ปฏิทินการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน – วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 ลงทะเบียนสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ประจำภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2564 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ระดับปริญญาโท (ที่เข้า ศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป) และระดับปริญญาเอก ทุกหลักสูตร
สามารถลงทะเบียนสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พร้อมรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานี้
วันอาทิตย์ที่ 20 – วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ขอตรวจสอบเกรด ประจําภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
นักศึกษาตามหลักสูตร
วันเสาร์ที่ 19 – วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ลงทะเบียนนักศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทุกหลักสูตร
วันเสาร์ที่ 19 – วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565
(นักศึกษาสามารถลงทะเบียนทาง Internet ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป)
ลงทะเบียนนักศึกษา ระดับปริญญาตรีในหลักสูตร
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี (ทุกสาขาวิชา)
  ชั้นปี 1-4 รหัส 65_ _ _, รหัส64___,รหัส63___และรหัส62___
 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (จบ ปวส.)
  กลุ่มเรียนวันเสาร์–อาทิตย์ ชั้นปี 1-3 (ทุกสาขาวิชา) รหัส 65_ _ _, 64_ _ _ และรหัส 63_ _ _ และ
  กลุ่มเรียนวันธรรมดาชั้นปี1-2(ทุกสาขาวิชา)รหัส65___,รหัส64___
  และชั้นปี 3 เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา รหัส 631141
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี (ทุกสาขาวิชา)
  ชั้นปี 1-4 รหัส 65_ _ _, รหัส 64_ _ _, รหัส 63_ _ _ และรหัส 62_ _ _
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (จบ ปวส.)
  ชั้นปี 1-2 (ทุกสาขาวิชา) รหัส 65_ _ _และรหัส 64_ _ _
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล 4 ปี
  ชั้นปี 1-4 (ทุกกลุ่มวิชาเอก) รหัส 65_ _ _, รหัส 64_ _ _, รหัส 63_ _ _ และรหัส 62_ _ _
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี
  ชั้นปี 1-4 รหัส 65_ _ _, รหัส 64_ _ _, รหัส 63_ _ _ และรหัส 62_ _ _
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (จบ ปวส.) (ทุกกลุ่มวิชาเอก)
  ชั้นปี 1-2 รหัส 65_ _ _และรหัส 64_ _ __
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (จบ ปวส.)
  ชั้นปี 1-2 รหัส 65_ _ _ และรหัส 64_ _ _
วันจันทร์ที่ 21 – วันพธุ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565
(นักศึกษาสามารถลงทะเบียนทาง Internet ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป)
ลงทะเบียนนักศึกษา
 • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 6 ปี ชั้นปี 1-6
  รหัส 65_ _ _, รหัส 64_ _ _, รหัส63___,รหัส62___,รหัส61___และรหัส60___
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์
  ชั้นปีที่ 1-4 รหัส 65_ _ _, รหัส64___,รหัส63___และรหัส62___
นักศึกษาเกินหลักสูตร
วันพฤหัสบดีที่ 24 – วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565
(นักศึกษาสามารถลงทะเบียนทาง Internet ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป)

 • ลงทะเบียนนักศึกษาที่เรียน เกินระยะเวลาปกติของหลักสูตร
เริ่มการเรียน / ลงทะเบียนเพิ่ม
วัน - เดือน - ปี เหตุการณ์
วันเสาร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2565
วันเริ่มการเรียน – การสอน ทุกหลักสูตร
วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 วันเริ่มการเรียน – การสอน ทุกหลักสูตร
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน – วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565
(นักศึกษาสามารถลงทะเบียนทาง Internet ตั้งแต่อาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป)
 • ลงทะเบียนเพิ่ม ทุกหลักสูตร
 • เพิกถอนรายวิชา / ขอเปลี่ยนรายวิชาเรียนหรือเปลี่ยน Section
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 – วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาเลือกภาควิชา/สาขา
** ให้อ่านประกาศที่บอร์ด หรือ ที่ www.reg.mut.ac.th
วันอาทิตย์ที่ 4 – วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 ลงทะเบียนฝึกงานระดับปริญญาตรี เฉพาะหลักสูตร 4 ปี
 • นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
 • นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 หยุด วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร- มหาภูมิพลอุดลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 256565 หยุด วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 ระดับบัณฑิตศึกษา หมดเขตลาพักการศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2565
วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 หยุด วันพิธีประสาทปริญญาบัตรประจาปีการศึกษา 2564
วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 หยุด วันสิ้นปี
วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566565 หยุด วันขึ้นปีใหม่
วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 ระดับบัณฑิตศึกษา วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่ปรากฎประวัติ
วันเสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2566 วันสุดท้ายของการเพิกถอนรายวิชาหลังกลางภาค ในรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาค การศึกษาที่ 2/2565
วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 หยุด วันมาฆบูชา
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566
 • วันสุดท้ายของการเรียน-การสอน ทุกหลักสูตร
 • หมดเขตลาพักการศึกษาประจาภาคการศึกษา 2/2565
วันเสาร์ 11 – วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 สอบประจาภาค
วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566 สอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
ที่ลงทะเบียนสอบ 2/2565 แล้ว
(ดูประกาศตารางสอบที่ www.reg.mut.ac.th )
วันอังคารที่ 28 – วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 หยุด วันหยุดกรณีพิเศษตามมาตรการประหยัดพลังงาน
วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 ประกาศผลสอบประจาภาคการศึกษาที่ 2/2565
วันอังคารที่ 28 – วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 หยุด วันหยุดกรณีพิเศษตามมาตรการประหยัดพลังงาน
วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 25662566 หยุด วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรี- บรมราชวงศ์
วันพฤหัสบดีที่ 13 – วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2566 หยุด วันสงกรานต์
วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2566 วันเริ่มการเรียน – การสอนทุกหลักสูตร ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2565
หมายเหตุ
นักศึกษาสามารถ ลงทะเบียน และ ตรวจสอบ ช่วงวันลงทะเบียน ของนักศึกษาผ่านทาง Internet ได้ที่ www.reg.mut.ac.th ในกรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ภายในวันเวลาที่กําหนดไม่ว่ากรณีใดๆ นักศึกษาต้องมาติดต่อที่สํานักทะเบียน พร้อมชี้แจงเหตุผลภายในช่วงกําหนดวัน-เวลาลงทะเบียนหลักสูตรของนักศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่านักศึกษาลงทะเบียนล่าช้าและจะต้องเสียค่าปรับในการลงทะเบียนล่าช้า

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save