วิศวกรรมโยธา
Civil Engineering

วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)

หลักสูตรวิศวกรรมโยธาที่ MUT มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตและวิศวกรรุ่นใหม่ให้มีความพร้อม โดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์และได้รับการยอมรับทั้งในแวดวงวิชาการและวิชาชีพ อีกทั้งยังมีห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ที่ทันสมัยและครบครัน เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความพร้อมทั้งองค์ความรู้เชิงวิชาการและการประกอบอาชีพที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรม และทำให้นักศึกษาวิศวะโยธามีทางเลือกในการประกอบอาชีพได้หลากหลายทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือประกอบกิจการส่วนตัว อีกทั้งมีเครือข่ายศิษย์เก่าที่ยังอยู่ในอุตสาหกรรมมากเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ และพร้อมให้การสนับสนุนบัณฑิตรุ่นน้องต่อไป

ทำความรู้จักหลักสูตรวิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมโยธา หรือ Civil Engineering คือ ศาสตร์วิศวกรรมที่เก่าแก่ที่สุด ได้รับความนิยมอย่างยาวนานและมีความจำเป็นทุกยุคสมัย เพราะเป็นวิชาชีพที่มีบทบาทต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ และมีอิทธิพลต่อความเจริญของประเทศ (Civilization) สูง ทำให้ตลาดแรงงานมีความต้องการวิศวกรโยธาจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนอง และรองรับต่อการพัฒนาความเจริญด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยผู้ประกอบอาชีพวิศวกรรมโยธาทุกคนจำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพ เนื่องจากเป็นอาชีพที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในเชิงสาธารณะ

จุดเด่นของหลักสูตรวิศวกรรมโยธา

การเรียนวิศวะโยธาที่ MUT จะมุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตซึ่งเป็นที่ยอมรับของภาคอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมโยธาในวงกว้าง ผ่านการสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางตามความต้องการของผู้เรียนด้วยการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังมีห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากลที่ช่วยผลักดันให้ผู้เรียนได้ลงมือทดลองและสร้างสรรค์ผลงานการศึกษา 

โดยเรามีการจัดกลุ่มเรียนให้มีขนาดเล็ก เพื่อให้คณาจารย์สามารถดูแลและให้คำแนะนำกับนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงาน ก.พ. และสภาวิศวกร เมื่อจบแล้วจะสามารถยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.)​ ได้ด้วย

เนื้อหาการเรียนที่สนใจในสาขาวิศวกรรมโยธา

ในการเรียนวิศวะโยธา จะมีเนื้อหาการเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่ทักษะการออกแบบ การทำรังวัดในงานสำรวจและแผนที่ การวิเคราะห์ทางธรณีและชลศาสตร์ ไปจนถึงการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ซึ่งจะช่วยปูพื้นฐานเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาออกมาแล้ว สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรและเพิ่มโอกาส รวมถึงความก้าวหน้าในสายอาชีพได้

 • การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอนกรีตอัดแรง ตามมาตรฐานทางวิศวกรรม รวมทั้งภายใต้แรงลมและแผ่นดินไหว
 • หลักการวิเคราะห์โครงสร้าง และการประยุกต์ใช้ Software สมัยใหม่ในการวิเคราะห์โครงสร้าง
 • เทคโนโลยีแบบจำลองข้อมูลอาคาร (BIM: Building Information Modeling)
 • ระบบการก่อสร้างอาคาร การวางแผนงาน และการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 • กฎหมาย สัญญาและข้อกำหนดงานก่อสร้าง รวมถึงความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
 • การวิเคราะห์ ออกแบบ ฐานรากและโครงสร้างใต้ดินแบบต่างๆ รวมทั้งแนวทางแก้ไขในงานฐานราก
 • การวางแผน ออกแบบ ปรับปรุง จัดการระบบขนส่ง รวมทั้งระบบขนส่งอัจฉริยะ
 • การวิเคราะห์และออกแบบทางด้านวิศวกรรมจราจร รวมถึงการวางแผนระบบขนส่งในเขตเมือง
 • การออกแบบทาง ผิวทาง การก่อสร้างและการบำรุงรักษาทาง
 • การรังวัดและสำรวจเพื่อประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา
 • ระบบการระบายน้ำ การออกแบบอ่างเก็บน้ำและเขื่อน การประปา

