เทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ต
Digital Multimedia Arts and Technology

เทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ต

หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ต เป็นการบูรณาการศาสตร์ศิลปะ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนและสร้างสรรค์ เหมาะสำหรับผู้เรียนที่สั่งสมเนื้อหาเรื่องราวต่าง ๆ หลงใหลศิลปะ และชื่นชอบเทคโนโลยีการนำเสนอแนวใหม่ ทำให้สามารถสร้างเนื้อหาเรื่องราวที่สวยงามน่าประทับใจ และนำเสนอเป็นผลงานเพื่อกิจการงานหรือเพื่อความบันเทิง ความจรรโลงใจ และอื่น ๆ ได้อย่างน่าอัศจรรย์ นี่จึงเป็นจุดเด่นของหลักสูตรใหม่นี้และเพื่อตอบสนองกระแสสื่อที่นิยมใช้ในปัจจุบันและการสร้างสรรค์งานสื่อที่มีคุณค่าในอนาคตต่อไป

ทำความรู้จักหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ต

หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ต เป็นหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้รอบด้านของงานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็น การถ่ายภาพนิ่ง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบไอเดียงานศิลปะผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การปั้นโมเดลแบบ 3 มิติ ไปจนถึงการออกแบบคาแรคเตอร์ตัวละครในเกม ซึ่งจะทำให้น้อง ๆ มีทักษะในการทำงานที่ตอบโจทย์กับสายอาชีพที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีในอนาคตได้มากขึ้น เหมาะกับน้อง ๆ ที่ชอบ Design (คิดออกแบบอย่างสร้างสรรค์) Development (การพัฒนาและลงมือทำ) และ Deployment (การประยุกต์ใช้อย่างมีทักษะต่อยอดสู่มืออาชีพ)

หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ต เรียนเกี่ยวกับอะไร?

เนื้อหาการเรียนในหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ต จะเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ากับศิลปะ ซึ่งจะทำให้น้อง ๆ สามารถสร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ที่ตอบโจทย์กับกระแสสื่อในปัจจุบัน รวมถึงสร้างสรรค์งานสื่อที่มีคุณค่าในอนาคตได้ โดยเนื้อหาการเรียนที่น่าสนใจมีดังนี้

 • Digital Multimedia Arts
 • Digital Graphic
 • 2D-3D Animation
 • Motion graphic
 • Interactive Media
 • Games, Augmented Reality / Virtual Reality / Mixed Reality

เรียนจบหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ต ทำงานอะไรได้บ้าง?

สำหรับสายงานของบัณฑิตที่จบจากสาขานี้ สามารถทำงานได้อย่างหลากหลายในทุกวงการ โดยฐานเงินเดือนของสายงานนี้ในประเทศไทย จะเริ่มต้นที่ประมาณ 20,000 – 50,000 บาท แต่หากมีโอกาสได้ไปทำงานในต่างประเทศ ฐานเงินเดือนก็จะสูงขึ้นได้ถึงหลักแสนบาทเลยทีเดียว อีกทั้งยังมีสายงานให้เลือกหลากหลาย เช่น

 • นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer) ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 25,000 – 50,000 บาท
 • นักปั้นโมเดล 3 มิติ (3D Modeler) ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 20,000 – 45,000 บาท
 • นักผลิตการ์ตูนเคลื่อนไหว (Animator) ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 20,000 – 50,000 บาท
 • นักออกแบบสื่อเคลื่อนไหว (Motion Graphic Designer) ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 27,000 – 37,000 บาท
 • นักออกแบบทัศนศิลป์ (Visual Artist) ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 25,000 – 35,000 บาท
 • นักผลิตเนื้อหาบนสื่อโซเชียล (Social Media and Content Creator) ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 25,000 – 50,000 บาท
 • นักออกแบบสื่อดิจิทัล (Creative Media Designer) ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 20,000 – 35,000 บาท
 • นักออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ และประสบการณ์ผู้ใช้ (UI/UX Designer) ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 25,000 – 50,000 บาท
 • นักพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive Developer) ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 25,000 – 35,000 บาท
 • นักพัฒนาเกม (Game Developer) ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 25,000 – 100,000 บาท
 • นักออกแบบศิลปเชิงเทคนิค (Technical Artist) ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 25,000 – 50,000 บาท

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

เทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ต

Bachelor of Science (B.Sc.)

Digital Multimedia Arts and Technology

หลักสูตรที่ได้การรับรองคุณวุฒิ จากสำนักงาน  

ก.พ.

