วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
Electrical Engineering

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังที่ MUT มุ่งเน้นผลิตบุคลากรทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่มีคุณภาพ และมีความรู้ครอบคลุมทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้ากำลัง ทำให้บัณฑิตที่จบจากสาขานี้ สามารถพัฒนาความรู้พื้นฐานด้านวิศวะไฟฟ้าให้มีความเข้มแข็ง สามารถปฏิบัติงานและตอบสนองต่อความต้องการในบริบทต่าง ๆ ของการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและหลากหลาย รวมถึงสามารถต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่ก้าวทันโลกเทคโนโลยีที่พลิกโฉมหน้าอย่างรวดเร็ว

ทำความรู้จักหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

ในหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังที่ MUT จะมุ่งเน้นเนื้อหาการเรียนที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำลัง ไม่ว่าจะเป็นโครงข่ายวงจรของระบบสายส่ง ระบบจำหน่าย ระบบป้องกัน มาตรการความปลอดภัยทางไฟฟ้า การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า ตลอดจนงานด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลัง และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้าทั้งหมด เพื่อให้นักศึกษาสามารถต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ ที่ก้าวทันโลกเทคโนโลยีที่พลิกโฉมหน้าอย่างรวดเร็ว ตลอดจนมีสมรรถนะสูงในการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศและแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างมีศักดิ์ศรี

จุดเด่นของหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

ไม่ว่าน้อง ๆ จะเรียนไม่เก่ง หรือจบมาไม่ตรงสาย ก็สามารถเรียนในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังได้ เพียงแค่มีความมุ่งมั่นและต้องการเรียนรู้ในสาขาวิชานี้ น้อง ๆ สามารถเรียนจบไปเป็นวิศวกรไฟฟ้าที่ได้เงินเดือนสูงได้ เพราะที่ MUT เรามีสัปดาห์ปฐมนิเทศ หรือ Orientation Week (O-Week) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ช่วยปรับพื้นฐานทางวิศวกรรมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าสู่การเรียนจริง 

นอกจากนี้หลักสูตรในปี 1-2 ของ MUT ยังช่วยปรับพื้นฐานเกี่ยวกับวิศวะไฟฟ้าให้แน่นมากขึ้น และหากน้อง ๆ รู้สึกว่าพื้นฐานของตัวเองยังไม่แน่นพอ หรือต้องการติวเพิ่ม ที่ MUT ก็มีระบบอาจารย์ดูแลใกล้ชิด และระบบจัดติวพิเศษ ที่จะช่วยให้น้อง ๆ สามารถขอติวพิเศษเพิ่มเติมกับอาจารย์นอกรอบได้

วิศวะไฟฟ้าเรียนอะไรบ้าง?

หากนักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตร 4 ปี ช่วงปี 1-2 จะเรียนวิชาพื้นฐานเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง และปีที่ 3-4 จะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้ในแต่ละสาขา โดยสาขาไฟฟ้ากำลังจะเรียนรู้เกี่ยวกับไฟฟ้ากำลัง เช่น การผลิต การส่งจ่ายไฟฟ้ากำลัง หรือการประยุกต์ใช้ ซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าก็เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาที่ได้เรียนในสาขานี้เช่นกัน นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเรียนอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ดังนี้

 • Electrical Power System Analysis การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 
 • Electrical Power Plants and Sub-Stations โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย 
 • High Voltage Engineering วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
 • Power Electronics อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 
 • Renewable Energy Conservation and Management พลังงานทดแทน การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
 • Electric Vehicles (EV) ยานยนต์ไฟฟ้า

เรียนจบวิศวะไฟฟ้า ทำงานอะไรได้บ้าง

อาชีพที่รองรับหลังเรียนจบวิศวะไฟฟ้า นับว่ามีความหลากหลาย และมีความมั่นคงสูง เนื่องจากเป็นสายอาชีพที่ยังขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก โดยฐานเงินเดือนของวิศวกรไฟฟ้าจะเริ่มต้น 25,000 – 50,000 บาท ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถ อีกทั้งยังมีสายอาชีพให้เลือกค่อนข้างหลากหลาย

