วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
Computer and Artificial Intelligence (Ai) Engineering

วิศวกรรมวิทยาการข้อมูลและการบริหารงานระบบ

ครอบคลุมเนื้อหาวิชาพื้นฐาน  ทั้งในส่วนของ Software, Hardware และ Network  ตลอดจนเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรู้และฝึกฝนทักษะความรู้ความสามารถที่สนใจได้  โดยแบ่งเป็น 2 สาขาวิชาเอก คือ

 1. วิศวกรรมวิทยาการข้อมูลและการบริหารงานระบบ
  (Data Science and Systems Management Engineering)
 2. วิศวกรรมสมองกลฝังตัว อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและระบบเครือข่าย (Embedded IoT and Network Engineering)

ในแต่ละสาขาวิชาเอกจะได้เรียนเน้นเฉพาะทักษะวิชาชีพที่จำเป็นและทันสมัยในสาขาวิชาเอกนั้นๆ ซึ่งจะส่งผลให้บัณฑิตสามารถทำงานกับทุกองค์กรในภาคอุตสาหกรรมได้

เนื้อหาการเรียนที่น่าสนใจ

 • Artificial Intelligence ปัญญาประดิษฐ์
 • Software Engineering and Systems Design Analysis
  วิศวกรรมซอฟต์แวร์และการวิเคราะห์ออกแบบระบบ
 • Data Structure and Algorithms  โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
 • Database Systems Design การออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูล
 • Software Testing and Quality Assurance 
  การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
 • Fundamental of Data Science พื้นฐานวิทยาศาสตร์ข้อมูล
 • NoSQL & Statistical Programming 
  ระบบข้อมูลแบบไม่เชิงสัมพันธ์ และ โปรแกรมสถิติ
 • Enterprise Data Intelligence การบริหารข้อมูลอย่างชาญฉลาด

จบสาขานี้แล้วทํางานอะไร

 • วิศวกรคอมพิวเตอร์
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • ผู้ดูแลและออกแบบระบบโครงข่าย
 • วิศวกรที่ปรึกษาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วิศวกรโครงการ
 • วิศวกรวิเคราะห์ ออกแบบระบบงานและฐานข้อมูล
 • นักเขียนและพัฒนาโปรแกรม
 • ผู้เชี่ยวชาญระบบข้อมูลขนาดใหญ่ และ ข้อมูล IoT
 • นักพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ ,นักพัฒนาระบบ IoT
 • นักวิเคราะห์ระบบความมั่นคงไซเบอร์
 • ผู้ทดสอบช่องโหว่และการเจาะระบบเครือข่าย
 • ผู้ปรับสมรรถนะระบบ และ ผู้ทดสอบระบบ
 • นักวิจัย, นักประดิษฐ์คิดค้น
 • อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • อาชีพอิสระ ธุรกิจส่วนตัว ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ ปัญญาประดิษฐ์ (Computer and Artificial Intelligence (Ai) Engineering)

สาขาวิศวกรรมวิทยาการข้อมูลและการบริหารงานระบบ (Data science and System Management)

เรามุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะการทำวิจัยขั้นสูงทางด้านวิศวกรรรมคอมพิวเตอร์ ให้เป็นบุคลากรที่สามารถสร้างและนำนวัตกรรมขั้นสูงไปประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์

ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มีทั้งหมด 13 สาขา

มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกอีกหลากหลายสถาบัน
เลือกเรียนคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหานคร
มหาลัยของเราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของคุณ

สมัครเรียนคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ MUT

MUT เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มีสาขาให้เลือกเรียนหลากหลาย เน้นเฉพาะสาขาที่เป็นความเชี่ยวชาญของเรา
และเป็นที่ความต้องการของประเทศ สมัครเรียนได้เลยวันนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
Bachelor of Engineering (B.Eng.)
Computer and Artificial Intelligence (Ai) Engineering
สาขาวิศวกรรมวิทยาการข้อมูลและการบริหารงานระบบ
Data science and System Management Engineering

หลักสูตรที่ได้การรับรองคุณวุฒิ จากสำนักงาน  

ก.พ.

4 ปี

ปกติ

4 ปี

สหกิจ

4 ปี

4 ปี

สหกิจ

2 ปี

เทียบโอน วันธรรมดา

2.5 ปี

เทียบโอน เสาร์-อาทิตย์

เทียบโอน

วันธรรมดา

เทียบโอน

เสาร์-อาทิตย์

รองรับโครงการเทียบโอนประสบการณ์

แผนการเรียน เสาร์-อาทิตย์

กยศ.

กรอ.