4 ปี

ปกติ

4 ปี

สหกิจ

4 ปี

4 ปี

สหกิจ

2 ปี

เทียบโอน วันธรรมดา

เทียบโอน

เสาร์-อาทิตย์

เทียบโอน

วันธรรมดา

เทียบโอน

เสาร์-อาทิตย์

กยศ.

กรอ.

Human Capital

0

จำนวนบัณฑิตของเรา​

เนื้อหาการเรียนในแต่ละชั้นปี

แผนการเรียน 4 ปี

เทอมที่ 1
พลิกความคิด ชีวิตเปลี่ยน
Change Your Thoughts, Change Life
คณิตศาสตร์และฟิสิกส์สำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล 1
Mathematics and Physics for Digital Technology I
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเบื้องต้น
Fundamental of Computer and Digital Technology
ทักษะการเขียนภาพและการออกแบบแนวคิด
Illustration Skill and Concept Design
การจัดแสงและองค์ประกอบสำหรับการถ่ายภาพ
Lighting and Composition for Photography
เทอมที่ 2
ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล
English in the Digital World
คณิตศาสตร์และฟิสิกส์สำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล 2
Mathematics and Physics for Digital Technology II
การจัดการองค์การกับเทคโนโลยี
Organization Management and Technology
การวาดภาพดิจิทัลและการวาดภาพเหมือนจริง
Realistic Digital Drawing and Painting
การออกแบบภาพและประสบการณ์ของผู้ใช้
Visual and User Experience Design
พื้นฐานงานแอนิเมชัน
Fundamentals of Animation
การจัดแสดงนิทรรศการ 1
Exhibition Show I
เทอมที่ 1
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
Basic Computer Programming
ภาษาอังกฤษสำหรับสเต็มศึกษา
English for STEM Education
แอนิเมชัน 2 มิติ
2D Animation
การออกแบบเสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย
Sound Design for Multimedia
การออกแบบโมชันกราฟิก
Motion Graphic Design
วิชาเลือกเสรี
เทอมที่ 2
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมสำหรับงานมัลติมีเดีย
Data Structures and Algorithms for Multimedia
การปั้นและการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ
Sculpting and 3D Modeling
การออกแบบกราฟิกสำหรับสื่อดิจิทัล
Graphic Design for Digital Media
สร้างแบรนด์และออกแบบอัตลักษณ์
Branding and Identity Design
การพัฒนาและการออกแบบเว็บไซต์
Web Design and Development
การจัดแสดงนิทรรศการ 2
Exhibition Show II
เทอมที่ 1
ภาษาอังกฤษสาหรับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
English for Engineering and Technology
การบริหารจัดการโครงการ
Project Management
การกำหนดการเคลื่อนไหวแอนิเมชัน 3 มิติ
3D Rigging For Animation
การสร้างเอฟเฟกต์สำหรับงานแอนิเมชัน 3 มิติ
Visual Effects for 3D Animation
การพัฒนาสื่อโต้ตอบเสริมความเป็นจริง
Augmented Reality Development
แนวคิดการออกแบบเกมและปัญญาประดิษฐ์
Game Design and Artificial Intelligence
เทอมที่ 2
สถิติและความน่าจะเป็นสำหรับศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูล
Statistics and Probability for Data Analytics
การพัฒนาเกมบนอุปกรณ์พกพา
Mobile Game Development
การออกแบบนิทรรศการสื่อโต้ตอบ
Interactive Exhibition Design
การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน
Social Skills Development for Careers
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
การจัดแสดงนิทรรศการ 3
Exhibition Show III
เทอมที่ 3
การฝึกงานอุตสาหกรรม
Industrial Training
เทอมที่ 1
ภาษาอังกฤษธุรกิจสาหรับที่ทำงาน
Business English for the Workplace
โครงงานเทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ต 1
Digital Multimedia Arts and Technology Project I
วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเฉพาะเลือก
เทอมที่ 2
โครงงานเทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ต 2
Digital Multimedia Arts and Technology Project II
วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเลือกเสรี
หมวดวิชาเลือกเฉพาะ
การจัดการภาพดิจิทัลสำหรับงานโฆษณา
Digital Manipulation for Advertising
เทคโนโลยีการสร้างฉากถ่ายทำรายการแบบเสมือน
Virtual Set Technology
แอนิเมชัน 3 มิติ สำหรับเกม
3D Animation for Game
การพัฒนาเกม 3 มิติ
3D Game Development
ศิลปะการเล่าเรื่องในงานแอนิเมชัน
Art of Narrative in Animation
การพัฒนาความคิดและการวิจารณ์แบบสร้างสรรค์
Creative Thinking and Constructive Criticism
การผลิตสื่อมัลติมีเดีย
Multimedia Production
การออกแบบตัวละครสำหรับสื่อดิจิทัล
Character Design for Digital Media
หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ต
Special Topics in Digital Multimedia Arts and Technology
หัวข้อพิเศษเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ต
Special Topics in Digital Multimedia Arts and Technology Laboratory
การผลิตเนื้อหาและการตลาดดิจิทัล
Digital Content and Marketing

