วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
Industrial and Logistics Engineering

วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

วิศวกรอุตสาหการและโลจิสติกส์ หรืออีกชื่อหนึ่งที่คุ้นชินคือ วิศวกรโรงงาน วิศวกรอุตสาหการจะศึกษาองค์ความรู้พื้นฐานทุกสาขาที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมศาสตร์  ไม่ว่าจะเป็น  ไฟฟ้า  เครื่องจักรกล และวัสดุทางวิศวกรรม แล้วยังจะได้ศึกษาศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการ  ตลอดจนเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินและการลงทุน  นอกจากนี้ยังได้ศึกษาเรื่องการออกแบบโรงงาน การควบคุมการผลิต การประกันคุณภาพ การควบคุมมลภาวะ และการบำบัดของเสียอีกด้วย  เรียกได้ว่าครบเครื่องเรื่องโรงงานจริงๆ และที่สำคัญเมื่อสำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชานี้ไปแล้วจะเป็นที่ต้องการตัวจากภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก  เพราะวิศวกรอุตสาหการจะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาโรงงานในภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและอยู่ร่วมกับชุมชนรอบข้างได้อย่างผาสุข

          ดังนั้นผู้ที่สนใจงานด้านการจัดการโรงงาน วิศวกรโรงงาน งานด้านการออกแบบ วางผังโรงงานและกระบวนการผลิต หรือเป็นนักบริหารรุ่นใหม่ผู้สืบทอดกิจการ  หลักสูตรนี้จะสามารถนำคุณเติบโตในเส้นทางสายนี้ได้อย่างแน่นอน

          ผู้ที่จบสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ สามารถขอ ใบ กว. วิศวกรรมอุตสาหการได้  นอกจากนี้ยังสามารถขอ ใบ กว. วิศวกรรมเคมี ได้อีก 1 สาขา  โดยเรียนเพิ่มเพียง 2 ภาคการศึกษาเท่านั้น

เนื้อหาการเรียนที่น่าสนใจ

 • Maintenance Management การบริหารงานซ่อมบำรุง
 • Integrated Logistics and Supply Chain Systems
  ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานแบบบูรณาการ
 • Enterprise Resource Planning ระบบวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ
 • Integration of Industrial engineering and Logistics
  บูรณาการทางวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
 • Industrial Plant Design การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
 • Production Simulation
  การจำลองสถานการณ์ ด้านอุตสาหกรรมการผลิต
 • Ergonomics การยศาสตร์
 • Engineering Experimental Designs
  การออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม
 • Transportation and Warehousing Management
  การจัดการการขนส่งและคลังสินค้า
 • Global Supply Chain Management
  การจัดการโซ่อุปทานในระดับนานาชาติ
 • Purchasing and E-Commerce การจัดซื้อและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • Logistic Simulation การจำลองสถานการณ์ด้านโลจิสติกส์

จบสาขานี้แล้วทํางานอะไร

 • วิศวกรโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ผู้จัดการโรงงาน
 • วิศวกรควบคุมคุณภาพ ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Quality Management Representative (QMR) )
 • วิศวกรความปลอดภัย วิศวกรฝ่ายบำรุงรักษา
 • วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต
 • วิศวกรขาย
 • วิศวกรออกแบบ
 • วิศวกรควบคุมโครงการ
 • วิศวกรด้านการเงิน การลงทุน และวิเคราะห์ความเสี่ยง
 • อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • อาชีพอิสระ ผู้ประกอบการ ธุรกิจส่วนตัว ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
วิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ
Bachelor of Engineering (B.Eng.)
Process and Industrial Engineering
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
Industrial and Logistics Engineering

หลักสูตรที่ได้การรับรอง
จากสภาวิศวกร

ก.ว.

หลักสูตรที่ได้การรับรองคุณวุฒิ จากสำนักงาน  

ก.พ.

4 ปี

ปกติ

4 ปี

สหกิจ

4 ปี

4 ปี

สหกิจ

2.5 ปี

เทียบโอน วันธรรมดา

2.5 ปี

เสาร์-อาทิตย์

เทียบโอน

วันธรรมดา

เทียบโอน

เสาร์-อาทิตย์

เทียบโอน

เสาร์-อาทิตย์

รองรับโครงการเทียบโอนประสบการณ์

แผนการเรียน เสาร์-อาทิตย์

กยศ.

กรอ.

