วิศวะคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
Computer and Artificial Intelligence (Ai) Engineering

วิศวกรรมสมองกลฝังตัวอินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่งและระบบเครือข่าย

ครอบคลุมเนื้อหาวิชาพื้นฐาน  ทั้งในส่วนของ  Software, Hardware และ Network ตลอดจนเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรู้และฝึกฝนทักษะความรู้ความสามารถที่สนใจได้  โดยแบ่งเป็น 2 สาขาวิชาเอก คือ

 1. วิศวกรรมสมองกลฝังตัว อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและระบบเครือข่าย (Embedded IoT and Network Engineering)
 2. วิศวกรรมวิทยาการข้อมูลและการบริหารงานระบบ
  (Data Science and Systems Management Engineering)

ในแต่ละสาขาวิชาเอกจะได้เรียนเน้นเฉพาะทักษะวิชาชีพที่จำเป็นและทันสมัยในสาขาวิชาเอกนั้นๆ ซึ่งจะส่งผลให้บัณฑิตสามารถทำงานกับทุกองค์กรในภาคอุตสาหกรรมได้

เนื้อหาการเรียนที่น่าสนใจ

 • Artificial Intelligence ปัญญาประดิษฐ์
 • Software Engineering and Systems Design Analysis
  วิศวกรรมซอฟต์แวร์และการวิเคราะห์ออกแบบระบบ
 • Data Structure and Algorithms  โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
 • Database Systems Design การออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูล
 • Internet of Things อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
 • Embedded Systems and IOT Computing Platforms 
  แพลตฟอร์มการคํานวณสำหรับระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
 • Network Monitoring system Design and Network Penetration
  การออกแบบระบบเฝ้าระวังเครือข่าย และการเจาะระบบเครือข่าย
 • Machine Learning การเรียนรู้ของเครื่อง

  จบสาขานี้แล้วทํางานอะไร

  • วิศวกรคอมพิวเตอร์
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • ผู้ดูแลและออกแบบระบบโครงข่าย
  • วิศวกรที่ปรึกษาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิศวกรโครงการ
  • วิศวกรวิเคราะห์ ออกแบบระบบงานและฐานข้อมูล
  • นักเขียนและพัฒนาโปรแกรม
  • ผู้เชี่ยวชาญระบบข้อมูลขนาดใหญ่ และ ข้อมูล IoT
  • นักพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ ,นักพัฒนาระบบ IoT
  • นักวิเคราะห์ระบบความมั่นคงไซเบอร์
  • ผู้ทดสอบช่องโหว่และการเจาะระบบเครือข่าย
  • ผู้ปรับสมรรถนะระบบ และ ผู้ทดสอบระบบ
  • นักวิจัย, นักประดิษฐ์คิดค้น
  • อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • อาชีพอิสระ ธุรกิจส่วนตัว ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (Computer and Artificial Intelligence (Ai) Engineering)

  สาขาวิศวกรรมสมองกลฝังตัวอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและระบบเครือข่าย (Embedded IoT and Network Engineering)

  เรามุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะการทำวิจัยขั้นสูงทางด้านวิศวกรรรมคอมพิวเตอร์ ให้เป็นบุคลากรที่สามารถสร้างและนำนวัตกรรมขั้นสูงไปประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์

  ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มีทั้งหมด 13 สาขา

  มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกอีกหลากหลายสถาบัน
  เลือกเรียน วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี มหานคร
  มหาลัยของเราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของคุณ

  วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ สมัครเรียนวิศวะ MUT

  MUT เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  มีสาขาให้เลือกเรียนหลากหลาย เน้นเฉพาะสาขาที่เป็นความเชี่ยวชาญของเรา
  และเป็นที่ความต้องการของประเทศ สมัครเรียนได้เลยวันนี้

  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
  Bachelor of Engineering (B.Eng.)
  Computer and Artificial Intelligence (Ai) Engineering
  สาขาวิศวกรรมสมองกลฝังตัวอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและระบบเครือข่าย
  Embedded IoT and Network Engineering

  หลักสูตรที่ได้การรับรองคุณวุฒิ จากสำนักงาน  

  ก.พ.

  4 ปี

  ปกติ

  4 ปี

  สหกิจ

  4 ปี

  4 ปี

  สหกิจ

  2 ปี

  เทียบโอน วันธรรมดา

  2.5 ปี

  เทียบโอน เสาร์-อาทิตย์

  เทียบโอน

  วันธรรมดา

  เทียบโอน

  เสาร์-อาทิตย์

  รองรับโครงการเทียบโอนประสบการณ์

  แผนการเรียน เสาร์-อาทิตย์

  กยศ.

