เทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ต
Digital Multimedia Arts and Technology

เทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ต

หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ต  เป็นการบูรณาการศาสตร์ ศิลปะ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนและสร้างสรรค์ เหมาะสำหรับผู้เรียนที่สั่งสมเนื้อหาเรื่องราวต่างๆ หลงใหลศิลปะ และชื่นชอบเทคโนโลยีการนำเสนอแนวใหม่ ทำให้สามารถสร้างเนื้อหาเรื่องราวที่สวยงามน่าประทับใจ และนำเสนอเป็นผลงานเพื่อกิจการงานหรือเพื่อความบันเทิง ความจรรโลงใจ และอื่นๆ ได้อย่างน่าอัศจรรย์ นี่จึงเป็นจุดเด่นของหลักสูตรใหม่นี้และเพื่อตอบสนองกระแสสื่อที่นิยมใช้ในปัจจุบันและการสร้างสรรค์งานสื่อที่มีคุณค่าในอนาคตต่อไป

เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบ 3 D  นั่นคือ

 • Design =คิดการออกแบบอย่างสร้างสรรค์
 • Development = การพัฒนาและลงมือทำ
 • Deployment = การประยุกต์ใช้อย่างมีทักษะต่อยอดสู่มืออาชีพ

เนื้อหาการเรียนที่น่าสนใจ

 • Digital Multimedia Arts
 • Digital Graphic, 
 • 2D-3D Animation
 • Motion graphic, 
 • Interactive Media, 
 • Games, Augmented Reality / Virtual Reality / Mixed Reality

จบสาขานี้แล้วทํางานอะไร 

 • นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)
 • นักปั้นโมเดล 3 มิติ (3D Modeler)
 • นักผลิตการ์ตูนเคลื่อนไหว (Animator)
 • นักออกแบบสื่อเคลื่อนไหว (Motion Graphic Designer)
 • นักออกแบบทัศนศิลป์ (Visual Artist)
 • นักผลิตเนื้อหาบนสื่อโซเชียล (Social Media and Content Creator)
 • นักออกแบบสื่อดิจิทัล (Creative Media Designer)
 • นักออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ และประสบการณ์ผู้ใช้ (UI/UX Designer)
 • นักพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive Developer)
 • นักพัฒนาเกม (Game Developer)
 • นักออกแบบศิลปเชิงเทคนิค (Technical Artist)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
เทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ต
Bachelor of Science (B.Sc.)
Digital Multimedia Arts and Technology

หลักสูตรที่ได้การรับรองคุณวุฒิ จากสำนักงาน  

ก.พ.

4 ปี

ปกติ

4 ปี

สหกิจ

4 ปี

4 ปี

สหกิจ

2 ปี

เทียบโอน วันธรรมดา

เทียบโอน

เสาร์-อาทิตย์

เทียบโอน

วันธรรมดา

เทียบโอน

เสาร์-อาทิตย์

กยศ.

กรอ.