เรียนจบวิศวะโยธา ทำงานอะไรได้บ้าง

อาชีพที่รองรับหลังเรียนจบวิศวะโยธา นับว่ามีความหลากหลาย และมีความมั่นคงสูง เนื่องจากเป็นสายอาชีพที่ยังขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก โดยฐานเงินเดือนจะขึ้นอยู่กับระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรด้วยเช่นกัน

 • วิศวกรที่ปรึกษา ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 25,000 – 55,000 บาท
 • วิศวกรประมาณราคา ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 20,000 – 35,000 บาท
 • วิศวกรออกแบบ ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 25,000 – 40,000 บาท
 • วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 20,000 – 30,000 บาท
 • วิศวกรสำรวจ ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 20,000 – 40,000 บาท
 • วิศวกรแหล่งน้ำ ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 25,000 – 38,000 บาท
 • วิศวกรขนส่ง ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 20,000 บาท
 • วิศวกรปฐพี ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 20,000 บาท
 • วิศวกรโครงสร้าง ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 25,000 – 55,000 บาท

        คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

        วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

        วิศวกรรมโยธา

        Bachelor of Engineering (B.Eng.)

        Civil Engineering

        หลักสูตรที่ได้การรับรอง
        จากสภาวิศวกร

        ก.ว.

        หลักสูตรที่ได้การรับรองคุณวุฒิ จากสำนักงาน  

        ก.พ.

        4 ปี

        ปกติ

        4 ปี

        สหกิจ

        4 ปี

        4 ปี

        สหกิจ

        2.5 ปี

        เทียบโอน วันธรรมดา

        2.5 ปี

        เทียบโอน เสาร์-อาทิตย์

        เทียบโอน

        วันธรรมดา

        เทียบโอน

        เสาร์-อาทิตย์

        กยศ.

        กรอ.

        Human Capital

        0

        จำนวนบัณฑิตของเรา​

        สิ่งอำนวยความสะดวกที่จะได้รับ ในหลักสูตรวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)

        คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศ

        คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหลักสูตรวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)

        1. วิศวะโยธาเรียนเกี่ยวกับอะไร

        การเรียนวิศวะโยธาที่ MUT จะไม่ได้เน้นเฉพาะการเรียนทฤษฎีในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว แต่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการ รวมถึงมีการปฏิบัติการในสนาม หรือที่เรียกว่า ค่ายวิศวกรรมสำรวจ (Survey Camp) เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการทำงานจริง รวมถึงเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม และความอดทน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต

        • ชั้นปีที่ 1 มีการปูพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อนำพื้นฐานเหล่านี้ไปปรับใช้ในการเรียนในชั้นปีต่อ ๆ ไป
        • ชั้นปีที่ 2 เริ่มเข้าสู่การเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา โดยจะมีการฝึกปฏิบัติทางด้านทฤษฎี ที่สามารถนำไปใช้ในชั้นปีที่ 3 ได้
        • ชั้นปีที่ 3 เน้นการฝึกปฏิบัติทางด้านทฤษฎี
        • ชั้นปีที่ 4 เน้นการฝึกปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการ รวมถึงมีการปฏิบัติการในสนาม เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์

        2. วิศวกรโยธา เงินเดือนเท่าไหร่?

        ฐานเงินเดือนของวิศวกรโยธา จะขึ้นอยู่กับระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรด้วยเช่นกัน โดยสามารถแบ่งได้ทั้งหมด 3 กลุ่ม ดังนี้

        • กลุ่มที่ 1 ภาคีวิศวกรโยธา (Civil Engineer) ประสบการณ์ 1 – 5 ปี บริษัทเอกชน ฐานเงินเดือนเริ่มต้น 25,000 – 45,000 บาท หน่วยงานรัฐบาล ฐานเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 – 47,000 บาท
        • กลุ่มที่ 2 สามัญวิศวกรโยธา (Senior Civil Engineer) ประสบการณ์ 5 – 10 ปี บริษัทเอกชน ฐานเงินเดือนเริ่มต้น 25,000 – 45,000 บาท หน่วยงานรัฐบาล ฐานเงินเดือนเริ่มต้น 47,000 – 69,000 บาท
        • กลุ่มที่ 3 วุฒิวิศวกรโยธา (Construction Manager) ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป บริษัทเอกชน ฐานเงินเดือนเริ่มต้น 80,000 – 150,000 บาท หน่วยงานรัฐบาล ฐานเงินเดือนเริ่มต้น 69,000 – 108,000 บาท

         3. วิศวะโยธา ผู้หญิงเรียนได้ไหม?