 • วิศวกรไฟฟ้า ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 22,000 – 40,000 บาท
 • วิศวกรระบบไฟฟ้ากำลัง ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 22,000 – 40,000 บาท
 • วิศวกรออกแบบ-ติดตั้งระบบไฟฟ้า ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 25,000 – 40,000 บาท
 • วิศวกรโรงงาน ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 40,000 – 60,000 บาท
 • วิศวกรขายผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 20,000 – 25,000 บาท
 • วิศวกรออกแบบแผ่นพิมพ์วงจร ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 20,000 – 35,000 บาท

     คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

     วิศวกรรมไฟฟ้า

     Bachelor of Engineering (B.Eng.)

     Electrical Engineering

     สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

     Electrical Power Engineering

     หลักสูตรที่ได้การรับรอง
     จากสภาวิศวกร

     ก.ว.

     หลักสูตรที่ได้การรับรองคุณวุฒิ จากสำนักงาน  

     ก.พ.

     4 ปี

     ปกติ

     4 ปี

     สหกิจ

     4 ปี

     4 ปี

     สหกิจ

     2.5 ปี

     เทียบโอน วันธรรมดา

     2.5 ปี

     เทียบโอน เสาร์-อาทิตย์

     เทียบโอน

     วันธรรมดา

     เทียบโอน

     เสาร์-อาทิตย์

     กยศ.

     กรอ.

     Human Capital

     0

     จำนวนบัณฑิตของเรา​

     เนื้อหาการเรียนในแต่ละชั้นปี

     เทอมที่ 1

     ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล
     English in the Digital World
     แคลคูลัสเบื้องต้น
     Elementary Calculus
     เคมี
     Chemistry
     ปฏิบัติการเคมี
     Chemistry Laboratory
     ฟิสิกส์ 1
     Physics I
     ปฏิบัติฟิสิกส์
     Physics Laboratory

     เทอมที่ 2

     แคลคูลัสหลายตัวแปร
     Multivariable Calculus
     ฟิสิกส์ 2
     Physics II
     ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
     Scientific Laboratory
     การออกแบบและนวัตกรรมวิศวกรรม
     Engineering Innovation and Design
     กลศาสตร์วิศวกรรม
     Engineering Mechanics
     พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม
     Fundamental Engineering Drafting

     เทอมที่ 1

     พีชคณิตเชิงเส้นและสมการเชิงอนุพันธ์ Linear Algebra and Differential Equations
     โลกและอวกาศ Earth and Space
     วัสดุวิศวกรรม Engineering Materials
     พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม Fundamental Electrical Engineering
     การสื่อสารกับการประยุกต์ทางแม่เหล็กไฟฟ้า Communications and Electromagnetics Applications
     การออกแบบระบบดิจิทัล และสมองกลฝังตัวพื้นฐาน Basic Digital and Embedded System Design

     เทอมที่ 2

     วิยุตคณิต Discrete Mathematics
     ภาษาอังกฤษสำหรับสเต็มศึกษา English for STEM Education
     การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Computer Programming
     อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Devices and Circuits
     การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ AC Circuit Analysis
     การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า Electrical Instruments and Measurements
     ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า Electrical Engineering Laboratory

     เทอมที่ 1

     ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี English for Engineering and Technology
     วิทยาศาสตร์อุณหภาพของไหลเบื้องต้น Introduction to Thermal-Fluid Sciences
     เครื่องจักรไฟฟ้า Electrical Machines
     อิเล็กทรอนิกส์กำลัง Power Electronics
     ระบบควบคุมอัตโนมัติ Automatic Control Systems
     ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์ข้อมูล AI and Data Science
     ปฏิบัติการพลังงานแสงอาทิตย Solar Energy Laboratory

     เทอมที่ 2

     ไดอะแกรมไฟฟ้าและมาตรฐานความปลอดภัย Electrical Schematics and Safety Standards
     การประยุกต์ใช้งานเครื่องจักรไฟฟ้า Electrical Machines Application
     การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย Data Communication and Network
     พีแอลซี/สกาดาสำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติ PLC/SCADA for Automatic Control Systems
     วิชาหมวดเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา

     เทอมที่ 3

     การฝึกงานอุตสาหกรรม
     Industrial Training

     เทอมที่ 1

     โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1
     Electrical Engineering Project I
     วิชาหมวดเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
     วิชาหมวดเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
     วิชาหมวดเฉพาะเลือกตามกลุ่มวิชา
     วิชาเลือกเสรี
     วิชาเลือกเสรี

     เทอมที่ 2

     โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
     Electrical Engineering Project II
     ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน
     Business English for the Workplace
     จรรยาบรรณสำหรับวิศวกร
     Ethics for Engineers
     วิชาหมวดเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
     วิชาหมวดเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
     วิชาหมวดเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
     โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1
     Electrical Engineering Project I
     การผลิต การส่ง และการจ่ายกำลังไฟฟ้า
     Electrical Power Generation, Transmission and Distribution
     โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย
     Electrical Power Plants and Sub-Stations
     การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
     Electrical Power System Analysis
     วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
     High Voltage Engineering
     การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
     Energy Conservation and Management
     วิศวกรรมส่องสว่าง
     Illumination Engineering
     การออกแบบระบบไฟฟ้าชั้นสูง
     Advanced Electrical System Design
     การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
     Electrical Power System Protection
     การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า
     Electric Motor Drives
     พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน
     Renewable Energy and Energy Storage Technology
     การควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรม
     Industrial Machine Control
     หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
     Special Topics in Electrical Power Engineering

     เทอมที่ 1

     แคลคูลัสเบื้องต้น Elementary Calculus
     เคมี Chemistry
     ปฏิบัติการเคมี Chemistry Laboratory
     ฟิสิกส์ 1 Physics I
     ปฏิบัติฟิสิกส์ Physics Laboratory
     กลศาสตร์วิศวกรรม Engineering Mechanics
     พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม Fundamental Engineering Drafting
     การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Computer Programming
     ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ Scientific Laboratory

     เทอมที่ 2

     แคลคูลัสหลายตัวแปร Multivariable Calculus
     สถิติสำหรับการแก้ปัญหา Statistics for Problem Solving
     อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Devices and Circuits
     ฟิสิกส์ 2 Physics II
     การออกแบบระบบดิจิทัล และสมองกลฝังตัวพื้นฐาน Basic Digital and Embedded System Design
     พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม Fundamental Engineering Drafting
     การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ AC Circuit Analysis
     ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า Electrical Engineering Laboratory

     เทอมที่ 3

     ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน
     Business English for the Workplace
     วิชาหมวดเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
     วิชาหมวดเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา

     เทอมที่ 1

     พีชคณิตเชิงเส้นและสมการเชิงอนุพันธ์ Linear Algebra and Differential Equations
     โลกและอวกาศ Earth and Space
     วัสดุวิศวกรรม Engineering Materials
     พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม Fundamental Electrical Engineering
     การสื่อสารกับการประยุกต์ทางแม่เหล็กไฟฟ้า Communications and Electromagnetics Applications
     การออกแบบระบบดิจิทัล และสมองกลฝังตัวพื้นฐาน Basic Digital and Embedded System Design

     เทอมที่ 2

     วิยุตคณิต Discrete Mathematics
     ภาษาอังกฤษสำหรับสเต็มศึกษา English for STEM Education
     การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Computer Programming
     อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Devices and Circuits
     การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ AC Circuit Analysis
     การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า Electrical Instruments and Measurements
     ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า Electrical Engineering Laboratory

