วิศวะคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
Computer and Artificial Intelligence (Ai) Engineering

วิศวกรรมสมองกลฝังตัวอินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่งและระบบเครือข่าย

ครอบคลุมเนื้อหาวิชาพื้นฐาน  ทั้งในส่วนของ  Software, Hardware และ Network ตลอดจนเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรู้และฝึกฝนทักษะความรู้ความสามารถที่สนใจได้  โดยแบ่งเป็น 2 สาขาวิชาเอก คือ

 1. วิศวกรรมสมองกลฝังตัว อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและระบบเครือข่าย (Embedded IoT and Network Engineering)
 2. วิศวกรรมวิทยาการข้อมูลและการบริหารงานระบบ
  (Data Science and Systems Management Engineering)

ในแต่ละสาขาวิชาเอกจะได้เรียนเน้นเฉพาะทักษะวิชาชีพที่จำเป็นและทันสมัยในสาขาวิชาเอกนั้นๆ ซึ่งจะส่งผลให้บัณฑิตสามารถทำงานกับทุกองค์กรในภาคอุตสาหกรรมได้

เนื้อหาการเรียนที่น่าสนใจ

 • Artificial Intelligence ปัญญาประดิษฐ์
 • Software Engineering and Systems Design Analysis
  วิศวกรรมซอฟต์แวร์และการวิเคราะห์ออกแบบระบบ
 • Data Structure and Algorithms  โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
 • Database Systems Design การออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูล
 • Internet of Things อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
 • Embedded Systems and IOT Computing Platforms 
  แพลตฟอร์มการคํานวณสำหรับระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
 • Network Monitoring system Design and Network Penetration
  การออกแบบระบบเฝ้าระวังเครือข่าย และการเจาะระบบเครือข่าย
 • Machine Learning การเรียนรู้ของเครื่อง

  จบสาขานี้แล้วทํางานอะไร

  • วิศวกรคอมพิวเตอร์
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • ผู้ดูแลและออกแบบระบบโครงข่าย
  • วิศวกรที่ปรึกษาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิศวกรโครงการ
  • วิศวกรวิเคราะห์ ออกแบบระบบงานและฐานข้อมูล
  • นักเขียนและพัฒนาโปรแกรม
  • ผู้เชี่ยวชาญระบบข้อมูลขนาดใหญ่ และ ข้อมูล IoT
  • นักพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ ,นักพัฒนาระบบ IoT
  • นักวิเคราะห์ระบบความมั่นคงไซเบอร์
  • ผู้ทดสอบช่องโหว่และการเจาะระบบเครือข่าย
  • ผู้ปรับสมรรถนะระบบ และ ผู้ทดสอบระบบ
  • นักวิจัย, นักประดิษฐ์คิดค้น
  • อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • อาชีพอิสระ ธุรกิจส่วนตัว ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (Computer and Artificial Intelligence (Ai) Engineering)

  สาขาวิศวกรรมสมองกลฝังตัวอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและระบบเครือข่าย (Embedded IoT and Network Engineering)

  เรามุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะการทำวิจัยขั้นสูงทางด้านวิศวกรรรมคอมพิวเตอร์ ให้เป็นบุคลากรที่สามารถสร้างและนำนวัตกรรมขั้นสูงไปประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์

  ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มีทั้งหมด 13 สาขา

  มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกอีกหลากหลายสถาบัน
  เลือกเรียน วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหานคร
  มหาลัยของเราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของคุณ

  วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ สมัครเรียนวิศวะ MUT

  MUT เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  มีสาขาให้เลือกเรียนหลากหลาย เน้นเฉพาะสาขาที่เป็นความเชี่ยวชาญของเรา
  และเป็นที่ความต้องการของประเทศ สมัครเรียนได้เลยวันนี้

  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
  Bachelor of Engineering (B.Eng.)
  Computer and Artificial Intelligence (Ai) Engineering
  สาขาวิศวกรรมสมองกลฝังตัวอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและระบบเครือข่าย
  Embedded IoT and Network Engineering

  หลักสูตรที่ได้การรับรองคุณวุฒิ จากสำนักงาน  

  ก.พ.