Human Capital

0

จำนวนบัณฑิตของเรา​

เทอมที่ 1
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
Innovation and Creativity
การออกแบบโครงงานเบื้องต้น
Preliminary Project Design
คณิตศาสตร์และฟิสิกส์สาหรับเทคโนโลยีดิจิทัล1
Mathematics and Physics for Digital Technology I
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเบื้องต้น
Fundamental of Computer and Digital Technology
ทักษะการเขียนภาพและการออกแบบแนวคิด
Illustration Skill and Concept Design
การจัดแสงและองค์ประกอบสำหรับการการถ่ายภาพ
Lighting and Composition for Photography
เทอมที่ 2
ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล
English in the Digital World
คณิตศาสตร์และฟิสิกส์สำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล 2
Mathematics and Physics for Digital Technology II
การจัดการองค์การกับเทคโนโลยี
Organization Management and Technology
การวาดภาพดิจิทัลและการวาดภาพเหมือนจริง
Realistic Digital Drawing and Painting
การออกแบบภาพและประสบการณ์ของผู้ใช้
Visual and User Experience Design
พื้นฐานงานแอนิเมชัน
Fundamentals of Animation
การจัดแสดงนิทรรศการ 1
Exhibition Show I
เทอมที่ 1
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
Basic Computer Programming
ภาษาอังกฤษสำหรับสเต็มศึกษา
English for STEM Education
แอนิเมชัน 2 มิติ
2D Animation
การออกแบบเสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย
Sound Design for Multimedia
การออกแบบโมชันกราฟิก
Motion Graphic Design
วิชาเลือกเสรี
เทอมที่ 2
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
Data Structures and Algorithms for Multimedia
การปั้นและการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ
Sculpting and 3D Modeling
การออกแบบกราฟิกสำหรับสื่อดิจิทัล
Graphic Design for Digital Media
สร้างแบรนด์และออกแบบอัตลักษณ์
Branding and Identity Design
การพัฒนาและการออกแบบเว็บไซต์
Web Design and Development
การจัดแสดงนิทรรศการ 2
Exhibition Show II
เทอมที่ 1
ภาษาอังกฤษสาหรับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
English for Engineering and Technology
การบริหารจัดการโครงการ
Project Management
การกำหนดการเคลื่อนไหวแอนิเมชัน 3 มิติ
3D Rigging For Animation
การสร้างเอฟเฟกต์สำหรับงานแอนิเมชัน 3 มิติ
Visual Effects for 3D Animation
การพัฒนาสื่อโต้ตอบเสริมความเป็นจริง
Augmented Reality Development
แนวคิดการออกแบบเกมและปัญญาประดิษฐ์
Game Design and Artificial Intelligence
เทอมที่ 2
สถิติและความน่าจะเป็นสำหรับศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูล
Statistics and Probability for Data Analytics
การพัฒนาเกมบนอุปกรณ์พกพา
Mobile Game Development
การออกแบบนิทรรศการสื่อโต้ตอบ
Interactive Exhibition Design
การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน
Social Skills Development for Careers
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
การจัดแสดงนิทรรศการ 3
Exhibition Show III
เทอมที่ 3
การฝึกงานอุตสาหกรรม
Industrial Training
เทอมที่ 1
ภาษาอังกฤษธุรกิจสาหรับที่ทำงาน
Business English for the Workplace
โครงงานเทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ต 1
Digital Multimedia Arts and Technology Project I
วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเฉพาะเลือก
เทอมที่ 2
โครงงานเทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ต 2
Digital Multimedia Arts and Technology Project II
วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเลือกเสรี
หมวดวิชาเลือกเฉพาะ
การจัดการภาพดิจิทัลสำหรับงานโฆษณา
Digital Manipulation for Advertising
เทคโนโลยีการสร้างฉากถ่ายทำรายการแบบเสมือน
Virtual Set Technology
แอนิเมชัน 3 มิติ สำหรับเกม
3D Animation for Game
การพัฒนาเกม 3 มิติ
3D Game Development
ศิลปะการเล่าเรื่องในงานแอนิเมชัน
Art of Narrative in Animation
การพัฒนาความคิดและการวิจารณ์แบบสร้างสรรค์
Creative Thinking and Constructive Criticism
การผลิตสื่อมัลติมีเดีย
Multimedia Production
การออกแบบตัวละครสำหรับสื่อดิจิทัล
Character Design for Digital Media
หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ต
Special Topics in Digital Multimedia Arts and Technology
หัวข้อพิเศษเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ต
Special Topics in Digital Multimedia Arts and Technology Laboratory
การผลิตเนื้อหาและการตลาดดิจิทัล
Digital Content and Marketing
เทอมที่ 1
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
Innovation and Creativity
การออกแบบโครงงานเบื้องต้น
Preliminary Project Design
คณิตศาสตร์และฟิสิกส์สำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล 1
Mathematics and Physics for Digital Technology I
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
Basic Computer Programming
ทักษะการเขียนภาพและการออกแบบแนวคิด
Illustration Skill and Concept Design
การจัดแสงและองค์ประกอบสำหรับการการถ่ายภาพ
Lighting and Composition for Photography
เทอมที่ 2
การวาดภาพดิจิทัลและการวาดภาพเหมือนจริง
Realistic Digital Drawing and Painting
พื้นฐานงานแอนิเมชัน
Fundamentals of Animation
การจัดแสดงนิทรรศการ 1
Exhibition Show I
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
Data Structures and Algorithms for Multimedia
การปั้นและการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ
Sculpting and 3D Modeling
การออกแบบกราฟิกสำหรับสื่อดิจิทัล
Graphic Design for Digital Media
เทอมที่ 3
แอนิเมชัน 2 มิติ
2D Animation
วิชาเลือกเฉพาะ
ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
English for Engineering and Technology
เทอมที่ 1
การออกแบบเสียงสำหรับงานมัลติมีเดีย
Sound Design for Multimedia
การออกแบบโมชันกราฟิก
Motion Graphic Design
การกำหนดการเคลื่อนไหวแอนิเมชัน 3 มิติ
3D Rigging For Animation
การสร้างเอฟเฟกต์สำหรับงานแอนิเมชัน 3 มิติ
Visual Effects for 3D Animation
การพัฒนาสื่อโต้ตอบเสริมความเป็นจริง
Augmented Reality Development
แนวคิดการออกแบบเกมและปัญญาประดิษฐ์
Game Design and Artificial Intelligence
เทอมที่ 2
การพัฒนาเกมบนอุปกรณ์พกพา
Mobile Game Development
การจัดแสดงนิทรรศการ 2
Exhibition Show II
โครงงานเทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ต 1
Digital Multimedia Arts and Technology Project I
การพัฒนาและการออกแบบเว็บไซต์
Web Design and Development
สร้างแบรนด์และออกแบบอัตลักษณ์
Branding and Identity Design
ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน
Business English for the Workplace
เทอมที่ 3
โครงงานเทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ต 2
Digital Multimedia Arts and Technology Project II
วิชาเลือกเฉพาะ
หมวดวิชาเลือกเฉพาะ
การจัดการภาพดิจิทัลสำหรับงานโฆษณา
Digital Manipulation for Advertising
แอนิเมชัน 3 มิติ สำหรับเกม
3D Animation for Game
การพัฒนาเกม 3 มิติ
3D Game Development
ศิลปะการเล่าเรื่องในงานแอนิเมชัน
Art of Narrative in Animation
การพัฒนาความคิดและการวิจารณ์แบบสร้างสรรค์
Creative Thinking and Constructive Criticism
การผลิตสื่อมัลติมีเดีย
Multimedia Production
การออกแบบตัวละครสำหรับสื่อดิจิทัล
Character Design for Digital Media
หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ต
Special Topics in Digital Multimedia Arts and Technology
การผลิตเนื้อหาและการตลาดดิจิทัล
Digital Content and Marketing

ดาวน์โหลดแผนการเรียนฉบับเต็ม ได้ที่นี่

จ่ายครั้งแรก 10,000 บาท ตลอดหลักสูตร 4 ปี 281,650 บาท

ดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย
4 ปี
เทียบโอน วันธรรมดา

Facilities

คณาจารย์

ปริญญาโท : ศศ.ม. สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
ปริญญาตรี : วท.บ. สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย

อ.สุรีลักษณ์ วีระโจง หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ต

ศิษย์เก่า

julie andrews

“Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

Jhon Doe

“Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

Riyana Moun

“Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save