วิศวกรรมโยธา
Civil Engineering

วิศวกรรมโยธา

มุ่งมั่นที่จะผลิตดุษฎีบัณฑิต  ที่เป็นผู้นำทางปัญญาด้านวิศวกรรมโยธาทั้งเชิงลึกและกว้าง  มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่  ตลอดจนสามารถบูรณาการ ตัดสินค่า สื่อสาร และเผยแพร่ความรู้วิศวกรรมโยธาขั้นสูง  ที่มีนัยยะทางเศรษฐกิจและสังคม  มีคุณธรรมและจริยธรรม  และมีใจรักในการสร้างนวัตกรรมผลกระทบสูง  ที่เป็นที่ยอมรับในภาคอุตสาหกรรมระดับสากล  

แผนการศึกษา มี 2 แบบ คือ 

 • แบบ 1.1 (แผนทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว) ระยะเรียน 3 ปี
 • แบบ 2.1 (แผนเรียนและทำวิทยานิพนธ์) ระยะเรียน 3 ปี

 2 สาขาวิชาย่อย คือ

 • วิศวกรรมโครงสร้าง
 • วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ

เนื้อหาการเรียนที่น่าสนใจ

 • Planning, Scheduling and Control
  การวางแผนงาน การจัดทำกำหนดการ และการควบคุมงาน    
 • Project Management การจัดการโครงการ
 • Construction Contract Management การบริหารงานสัญญาก่อสร้าง   
 • Fundamental of Accounting for Construction Contractors
  พื้นฐานการบัญชีสำหรับผู้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
 • Construction Simulation การจำลองงานก่อสร้าง
 • Advanced Design of Reinforced Concrete Structures
  การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง
 • Advanced Design of Steel Structures การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นสูง
 • Theory of Plates and Shells ทฤษฎีของโครงสร้างแผ่นบางและเปลือกบาง
 • Structural Stability เสถียรภาพของโครงสร้าง

จบสาขานี้แล้วทำงานอะไร

 • นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย
 • นักวิจัย
 • วิศวกรโยธาบริษัทเอกชน
 • รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองท้องถิ่น
 • ประกอบอาชีพอิสระ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.)
วิศวกรรมโยธา
Doctor of Engineering (D.Eng.)
Civil Engineering

หลักสูตรที่ได้การรับรองคุณวุฒิ จากสำนักงาน  

ก.พ.

