วิศวกรรมโยธา
Civil Engineering

วิศวกรรมโยธา

        “วิศวกรรมโยธา” เป็นศาสตร์วิศวกรรมที่เก่าแก่ที่สุด ได้รับความนิยมอย่างยาวนานและมีความจำเป็นทุกยุคสมัย วิชาชีพทางด้านวิศวกรรมโยธามีบทบาทต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และมีอิทธิพลต่อความเจริญของประเทศ (Civilization) สูง อีกทั้งวิศวกรรมโยธายังเป็นสาขาวิศวกรรมควบคุมที่ผู้ประกอบอาชีพวิศวกรรมโยธาทุกคนจำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพเนื่องจากเป็นอาชีพที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในเชิงสาธารณะ ทำให้ตลาดแรงงานมีความต้องการวิศวกรโยธาจำนวนมากอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนอง รองรับต่อการพัฒนาความเจริญด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

       หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตและวิศวกรรุ่นใหม่ให้มีความพร้อม โดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์และได้รับการยอมรับทั้งในแวดวงวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ที่ทันสมัยและครบครัน เพื่อผลิตบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยองค์ความรู้เชิงวิชาการและการประกอบอาชีพ ตอบสนองต่ออุตสาหกรรม มีทางเลือกประกอบอาชีพได้หลากหลายทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือประกอบกิจการส่วนตัว อีกทั้งมีเครือข่ายศิษย์เก่ามากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ ที่ยังอยู่ในอุตสาหกรรม และพร้อมให้การสนับสนุนบัณฑิตรุ่นน้องต่อไป

เนื้อหาการเรียนที่น่าสนใจ

 • การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างเหล็ก โครงสร้างคอนกรีตอัดแรง ตามมาตรฐานทางวิศวกรรม รวมทั้งภายใต้แรงลมและแผ่นดินไหว
 • หลักการวิเคราะห์โครงสร้าง และการประยุกต์ใช้ Software สมัยใหม่ในการวิเคราะห์โครงสร้าง
 • เทคโนโลยีแบบจำลองข้อมูลอาคาร (BIM: Building Information Modeling)
 • ระบบการก่อสร้างอาคาร การวางแผนงาน และการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 • กฎหมาย สัญญาและข้อกำหนดงานก่อสร้าง รวมถึงความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
 • การวิเคราะห์ ออกแบบ ฐานรากและโครงสร้างใต้ดินแบบต่างๆ รวมทั้งแนวทางแก้ไขในงานฐานราก
 • การวางแผน ออกแบบ ปรับปรุง จัดการระบบขนส่ง รวมทั้งระบบขนส่งอัจฉริยะ
 • การวิเคราะห์และออกแบบทางด้านวิศวกรรมจราจร รวมถึงการวางแผนระบบขนส่งในเขตเมือง
 • การออกแบบทาง ผิวทาง การก่อสร้างและการบำรุงรักษาทาง
 • การรังวัดและสำรวจเพื่อประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา
 • ระบบการระบายน้ำ การออกแบบอ่างเก็บน้ำและเขื่อน การประปา 

จบสาขานี้แล้วทํางานอะไร  

 • วิศวกรที่ปรึกษา
 • วิศวกรประมาณราคา
 • วิศวกรออกแบบ
 • วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง
 • วิศวกรสำรวจ
 • วิศวกรแหล่งน้ำ
 • วิศวกรขนส่ง
 • วิศวกรปฐพี
 • วิศวกรโครงสร้าง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
วิศวกรรมโยธา
Bachelor of Engineering (B.Eng.)
Civil Engineering

หลักสูตรที่ได้การรับรอง
จากสภาวิศวกร

ก.ว.

หลักสูตรที่ได้การรับรองคุณวุฒิ จากสำนักงาน  

ก.พ.

4 ปี

ปกติ

4 ปี

สหกิจ

4 ปี

4 ปี

สหกิจ

2.5 ปี

เทียบโอน วันธรรมดา

2.5 ปี

เทียบโอน เสาร์-อาทิตย์

เทียบโอน

วันธรรมดา

เทียบโอน

เสาร์-อาทิตย์

กยศ.