  4 ปี

  ปกติ

  4 ปี

  สหกิจ

  4 ปี

  4 ปี

  สหกิจ

  2 ปี

  เทียบโอน วันธรรมดา

  2.5 ปี

  เทียบโอน เสาร์-อาทิตย์

  เทียบโอน

  วันธรรมดา

  เทียบโอน

  เสาร์-อาทิตย์

  รองรับโครงการเทียบโอนประสบการณ์

  แผนการเรียน เสาร์-อาทิตย์

  กยศ.

  กรอ.

  Human Capital

  0

  จำนวนบัณฑิตของเรา​

  เทอมที่ 1
  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  Introduction to Computer
  คณิตศาสตร์เพื่อการปฏิบัติ1
  Practical Mathematics 1
  สะเต็ม 1
  STEM 1
  ปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  Innovation Engineering Laboratory
  การออกแบบโครงงานเบื้องต้น
  Preliminary Project Design
  นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
  Innovation and Creativity
  เทอมที่ 2
  ทักษะการใช้เครื่องมือในชีวิตประจำวัน
  Basic Tool Skills Practice
  คณิตศาสตร์เพื่อการปฏิบัติ 2
  Practical Mathematics 2
  สะเต็ม2
  STEM 2
  การโปรแกรมภาษาไพธอนและภาษาซี
  Python and C Programming Language
  สถิติทั่วไป
  General Statistics
  เทอมที่ 1
  พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  Basic Electrical and Electronics
  การออกแบบระบบดิจิทัล
  Digital Systems Design
  สถาปัตยกรรมและโครงสร้างคอมพิวเตอร์
  Computer Architecture and Organization
  โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
  Data Structure and Algorithms
  ปัญญาประดิษฐ์
  Artificial Intelligence
  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
  Object-oriented programming
  เทอมที่ 2
  นวัตกรรมเชิงวิศวกรรมศาสตร์
  Engineering Innovation
  ภาษาอังกฤษสำหรับสเต็มศึกษา
  English for STEM Education
  วิศวกรรมซอฟต์แวร์และการวิเคราะห์ออกแบบระบบ
  Software Engineering and Systems Design Analysis
  การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวพื้นฐาน
  Basic Embedded Systems Design
  อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  Electronics for Computer Engineering
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัย
  Computer Network and Security
  การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห์
  Critical Project Design
  เทอมที่ 1
  ระบบปฏิบัติการ
  Operating Systems
  คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  Mathematics for Computer Engineering
  การออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูล
  Database Systems Design
  การบริหารโครงการ
  Project Management
  การเขียนโปรแกรมระบบสมองกลฝังตัว
  Embedded Systems Programming
  จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์
  Computer Ethics and Laws
  เทอมที่ 2
  การประมวลภาพดิจิทัลและทัศนศาสตร์ของคอมพิวเตอร์
  Digital Image Processing and Computer Vision
  การติดตั้งคลาวด์และออกแบบดาต้าเซ็นเตอร์
  Cloud Setup and Data Center design
  การเขียนโปรแกรมเครือข่ายโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลือนที่แบบเนทีฟ และข้ามแพลตฟอร์ม
  Network; Mobile and cross Platform Programming
  วิชาเลือกเฉพาะ
  วิชาเลือกเฉพาะ
  เทอมที่ 3
  การฝึกงานอุตสาหกรรม
  Industrial Internship
  เทอมที่ 1
  โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์1
  Computer Engineering Project I
  การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน
  Social Skills Development for Career
  วิชาเลือกเฉพาะ
  วิชาเลือกเฉพาะ
  วิชาเลือกเฉพาะ
  เทอมที่ 2
  ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน
  Business English for the workplace
  โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  Computer Engineering Project II
  วิชาเลือกเฉพาะ
  วิชาเลือกเสรี
  วิชาเลือกเสรี
  หมวดวิชาเฉพาะ
  หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  Special Topics in Computer Engineering
  การวางแผนทรัพยากรองค์กร
  Enterprise Resource Planning
  การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