เทอมที่ 1

พลิกความคิด ชีวิตเปลี่ยน
Change Your Thoughts, Change Life
คณิตศาสตร์และฟิสิกส์สำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล 1
Mathematics and Physics for Digital Technology I
ทักษะการเขียนภาพและการออกแบบแนวคิด
Illustration Skill and Concept Design
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
Basic Computer Programming
การจัดแสงและองค์ประกอบสำหรับการการถ่ายภาพ
Lighting and Composition for Photography

เทอมที่ 2

การวาดภาพดิจิทัลและการวาดภาพเหมือนจริง
Realistic Digital Drawing and Painting
พื้นฐานงานแอนิเมชัน
Fundamentals of Animation
การจัดแสดงนิทรรศการ 1
Exhibition Show I
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
Data Structures and Algorithms for Multimedia
การปั้นและการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ
Sculpting and 3D Modeling
การออกแบบกราฟิกสำหรับสื่อดิจิทัล
Graphic Design for Digital Media

เทอมที่ 3

แอนิเมชัน 2 มิติ
2D Animation
ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
English for Engineering and Technology
วิชาเฉพาะเลือกสาขา
เทอมที่ 1
การออกแบบเสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย
Sound Design for Multimedia
การออกแบบโมชันกราฟิก
Motion Graphic Design
การกำหนดการเคลื่อนไหวแอนิเมชัน 3 มิติ
3D Rigging For Animation
การสร้างเอฟเฟกต์สำหรับงานแอนิเมชัน 3 มิติ
Visual Effects for 3D Animation
การพัฒนาสื่อโต้ตอบเสริมความเป็นจริง
Augmented Reality Development
แนวคิดการออกแบบเกมและปัญญาประดิษฐ์
Game Design and Artificial Intelligence
เทอมที่ 2
การพัฒนาเกมบนอุปกรณ์พกพา
Mobile Game Development
การจัดแสดงนิทรรศการ 2
Exhibition Show II
โครงงานเทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ต 1
Digital Multimedia Arts and Technology Project I
การพัฒนาและการออกแบบเว็บไซต์
Web Design and Development
สร้างแบรนด์และออกแบบอัตลักษณ์
Branding and Identity Design
วิชาเฉพาะเลือกสาขา
เทอมที่ 3
โครงงานเทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ต 2
Digital Multimedia Arts and Technology Project II
ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน
Business English for the Workplace
การจัดการภาพดิจิทัลสำหรับงานโฆษณา
Digital Manipulation for Advertising
แอนิเมชัน 3 มิติ สำหรับเกม
3D Animation for Game
การพัฒนาเกม 3 มิติ
3D Game Development
ศิลปะการเล่าเรื่องในงานแอนิเมชัน
Art of Narrative in Animation
การพัฒนาความคิดและการวิจารณ์แบบสร้างสรรค์
Creative Thinking and Constructive Criticism
การผลิตสื่อมัลติมีเดีย
Multimedia Production
การออกแบบตัวละครสำหรับสื่อดิจิทัล
Character Design for Digital Media
หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ต
Special Topics in Digital Multimedia Arts and Technology
หัวข้อพิเศษเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ต
Special Topics in Digital Multimedia Arts and Technology Laboratory
การผลิตเนื้อหาและการตลาดดิจิทัล
Digital Content and Marketing

ดาวน์โหลดแผนการเรียนฉบับเต็ม ได้ที่นี่

จ่ายครั้งแรก 10,000 บาท ตลอดหลักสูตร 4 ปี 281,650 บาท

ดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย
4 ปี
เทียบโอน วันธรรมดา

Facilities

สิ่งอำนวยความสะดวกที่จะได้รับ

ในหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ต

 • 3D Printing Room
 • Advanced Electronics LAB
 • Automation Robotic and Electronic : ARE
 • Embedded and AI LAB
 • Process Control and Automation LAB
 • PLC (Programmable Logic Controller Lab) : MITSUBISHI
 • PLC (Programmable Logic Controller Lab) : SIEMENS
 • Robotics LAB
 • Project Room
 • Cooking Science
 • TRUE LAB@MAHANAKORN
 • Indoor Workshop
 • Outdoor Workshop
 • ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
 • ห้องปฏิบัติการเคมี
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีซอฟต์แวร์
 • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบเครือข่าย
 • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 • ห้องสตูดิโอ
คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศ

