วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering

วิศวกรรมเครื่องกล

มุ่งมั่นที่จะผลิตดุษฎีบัณฑิต  ที่เป็นผู้ทรงภูมิรู้  ภูมิธรรม  ด้านวิศวกรรมเครื่องกลทั้งเชิงลึก และกว้างขวาง  มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ตลอดจนสามารถบูรณาการ  ตัดสินค่า  สื่อสารและเผยแพร่ความรู้ที่เป็นมาตรฐานสากล  ด้านการออกแบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ออกแบบกระบวนการผลิต  และระบบประหยัดพลังงานในโรงงาน  ฯลฯ  มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนมีใจรักในการสร้างนวัตกรรม  ผลกระทบสูง  ที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของสังคมโดยภาพรวม

แผนการศึกษา 

 • แบบ 1.1 (แผนทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว) ระยะเรียน 3 ปี 

 • แบบ 2.1 (แผนเรียนและทำวิทยานิพนธ์) ระยะเรียน 3 ปี 

เนื้อหาการเรียนที่น่าสนใจ

 • Thermal Power Plant โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
 • Steam Generation from Biomass การผลิตไอน้ำจากชีวมวล
 • Advanced Fluid Dynamics พลศาสตร์ของไหลขั้นสูง
 • Advanced Mechanics of Solids กลศาสตร์ของแข็งขั้นสูง
 • Linear Elasticity สภาพยืดหยุ่นเชิงเส้น
 • Mechanics of Composite Materials กลศาสตร์วัสดุประกอบ
 • Advanced Automatic Control การควบคุมอัตโนมัติชั้นสูง
 • Advanced Vibration การสั่นสะเทือนขั้นสูง
 • Introduction to Industrial Robot หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

จบสาขานี้แล้วทำงานอะไร

 • วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer)
 • วิศวกรผู้ควบคุมกระบวนการผลิต (Process Engineer)
 • วิศวกรออกแบบกระบวนการผลิต (Process Design Engineer)
 • วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design Engineer)
 • วิศวกรควบคุมคุณภาพ (Quality Control Engineer)
 • วิศวกรที่ปรึกษา (Consultant Engineer)
 • วิศวกรซ่อมบำรุง (Maintenance Engineer)
 • นักวิชาการหรือนักวิจัย (Academic Scholar or Researcher)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.)
วิศวกรรมเครื่องกล
Doctor of Engineering (D.Eng.)
Mechanical Engineering

หลักสูตรที่ได้การรับรองคุณวุฒิ จากสำนักงาน  

ก.พ.

3 ปี

0

จำนวนบัณฑิตของเรา​

แผน แบบ 1.1
เทอมที่ 1
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
Advanced Research Methodology
วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 1
Doctor of Engineering Thesis I
เทอมที่ 2
สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกลขั้นสูง 1
Seminar on the Advanced Topics in Mechanical Engineering I
วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2
Doctor of Engineering Thesis II
เทอมที่ 1
สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกลขั้นสูง 2
Seminar on the Advanced Topics in Mechanical Engineering II
วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 3
Doctor of Engineering Thesis III
วการสอบวัดคุณสมบัติ
Qualifying Examination
เทอมที่ 2
วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 4
Doctor of Engineering Thesis IV
เทอมที่ 1
วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 5
Doctor of Engineering Thesis V
เทอมที่ 2
วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 6
Doctor of Engineering Thesis VI
แผน แบบ 2.1
เทอมที่ 1
ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง
Advanced Research Methodology
คณิตศาสตร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรมเครื่องกล
Applied Mathematics in Mechanical Engineering
วิชาเลือก
Elective
วิชาเลือก
Elective
เทอมที่ 2
สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกลขั้นสูง 1
Seminar on the Advanced Topics in Mechanical Engineering I
วิชาเลือก
Elective
เทอมที่ 1
สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกลขั้นสูง 2
Seminar on the Advanced Topics in Mechanical Engineering II
วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 1
Doctor of Engineering Thesis I
การสอบวัดคุณสมบัติ
Qualifying Examination
เทอมที่ 2
วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2
Doctor of Engineering Thesis II
เทอมที่ 1
วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 3
Doctor of Engineering Thesis III
เทอมที่ 2
วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 4
Doctor of Engineering Thesis IV
วิชาเลือก
กลุ่มวิชาความร้อนและของไหล
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
Thermal Power Plant
การผลิตไอน้ำจากชีวมวล
Steam Generation from Biomass
พลศาสตร์ของไหลขั้นสูง
Advanced Fluid Dynamics
พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ
Computational Fluid Dynamics
การไหลแบบปั่นป่วน
Turbulence Flow
การเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็ง
Solid Fuels Combustion
การทำความเย็นและปรับอากาศขั้นสูง
Advanced Refrigeration and Air Conditioning
การจัดการพลังงานสำหรับอุตสาหกรรม
Energy Management for Industry
การเพิ่มการถ่ายเทความร้อน
Heat transfer Enhancement
วิชาเฉพาะทางวิศวกรรมความร้อน
Selected Topic in Thermal Engineering
วิชาเฉพาะทางความร้อนและของไหล
Selected Topic in Thermo-Fluids
กลุ่มวิชากลศาสตร์วัสดุและการออกแบบ
กลศาสตร์ของแข็งขั้นสูง
Advanced Mechanics of Solids
สภาพยืดหยุ่นเชิงเส้น
Linear Elasticity
กลศาสตร์วัสดุประกอบ
Mechanics of Composite Materials
ทฤษฎีของโครงสร้างแผ่นบาง
Theory of Plates
การวิเคราะห์เชิงไฟไนต์เอลิเมนต์
Finite Element Analysis
การออกแบบภาชนะรับแรงดัน
Pressure Vessel Design
การออกแบบเชิงวิศวกรรมอย่างเหมาะสมที่สุด
Engineering Design Optimization
วิชาเฉพาะทางกลศาสตร์วัสดุและการออกแบบ
Selected Topic in Mechanics of Materials and Design
กลุ่มวิชาพลวัตและระบบควบคุม
การสั่นสะเทือนขั้นสูง
Advanced Vibration
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมเครื่องกล
Computer Applications in Mechanical Engineering
การประมวลสัญญาณและเครื่องมือวัด
Signal Processing and Instrumentation
การควบคุมอัตโนมัติชั้นสูง
Advanced Automatic Control
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบระบบอัตโนมัติ
Computer Aided Design in Automation System
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
Introduction to Industrial Robot
วิชาเฉพาะทางพลวัตและระบบควบคุม
Selected Topic in Dynamic and Control Systems

ดาวน์โหลดแผนการเรียนฉบับเต็ม ได้ที่นี่

ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 3 ปี 228,600 บาท

ดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย
3 ปี แบบ 1.1
3 ปี แบบ 2.1

Lecturers

Previous slide
Next slide

Alumni

Previous slide
Next slide

Mechanical News & Update

Previous slide
Next slide

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save