ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2567

วันเสาร์ที่ 10 – วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566
(ลงทะเบียนสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และEnglish Exit Exam)
ลงทะเบียนสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ประจาภาค การศึกษาที่ 1/2566
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ทุกหลักสูตร
นักศึกษาตามหลักสูตร
วันเสาร์ที่ 10 – วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 ขอตรวจสอบเกรดประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2565
วันเสาร์ที่ 10 – วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 ลงทะเบียนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
วันเสาร์ที่ 10 – วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566
(นักศึกษาสามารถลงทะเบียนทาง Internet ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป)
ลงทะเบียนนักศึกษา ระดับปริญญาตรีในหลักสูตร
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี (ทุกสาขาวิชา)
  ชั้นปี 2-4 รหัส 65_ _ _, รหัส 64_ _ _, และรหัส 63_ _ _
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (จบ ปวส.) (ทุกสาขาวิชา)
  กลุ่มเรียนวันเสาร์– อาทิตย์ชั้นปี 2-3 รหัส 65_ _ _ และรหัส 64_ _ _
  กลุ่มเรียนวันธรรมดา ชั้นปี 2-3 รหัส 65_ _ _ และรหัส 64_ _ _
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี (ทุกสาขาวิชา)
  ชั้นปี 2 - 4 รหัส 65_ _ _, รหัส 64_ _ _ และรหัส 63_ _ _
  ยกเว้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี สาขาการพยาบาลสัตว์
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (จบ ปวส.)
  ชั้นปี 2 รหัส 65_ _ _
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และบัญชีบัณฑิต 4 ปี
  ชั้นปี 2-4 รหัส 65_ _ _, รหัส 64_ _ _ และรหัส 63_ _ _
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และบัญชีบัณฑิต (จบ ปวส.)
  ชั้นปี 2 รหัส 65_ _ _
วันอังคารที่ 13 – วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566
(นักศึกษาสามารถลงทะเบียนทาง Internet ตั้งแต่วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป)
ลงทะเบียนนักศึกษา
 • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 6 ปี ชั้นปี 1-6
  ชั้นปี 2 – 6 รหัส 65_ _ _, รหัส 64_ _ _, รหัส 63_ _ _, รหัส 62_ _ _ และรหัส 61_ _ _
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์
  ชั้นปี 2 - 4 รหัส 65_ _ _, รหัส 64_ _ _ และรหัส 63_ _ _
นักศึกษาเกินหลักสูตร
วันศุกร์ที่ 16 – วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566
(นักศึกษาสามารถลงทะเบียนทาง Internet ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป)

 • ลงทะเบียนนักศึกษาที่เรียน เกินระยะเวลาปกติของหลักสูตร
เริ่มการเรียน / ลงทะเบียนเพิ่ม
ภาคการศึกษาที่ 1
วันเสาร์ที่ 8 – วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ทุกหลักสูตร
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 วันเริ่มการเรียน-การสอน ทุกหลักสูตร
วันอาทิตย์ที่ 16 – วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 ลงทะเบียนเพิ่ม / ขอเปลี่ยนรายวิชาเรียนหรือเปลี่ยน Section
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567 หยุด วันอาสาฬหบูชา
วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 หยุด วันเข้าพรรษา
วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 หยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2567 สอบกลางภาค
วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 หยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่ แห่งชาติ
วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2567 วันสุดท้ายของการเรียน-การสอน ทุกหลักสูตร
วันเสาร์ที่ 12 – วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2567 สอบประจำภาค
วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 หยุด วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร
วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 หยุด วันปิยมหาราช
ภาคการศึกษาที่ 2
วันเสาร์ที่ 9 – วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2567 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษา ทุกหลักสูตร
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2567 วันเริ่มการเรียน-การสอน ทุกหลักสูตร
วันอาทิตย์ที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2567 ลงทะเบียนเพิ่ม / เพิกถอนรายวิชา / ขอเปลี่ยนรายวิชาเรียนหรือเปลี่ยน Section
วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน – วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2567 ลงทะเบียนฝึกงาน
วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2567 หยุด วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอุดลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2567 หยุด วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2567 หยุดวันสิ้นปี
วันพุธที่ 1 มกราคม 2568 หยุด วันขึ้นปีใหม่
วันเสาร์ที่ 11 – วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2568 สอบกลางภาค
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2568 หยุด วันมาฆบูชา
วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2568 วันสุดท้ายของการเรียน-การสอน ทุกหลักสูตร
วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม – วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2568 สอบประจำภาค
วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2568 หยุด วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
วันเสาร์ที่ 12 – วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2568 ลงทะเบียนเรียน ทุกหลักสูตร
วันอาทิตย์ที่ 13 – วันอังคารที่ 15 เมษายน 2568 หยุด วันสงกรานต์
วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2568 วันเริ่มการเรียน-การสอน ทุกหลักสูตร
วันอาทิตย์ที่ 20 – วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2568 ลงทะเบียนเพิ่ม / เพิกถอนรายวิชา / ขอเปลี่ยนรายวิชาเรียนหรือเปลี่ยน Section
วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2568 หยุด วันฉัตรมงคล
วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2568 หยุด วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2568 หยุด วันวิสาขบูชา
วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2568 วันสุดท้ายของการเรียน-การสอน ทุกหลักสูตร
วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม – วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2568 สอบประจำภาค
วันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2568 หยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี
หมายเหตุ
นักศึกษาสามารถ ลงทะเบียน และ ตรวจสอบ ช่วงวันลงทะเบียน ของนักศึกษาผ่านทาง Internet ได้ที่ www.reg.mut.ac.th ในกรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ภายในวันเวลาที่กําหนดไม่ว่ากรณีใดๆ นักศึกษาต้องมาติดต่อที่สํานักทะเบียน พร้อมชี้แจงเหตุผลภายในช่วงกําหนดวัน-เวลาลงทะเบียนหลักสูตรของนักศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่านักศึกษาลงทะเบียนล่าช้าและจะต้องเสียค่าปรับในการลงทะเบียนล่าช้า

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save