คณาจารย์คุณภาพที่จบมาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำจากต่างประเทศ

เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ต (Digital Multimedia Arts and Technology) ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและมีคุณภาพตรงตามความต้องการของประเทศชาติ MUT จึงได้มีการคัดเลือกคณาจารย์คุณภาพที่จบมาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำจากต่างประเทศ อาทิ

United Kingdom

 • Imperial College London, UK
 • University of Sheffield, UK
 • University of Surrey, UK
 • University of Leeds, UK
 • Coventry University, UK
 • Heriot Watt University, Scotland

The United States of America

 • Indiana University, USA
 • Florida Institute of Technology, USA
 • Texas A&M University, USA
 • University of Maryland, USA
 • University of California, USA
 • University of Michigan, USA

Australia

 • University of New South Wale (UNSW), Australia
 • University of Sydney, Australia
 • Monash University Melbourne, Australia

Japan

 • Toyohashi University of Technology, Japan
 • Nagaoka University of Technology, Japan
 • Kitasato University, Japan
 • Gifu University, Japan

Germany

 • The University of Veterinary Medicine Hannover, Germany
 • Leibniz University Hannover, Germany

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ต

มัลติมีเดีย คือการนำองค์ประกอบของสื่อชนิดต่าง ๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น ตัวอักษร (Text) ภาพนิ่ง (Image) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) และวิดีโอ (Video) โดยเน้นการโต้ตอบและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน และจากองค์ประกอบทั้งหมดนี้ ทำให้มัลติมีเดียเป็นหนึ่งในเนื้อหาการเรียนที่อยู่ในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ต MUT

ดิจิทัลอาร์ต ก็นับว่าเป็นหนึ่งในเนื้อหาการเรียนที่อยู่ในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ต ดังนั้น ผู้ที่สนใจพัฒนาความรู้เกี่ยวกับดิจิทัลอาร์ต จึงสามารถเข้ามาเรียนในหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ต ที่ MUT ได้เช่นกัน

 • สมัครเรียนผ่านเว็บไซต์ www.mut.ac.th แจ้งข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
 • ลงทะเบียนเรียนด้วยตัวเองที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาคาร MII สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ เปิดรับสมัคร-ลงทะเบียน ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด 9:00-17:00 น.
 • ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ (แจ้งความประสงค์ ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ กับเจ้าหน้าที่ 02-988-4021-24 ได้ทุกวัน)
 • ค่าสมัคร 300 บาท สามารถชำระผ่านธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือ ที่มหาวิทยาลัยฯ
 • รูปถ่าย หน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ชุด (กรณีกำลังศึกษาอยู่เทอมสุดท้าย สามารถยื่นใบรับรองเกรด 5 เทอม (วุฒิ ม.6/ปวช.) หรือ 3 เทอม (วุฒิ ปวส.)ได้)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง 1 ชุด
 • ใบรับรองแพทย์ จาก โรงพยาบาลหรือคลินิก
 • นักศึกษาชาย สำเนาใบสำคัญทางทหาร(สด.9) 1 ชุด
หมายเหตุ
 • เอกสารสำเนาขนาด A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
 • กรณีผู้สมัครมีการเปลี่ยนชื่อ–สกุล ที่ไม่ตรงกับเอกสารการสำเร็จการศึกษา หรือเอกสารขึ้นทะเบียน ให้แนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 2 ชุด
วิศวะคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ต ปูพื้นฐานเพื่อปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยีและกระแสสื่อที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต

หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ต เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับน้อง ๆ ที่มีความสนใจในศิลปะ และต้องการพัฒนาฝีมือให้ก้าวหน้าและเท่าทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ซึ่งองค์ความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนไป จะช่วยเพิ่มโอกาสและความก้าวหน้าในการทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเรียนในหลักสูตรนี้ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อกับ MUT ได้ที่

 • สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ โทร.02-988-3650-66 ต่อ 1105-7 สายตรง 02-988-4021-24 หรือ https://www.facebook.com/mutmahanakorn
 • สำนักทะเบียน 02-988-3650-66 ต่อ 2312-14 หรือ https://www.facebook.com/mutregoffice
 • ฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 02-988-3650-66 ต่อ 2323, 2324 สายตรง 02-988-4035 หรือ https://www.facebook.com/studentloanMUT
คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศ

คณาจารย์

ปริญญาโท : ศศ.ม. สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
ปริญญาตรี : วท.บ. สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย

อ.สุรีลักษณ์ วีระโจง หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ต

ศิษย์เก่า

julie andrews

“Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

Jhon Doe

“Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

Riyana Moun

“Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save