Human Capital

0

จำนวนบัณฑิตของเรา​

เทอมที่ 1
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Introduction to Computer
คณิตศาสตร์เพื่อการปฏิบัติ1
Practical Mathematics 1
สะเต็ม 1
STEM 1
ปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
Innovation Engineering Laboratory
การออกแบบโครงงานเบื้องต้น
Preliminary Project Design
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
Innovation and Creativity
เทอมที่ 2
ทักษะการใช้เครื่องมือในชีวิตประจำวัน
Basic Tool Skills Practice
คณิตศาสตร์เพื่อการปฏิบัติ 2
Practical Mathematics 2
สะเต็ม2
STEM 2
การโปรแกรมภาษาไพธอนและภาษาซี
Python and C Programming Language
สถิติทั่วไป
General Statistics
เทอมที่ 1
พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Basic Electrical and Electronics
การออกแบบระบบดิจิทัล
Digital Systems Design
สถาปัตยกรรมและโครงสร้างคอมพิวเตอร์
Computer Architecture and Organization
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
Data Structure and Algorithms
ปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-oriented programming
เทอมที่ 2
นวัตกรรมเชิงวิศวกรรมศาสตร์
Engineering Innovation
ภาษาอังกฤษสำหรับสเต็มศึกษา
English for STEM Education
วิศวกรรมซอฟต์แวร์และการวิเคราะห์ออกแบบระบบ
Software Engineering and Systems Design Analysis
การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวพื้นฐาน
Basic Embedded Systems Design
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Electronics for Computer Engineering
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัย
Computer Network and Security
การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห์
Critical Project Design
เทอมที่ 1
ระบบปฏิบัติการ
Operating Systems
คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Mathematics for Computer Engineering
การออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูล
Database Systems Design
การบริหารโครงการ
Project Management
จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์
Computer Ethics and Laws
การเขียนโปรแกรมและประยุกต์ใช้งานบนอินเทอร์เน็ต
Internet Application and Programming
เทอมที่ 2
ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิศวกรรม
English for Engineering
การประมวลภาพดิจิทัลและทัศนศาสตร์ของคอมพิวเตอร์
Digital Image Processing and Computer Vision
การติดตั้งคลาวด์และออกแบบดาต้าเซ็นเตอร์
Cloud Setup and Data Center design
ระบบการค้นคืนสารสนเทศ
Information Retrieval Systems
วิชาเลือกเฉพาะ
วิชาเลือกเฉพาะ
เทอมที่ 3
การฝึกงานอุตสาหกรรม
Industrial Internship
เทอมที่ 1
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์1
Computer Engineering Project I
การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน
Social Skills Development for Career
วิชาเลือกเฉพาะ
วิชาเลือกเฉพาะ
วิชาเลือกเฉพาะ
เทอมที่ 2
ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน
Business English for the workplace
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Engineering Project II
วิชาเลือกเฉพาะ
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
หมวดวิชาเฉพาะ
หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Special Topics in Computer Engineering
การวางแผนทรัพยากรองค์กร
Enterprise Resource Planning
การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
Software Testing and Quality Assurance
พื้นฐานวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Fundamental of Data Science
ระบบข้อมูลแบบไม่เชิงสัมพันธ์ และ โปรแกรมสถิติ
NoSQL & Statistical Programming
การปรับประสิทธิภาพของระบบ
Systems Performance Tuning
การบริหารข้อมูลอย่างชาญฉลาด
Enterprise Data Intelligence
ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
Business Intelligence
การจำลองข้อมูลด้วยแผนภาพ
Data Visualization
ปัญญาประดิษฐ์สำหรับตัวแบบจำลอง
AI for Simulation Modeling
โครงข่ายประสาทเทียม
Neural Network
ดีไซน์แพตเทิร์น
Design Pattern
เทอมที่ 1
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Introduction to Computer
คณิตศาสตร์เพื่อการปฏิบัติ1
Practical Mathematics 1
ปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
Innovation Engineering Laboratory
การออกแบบโครงงานเบื้องต้น
Preliminary Project Design
พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Basic Electrical and Electronics
การออกแบบระบบดิจิทัล
Digital Systems Design
เทอมที่ 2
คณิตศาสตร์เพื่อการปฏิบัติ 2
Practical Mathematics 2
การโปรแกรมภาษาไพธอนและภาษาซี
Python and C Programming Language
วิศวกรรมซอฟต์แวร์และการวิเคราะห์ออกแบบระบบ
Software Engineering and Systems Design Analysis
การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวพื้นฐาน
Basic Embedded Systems Design
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Electronics for Computer Engineering
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัย
Computer Network and Security
เทอมที่ 3
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
Data Structure and Algorithms
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-oriented programming
คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Mathematics for Computer Engineering
เทอมที่ 1
ปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence
ระบบปฏิบัติการ
Operating Systems
การออกแบบระบบฐานข้อมูล
Database Systems Design
การบริหารโครงการ
Project Management
การเขียนโปรแกรมและประยุกต์ใช้งานบนอินเทอร์เน็ต
Internet Application and Programming
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์1
Computer Engineering Project I
วิชาเลือกเฉพาะ
เทอมที่ 2
การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห์
Critical Project Design
การประมวลภาพดิจิทัลและทัศนศาสตร์ของคอมพิวเตอร์
Digital Image Processing and Computer Vision
การติดตั้งคลาวด์และออกแบบดาต้าเซ็นเตอร์
Cloud Setup and Data Center design
ระบบการค้นคืนสารสนเทศ
Information Retrieval Systems
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์2
Computer Engineering Project II
ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน
Business English for the workplace
วิชาเลือกเฉพาะ
วิชาเลือกเฉพาะ
เทอมที่ 3
วิชาเลือกเฉพาะ
วิชาเลือกเฉพาะ
วิชาเลือกเฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะ
หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Special Topics in Computer Engineering
การวางแผนทรัพยากรองค์กร
Enterprise Resource Planning
การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
Software Testing and Quality Assurance
พื้นฐานวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Fundamental of Data Science
ระบบข้อมูลแบบไม่เชิงสัมพันธ์ และ โปรแกรมสถิติ
NoSQL & Statistical Programming
การปรับประสิทธิภาพของระบบ
Systems Performance Tuning
การบริหารข้อมูลอย่างชาญฉลาด
Enterprise Data Intelligence
ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
Business Intelligence
การจำลองข้อมูลด้วยแผนภาพ
Data Visualization
ปัญญาประดิษฐ์สำหรับตัวแบบจำลอง
AI for Simulation Modeling
โครงข่ายประสาทเทียม
Neural Network
ดีไซน์แพตเทิร์น
Design Pattern
เทอมที่ 1
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Introduction to Computer
คณิตศาสตร์เพื่อการปฏิบัติ1
Practical Mathematics 1
ปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
Innovation Engineering Laboratory
พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Basic Electrical and Electronics
การออกแบบระบบดิจิทัล
Digital Systems Design
เทอมที่ 2
คณิตศาสตร์เพื่อการปฏิบัติ 2
Practical Mathematics 2
การโปรแกรมภาษาไพธอนและภาษาซี
Python and C Programming Language
วิศวกรรมซอฟต์แวร์และการวิเคราะห์ออกแบบระบบ
Software Engineering and Systems Design Analysis
การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวพื้นฐาน
Basic Embedded Systems Design
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Electronics for Computer Engineering
เทอมที่ 3
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
Data Structure and Algorithms
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-oriented programming
คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Mathematics for Computer Engineering
เทอมที่ 1
การออกแบบระบบฐานข้อมูล
Database Systems Design
ปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence
ระบบปฏิบัติการ
Operating Systems
การบริหารโครงการ
Project Management
การเขียนโปรแกรมและประยุกต์ใช้งานบนอินเทอร์เน็ต
Internet Application and Programming
เทอมที่ 2
ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน
Business English for the workplace
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัย
Computer Network and Security
การประมวลภาพดิจิทัลและทัศนศาสตร์ของคอมพิวเตอร์
Digital Image Processing and Computer Vision
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์1
Computer Engineering Project I
การติดตั้งคลาวด์และออกแบบดาต้าเซ็นเตอร์
Cloud Setup and Data Center design
ระบบการค้นคืนสารสนเทศ
Information Retrieval Systems
เทอมที่ 3
วิชาเลือกเฉพาะ
วิชาเลือกเฉพาะ
วิชาเลือกเฉพาะ
เทอมที่ 1
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์2
Computer Engineering Project II
วิชาเลือกเฉพาะ
วิชาเลือกเฉพาะ
วิชาเลือกเฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะ
หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Special Topics in Computer Engineering
การวางแผนทรัพยากรองค์กร
Enterprise Resource Planning
การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
Software Testing and Quality Assurance
พื้นฐานวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Fundamental of Data Science
ระบบข้อมูลแบบไม่เชิงสัมพันธ์ และ โปรแกรมสถิติ
NoSQL & Statistical Programming
การปรับประสิทธิภาพของระบบ
Systems Performance Tuning
การบริหารข้อมูลอย่างชาญฉลาด
Enterprise Data Intelligence
ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
Business Intelligence
การจำลองข้อมูลด้วยแผนภาพ
Data Visualization
ปัญญาประดิษฐ์สำหรับตัวแบบจำลอง
AI for Simulation Modeling
โครงข่ายประสาทเทียม
Neural Network
ดีไซน์แพตเทิร์น
Design Pattern

จ่ายครั้งแรก 10,000 บาท ตลอดหลักสูตร 4 ปี 327,650 บาท

ดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย
4 ปี
เทียบโอน วันธรรมดา
เทียบโอน เสาร์-อาทิตย์

Facilities

คณาจารย์

ปริญญาเอก : Ph.D. in Electronic Engineering. University of Surrey, UK
ปริญญาโท : วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ประเทศไทย

ผศ. ดร.สุรชัย องกิตติกุล รองคณบดีฝ่ายสถาบันนวัตกรรมมหานคร

ปริญญาเอก : Ph.D. Electrical and Electronic Engnieering, Imperial College of Science, UK
ปริญญาโท : วศ.ม. (คอมผิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเทศไทย

ผศ. ดร.ธันวา ศรีประโมง อ.ประจำ
  julie andrews

  “Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

  Jhon Doe

  “Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

  Riyana Moun

  “Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

   เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

   Privacy Preferences

   คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

   Accept All
   Manage Consent Preferences
   • Always Active

   Save