  กรอ.

  Human Capital

  0

  จำนวนบัณฑิตของเรา​

  เทอมที่ 1
  แคลคูลัสเบื้องต้น
  Elementary Calculus
  สะเต็ม
  STEM
  ปฏิบัติการนวัตกรรมทางวิศวกรรม
  Innovation Engineering Laboratory
  โลกและอวกาศ
  Earth and Space
  เทอมที่ 2
  วิยุตคณิต
  Discrete Mathematics
  นวัตกรรมวิศวกรรมและการออกแบบ
  Engineering Innovation and Design
  สถิติสำหรับการแก้ปัญหา
  Statistics for Problem Solving
  การออกแบบระบบดิจิทัล
  Digital Systems Design
  การโปรแกรมภาษาไพธอนและภาษาซี
  Python and C Programming Language
  เทอมที่ 1
  พีชคณิตเชิงเส้นและสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
  Linear Algebra and Differential Equations
  โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
  Data Structure and Algorithms
  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
  Object-oriented programming
  สถาปัตยกรรมและโครงสร้างคอมพิวเตอร์
  Computer Architecture and Organization
  พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
  Fundamental Electrical Engineering
  พื้นฐานวิทยาศาสตร์ข้อมูล
  Fundamental of Data Science
  เทอมที่ 2
  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
  Numerical Methods
  ปัญญาประดิษฐ์
  Artificial Intelligence
  วิศวกรรมซอฟต์แวร์และการวิเคราะห์ออกแบบระบบ
  Software Engineering and Systems Design Analysis
  การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวพื้นฐาน
  Basic Embedded Systems Design
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัย
  Computer Network and Security
  ระบบปฏิบัติการ
  Operating Systems
  เทอมที่ 1
  ภาษาอังกฤษสำหรับสเต็มศึกษา
  English for STEM Education
  การออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูล
  Database Systems Design
  การบริหารโครงการ
  Project Management
  การติดตั้งคลาวด์และ ออกแบบดาต้าเซ็นเตอร์
  Cloud Setup and Data Center Design
  การเขียนโปรแกรมเครือข่ายบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และข้ามแพลตฟอร์ม
  Mobile and Cross Platform Programming
  อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสมองกลฝังตัว
  Electronics for Embedded Systems
  วิชาเลือกเสรี
  เทอมที่ 2
  ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
  Business English for the Workplace
  การประมวลภาพดิจิทัลและทัศนศาสตร์ของคอมพิวเตอร์
  Digital Image Processing and Computer Vision
  การเขียนโปรแกรมระบบสมองกลฝังตัว
  Embedded Systems Programming
  จริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์
  Computer Ethics and Laws
  รายวิชาเลือกเฉพาะตามกลุ่มวิชาเอก
  รายวิชาเลือกเฉพาะตามกลุ่มวิชาเอก
  วิชาเลือกเสรี
  เทอมที่ 3
  การฝึกงานอุตสาหกรรม
  Industrial Training
  เทอมที่ 1
  โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์1
  Computer Engineering Project I
  พลิกความคิด ชีวิตเปลี่ยน
  Change Your Thoughts, Change Life
  รายวิชาเลือกเฉพาะตามกลุ่มวิชาเอก
  รายวิชาเลือกเฉพาะตามกลุ่มวิชาเอก
  เทอมที่ 2
  โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
  Computer Engineering Project II
  รายวิชาเลือกเฉพาะตามกลุ่มวิชาเอก
  รายวิชาเลือกเฉพาะตามกลุ่มวิชาเอก
  หมวดวิชาเฉพาะ
  หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  Special Topics in Computer Engineering
  หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมสมองกลฝังตัวอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
  Special Topics in Embedded IOT Engineering
  อิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารสำหรับระบบสมองกลฝังตัว
  Electronics and Communication for Embedded Systems
  การบริหารและการจัดการนวัตกรรม
  Innovation Administration and Management
  การออกแบบสร้างระบบบนชิพและการจำลองการทำงาน
  System on Chip Design and MODELING
  สถาปัตยกรรมโพรเซสเซอร์สำหรับสมองกลฝังตัวสมัยใหม่
  Modern Embedded Processor Architecture
  อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
  Internet of Things
  แพลตฟอร์มการคำนวณสำหรับระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
  Embedded Systems and IOT Computing Platforms
  การใช้งานและเชื่อมต่อเซ็นเซอร์และแอคทูเอเตอร์
  Sensors and Actuators Interfacing and Applications
  ระบบสมองกลฝังตัวทันเวลา
  Real-time Embedded Systems
  ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การออกแบบระบบเครือข่ายและเครือข่ายไร้สาย
  Cyber Security Network and Wireless Network Design