     เทอมที่ 1

     โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
     Electrical Engineering Project II
     จรรยาบรรณสำหรับวิศวกร
     Ethics for Engineers
     วิชาหมวดเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
     วิชาหมวดเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
     วิชาหมวดเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
     การออกแบบระบบไฟฟ้า
     Electrical System Design
     การผลิต การส่ง และการจ่ายกำลังไฟฟ้า
     Electrical Power Generation, Transmission and Distribution
     โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย
     Electrical Power Plants and Sub-Stations
     การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
     Electrical Power System Analysis
     วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
     High Voltage Engineering
     การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
     Energy Conservation and Management
     วิศวกรรมส่องสว่าง
     Illumination Engineering
     การออกแบบระบบไฟฟ้าชั้นสูง
     Advanced Electrical System Design
     การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
     Electrical Power System Protection
     การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า
     Electric Motor Drives
     พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน
     Renewable Energy and Energy Storage Technology
     การควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรม
     Industrial Machine Control
     หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
     Special Topics in Electrical Power Engineering

     เทอมที่ 1

     แคลคูลัสเบื้องต้น Elementary Calculus
     เคมี Chemistry
     ปฏิบัติการเคมี Chemistry Laboratory
     ฟิสิกส์ 1 Physics I
     ปฏิบัติฟิสิกส์ Physics Laboratory
     พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม Fundamental Engineering Drafting
     การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Computer Programming

     เทอมที่ 2

     แคลคูลัสหลายตัวแปร Multivariable Calculus
     สถิติสำหรับการแก้ปัญหา Statistics for Problem Solving
     อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Devices and Circuits
     ฟิสิกส์ 2 Physics II
     การออกแบบระบบดิจิทัล และสมองกลฝังตัวพื้นฐาน Basic Digital and Embedded System Design
     พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม Fundamental Engineering Drafting
     การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ AC Circuit Analysis

     เทอมที่ 3

     การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า Electrical Instruments and Measurements
     โลกและอวกาศ Earth and Space
     ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า Electrical Engineering Laboratory
     ปฏิบัติการพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Energy Laboratory

     เทอมที่ 1

     พีชคณิตเชิงเส้นและสมการเชิงอนุพันธ์ Linear Algebra and Differential Equations
     ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี English for Engineering and Technology
     วัสดุวิศวกรรม Engineering Materials
     กลศาสตร์วิศวกรรม Engineering Mechanics
     ระบบควบคุมอัตโนมัติ Automatic Control Systems
     การสื่อสารกับการประยุกต์ทางแม่เหล็กไฟฟ้า Communications and Electromagnetics Applications
     เครื่องจักรไฟฟ้า Electrical Machines

     เทอมที่ 2

     วิยุตคณิต Discrete Mathematics
     พีแอลซี/สกาดาสำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติ PLC/SCADA for Automatic Control Systems
     ไดอะแกรมไฟฟ้าและมาตรฐานความปลอดภัย Electrical Schematics and Safety Standards
     การประยุกต์ใช้งานเครื่องจักรไฟฟ้า Electrical Machines Application
     อิเล็กทรอนิกส์กำลัง Power Electronics
     โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 Electrical Engineering Project I
     จรรยาบรรณสำหรับวิศวกร Ethics for Engineers
     วิชาหมวดเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา

     เทอมที่ 3

     ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน Business English for the Workplace
     การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย Data Communication and Network
     วิชาหมวดเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา

     เทอมที่ 1

     โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2 Electrical Engineering Project II
     ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์ข้อมูล AI and Data Science
     วิชาหมวดเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
     วิชาหมวดเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
     วิชาหมวดเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
     วิชาหมวดเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
     การออกแบบระบบไฟฟ้า
     Electrical System Design
     การผลิต การส่ง และการจ่ายกำลังไฟฟ้า
     Electrical Power Generation, Transmission and Distribution
     โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย
     Electrical Power Plants and Sub-Stations
     การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
     Electrical Power System Analysis
     วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
     High Voltage Engineering
     การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
     Energy Conservation and Management
     วิศวกรรมส่องสว่าง
     Illumination Engineering
     การออกแบบระบบไฟฟ้าชั้นสูง
     Advanced Electrical System Design
     การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
     Electrical Power System Protection
     การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า
     Electric Motor Drives
     พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน
     Renewable Energy and Energy Storage Technology
     การควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรม
     Industrial Machine Control
     หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
     Special Topics in Electrical Power Engineering

     สิ่งอำนวยความสะดวกที่จะได้รับ ในหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (Electrical Engineering)

     คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศ

     คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

     1. วิศวะไฟฟ้ามีสาขาอะไรบ้าง?

