วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
Electrical Engineering

วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

มุ่งเน้นผลิตบุคลากรทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่มีคุณภาพ  มีความรู้ครอบคลุมในระบบไฟฟ้ากำลัง  การผลิตพลังงานไฟฟ้า  โครงข่ายวงจรของระบบสายส่ง  ระบบจำหน่าย  ระบบป้องกัน  มาตรการความปลอดภัยทางไฟฟ้า  การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า  และงานด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลัง  บัณฑิตสาขานี้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อความต้องการในบริบทต่างๆ ของการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและหลากหลาย สามารถพัฒนาความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์ให้มีความเข้มแข็ง  เพื่อต่อยอดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ที่ก้าวทันโลกเทคโนโลยีที่พลิกโฉมหน้าอย่างรวดเร็ว  ตลอดจนมีสมรรถนะสูงในการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศและแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างมีศักดิ์ศรี

เนื้อหาการเรียนที่น่าสนใจ

 • Electrical Power System Analysis  การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง 
 • Electrical Power Plants and Sub-Stations  โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย 
 • High Voltage Engineering  วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 
 • Power Electronics  อิเล็กทรอนิกส์กําลัง 
 • Renewable Energy Conservation and Management 
  พลังงานทดแทน การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 
 • Electric Vehicles (EV) ยานยนต์ไฟฟ้า

จบสาขานี้แล้วทํางานอะไร

 • วิศวกรไฟฟ้า
 • วิศวกรระบบไฟฟ้ากําลัง
 • วิศวกรออกแบบ-ติดตั้งระบบไฟฟ้า
 • วิศวกรโรงงาน 
 • วิศวกรขายผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรออกแบบแผ่นพิมพ์วงจร
 • หน่วยงานราชการ และงานรัฐวิสาหกิจชั้นนำ
 • อาจารย์/ครู ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 • อาชีพอิสระ ธุรกิจส่วนตัว ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
วิศวกรรมไฟฟ้า
Bachelor of Engineering (B.Eng.)
Electrical Engineering
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
Electrical Power Engineering

หลักสูตรที่ได้การรับรอง
จากสภาวิศวกร

ก.ว.

หลักสูตรที่ได้การรับรองคุณวุฒิ จากสำนักงาน  

ก.พ.

4 ปี

ปกติ

4 ปี

สหกิจ

4 ปี

4 ปี

สหกิจ

2.5 ปี

เทียบโอน วันธรรมดา

3 ปี

เทียบโอน เสาร์-อาทิตย์

เทียบโอน

วันธรรมดา

เทียบโอน

เสาร์-อาทิตย์

กยศ.

กรอ.