  Software Testing and Quality Assurance
  พื้นฐานวิทยาศาสตร์ข้อมูล
  Fundamental of Data Science
  ระบบข้อมูลแบบไม่เชิงสัมพันธ์ และ โปรแกรมสถิติ
  NoSQL & Statistical Programming
  การปรับประสิทธิภาพของระบบ
  Systems Performance Tuning
  การบริหารข้อมูลอย่างชาญฉลาด
  Enterprise Data Intelligence
  ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
  Business Intelligence
  การจำลองข้อมูลด้วยแผนภาพ
  Data Visualization
  ปัญญาประดิษฐ์สำหรับตัวแบบจำลอง
  AI for Simulation Modeling
  โครงข่ายประสาทเทียม
  Neural Network
  ดีไซน์แพตเทิร์น
  Design Pattern
  เทอมที่ 1
  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  Introduction to Computer
  คณิตศาสตร์เพื่อการปฏิบัติ1
  Practical Mathematics 1
  ปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  Innovation Engineering Laboratory
  การออกแบบโครงงานเบื้องต้น
  Preliminary Project Design
  พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  Basic Electrical and Electronics
  การออกแบบระบบดิจิทัล
  Digital Systems Design
  เทอมที่ 2
  คณิตศาสตร์เพื่อการปฏิบัติ 2
  Practical Mathematics 2
  การโปรแกรมภาษาไพธอนและภาษาซี
  Python and C Programming Language
  วิศวกรรมซอฟต์แวร์และการวิเคราะห์ออกแบบระบบ
  Software Engineering and Systems Design Analysis
  การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวพื้นฐาน
  Basic Embedded Systems Design
  อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  Electronics for Computer Engineering
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัย
  Computer Network and Security
  เทอมที่ 3
  โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
  Data Structure and Algorithms
  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
  Object-oriented programming
  คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  Mathematics for Computer Engineering
  เทอมที่ 1
  การออกแบบระบบฐานข้อมูล
  Database Systems Design
  ระบบปฏิบัติการ
  Operating Systems
  โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์1
  Computer Engineering Project I
  ปัญญาประดิษฐ์
  Artificial Intelligence
  การบริหารโครงการ
  Project Management
  การเขียนโปรแกรมระบบสมองกลฝังตัว
  Embedded Systems Programming
  วิชาเลือกเฉพาะ
  เทอมที่ 2
  ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน
  Business English for the workplace
  การประมวลภาพดิจิทัลและทัศนศาสตร์ของคอมพิวเตอร์
  Digital Image Processing and Computer Vision
  โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์2
  Computer Engineering Project II
  การติดตั้งคลาวด์และออกแบบดาต้าเซ็นเตอร์
  Cloud Setup and Data Center design
  การเขียนโปรแกรมเครือข่ายโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลือนที่แบบเนทีฟ และข้ามแพลตฟอร์ม
  Network; Mobile and cross Platform Programming
  วิชาเลือกเฉพาะ
  วิชาเลือกเฉพาะ
  การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห์
  Critical Project Design
  เทอมที่ 3
  วิชาเลือกเฉพาะ
  วิชาเลือกเฉพาะ
  วิชาเลือกเฉพาะ
  หมวดวิชาเฉพาะ
  หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  Special Topics in Computer Engineering
  การวางแผนทรัพยากรองค์กร
  Enterprise Resource Planning
  การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
  Software Testing and Quality Assurance
  พื้นฐานวิทยาศาสตร์ข้อมูล
  Fundamental of Data Science
  ระบบข้อมูลแบบไม่เชิงสัมพันธ์ และ โปรแกรมสถิติ
  NoSQL & Statistical Programming
  การปรับประสิทธิภาพของระบบ
  Systems Performance Tuning
  การบริหารข้อมูลอย่างชาญฉลาด
  Enterprise Data Intelligence
  ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
  Business Intelligence
  การจำลองข้อมูลด้วยแผนภาพ
  Data Visualization