  การออกแบบระบบเฝ้าระวังเครือข่าย และการเจาะระบบเครือข่าย
  Network Monitoring system Design and Network Penetration
  ระบบความมั่นคงและการเจาะอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
  IOT Penetration and Security System
  การเรียนรู้ของเครื่อง
  Machine Learning
  ปัญญาประดิษฐ์สำหรับระบบสมองกลฝังตัว
  AI for Embedded Systems
  เทอมที่ 1
  แคลคูลัสเบื้องต้น
  Elementary Calculus
  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  Introduction to Computer
  ปฏิบัติการนวัตกรรมทางวิศวกรรม
  Innovation Engineering Laboratory
  พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
  Fundamental Electrical Engineering
  การออกแบบระบบดิจิทัล
  Digital Systems Design
  ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
  Business English for the Workplace
  เทอมที่ 2
  พื้นฐานวิทยาศาสตร์ข้อมูล
  Fundamental of Data Science
  โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
  Data Structure and Algorithms
  การโปรแกรมภาษาไพธอนและภาษาซี
  Python and C Programming Language
  วิศวกรรมซอฟต์แวร์และการวิเคราะห์ออกแบบระบบ
  Software Engineering and Systems Design Analysis
  การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวพื้นฐาน
  Basic Embedded Systems Design
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัย
  Computer Network and Security
  เทอมที่ 3
  วิยุตคณิต
  Discrete Mathematics
  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
  Object-oriented programming
  ปัญญาประดิษฐ์
  Artificial Intelligence
  เทอมที่ 1
  การออกแบบระบบฐานข้อมูล
  Database Systems Design
  การบริหารโครงการ
  Project Management
  การติดตั้งคลาวด์และ ออกแบบดาต้าเซ็นเตอร์
  Cloud Setup and Data Center design
  การเขียนโปรแกรมเครือข่ายบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และข้ามแพลตฟอร์ม
  Mobile and Cross Platform Programming
  พีชคณิตเชิงเส้นและสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
  Linear Algebra and Differential Equations
  โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
  Computer Engineering Project I
  เทอมที่ 2
  การประมวลภาพดิจิทัลและทัศนศาสตร์ของคอมพิวเตอร์
  Digital Image Processing and Computer Vision
  ระบบปฏิบัติการ
  Operating Systems
  การเขียนโปรแกรมระบบสมองกลฝังตัว
  Embedded Systems Programming
  โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
  Computer Engineering Project II
  เทอมที่ 3
  รายวิชาเลือกเฉพาะตามกลุ่มวิชาเอก
  รายวิชาเลือกเฉพาะตามกลุ่มวิชาเอก
  หมวดวิชาเฉพาะ
  หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  Special Topics in Computer Engineering
  หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมสมองกลฝังตัวอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
  Special Topics in Embedded IOT Engineering
  อิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารสำหรับระบบสมองกลฝังตัว
  Electronics and Communication for Embedded Systems
  การบริหารและการจัดการนวัตกรรม
  Innovation Administration and Management
  การออกแบบสร้างระบบบนชิพและการจำลองการทำงาน
  System on Chip Design and MODELING
  สถาปัตยกรรมโพรเซสเซอร์สำหรับสมองกลฝังตัวสมัยใหม่
  Modern Embedded Processor Architecture
  อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
  Internet of Things
  แพลตฟอร์มการคำนวณสำหรับระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
  Embedded Systems and IOT Computing Platforms
  การใช้งานและเชื่อมต่อเซ็นเซอร์และแอคทูเอเตอร์
  Sensors and Actuators Interfacing and Applications
  ระบบสมองกลฝังตัวทันเวลา
  Real-time Embedded Systems
  ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การออกแบบระบบเครือข่ายและเครือข่ายไร้สาย
  Cyber Security Network and Wireless Network Design
  การออกแบบระบบเฝ้าระวังเครือข่าย และการเจาะระบบเครือข่าย
  Network Monitoring system Design and Network Penetration
  ระบบความมั่นคงและการเจาะอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
  IOT Penetration and Security System
  การเรียนรู้ของเครื่อง
  Machine Learning
  ปัญญาประดิษฐ์สำหรับระบบสมองกลฝังตัว
  AI for Embedded Systems
  เทอมที่ 1
  แคลคูลัสเบื้องต้น
  Elementary Calculus
  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  Introduction to Computer
  ปฏิบัติการนวัตกรรมทางวิศวกรรม
  Innovation Engineering Laboratory
  พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
  Fundamental Electrical Engineering
  การออกแบบระบบดิจิทัล
  Digital Systems Design
  ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
  Business English for the Workplace
  เทอมที่ 2
  พื้นฐานวิทยาศาสตร์ข้อมูล
  Fundamental of Data Science
  โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
  Data Structure and Algorithms
  การโปรแกรมภาษาไพธอนและภาษาซี
  Python and C Programming Language
  วิศวกรรมซอฟต์แวร์และการวิเคราะห์ออกแบบระบบ
  Software Engineering and Systems Design Analysis
  การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวพื้นฐาน
  Basic Embedded Systems Design
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัย
  Computer Network and Security
  เทอมที่ 3
  วิยุตคณิต
  Discrete Mathematics
  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
  Object-oriented programming
  ปัญญาประดิษฐ์
  Artificial Intelligence
  เทอมที่ 1
  พีชคณิตเชิงเส้นและสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
  Linear Algebra and Differential Equations
  การออกแบบระบบฐานข้อมูล
  Database Systems Design
  อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสมองกลฝังตัว
  Electronics for Embedded System
  การเขียนโปรแกรมเครือข่ายบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และข้ามแพลตฟอร์ม
  Mobile and Cross Platform Programming
  การบริหารโครงการ
  Project Management
  เทอมที่ 2
  การประมวลภาพดิจิทัลและทัศนศาสตร์ของคอมพิวเตอร์
  Digital Image Processing and Computer Vision
  ระบบปฏิบัติการ
  Operating Systems
  การเขียนโปรแกรมระบบสมองกลฝังตัว
  Embedded Systems Programming
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัย
  Computer Network and Security
  โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
  Computer Engineering Project I
  เทอมที่ 3
  รายวิชาเลือกเฉพาะตามกลุ่มวิชาเอก
  รายวิชาเลือกเฉพาะตามกลุ่มวิชาเอก
  เทอมที่ 1
  โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์2
  Computer Engineering Project II
  การติดตั้งคลาวด์และ ออกแบบดาต้าเซ็นเตอร์
  Cloud Setup and Data Center design
  รายวิชาเลือกเฉพาะตามกลุ่มวิชาเอก
  รายวิชาเลือกเฉพาะตามกลุ่มวิชาเอก
  หมวดวิชาเฉพาะ
  หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  Special Topics in Computer Engineering
  หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมสมองกลฝังตัวอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
  Special Topics in Embedded IOT Engineering
  อิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารสำหรับระบบสมองกลฝังตัว
  Electronics and Communication for Embedded Systems
  การบริหารและการจัดการนวัตกรรม
  Innovation Administration and Management
  การออกแบบสร้างระบบบนชิพและการจำลองการทำงาน
  System on Chip Design and MODELING
  สถาปัตยกรรมโพรเซสเซอร์สำหรับสมองกลฝังตัวสมัยใหม่
  Modern Embedded Processor Architecture
  อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
  Internet of Things
  แพลตฟอร์มการคำนวณสำหรับระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที
  Embedded Systems and IOT Computing Platforms
  การใช้งานและเชื่อมต่อเซ็นเซอร์และแอคทูเอเตอร์
  Sensors and Actuators Interfacing and Applications
  ระบบสมองกลฝังตัวทันเวลา
  Real-time Embedded Systems
  ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การออกแบบระบบเครือข่ายและเครือข่ายไร้สาย
  Cyber Security Network and Wireless Network Design
  การออกแบบระบบเฝ้าระวังเครือข่าย และการเจาะระบบเครือข่าย
  Network Monitoring system Design and Network Penetration
  ระบบความมั่นคงและการเจาะอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
  IOT Penetration and Security System
  การเรียนรู้ของเครื่อง
  Machine Learning
  ปัญญาประดิษฐ์สำหรับระบบสมองกลฝังตัว
  AI for Embedded Systems

  จ่ายครั้งแรก 10,000 บาท ตลอดหลักสูตร 4 ปี 327,650 บาท

  ดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย
  4 ปี
  เทียบโอน วันธรรมดา
  เทียบโอน เสาร์-อาทิตย์

  Facilities

  [URIS id=11657]
  คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศ

  เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

  Privacy Preferences

  คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

  Accept All
  Manage Consent Preferences
  • Always Active

  Save