ปริญญาโทบริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
Doctor of Business Administration

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

     หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสามารถของดุษฎีบัณฑิตในการปรับตัวและแก้ปัญหาทางธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง สามารถบูรณาการทฤษฎีต่างๆ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นนวัตกรรมทางธุรกิจ ทั้งแนวคิด กลยุทธ์ และรูปแบบธุรกิจสมัยใหม่ รวมถึงมีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิจัยและวิชาการ มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม รวมถึงมีการพัฒนางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศชาติ

     เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลทำให้องค์ความรู้และทฤษฎีที่นำมาใช้ในการบริหารธุรกิจจำต้องมีการปรับและเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคดิจิทัล การบริหารธุรกิจจึงมีความสำคัญและจำเป็นที่จะต้องอาศัยนวัตกรรมและการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ที่ทันต่อสถานการณ์ทั้งปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เน้นกระบวนการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ดูแลใกล้ชิด ทั้งการเรียนการสอน และทุกขั้นตอนในการทำวิจัย  รวมถึงการดูงานในต่างประเทศ

มี 2 แผนการศึกษา

แบบ 1.1 (หมวดวิชาวิทยานิพนธ์  48  หน่วยกิต)

แบบ 2.1  (หมวดวิชาบังคับ  9   หน่วยกิต หมวดวิชาเลือก   3   หน่วยกิต และ หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 36  หน่วยกิต)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

     ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า (ไม่จำกัดสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

     ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ปี ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 505,810 บาท
(แบ่งชำระค่าเทอมได้ 4 งวด ต่อเทอม) 

จบสาขานี้แล้วทำงานอะไร

  • รับราชการในสายบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องในกรม กอง สถาบัน ศูนย์ สังกัดกระทรวงของรัฐทั้งในและต่างประเทศ
  • ที่ปรึกษาทางด้านบริหารธุรกิจองค์กรชั้นนำในองค์กรธุรกิจของรัฐหรือเอกชน
  • นักวิจัยด้านองค์กรธุรกิจในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานด้านการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
  • ผู้บริหารหรือพนักงานในองค์กรธุรกิจของรัฐหรือเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
  • อาจารย์หรือนักวิชาการในสถาบันการศึกษาที่จัดสอนเกี่ยวกับบริหารธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
  • ผู้ประกอบการยุคใหม่ (Start up) และ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในและต่างประเทศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-988-3655-66 ต่อ2128

คณะบริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.)

Doctor of Business Administration (D.B.A.)

หลักสูตรที่ได้การรับรองคุณวุฒิ จากสำนักงาน  

ก.พ.

3 ปี

0

จำนวนบัณฑิตของเรา​

ไม่สามารถดาวโหลดข้อความหลักสูตร 2565 และหลักสูตร 2564 ได้
แผน แบบ 1.1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก
เทอมที่ 1
วิทยานิพนธ์ 1
Thesis 1
เทอมที่ 2
วิทยานิพนธ์ 2
Thesis 2
เทอมที่ 1
วิทยานิพนธ์ 3
Thesis 3
เทอมที่ 2
วิทยานิพนธ์ 4
Thesis 4
เทอมที่ 1
วิทยานิพนธ์ 5
Thesis 5
เทอมที่ 2
วิทยานิพนธ์ 6
Thesis 6
แผน แบบ 2.1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก
เทอมที่ 1
วิธีวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูงสำหรับการวิจัยธุรกิจ
Advanced Quantitative Research Methodology for Business Research
สัมมนาประเด็นปัจจุบันในการวิจัยธุรกิจ
Current Issues in Business Research Seminar
เทอมที่ 2
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงสำหรับการวิจัยธุรกิจ
Advanced Qualitative Research Methodology for Business Research
วิชาเลือก
Selective
เทอมที่ 1
วิทยานิพนธ์ 1
Thesis 1
เทอมที่ 2
วิทยานิพนธ์ 2
Thesis 2
เทอมที่ 1
วิทยานิพนธ์ 3
Thesis 3
เทอมที่ 2
วิทยานิพนธ์ 4
Thesis 4

Facilities

คณาจารย์

ปริญญาเอก : Doctor Medicinae Veterinariae (Dr.med.vet.) (Obstetrics and Gynecology of cattle) University of Veterinary Medicine Hannover, Germany
ปริญญตรี : สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (สพ.บ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ. น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

ปริญญาเอก : ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ปี พ.ศ. 2560
ปริญญาโท : วท.ม.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2548
ปริญญาตรี : สพ.บ. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2541

ผศ.ดร.สพ.ญ.พินิดดา ชะอุ่มผล หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ศิษย์เก่า

julie andrews

“Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

Jhon Doe

“Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

Riyana Moun

“Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save