วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
Industrial and Logistics Engineering

วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ (Industrial and Logistics Engineering)

หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ที่ MUT เป็นหลักสูตรที่มีการศึกษาองค์ความรู้พื้นฐานทุกสาขาที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงด้านการบริหารและการจัดการ ตลอดจนเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรงงานทั้งหมด ซึ่งนับว่าเป็นหลักสูตรที่ครบเครื่องเรื่องโรงงาน 

ทำให้เมื่อสำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชานี้ไปแล้ว นักศึกษาจะสามารถทำหน้าที่ในบทบาทของวิศวกรอุตสาหการได้อย่างเต็มที่ รวมถึงเป็นที่ต้องการจากภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก เพราะวิศวอุตสาหการจะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาโรงงานในภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและอยู่ร่วมกับชุมชนรอบข้างได้อย่างผาสุข

ทำความรู้จักหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

วิศวกรอุตสาหการและโลจิสติกส์ หรืออีกชื่อหนึ่งที่คุ้นชินคือ วิศวกรโรงงาน ซึ่งในหลักสูตรนี้จะได้ศึกษาองค์ความรู้พื้นฐานทุกสาขาที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น ไฟฟ้า เครื่องจักรกล และวัสดุทางวิศวกรรม รวมถึงการศึกษาด้านการบริหารและการจัดการ ตลอดจนเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินและการลงทุน  นอกจากนี้ยังได้ศึกษาเรื่องการออกแบบโรงงาน การควบคุมการผลิต การประกันคุณภาพ การควบคุมมลภาวะ และการบำบัดของเสีย

ทำให้เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้ที่สนใจงานด้านการจัดการโรงงาน วิศวกรโรงงาน งานด้านการออกแบบ วางผังโรงงานและกระบวนการผลิต หรือเป็นนักบริหารรุ่นใหม่ผู้สืบทอดกิจการ เพื่อพัฒนาความรู้และเติบโตในสายงานนี้ได้อย่างราบรื่น

จุดเด่นของหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ จะมีการบูรณาการกับวิศวกรรมกระบวนการเคมี ทำให้สามารถขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้ โดยสามารถขอได้ 2 สาขาคือ ใบ กว. วิศวกรรมอุตสาหการ และใบ กว. วิศวกรรมเคมี โดยเรียนเพิ่มเพียง 2 เทอมเท่านั้น

เนื้อหาการเรียนที่สนใจในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

ในการเรียนวิศวอุตสาหการ จะมีเนื้อหาที่ครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐานวิศวกรรมในทุกสาขา การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงงาน ซึ่งเนื้อหาการเรียนเหล่านี้จะช่วยปูพื้นฐานเกี่ยวกับงานวิศวอุตสาหการ เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาออกมาแล้ว สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ และสร้างความก้าวหน้าในสายงานได้

 • Maintenance Management การบริหารงานซ่อมบำรุง
 • Integrated Logistics and Supply Chain Systems ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานแบบบูรณาการ
 • Enterprise Resource Planning ระบบวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ
 • Integration of Industrial engineering and Logistics บูรณาการทางวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
 • Industrial Plant Design การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
 • Production Simulation การจำลองสถานการณ์ ด้านอุตสาหกรรมการผลิต
 • Ergonomics การยศาสตร์
 • Engineering Experimental Designs การออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม
 • Transportation and Warehousing Management การจัดการการขนส่งและคลังสินค้า
 • Global Supply Chain Management การจัดการโซ่อุปทานในระดับนานาชาติ
 • Purchasing and E-Commerce การจัดซื้อและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • Logistic Simulation การจำลองสถานการณ์ด้านโลจิสติกส์

วิศวะอุตสาหการ ทำงานอะไรได้บ้าง

อาชีพที่รองรับหลังเรียนจบวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ นับว่ามีความหลากหลาย และมีความมั่นคงสูง เนื่องจากเป็นสายอาชีพที่ยังขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก โดยฐานเงินเดือนของวิศวอุตสาหการจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงานและระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรด้วยเช่นกัน

 • วิศวกรโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ผู้จัดการโรงงาน ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 40,000 – 60,000 บาท
 • วิศวกรควบคุมคุณภาพ ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QMR) ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 20,000 – 40,000 บาท
 • วิศวกรความปลอดภัย วิศวกรฝ่ายบำรุงรักษา ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 30,000 – 37,000 บาท
 • วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 19,000 – 37,000 บาท
 • วิศวกรขาย ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 25,000 – 50,000 บาท
 • วิศวกรออกแบบ ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 20,000 – 50,000 บาท
 • วิศวกรควบคุมโครงการ ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 17,500 – 45,000 บาท
 • วิศวกรด้านการเงิน การลงทุน และวิเคราะห์ความเสี่ยง ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 25,000 – 50,000 บาท

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

วิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ

Bachelor of Engineering (B.Eng.)