กรอ.

Human Capital

0

จำนวนบัณฑิตของเรา​

เทอมที่ 1
ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล
English in the Digital World
คณิตศาสตร์เชิงฟิสิกส์
Physical Mathematics
ฟิสิกส์
Physics
สถิติสำหรับการแก้ปัญหา
Statics for Problem Solving
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
Innovation and Creativity
การออกแบบโครงงานเบื้องต้น
Preliminary Project Design
เทอมที่ 2
ภาษาอังกฤษสำหรับสเต็มศึกษา
English for STEM Education
แคลคูลัสสําหรับกลศาสตร์และแม่เหล็กไฟฟ้า
Calculus for Mechanics and Electromagnetism
กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม
Fundamental Engineering Drafting
การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐาน
Basic Tool Skills Practice
เคมี
Chemistry
ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
เทอมที่ 1
คณิตศาสตร์ที่จำเป็นในงานวิศวกรรม
Essential Engineering Mathematics
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
กลศาสตร์ของแข็ง
Solid Mechanics
วิศวกรรมการสำรวจ
Engineering Survey
ชลศาสตร์
Hydraulics
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
เทอมที่ 2
นวัตกรรมเชิงวิศวกรรมศาสตร์
Engineering Innovation
การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห์
Critical Project Design
คอนกรีตเทคโนโลยี
Concrete Technology
การวิเคราะห์โครงสร้าง 1
Structural Analysis I
การจัดการงานก่อสร้าง
Construction Management
ปฐพีกลศาสตร์
Soil Mechanics
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา
Computer Method in civil Engineering
เทอมที่ 3
การฝึกสำรวจภาคสนาม
Surveying Field Practice
เทอมที่ 1
ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
English for Engineering and Technology
วัสดุและการทดสอบในงานวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering Materials and Testing
วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล
Water Supply and Sanitary Engineering
การวิเคราะห์โครงสร้าง 2
Structural Analysis II
วิศวกรรมการขนส่ง
Transportation Engineering
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
เทอมที่ 2
วิศวกรรมอุทกวิทยา
Engineering Hydrology
วิศวกรรมชลศาสตร์
Hydraulic Engineering
วิศวกรรมฐานราก
Foundation Engineering
การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
Reinforce Concrete Design
สัญญา ข้อกำหนด และการประมาณราคา
Contract, Specification and Cost Estimation
เทอมที่ 3
การฝึกงานวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering
เทอมที่ 1
จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน
Psychology for Living and Work
การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก
Timber and Steel Design
วิศวกรรมการทาง
Highway Engineering
โครงงานวิศวกรรมโยธา 1
Civil Engineering Project I
วิชาเลือกเฉพาะ
Civil Engineering Electives
เทอมที่ 2
การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน
Social Skills Development for Careers
ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน
Business English for the Workplace
โครงงานวิศวกรรมโยธา 2
Civil Engineering Project II
วิชาเลือกเฉพาะ
Civil Engineering Electives
วิชาเลือกเฉพาะ
Civil Engineering Electives
กลศาสตร์ของแข็งประยุกต์
Applied Solid Mechanics
การออกแบบและก่อสร้างคอนกรีตอัดแรง
Prestressed Concrete Design and Construction
การออกแบบสะพาน
Bridge Design
การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีเมตริกซ์และวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์
Matrix Analysis and Finite Elements for Structural Analysis
การออกแบบอาคาร
Building Design
การออกแบบพื้นทาง
Pavement Design
พลศาสตร์ของโครงสร้าง
Structural Dynamics
การสำรวจแนวเส้นทาง
Route Survey
เทคโนโลยีการก่อสร้าง
Construction Technology
การวางแผนงานและการจัดตารางเวลาการก่อสร้าง
Construction Planning and Scheduling
การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง
Advanced Reinforced Concrete Design
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economy
ความปลอดภัยและคุณภาพในงานก่อสร้าง
