ปฏิทินการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน – วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 ลงทะเบียนสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ประจำภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2564 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ระดับปริญญาโท (ที่เข้า ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป) และระดับปริญญาเอก ทุกหลักสูตร
สามารถลงทะเบียนสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พร้อมรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานี้
วันเสาร์ที่ 23 เมษายน – วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 ขอตรวจสอบเกรด ประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
นักศึกษาตามหลักสูตร
วันเสาร์ที่ 23 – วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 ลงทะเบียนนักศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทุกหลักสูตร
วันเสาร์ที่ 23 - วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565
(นักศึกษาสามารถลงทะเบียนทาง Internet ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป)
ลงทะเบียนนักศึกษา ระดับปริญญาตรีในหลักสูตร
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี (ทุกสาขาวิชา)
  ชั้นปี 1-4 รหัส 64_ _ _, รหัส 63_ _ _, รหัส 62_ _ _ และรหัส 61_ _ _
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (จบ ปวส.)
  กลุ่มเรียนวันเสาร์–อาทิตย์ ชั้นปี 1-2 (ทุกสาขาวิชา) รหัส 64_ _ _ และรหัส 63_ _ _
  กลุ่มเรียนวันธรรมดา ชั้นปี 1-2 (ทุกสาขาวิชา) รหัส 64_ _ _, รหัส 63_ _ _
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี (ทุกสาขาวิชา)
  ชั้นปี 1-4 รหัส 64_ _ _,รหัส 63_ _ _, รหัส 62_ _ _ และรหัส 61_ _ _
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (จบ ปวส.)
  ชั้นปี 1-2 (ทุกสาขาวิชา) รหัส 64_ _ _และรหัส 63_ _ _
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล 4 ปี
  ชั้นปี 1-3 (ทุกกลุ่มวิชาเอก) รหัส 64_ _ _ รหัส 63_ _ _ และรหัส 62_ _ _
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี (ทุกกลุ่มวิชาเอก)
  ชั้นปี 4 รหัส 61_ _ _
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปี
  ชั้นปี 1-4 รหัส 64_ _ _, รหัส 63_ _ _, รหัส 62_ _ _ และรหัส 61_ _ _
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (จบ ปวส.) (ทุกกลุ่มวิชาเอก)
  ชั้นปี 1-2 รหัส 64_ _ _และรหัส 63_ _ _
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (จบ ปวส.)
  ชั้นปี 1-2 รหัส 64_ _ _ และรหัส 63_ _ _
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี
  ชั้นปี 4 รหัส 61_
วันจันทร์ที่ 25 – วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565
(นักศึกษาสามารถลงทะเบียนทาง Internet ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป)ป)
ลงทะเบียนนักศึกษา
 • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 6 ปี ชั้นปี 1-6
  รหัส 64_ _ , รหัส 63_ _ _,รหัส 62_ _ _, รหัส 61_ _ _, รหัส 60_ _ _ และรหัส 59_ _ _
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์
  ชั้นปีที่ 1-4 รหัส 64_ _ _, รหัส 63_ _ _, รหัส 62_ _ _ และรหัส 61_ _ _
นักศึกษาเกินหลักสูตร และนักศึกษาไม่มีแผนการศึกษาในภาคการศึกษานี
วันศุกร์ที่ 29 – วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565
(นักศึกษาสามารถลงทะเบียนทาง Internet ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป)
ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาหลักสูตร
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (จบ ปวส.) กลุ่มเรียนวันเสาร์–อาทิตย์
  ชั้นปี 3 รหัส 62_ _ _ และ กลุ่มเรียนวันธรรมดา ชั้นปี 3 รหัส 621141_ _ _
 • ลงทะเบียนนักศึกษาที่เรียน เกินระยะเวลาปกติของหลักสูตร
เริ่มการเรียน / ลงทะเบียนเพิ่ม
วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 วันเริ่มการเรียน – การสอน ทุกหลักสูตร
วันอาทิตย์ที่ 1 – วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565
 • ลงทะเบียนเพิ่ม ทุกหลักสูตร
 • เพิกถอนรายวิชา / ขอเปลี่ยนรายวิชาเรียนหรือเปลี่ยน Section
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม – วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 ยื่นคำาร้องขอย้ายคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และภาควิชา
** ให้อ่านประกาศที่บอร์ด หรือ ที่ www.reg.mut.ac.th
วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 หยุด วันฉัตรมงคล
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 หยุด วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 หยุด วันวิสาขบูชา
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชา ในรายวิชาที่ลงทะเบียนใน ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 และบันทึก “W”
วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 หยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 วันสุดท้ายของการเรียน-การสอน ทุกหลักสูตร
วันเสาร์ที่ 11 – วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 สอบประจำภาค
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 ประกาศผลสอบประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564
วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 สอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (English Exit Exam)
ที่ลงทะเบียนสอบ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 แล้ว
(ดูประกาศตารางสอบที่ www.reg.mut.ac.th )
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 วันเริ่มการเรียน – การสอนทุกหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1/2565
วันจันทร์ที่ 20 - วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 กิจกรรม O-Week สำหรับนักศึกษาใหม่ 2565
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2565
วันเสาร์ที่ 18 – วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ทุกหลักสูตร
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 วันเริ่มการเรียน-การสอน ทุกหลักสูตร
วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน – วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 ลงทะเบียนเพิ่ม / ขอเปลี่ยนรายวิชาเรียนหรือเปลี่ยน Section
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 25655 หยุด วันอาสาฬหบูชา
วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 หยุด วันเข้าพรรษา
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 หยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 หยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
วันเสาร์ที่ 13 – วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 สอบกลางภาค
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 หยุด วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 วันสุดท้ายของการเรียน-การสอน ทุกหลักสูตร
วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม – วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 สอบประจาภาค
วันอาทิตย์ 23 ตุลาคม 2565 หยุด วันปิยมหาราช
หมายเหตุ

นักศึกษาสามารถ ลงทะเบียน และ ตรวจสอบ ช่วงวันลงทะเบียน ของนักศึกษาผ่านทาง Internet ได้ที่ www.reg.mut.ac.th

ในกรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ภายในวันเวลาที่กําหนดไม่ว่ากรณีใดๆ นักศึกษาต้องมาติดต่อที่สํานักทะเบียน พร้อมชี้แจงเหตุผลภายในช่วงกําหนดวัน-เวลาลงทะเบียนหลักสูตรของนักศึกษา

มิฉะนั้นจะถือว่านักศึกษาลงทะเบียนล่าช้าและจะต้องเสียค่าปรับในการลงทะเบียนล่าช้า

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save