  ปัญญาประดิษฐ์สำหรับตัวแบบจำลอง
  AI for Simulation Modeling
  โครงข่ายประสาทเทียม
  Neural Network
  ดีไซน์แพตเทิร์น
  Design Pattern
  เทอมที่ 1
  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  Introduction to Computer
  คณิตศาสตร์เพื่อการปฏิบัติ1
  Practical Mathematics 1
  ปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  Innovation Engineering Laboratory
  พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  Basic Electrical and Electronics
  การออกแบบระบบดิจิทัล
  Digital Systems Design
  เทอมที่ 2
  คณิตศาสตร์เพื่อการปฏิบัติ 2
  Practical Mathematics 2
  การโปรแกรมภาษาไพธอนและภาษาซี
  Python and C Programming Language
  วิศวกรรมซอฟต์แวร์และการวิเคราะห์ออกแบบระบบ
  Software Engineering and Systems Design Analysis
  การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวพื้นฐาน
  Basic Embedded Systems Design
  อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  Electronics for Computer Engineering
  เทอมที่ 3
  โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
  Data Structure and Algorithms
  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
  Object-oriented programming
  คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  Mathematics for Computer Engineering
  เทอมที่ 1
  การออกแบบระบบฐานข้อมูล
  Database Systems Design
  ปัญญาประดิษฐ์
  Artificial Intelligence
  ระบบปฏิบัติการ
  Operating Systems
  การบริหารโครงการ
  Project Management
  การเขียนโปรแกรมระบบสมองกลฝังตัว
  Embedded Systems Programming
  เทอมที่ 2
  ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน
  Business English for the workplace
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัย
  Computer Network and Security
  การประมวลภาพดิจิทัลและทัศนศาสตร์ของคอมพิวเตอร์
  Digital Image Processing and Computer Vision
  โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์1
  Computer Engineering Project I
  การติดตั้งคลาวด์และออกแบบดาต้าเซ็นเตอร์
  Cloud Setup and Data Center design
  การเขียนโปรแกรมเครือข่ายโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลือนที่แบบเนทีฟ และข้ามแพลตฟอร์ม
  Network; Mobile and cross Platform Programming
  เทอมที่ 3
  วิชาเลือกเฉพาะ
  วิชาเลือกเฉพาะ
  วิชาเลือกเฉพาะ
  เทอมที่ 1
  โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์2
  Computer Engineering Project II
  วิชาเลือกเฉพาะ
  วิชาเลือกเฉพาะ
  วิชาเลือกเฉพาะ
  หมวดวิชาเฉพาะ
  หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  Special Topics in Computer Engineering
  การวางแผนทรัพยากรองค์กร
  Enterprise Resource Planning
  การทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
  Software Testing and Quality Assurance
  พื้นฐานวิทยาศาสตร์ข้อมูล
  Fundamental of Data Science
  ระบบข้อมูลแบบไม่เชิงสัมพันธ์ และ โปรแกรมสถิติ
  NoSQL & Statistical Programming
  การปรับประสิทธิภาพของระบบ
  Systems Performance Tuning
  การบริหารข้อมูลอย่างชาญฉลาด
  Enterprise Data Intelligence
  ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
  Business Intelligence
  การจำลองข้อมูลด้วยแผนภาพ
  Data Visualization
  ปัญญาประดิษฐ์สำหรับตัวแบบจำลอง
  AI for Simulation Modeling
  โครงข่ายประสาทเทียม
  Neural Network
  ดีไซน์แพตเทิร์น
  Design Pattern

  จ่ายครั้งแรก 10,000 บาท ตลอดหลักสูตร 4 ปี 327,650 บาท

  ดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย
  4 ปี
  เทียบโอน วันธรรมดา
  เทียบโอน เสาร์-อาทิตย์

  Facilities

  [URIS id=11657]
  คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศ

  เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

  Privacy Preferences

  คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

  Accept All
  Manage Consent Preferences
  • Always Active

  Save