Human Capital

0

จำนวนบัณฑิตของเรา​

เทอมที่ 1
ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล
English in the Digital World
คณิตศาสตร์เชิงฟิสิกส์
Physical Mathematics
ฟิสิกส์
Physics
สถิติสําหรับการแก้ปัญหา
Statistics for Problem Solving
การออกแบบโครงงานเบื้องต้น
Preliminary Project Design
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
Innovation and Creativity
แบบสหกิจศึกษา
ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล
English in the Digital World
คณิตศาสตร์เชิงฟิสิกส์
Physical Mathematics
ฟิสิกส์
Physics
สถิติสําหรับการแก้ปัญหา
Statistics for Problem Solving
การออกแบบโครงงานเบื้องต้น
Preliminary Project Design
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
Innovation and Creativity
เทอมที่ 2
แคลคูลัสสําหรับกลศาสตร์และแม่เหล็กไฟฟ้า
Calculus for Mechanics and Electromagnetism
พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม
Fundamental Engineering Drafting
การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐาน
Basic Tool Skills Practice
กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
ภาษาอังกฤษสําหรับสเต็มศึกษา
English for STEM Education
เคมี
Chemistry
ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
แบบสหกิจศึกษา
แคลคูลัสสําหรับกลศาสตร์และแม่เหล็กไฟฟ้า
Calculus for Mechanics and Electromagnetism
พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม
Fundamental Engineering Drafting
การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐาน
Basic Tool Skills Practice
กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
ภาษาอังกฤษสําหรับสเต็มศึกษา
English for STEM Education
เคมี
Chemistry
ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
เทอมที่ 1
สัญญาณ วงจร และระบบ
Signals, Circuits and Systems
พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamental Electrical Engineering
ปฏิบัติการวิศวกรรม
Engineering Laboratory
การสื่อสารกับการประยุกต์ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetics Applications and Communications
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
การออกแบบระบบดิจิทัล และสมองกลฝังตัวพื้นฐาน
Basic Digital and Embedded System Design
แบบสหกิจศึกษา
สัญญาณ วงจร และระบบ
Signals, Circuits and Systems
พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamental Electrical Engineering
ปฏิบัติการวิศวกรรม
Engineering Laboratory
การสื่อสารกับการประยุกต์ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetics Applications and Communications
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
การออกแบบระบบดิจิทัล และสมองกลฝังตัวพื้นฐาน
Basic Digital and Embedded System Design
เทอมที่ 2
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Laboratory
การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
Electrical Instruments and Measurements
สัญญาณสื่อสารในระบบสมัยใหม่
Communication Signals in Modern Systems
อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Devices and Circuits
เครื่องจักรไฟฟ้า
Electrical Machines
นวัตกรรมเชิงวิศวกรรม
Engineering Innovation
การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห์
Critical Project Design
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาไพธอน
Python Computer Programming
แบบสหกิจศึกษา
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Laboratory
การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
Electrical Instruments and Measurements
สัญญาณสื่อสารในระบบสมัยใหม่
Communication Signals in Modern Systems
อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Devices and Circuits
เครื่องจักรไฟฟ้า
Electrical Machines
นวัตกรรมเชิงวิศวกรรม
Engineering Innovation
การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห์
Critical Project Design
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาไพธอน
Python Computer Programming
เทอมที่ 1
พื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล
Basic Mechanical Engineering
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control Systems
เซนเซอร์และระบบในอุตสาหกรรม
Industrial Sensors and Systems
การประยุกต์ใช้งานเครื่องจักรไฟฟ้า
Electrical Machines Application
อิเล็กทรอนิกส์กําลัง
Power Electronics
ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์ข้อมูล
AI and Data Science
แบบสหกิจศึกษา
พื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล
Basic Mechanical Engineering
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control Systems
เซนเซอร์และระบบในอุตสาหกรรม
Industrial Sensors and Systems
การประยุกต์ใช้งานเครื่องจักรไฟฟ้า
Electrical Machines Application
อิเล็กทรอนิกส์กําลัง
Power Electronics
ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์ข้อมูล
AI and Data Science
เทอมที่ 2
ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
English for Engineering and Technology
การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
Data Communication and Network
พีแอลซี/สกาดาสําหรับระบบควบคุมอัตโนมัติ