Safety and Quality in Construction
การตรวจสอบอาคารและการบำรุงรักษา
Building Inspection and Maintenance
อุทกวิทยาประยุกต์
Applied Hydrology
วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
Water Resources Engineering
วิศวกรรมการประปาและการออกแบบ
Water Supply Engineering and Design
การจัดการขยะมูลฝอย
Solid Waste Management
ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
Environmental Systems and Management
การสำรวจด้วยภาพถ่ายและการสำรวจทางไกล
Photogrammetry and Remote Sensing
เทอมที่ 1
คณิตศาสตร์เชิงฟิสิกส์
Physical Mathematics
ฟิสิกส์
Physics
เคมี
Chemistry
ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
สถิติสำหรับการแก้ปัญหา
Statistics for Problem Solving
วิศวกรรมการสำรวจ
Engineering Survey
การออกแบบโครงงานเบื้องต้น
Preliminary Project Design
เทอมที่ 2
แคลคูลัสสําหรับกลศาสตร์และแม่เหล็กไฟฟ้า
Calculus for Mechanics and Electromagnetism
พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม
Fundamental Engineering Drafting
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
กลศาสตร์ของแข็ง
Solid Mechanics
คอนกรีตเทคโนโลยี
Concrete Technology
การจัดการงานก่อสร้าง
Construction Management
การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห์
Critical Project Design
เทอมที่ 3
ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
English for Engineering and Technology
การฝึกสำรวจภาคสนาม
Surveying Field Practice
เทอมที่ 1
คณิตศาสตร์ที่จำเป็นในงานวิศวกรรม
Essential Engineering Mathematics
วัสดุและการทดสอบในงานวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering Materials and Testing
ชลศาสตร์
Hydraulics
การวิเคราะห์โครงสร้าง 1
Structural Analysis I
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา
Computer Method in civil Engineering
วิศวกรรมการขนส่ง
Transportation Engineering
เทอมที่ 2
วิศวกรรมอุทกวิทยา
Engineering Hydrology
การวิเคราะห์โครงสร้าง 2
Structural Analysis II
วิศวกรรมชลศาสตร์
Hydraulic Engineering
ปฐพีกลศาสตร์
Soil Mechanics
การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
Reinforce Concrete Design
สัญญา ข้อกำหนด และการประมาณราคา
Contract, Specification and Cost Estimation
โครงงานวิศวกรรมโยธา 1
Civil Engineering Project I
เทอมที่ 3
ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน
Business English for the Workplace
เทอมที่ 1
วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล
Water Supply and Sanitary Engineering
วิศวกรรมฐานราก
Foundation Engineering
การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก
Timber and Steel Design
วิศวกรรมการทาง
Highway Engineering
โครงงานวิศวกรรมโยธา 2
Civil Engineering Project II
วิชาเลือกเฉพาะ
Civil Engineering Electives
วิชาเลือกเฉพาะ
Civil Engineering Electives
กลศาสตร์ของแข็งประยุกต์
Applied Solid Mechanics
การออกแบบและก่อสร้างคอนกรีตอัดแรง
Prestressed Concrete Design and Construction
การออกแบบสะพาน
Bridge Design
การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีเมตริกซ์และวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์
Matrix Analysis and Finite Elements for Structural Analysis
การออกแบบอาคาร
Building Design
การออกแบบพื้นทาง
Pavement Design
พลศาสตร์ของโครงสร้าง
Structural Dynamics
การสำรวจแนวเส้นทาง
Route Survey
เทคโนโลยีการก่อสร้าง
Construction Technology
การวางแผนงานและการจัดตารางเวลาการก่อสร้าง
Construction Planning and Scheduling
การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง
Advanced Reinforced Concrete Design
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economy
ความปลอดภัยและคุณภาพในงานก่อสร้าง
Safety and Quality in Construction
การตรวจสอบอาคารและการบำรุงรักษา
Building Inspection and Maintenance
อุทกวิทยาประยุกต์
Applied Hydrology
วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
Water Resources Engineering
วิศวกรรมการประปาและการออกแบบ
Water Supply Engineering and Design
การจัดการขยะมูลฝอย
Solid Waste Management
ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
Environmental Systems and Management
การสำรวจด้วยภาพถ่ายและการสำรวจทางไกล
Photogrammetry and Remote Sensing
เทอมที่ 1
คณิตศาสตร์เชิงฟิสิกส์
Physical Mathematics
ฟิสิกส์
Physics
เคมี
Chemistry
กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
สถิติสำหรับการแก้ปัญหา
Statistics for Problem Solving
วิศวกรรมการสำรวจ
Engineering Survey
การออกแบบโครงงานเบื้องต้น
Preliminary Project Design
เทอมที่ 2
แคลคูลัสสําหรับกลศาสตร์และแม่เหล็กไฟฟ้า
Calculus for Mechanics and Electromagnetism
พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม
Fundamental Engineering Drafting
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
กลศาสตร์ของแข็ง
Solid Mechanics
คอนกรีตเทคโนโลยี
Concrete Technology
การจัดการงานก่อสร้าง
Construction Management
การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห์
Critical Project Design
เทอมที่ 3
ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
English for Engineering and Technology
การฝึกสำรวจภาคสนาม
Surveying Field Practice
เทอมที่ 1
คณิตศาสตร์ที่จำเป็นในงานวิศวกรรม
Essential Engineering Mathematics
วัสดุและการทดสอบในงานวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering Materials and Testing
ชลศาสตร์
Hydraulics
การวิเคราะห์โครงสร้าง 1
Structural Analysis I
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา
Computer Method in civil Engineering
วิศวกรรมการขนส่ง
Transportation Engineering
เทอมที่ 2
วิศวกรรมอุทกวิทยา
Engineering Hydrology
การวิเคราะห์โครงสร้าง 2
Structural Analysis II
วิศวกรรมชลศาสตร์
Hydraulic Engineering
ปฐพีกลศาสตร์
Soil Mechanics
การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
Reinforce Concrete Design
สัญญา ข้อกำหนด และการประมาณราคา
Contract, Specification and Cost Estimation
โครงงานวิศวกรรมโยธา 1
Civil Engineering Project I
เทอมที่ 3
ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน
Business English for the Workplace
เทอมที่ 1
วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล
Water Supply and Sanitary Engineering
วิศวกรรมฐานราก
Foundation Engineering
การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก
Timber and Steel Design
วิศวกรรมการทาง
Highway Engineering
โครงงานวิศวกรรมโยธา 2
Civil Engineering Project II
วิชาเลือกเฉพาะ
Civil Engineering Electives
วิชาเลือกเฉพาะ
Civil Engineering Electives
กลศาสตร์ของแข็งประยุกต์
Applied Solid Mechanics
การออกแบบและก่อสร้างคอนกรีตอัดแรง
Prestressed Concrete Design and Construction
การออกแบบสะพาน
Bridge Design
การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีเมตริกซ์และวิธีไฟไนท์เอลิเมนต์
Matrix Analysis and Finite Elements for Structural Analysis
การออกแบบอาคาร
Building Design
การออกแบบพื้นทาง
Pavement Design
พลศาสตร์ของโครงสร้าง
Structural Dynamics
การสำรวจแนวเส้นทาง
Route Survey
เทคโนโลยีการก่อสร้าง
Construction Technology
การวางแผนงานและการจัดตารางเวลาการก่อสร้าง
Construction Planning and Scheduling
การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง
Advanced Reinforced Concrete Design
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economy
ความปลอดภัยและคุณภาพในงานก่อสร้าง
Safety and Quality in Construction
การตรวจสอบอาคารและการบำรุงรักษา
Building Inspection and Maintenance
อุทกวิทยาประยุกต์
Applied Hydrology
วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
Water Resources Engineering
วิศวกรรมการประปาและการออกแบบ
Water Supply Engineering and Design
การจัดการขยะมูลฝอย
Solid Waste Management
ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
Environmental Systems and Management
การสำรวจด้วยภาพถ่ายและการสำรวจทางไกล
Photogrammetry and Remote Sensing

จ่ายครั้งแรก 10,000 บาท ตลอดหลักสูตร 4 ปี 307,700 บาท

ดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย
4 ปี
เทียบโอน วันธรรมดา
เทียบโอน เสาร์-อาทิตย์

Facilities

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save