     วิศวะไฟฟ้าที่ MUT จะมีทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิศวกรรมควบคุมอุตสาหกรรมและเครื่องมือวัด ซึ่งการเรียนทั้ง 3 สาขาในปีที่ 1 และ 2 จะเป็นการปูพื้นฐานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าทั้งหมด และในปีที่ 3-4 ก็จะเจาะลึกเนื้อหาที่แตกต่างกันไปตามแต่ละสาขา

     2. วิศวะไฟฟ้าต้องเก่งอะไร?

     ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จะเน้นการนำพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน และทักษะการซ่อมบำรุงมาใช้ในการเรียน ซึ่งถ้าน้อง ๆ เรียนไม่เก่ง หรือไม่มีพื้นฐานในเรื่องเหล่านี้ก็ไม่ต้องกังวล เพราะเรามีการปรับพื้นฐานให้น้อง ๆ ในปีที่ 1 และ 2 เพื่อให้น้อง ๆ สามารถปรับตัวและพัฒนาความรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าได้

     3. วิธีการสมัครเรียน

     • สมัครเรียนผ่านเว็บไซต์ www.mut.ac.th แจ้งข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
     • ลงทะเบียนเรียนด้วยตัวเองที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาคาร MII สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ เปิดรับสมัคร-ลงทะเบียน ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด 9:00-17:00 น.
     • ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ (แจ้งความประสงค์ ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ กับเจ้าหน้าที่ 02-988-4021-24 ได้ทุกวัน)
     • ค่าสมัคร 300 บาท สามารถชำระผ่านธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือ ที่มหาวิทยาลัยฯ

     4. เอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

     • รูปถ่าย หน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
     • สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ชุด

     (กรณีกำลังศึกษาอยู่เทอมสุดท้าย สามารถยื่นใบรับรองเกรด 5 เทอม (วุฒิ ม.6/ปวช.) หรือ 3 เทอม (วุฒิ ปวส.)ได้)

     • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา 1 ชุด
     • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง 1 ชุด
     • ใบรับรองแพทย์ จาก โรงพยาบาลหรือคลินิก
     • นักศึกษาชาย สำเนาใบสำคัญทางทหาร(สด.9) 1 ชุด

     หมายเหตุ

     • เอกสารสำเนาขนาด A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
     • กรณีผู้สมัครมีการเปลี่ยนชื่อ–สกุล ที่ไม่ตรงกับเอกสารการสำเร็จการศึกษา หรือเอกสารขึ้นทะเบียน ให้แนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 2 ชุด
     เรียนวิศวะโยธา

     ปูพื้นฐานวิศวะไฟฟ้าให้เข้มแข็ง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่พลิกโฉมหน้าอย่างรวดเร็ว

     วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง นับว่าเป็นสาขาที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวิศวะไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งที่ MUT ก็ได้พัฒนาหลักสูตรให้มีความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษาไป เป็นบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงในการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศและแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างมีศักดิ์ศรีสำหรับผู้ที่สนใจสมัครเรียนในหลักสูตรนี้ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อกับ MUT ได้ที่

     • สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ โทร.02-988-3650-66 ต่อ 1105-7 สายตรง 02-988-4021-24 หรือ https://www.facebook.com/mutmahanakorn
     • สำนักทะเบียน 02-988-3650-66 ต่อ 2312-14 หรือ https://www.facebook.com/mutregoffice
     • ฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 02-988-3650-66 ต่อ 2323, 2324 สายตรง 02-988-4035 หรือ https://www.facebook.com/studentloanMUT

     เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

     Privacy Preferences

     คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

     Accept All
     Manage Consent Preferences
     • Always Active

     Save