3 ปี

0

จำนวนบัณฑิตของเรา​

แผน แบบ 1.1
เทอมที่ 1
วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 1
Doctor of Civil Engineering Thesis I
สัมมนาทางวิศวกรรมโยธาขั้นสูง
Seminar on the Advanced Topics in Civil Engineering
เทอมที่ 2
วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2
Doctor of Civil Engineering Thesis II
เทอมที่ 1
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
Advanced Research Methodology
วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 3
Doctor of Civil Engineering Thesis III
วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 3
Doctor of Civil Engineering Thesis III
การสอบวัดคุณสมบัติ
Qualifying Examination
เทอมที่ 2
วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 4
Doctor of Civil Engineering Thesis IV
เทอมที่ 1
วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 5
Doctor of Engineering Thesis V
เทอมที่ 2
วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 6
Doctor of Engineering Thesis VI
แผน แบบ 2.1
เทอมที่ 1
วิชาเลือก
Elective Course
วิชาเลือก
Elective Course
สัมมนาทางวิศวกรรมโยธาขั้นสูง 1
Seminar on the Advanced Topics in Civil Engineering I
เทอมที่ 2
วิชาเลือก
Elective Course
สัมมนาทางวิศวกรรมโยธาขั้นสูง 2
Seminar on the Advanced Topics in Civil Engineering II
เทอมที่ 1
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
Advanced Research Methodology
วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 1
Doctor of Civil Engineering Thesis I
การสอบวัดคุณสมบัติ
Qualifying Examination
เทอมที่ 2
วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2
Doctor of Civil Engineering Thesis II
เทอมที่ 1
วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 3
Doctor of Civil Engineering Thesis III
เทอมที่ 2
วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 4
Doctor of Civil Engineering Thesis IV
วิชาเลือก
กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง
Advanced Design of Reinforced Concrete Structures
การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นสูง
Advanced Design of Steel Structures
ทฤษฎีของโครงสร้างแผ่นบางและเปลือกบาง
Theory of Plates and Shells
เสถียรภาพของโครงสร้าง
Structural Stability
พลศาสตร์ของโครงสร้าง
Structural Dynamics
ทฤษฎีความยืดหยุ่น
Theory of Elasticity
การวิเคราะห์แบบไฟไนต์เอลิเมนต์
Finite Element Analysis
เทคโนโลยีคอนกรีตขั้นสูง
Advanced Concrete Technology
กลศาสตร์ของวัสดุคอมโพสิต
Mechanics of Composite Materials
คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับงานวิศวกรรมโครงสร้าง
Advanced Mathematics for Structural Engineering
การออกแบบสะพาน
Bridge Design
การออกแบบคอนกรีตอัดแรงขั้นสูง
Advanced prestressed concrete design
โครงสร้างต้านทานแรงจากแผ่นดินไหว
Earthquake-Resistance Structures
การทดสอบทางวิศวกรรมโครงสร้างด้วยแบบจำลอง
Structural Testing of Scaled Systems
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโครงสร้าง 1
Special Topics in Structural Engineering I
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโครงสร้าง 2
Special Topics in Structural Engineering II
กลุ่มวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ
การวางแผนงาน การจัดทำกำหนดการ และการควบคุมงาน
Planning, Scheduling and Control
การจัดการโครงการ
Project Management
การบริหารงานสัญญาก่อสร้าง
Construction Contract Management
พื้นฐานการบัญชีสำหรับผู้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
Fundamental of Accounting for Construction Contractors
การจำลองงานก่อสร้าง
Construction Simulation
การบริหารองค์กรก่อสร้าง
Management of Construction Organization
การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
Safety Management in Construction
การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวางแผนงานและจัดทำกำหนดการ
Computer Applications for Planning and Scheduling
หลักการประเมินโครงการสำหรับวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง
Project Evaluation Methods for Civil and Construction Engineering
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Quantitative Analysis
เทคโนโลยีการออกแบบและการก่อสร้างในงานวิศวกรรมโยธา
Design and Construction Technology in Civil Engineering
แบบจำลองข้อมูลโครงการเพื่อการบริหารโครงการก่อสร้าง
Buiding Information Modelling for Construction Management
การบริหารคุณภาพงานก่อสร้าง
Construction Quality Management
ความรู้เบื้องต้นเรื่องกฎหมายธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการกิจการรับเหมาก่อสร้าง
Fundamental of Business Law for Contractor
ความรู้เบื้องต้นเรื่องการจัดการการเงินสำหรับผู้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
Fundamental of Financial Management for Construction Contractor
หัวข้อพิเศษในการบริหารงานก่อสร้าง 1
Special Topics in Construction Management I
หัวข้อพิเศษในการบริหารงานก่อสร้าง 2
Special Topics in Construction Management II

ดาวน์โหลดแผนการเรียนฉบับเต็ม ได้ที่นี่

ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 3 ปี 228,200 บาท

ดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย
3 ปี แบบ 1.1
3 ปี แบบ 2.1

Facilities

คณาจารย์

ปริญญาเอก : Doctor Medicinae Veterinariae (Dr.med.vet.) (Obstetrics and Gynecology of cattle) University of Veterinary Medicine Hannover, Germany
ปริญญตรี : สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (สพ.บ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ. น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

ปริญญาเอก : ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ปี พ.ศ. 2560
ปริญญาโท : วท.ม.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2548
ปริญญาตรี : สพ.บ. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2541

ผศ.ดร.สพ.ญ.พินิดดา ชะอุ่มผล หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

  ศิษย์เก่า

  julie andrews

  “Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

  Jhon Doe

  “Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

  Riyana Moun

  “Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

   เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

   Privacy Preferences

   คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

   Allow All
   Manage Consent Preferences
   • Always Active

   Save