         น้อง ๆ ผู้หญิงที่อยากเรียนวิศวะโยธา แต่กังวลว่าจะหนักไปเพราะต้องออกภาคสนามอย่างเดียว ไม่ต้องกังวลค่ะ เพราะในสายงานวิศวกรรมโยธา ไม่ได้มีเฉพาะการทำงานที่ต้องออกภาคสนามเท่านั้น แต่ยังมีงานที่สามารถทำในออฟฟิศได้ด้วย ดังนั้น ถ้าน้อง ๆ ผู้หญิงอยากเรียนวิศวะโยธา ขอแค่มีใจและพร้อมลุยงานให้เต็มที่ เท่านี้ก็เรียนจบและหางานทำได้สบาย

          4. มีแผนการเรียนอะไรบ้าง

          แผนการเรียนวิศวกรรมโยธาที่ MUT ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรตั้งแต่เปิดสาขาในปี 2536 จนถึงปัจจุบัน โดยจะมี 3 แผนการเรียนให้เลือก ดังนี้

          • แผน 4 ปี เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่เรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ปวช.
          • แผน 2.5 ปี เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่เรียนจบ ปวส. จากสายก่อสร้างโดยตรง 
          • เทียบโอน เรียนทั้งแผนการเรียนวันธรรมดา และ เรียนวันเสาร์อาทิตย์

          นอกจากนี้ที่ MUT ยังมีหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน แผนการเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อเปิดโอกาสให้คนทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธามามากกว่า 5 ปี สามารถนำประสบการณ์การทำงานมาเทียบโอนรายวิชา และพัฒนาความรู้ เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพได้

           5. วิธีการสมัครเรียน

           • สมัครเรียนผ่านเว็บไซต์ www.mut.ac.th แจ้งข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
           • ลงทะเบียนเรียนด้วยตัวเองที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาคาร MII สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ เปิดรับสมัคร-ลงทะเบียน ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด 9:00-17:00 น.
           • ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ (แจ้งความประสงค์ ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ กับเจ้าหน้าที่ 02-988-4021-24 ได้ทุกวัน)
           • ค่าสมัคร 300 บาท สามารถชำระผ่านธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือ ที่มหาวิทยาลัยฯ

            6. เอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

             • รูปถ่าย หน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
             • สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ชุด

             (กรณีกำลังศึกษาอยู่เทอมสุดท้าย สามารถยื่นใบรับรองเกรด 5 เทอม (วุฒิ ม.6/ปวช.) หรือ 3 เทอม (วุฒิ ปวส.)ได้)

             • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา 1 ชุด
             • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง 1 ชุด
             • ใบรับรองแพทย์ จาก โรงพยาบาลหรือคลินิก
             • นักศึกษาชาย สำเนาใบสำคัญทางทหาร(สด.9) 1 ชุด

             หมายเหตุ

             • เอกสารสำเนาขนาด A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
             • กรณีผู้สมัครมีการเปลี่ยนชื่อ–สกุล ที่ไม่ตรงกับเอกสารการสำเร็จการศึกษา หรือเอกสารขึ้นทะเบียน ให้แนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 2 ชุด
             เรียนวิศวะโยธา

             ปลูกฝังทักษะที่จำเป็น ปูพื้นฐานวิศวะโยธาให้มั่นคง เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ

             หลักสูตรวิศวกรรมโยธาที่ MUT มีการปูพื้นฐานเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธาตั้งแต่ปีแรกที่เรียน เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถเรียนวิศวะโยธาจนจบชั้นปีที่ 4 ได้อย่างไม่สะดุด นอกจากนี้เรายังมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถทดลอง ฝึกฝน และลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเรียนในหลักสูตรนี้ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อกับ MUT ได้ที่

             • สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ โทร.02-988-3650-66 ต่อ 1105-7 สายตรง 02-988-4021-24 หรือ https://www.facebook.com/mutmahanakorn
             • สำนักทะเบียน 02-988-3650-66 ต่อ 2312-14 หรือ https://www.facebook.com/mutregoffice
             • ฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 02-988-3650-66 ต่อ 2323, 2324 สายตรง 02-988-4035 หรือ https://www.facebook.com/studentloanMUT

             เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

             Privacy Preferences

             คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

             Accept All
             Manage Consent Preferences
             • Always Active

             Save