PLC/SCADA for Automatic Control Systems
วงจรไฟฟ้าและมาตรฐานความปลอดภัย
Electrical Schematics and Safety Standards
วิชาเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
วิชาเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
แบบสหกิจศึกษา
ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
English for Engineering and Technology
การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
Data Communication and Network
พีแอลซี/สกาดาสําหรับระบบควบคุมอัตโนมัติ
PLC/SCADA for Automatic Control Systems
วงจรไฟฟ้าและมาตรฐานความปลอดภัย
Electrical Schematics and Safety Standards
วิชาเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
วิชาเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
เทอมที่ 3
การฝึกงานอุตสาหกรรม
Industrial Internship
แบบสหกิจศึกษา
การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน
Social Skills Development for Careers
วิชาทางหมวดวิชาเฉพาะเลือกตามกลุ่มวิชา
วิชาทางหมวดวิชาเฉพาะเลือกตามกลุ่มวิชา
เทอมที่ 1
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1
Electrical Engineering Project I
ภาษาอังกฤษธุรกิจสําหรับที่ทํางาน
Business English for the Workplace
วิชาเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
วิชาเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
วิชาเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
วิชาทางหมวดวิชาเฉพาะเลือกตามกลุ่มวิชา
แบบสหกิจศึกษา
โครงงานสหกิจวิศวกรรมไฟฟ้า
Co-Operative Educations in Electrical Engineering
เทอมที่ 2
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
Electrical Engineering Project II
การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทํางาน
Social Skills Development for Careers
วิชาเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
วิชาเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
แบบสหกิจศึกษา
โครงงานสหกิจวิศวกรรมไฟฟ้า
Co-operative Electrical Engineering Project
ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน
Business English for the Workplace
วิชาทางหมวดวิชาเฉพาะเลือกตามกลุ่มวิชา
วิชาทางหมวดวิชาเฉพาะเลือกตามกลุ่มวิชา
วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
วิชาเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
การออกแบบระบบไฟฟ้า
Electrical System Design
การผลิต การส่ง และการจ่ายกําลังไฟฟ้า
Electrical Power Generation, Transmission and Distribution
โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย
Electrical Power Plants and Sub-Stations
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง
Electrical Power System Analysis
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
High Voltage Engineering
การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
Energy Conservation and Management
กลุ่มวิชาวิศวกรรมควบคุมอุตสาหกรรมและเครื่องมือวัด
การปรับพีไอดี และการควบคุมกระบวนการในอุตสาหกรรม
PID Tuning and Industrial Process Control
เอไอ/การควบคุมแบบปัญญาประดิษฐ์และระบบฟัซซีลอจิก
AI/Artificial Intelligent Control and Fuzzy Logic Systems
วิศวกรรมหุ่นยนต์
Robotic Engineering
สกาดาและระบบควบคุมขั้นสูงสําหรับอุตสาหกรรม
SCADA and Advanced Industrial Control Systems
ไอโอทีอุตสาหกรรมสําหรับระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
Industrial IoT for Control and Instrumentation Systems
การออกแบบการผลิตอัจฉริยะ
Smart Manufacturing Design
กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
การสื่อสารไร้สายและการประยุกต์ใช้งาน
Wireless Communications and Applications
ระบบโฟโตนิกส์และการประยุกต์ใช้งาน
Photonics Systems and Applications
โครงข่ายโทรคมนาคมยุคใหม่และความปลอดภัย
Next Generation Telecommunication and Security
การออกแบบวงจรย่านความถี่วิทยุและไมโครเวฟ
RF and Microwave Circuits Design
การสื่อสารเคลื่อนที่และเซลลูลาร์
Mobile and Cellular Communication
เทคโนโลยีสายอากาศ
Antenna Technologies
วิชาเฉพาะเลือก
กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
วิศวกรรมส่องสว่าง
Illumination Engineering
การออกแบบระบบไฟฟ้าชั้นสูง
Advanced Electrical System Design
การป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง
Electrical Power System Protection
การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า
Electric Motor Drives
พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน
Renewable Energy and Energy Storage Technology
ระบบควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรม
Industrial Machine Control
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
Special Topics in Electrical Power Engineering
กลุ่มวิชาวิศวกรรมควบคุมอุตสาหกรรมและเครื่องมือวัด
การออกแบบพีไอดีและระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
PID Designs and Computer Control Systems
การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวในวิศวกรรมอัตโนมัติ
Embedded Application in Automation Engineering
การจัดการและการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรม
Industrial Management and Quality Assurance
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการควบคุมอุตสาหกรรม
Special Topics in Industrial Control Engineering
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องมือวัด
Special Topics in Instrumentation Engineering
ตัวขับเร้าและอุปกรณ์ควบคุมตัวสุดท้ายสําหรับระบบควบคุม อุตสาหกรรม
Actuator and Final Control Element for Industrial Control Systems
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและผลิตและการพิมพ์ 3 มิติสําหรับระบบควบคุมอุตสาหกรรม
CAD/CAM and 3D Printing for Industrial Control Systems
กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางไฟฟ้า
Electrical Product Design
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
Special Topics in Telecommunication Engineering
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
Digital Signal Processing
ระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบฝังตัว
Embedded Electronic Systems
วิศวกรรมหุ่นยนต์เคลื่อนที่
Mobile Robotics Engineering
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Special Topics in Electronics Engineering
เทอมที่ 1
คณิตศาสตร์เชิงฟิสิกส์
Physical Mathematics
เคมี
Chemistry
ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
ฟิสิกส์
Physics
พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamental Electrical Engineering
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาไพธอน
Python Computer Programming
ปฏิบัติการวิศวกรรม
Engineering Laboratory
การออกแบบโครงงานเบื้องต้น
Preliminary Project Design
เทอมที่ 2
แคลคูลัสสําหรับกลศาสตร์และแม่เหล็กไฟฟ้า
Calculus for Mechanics and Electromagnetism
สถิติสําหรับการแก้ปัญหา
Statistics for Problem Solving
อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Devices and Circuits
สัญญาณสื่อสารในระบบสมัยใหม่
Communication Signals in Modern Systems
เครื่องจักรไฟฟ้า
Electrical Machines
พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม
Fundamental Engineering Drafting
กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห์
Critical Project Design
เทอมที่ 3
การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
Electrical Instruments and Measurements
อิเล็กทรอนิกส์กําลัง
Power Electronics
การออกแบบระบบดิจิทัล และสมองกลฝังตัวพื้นฐาน
Basic Digital and Embedded System Design
เทอมที่ 1
สัญญาณ วงจร และระบบ
Signals, Circuits and Systems
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control Systems
เซนเซอร์และระบบในอุตสาหกรรม
Industrial Sensors and Systems
การประยุกต์ใช้งานเครื่องจักรไฟฟ้า
Electrical Machines Application
การสื่อสารกับการประยุกต์ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetics Applications and Communications
ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์ข้อมูล
AI and Data Science
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Laboratory
เทอมที่ 2
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1
Electrical Engineering Project I
ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
English for Engineering and Technology
พีแอลซี/สกาดาสําหรับระบบควบคุมอัตโนมัติ
PLC/SCADA for Automatic Control Systems
การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
Data Communication and Network
วงจรไฟฟ้าและมาตรฐานความปลอดภัย
Electrical Schematics and Safety Standards
วิชาเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
เทอมที่ 3
วิชาหมวดเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
วิชาหมวดเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
วิชาหมวดเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
เทอมที่ 1
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
Electrical Engineering Project II
ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน
Business English for the Workplace
พื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล
Basic Mechanical Engineering
วิชาหมวดเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
วิชาหมวดเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
วิชาทางหมวดวิชาเฉพาะเลือกตามกลุ่มวิชา
วิชาทางหมวดวิชาเฉพาะเลือกตามกลุ่มวิชา
วิชาเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
การออกแบบระบบไฟฟ้า
Electrical System Design
การผลิต การส่ง และการจ่ายกําลังไฟฟ้า
Electrical Power Generation, Transmission and Distribution
โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย
Electrical Power Plants and Sub-Stations
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง
Electrical Power System Analysis
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
High Voltage Engineering
การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
Energy Conservation and Management
กลุ่มวิชาวิศวกรรมควบคุมอุตสาหกรรมและเครื่องมือวัด
การปรับพีไอดี และการควบคุมกระบวนการในอุตสาหกรรม
PID Tuning and Industrial Process Control
เอไอ/การควบคุมแบบปัญญาประดิษฐ์และระบบฟัซซีลอจิก
AI/Artificial Intelligent Control and Fuzzy Logic Systems
วิศวกรรมหุ่นยนต์
Robotic Engineering
สกาดาและระบบควบคุมขั้นสูงสําหรับอุตสาหกรรม
SCADA and Advanced Industrial Control Systems
