications for Entrepreneur in Digital Age
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัล
Human Resources Management in Digital Age
ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ
Organizational Theory and Behavior
ภาวะผู้นำ ยุคดิจิทัล
Leadership in Digital Age
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
Supply Chain and Logistics Management
โครงงานธุรกิจ
Business Project
การจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
Entrepreneurship Management in Digital Age
การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
Entrepreneurship and Innovation
การวิจัยสำหรับการจัดการธุรกิจ
Research for Business Management
การจัดการธุรกิจดิจิทัล
Digital Business Management
การจัดการธุรกิจครอบครัว
Family Business Management
กลุ่มวิชาเลือกของวิชาเอก
การนำเสนอและการโน้มน้าวทางธุรกิจ
Business Presentation and Persuasion
การจัดการการจัดซื้อ
Purchasing Management
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
New Product Development
แรงงานสัมพันธ์
Labor Relations
การฝึกอบรมและพัฒนา
Training and Development
การเขียนแผนธุรกิจ
Writing a Business Plan
การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบริการยุคดิจิทัล
Service Business Entrepreneur in Digital Age
เทอมที่ 1
ปฏิบัติการแผนธุรกิจและการทดสอบตลาด
Business Plan and Market Test Workshop
การผลิตและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่
Production and Modern Manufacturing Technology
การเงินธุรกิจยุคดิจิทัล
Business Finance in Digital Age
การศึกษาความเป็นไปได้โครงการธุรกิจ
Business Project Feasibility Study
แอปพลิเคชันสำหรับผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
Applications for Entrepreneur in Digital Age
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัล
Human Resources Management in Digital Age
เทอมที่ 2
ทักษะการบูรณาการสะเต็มเพื่อการจัดการธุรกิจปฏิบัติการแผนธุรกิจ
STEM Applications for Business Management
ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและผู้ประกอบการ
English for Business and Entrepreneurship
การจัดการข้อมูลดิจิทัลและธุรกิจอัจฉริยะ
Digital Data Management and Business Intelligence
ปฏิบัติการแผนปฏิบัติการและการดำเนินการ
Action Plan and Implementation Workshop
กฎหมายธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Business and Information Technology Laws
ภาวะผู้นำ ยุคดิจิทัล
Leadership in Digital Age
การจัดการการจัดซื้อ
Purchasing Management
เทอมที่ 3
หลักการบัญชี
Principles of Accounting
การจัดการกลยุทธ์
Managerial Accounting
การฝึกอบรมและพัฒนา
Training and Development
เทอมที่ 1
ภาษาอังกฤษสื่อสารสำหรับธุรกิจ
English for Business Communication
การบัญชีการจัดการ
Managerial Accounting
การภาษีอากร
Taxation
การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
Supply Chain and Logistics Management
การจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
Entrepreneurship Management in Digital Age
การวิจัยสำหรับการจัดการธุรกิจ
Research for Business Management
เทอมที่ 2
ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับการทำงาน
Business English for The Workplace
โครงงานธุรกิจ
Business Project
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
แรงงานสัมพันธ์
Labor Relations
การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
Entrepreneurship and Innovation
การจัดการธุรกิจดิจิทัล
Digital Business Management
เทอมที่ 3
การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน
Social Skills Development for Careers
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
Data Analytic for Business Decision Making

ดาวน์โหลดแผนการเรียนฉบับเต็ม ได้ที่นี่

จ่ายครั้งแรก 10,000 บาท ตลอดหลักสูตร 4 ปี 192,600 บาท

ดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย
4 ปี
เทียบโอน วันธรรมดา

Facilities

คณาจารย์

ปริญญาเอก : ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
ปริญญาโท : MBA in Direct Marketing, University of Missoure-Kansus City, USA

ผศ. ดร.สิริภักตร์ ศิริโท คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

MBA -The University of Sydney, Australia

ดร.รุ่งศักดิ์ ศิวาชัญ รองผู้อำนวยการศูนย์ Innovation Center

ปริญญาเอก : Ph.D. Banking and Finance The Universiy of New South Wales , Australia
ปริญญาโท : M.Sc. Finance and Economics The London School of Economics and Political Science

ดร.ชยงการ ภมรมาศ อาจารย์ประจำ

ปริญญาโท : วท.ม.เทคโนโลยีการบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผศ. อโยฤทัย สิงห์สา อาจารย์ประจำ

ศิษย์เก่า

julie andrews

“Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

Jhon Doe

“Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

Riyana Moun

“Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save