Process and Industrial Engineering

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

Industrial and Logistics Engineering

หลักสูตรที่ได้การรับรอง
จากสภาวิศวกร

ก.ว.

หลักสูตรที่ได้การรับรองคุณวุฒิ จากสำนักงาน  

ก.พ.

4 ปี

ปกติ

4 ปี

สหกิจ

4 ปี

4 ปี

สหกิจ

2.5 ปี

เทียบโอน วันธรรมดา

2.5 ปี

เสาร์-อาทิตย์

เทียบโอน

วันธรรมดา

เทียบโอน

เสาร์-อาทิตย์

เทียบโอน

เสาร์-อาทิตย์

รองรับโครงการเทียบโอนประสบการณ์

แผนการเรียน เสาร์-อาทิตย์

กยศ.

กรอ.

Human Capital

0

จำนวนบัณฑิตของเรา​

สิ่งอำนวยความสะดวกที่จะได้รับ ในหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ (Industrial and Logistics Engineering)

คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

1. วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์เรียนอะไรบ้าง?

การเรียนหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์มีความท้าทายขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากในปัจจุบันเราได้เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 เต็มตัวแล้ว โดยการเรียนการสอนของเรา จะมีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในระบบการทำงานอัจฉริยะ Smart Operation ทั้งด้านการออกแบบวางแผนจำลองวิเคราะห์ รวมไปถึงการควบคุมกระบวนการผลิตต่าง ๆ ทำให้วิศวกรอุตสาหการที่จบจาก MUT สามารถควบคุมและตอบสนองการทำงานได้แบบ Real-Time

2. วิศวอุตสาหการ ผู้หญิงเรียนได้ไหม?

สามารถเรียนได้ค่ะ โดยเฉพาะน้อง ๆ ที่มีความสนใจและถนัดด้านการวางแผน การบริหารงานจัดการ และการวิเคราะห์ระบบงาน หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์คือคำตอบ!

3. วิธีการสมัครเรียน

 • สมัครเรียนผ่านเว็บไซต์ www.mut.ac.th แจ้งข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
 • ลงทะเบียนเรียนด้วยตัวเองที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาคาร MII สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ เปิดรับสมัคร-ลงทะเบียน ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด 9:00-17:00 น.
 • ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ (แจ้งความประสงค์ ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ กับเจ้าหน้าที่ 02-988-4021-24 ได้ทุกวัน)
 • ค่าสมัคร 300 บาท สามารถชำระผ่านธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือ ที่มหาวิทยาลัยฯ

4. เอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

 • รูปถ่าย หน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ชุด

(กรณีกำลังศึกษาอยู่เทอมสุดท้าย สามารถยื่นใบรับรองเกรด 5 เทอม (วุฒิ ม.6/ปวช.) หรือ 3 เทอม (วุฒิ ปวส.)ได้)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง 1 ชุด
 • ใบรับรองแพทย์ จาก โรงพยาบาลหรือคลินิก
 • นักศึกษาชาย สำเนาใบสำคัญทางทหาร(สด.9) 1 ชุด

หมายเหตุ

 • เอกสารสำเนาขนาด A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
 • กรณีผู้สมัครมีการเปลี่ยนชื่อ–สกุล ที่ไม่ตรงกับเอกสารการสำเร็จการศึกษา หรือเอกสารขึ้นทะเบียน ให้แนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 2 ชุด
เรียนวิศวะโยธา

พัฒนาความรู้ สู่การเป็นผู้นำด้านการจัดการโรงงาน ปูพื้นฐานวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ให้แข็งแรง

วิศวอุตสาหการ นับว่าเป็นสาขาที่มีความก้าวหน้าและความหลากหลายทางสายงานเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะสามารถทำงานในส่วนของการผลิตได้แล้ว ยังสามารถทำงานได้ด้านการเงิน การลงทุน และการขายได้อีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเรียนในหลักสูตรนี้ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อกับ MUT ได้ที่

 • สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ โทร.02-988-3650-66 ต่อ 1105-7 สายตรง 02-988-4021-24 หรือ https://www.facebook.com/mutmahanakorn
 • สำนักทะเบียน 02-988-3650-66 ต่อ 2312-14 หรือ https://www.facebook.com/mutregoffice
 • ฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 02-988-3650-66 ต่อ 2323, 2324 สายตรง 02-988-4035 หรือ https://www.facebook.com/studentloanMUT

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save