ไอโอทีอุตสาหกรรมสําหรับระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
Industrial IoT for Control and Instrumentation Systems
การออกแบบการผลิตอัจฉริยะ
Smart Manufacturing Design
กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
การสื่อสารไร้สายและการประยุกต์ใช้งาน
Wireless Communications and Applications
ระบบโฟโตนิกส์และการประยุกต์ใช้งาน
Photonics Systems and Applications
โครงข่ายโทรคมนาคมยุคใหม่และความปลอดภัย
Next Generation Telecommunication and Security
การออกแบบวงจรย่านความถี่วิทยุและไมโครเวฟ
RF and Microwave Circuits Design
การสื่อสารเคลื่อนที่และเซลลูลาร์
Mobile and Cellular Communication
เทคโนโลยีสายอากาศ
Antenna Technologies
วิชาเฉพาะเลือก
กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
วิศวกรรมส่องสว่าง
Illumination Engineering
การออกแบบระบบไฟฟ้าชั้นสูง
Advanced Electrical System Design
การป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง
Electrical Power System Protection
การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า
Electric Motor Drives
พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน
Renewable Energy and Energy Storage Technology
ระบบควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรม
Industrial Machine Control
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
Special Topics in Electrical Power Engineering
กลุ่มวิชาวิศวกรรมควบคุมอุตสาหกรรมและเครื่องมือวัด
การออกแบบพีไอดีและระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
PID Designs and Computer Control Systems
การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวในวิศวกรรมอัตโนมัติ
Embedded Application in Automation Engineering
การจัดการและการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรม
Industrial Management and Quality Assurance
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการควบคุมอุตสาหกรรม
Special Topics in Industrial Control Engineering
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องมือวัด
Special Topics in Instrumentation Engineering
ตัวขับเร้าและอุปกรณ์ควบคุมตัวสุดท้ายสําหรับระบบควบคุม อุตสาหกรรม
Actuator and Final Control Element for Industrial Control Systems
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและผลิตและการพิมพ์ 3 มิติสําหรับระบบควบคุมอุตสาหกรรม
CAD/CAM and 3D Printing for Industrial Control Systems
กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางไฟฟ้า
Electrical Product Design
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
Special Topics in Telecommunication Engineering
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
Digital Signal Processing
ระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบฝังตัว
Embedded Electronic Systems
วิศวกรรมหุ่นยนต์เคลื่อนที่
Mobile Robotics Engineering
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Special Topics in Electronics Engineering
เทอมที่ 1
คณิตศาสตร์เชิงฟิสิกส์
Physical Mathematics
เคมี
Chemistry
ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
ฟิสิกส์
Physics
พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamental Electrical Engineering
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาไพธอน
Python Computer Programming
เทอมที่ 2
แคลคูลัสสําหรับกลศาสตร์และแม่เหล็กไฟฟ้า
Calculus for Mechanics and Electromagnetism
เครื่องจักรไฟฟ้า
Electrical Machines
การออกแบบระบบดิจิทัล และสมองกลฝังตัวพื้นฐาน
Basic Digital and Embedded System Design
พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม
Fundamental Engineering Drafting
กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
สถิติสําหรับการแก้ปัญหา
Statistics for Problem Solving
เทอมที่ 3
ปฏิบัติการวิศวกรรม
Engineering Laboratory
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Laboratory
การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
Electrical Instruments and Measurements
เทอมที่ 1
สัญญาณ วงจร และระบบ
Signals, Circuits and Systems
การสื่อสารกับการประยุกต์ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetics Applications and Communications
การประยุกต์ใช้งานเครื่องจักรไฟฟ้า
Electrical Machines Application
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control Systems
ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์ข้อมูล
AI and Data Science
ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
English for Engineering and Technology
เทอมที่ 2
เซนเซอร์และระบบในอุตสาหกรรม
Industrial Sensors and Systems
พีแอลซี/สกาดาสําหรับระบบควบคุมอัตโนมัติ
PLC/SCADA for Automatic Control Systems
อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Devices and Circuits
การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
Data Communication and Network
วงจรไฟฟ้าและมาตรฐานความปลอดภัย
Electrical Schematics and Safety Standards
เทอมที่ 3
Power Electronics
อิเล็กทรอนิกส์กําลัง
วิชาหมวดเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
วิชาหมวดเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
เทอมที่ 1
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1
Electrical Engineering Project I
สัญญาณสื่อสารในระบบสมัยใหม่
Communication Signals in Modern Systems
วิชาหมวดเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
วิชาหมวดเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
วิชาทางหมวดวิชาเฉพาะเลือกตามกลุ่มวิชา
วิชาทางหมวดวิชาเฉพาะเลือกตามกลุ่มวิชา
เทอมที่ 2
Engineering MaterialsBasic Mechanical Engineering
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
Electrical Engineering Project II
ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน
Business English for the Workplace
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
พื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล
Basic Mechanical Engineering
วิชาหมวดเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
วิชาทางหมวดวิชาเฉพาะเลือกตามกลุ่มวิชา
วิชาเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
การออกแบบระบบไฟฟ้า
Electrical System Design
การผลิต การส่ง และการจ่ายกําลังไฟฟ้า
Electrical Power Generation, Transmission and Distribution
โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย
Electrical Power Plants and Sub-Stations
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลัง
Electrical Power System Analysis
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
High Voltage Engineering
การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
Energy Conservation and Management
กลุ่มวิชาวิศวกรรมควบคุมอุตสาหกรรมและเครื่องมือวัด
การปรับพีไอดี และการควบคุมกระบวนการในอุตสาหกรรม
PID Tuning and Industrial Process Control
เอไอ/การควบคุมแบบปัญญาประดิษฐ์และระบบฟัซซีลอจิก
AI/Artificial Intelligent Control and Fuzzy Logic Systems
วิศวกรรมหุ่นยนต์
Robotic Engineering
สกาดาและระบบควบคุมขั้นสูงสําหรับอุตสาหกรรม
SCADA and Advanced Industrial Control Systems
ไอโอทีอุตสาหกรรมสําหรับระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
Industrial IoT for Control and Instrumentation Systems
การออกแบบการผลิตอัจฉริยะ
Smart Manufacturing Design
กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
การสื่อสารไร้สายและการประยุกต์ใช้งาน
Wireless Communications and Applications
ระบบโฟโตนิกส์และการประยุกต์ใช้งาน
Photonics Systems and Applications
โครงข่ายโทรคมนาคมยุคใหม่และความปลอดภัย
Next Generation Telecommunication and Security
การออกแบบวงจรย่านความถี่วิทยุและไมโครเวฟ
RF and Microwave Circuits Design
การสื่อสารเคลื่อนที่และเซลลูลาร์
Mobile and Cellular Communication
เทคโนโลยีสายอากาศ
Antenna Technologies
วิชาเฉพาะเลือก
กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
วิศวกรรมส่องสว่าง
Illumination Engineering
การออกแบบระบบไฟฟ้าชั้นสูง
Advanced Electrical System Design
การป้องกันระบบไฟฟ้ากําลัง
Electrical Power System Protection
การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า
Electric Motor Drives
พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน
Renewable Energy and Energy Storage Technology
ระบบควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรม
Industrial Machine Control
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
Special Topics in Electrical Power Engineering
กลุ่มวิชาวิศวกรรมควบคุมอุตสาหกรรมและเครื่องมือวัด
การออกแบบพีไอดีและระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
PID Designs and Computer Control Systems
การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวในวิศวกรรมอัตโนมัติ
Embedded Application in Automation Engineering
การจัดการและการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรม
Industrial Management and Quality Assurance
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการควบคุมอุตสาหกรรม
Special Topics in Industrial Control Engineering
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องมือวัด
Special Topics in Instrumentation Engineering
ตัวขับเร้าและอุปกรณ์ควบคุมตัวสุดท้ายสําหรับระบบควบคุม อุตสาหกรรม
Actuator and Final Control Element for Industrial Control Systems
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและผลิตและการพิมพ์ 3 มิติสําหรับระบบควบคุมอุตสาหกรรม
CAD/CAM and 3D Printing for Industrial Control Systems
กลุ่มวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางไฟฟ้า
Electrical Product Design
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
Special Topics in Telecommunication Engineering
การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
Digital Signal Processing
ระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบฝังตัว
Embedded Electronic Systems
วิศวกรรมหุ่นยนต์เคลื่อนที่
Mobile Robotics Engineering
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Special Topics in Electronics Engineering

จ่ายครั้งแรก 10,000 บาท ตลอดหลักสูตร 4 ปี 369,500 บาท

ดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย
4 ปี
เทียบโอน วันธรรมดา
เทียบโอน เสาร์-อาทิตย์

Facilities

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save