Human Capital

0

จำนวนบัณฑิตของเรา​

เทอมที่ 1
คณิตศาสตร์เชิงฟิสิกส์
Physical Mathematics
ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล
English in the Digital World
ฟิสิกส์
Physics
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
Innovation and Creativity
สถิติสําหรับการแก้ปัญหา
Statistics for Problem Solving
การออกแบบโครงงานเบื้องต้น
Preliminary Project Design
เทอมที่ 2
เคมี
Chemistry
ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
แคลคูลัสสําหรับกลศาสตร์และแม่เหล็กไฟฟ้า
Calculus for Mechanics and Electromagnetism
ภาษาอังกฤษสําหรับสเต็มศึกษา
English for STEM Education
พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม
Fundamental Engineering Drafting
กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐาน
Basic Tool Skills Practice
เทอมที่ 1
พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamental Electrical Engineering
ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
English for Engineering and Technology
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
อุณหพลศาสตร์ และ กลศาสตร์ของไหลวิศวกรรม
Thermodynamics and Fluid Mechanics for Engineering
การศึกษาและวิเคราะห์การทํางานในอุตสาหกรรม
Industrial Work Study and Analysis
เทคโนโลยีการผลิต
Manufacturing Technology
เทอมที่ 2
นวัตกรรมเชิงวิศวกรรม
Engineering Innovation
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาไพธอน
Python Computer Programming
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economics
แคด/แคม สําหรับการออกแบบวิศวกรรม
CAD/CAM For Engineering Design
การวางแผนและควบคุมการผลิต
Production Planning and Control
การจัดการทางวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ
Engineering Management and Entrepreneurship
การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห์
Critical Project Design
เทอมที่ 1
การบริหารงานซ่อมบํารุง
Maintenance Management
ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์ข้อมูล
AI and Data Science
ปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
Mechatronics and Robots Engineering Laboratory
การวิจัยดําเนินการและการประยุกต์
Operations Research and Applications
การควบคุมและการประกันคุณภาพ
Quality Control and Assurance
ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการ
Process Engineering Laboratory
วิชาเลือกเสรี
เทอมที่ 2
Process Control Engineering
ภาษาอังกฤษธุรกิจสําหรับที่ทํางาน
Business English for the Workplace
ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานแบบบูรณาการ
Integrated Logistics and Supply Chain Systems
ระบบวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ
Enterprise Resource Planning
ปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
Mechatronics and Automation Engineering Laboratory
วิศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering
วิศวกรรมควบคุมระบบงานในงานอุตสาหกรรม
เทอมที่ 3
(แบบธรรมดา)
การฝึกงานอุตสาหกรรม
Industrial Training
(แบบสหกิจศึกษา)
บูรณาการทางวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
Integration of Industrial engineering and Logistics
วิชาเลือกเสรี
เทอมที่ 1
Pilot Plant Study
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Plant Design
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
Project Feasibility study
พื้นฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Fundamentals in Environmental Engineering
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1
Industrial Engineering Project I
วิชาเลือกเฉพาะ
วิชาเฉพาะเลือก
(แบบสหกิจศึกษา)
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Plant Design
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
Project Feasibility study
โครงงานสหกิจวิศวกรรมอุตสาหการ
Co-operative Industrial Engineering Project
พื้นฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Fundamentals in Environmental Engineering
การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน
Social Skills Development for Careers
การศึกษาโรงงานระดับนำร่อง
เทอมที่ 2
บูรณาการทางวิศวกรรมอุตสาหการและ โลจิสติกส์
Integration of Industrial engineering and Logistics
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2
Industrial Engineering Project II
การศึกษาโรงงานระดับนําร่อง
Pilot Plant Study
การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทํางาน
Social Skills Development for Careers
วิชาเลือกเฉพาะ
วิชาเลือกเสรี
(แบบสหกิจศึกษา)
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
Co-Operative Education in Industrial Engineering
กลุ่มวิชาอุตสาหการและโลจิสติกส์
1.กลุ่มการจัดการอุตสาหการและโลจิสติกส์
การวิจัยดำเนินการและการประยุกต์
Operations Research and Applications
การบริหารงานซ่อมบำรุง
Maintenance Management
ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานแบบบูรณาการ
Integrated Logistics and Supply Chain Systems
ระบบวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ
Enterprise Resource Planning
บูรณาการทางวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
Integration of Industrial engineering and Logistics
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Plant Design
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
Project Feasibility study
การจำลองสถานการณ์ด้านอุตสาหกรรมการผลิต
Production Simulation
การยศาสตร์
Ergonomics
การออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม
Engineering Experimental Designs
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการ
Selected Topic in Industrial Engineering
วิศวกรรมคุณค่า
Value Engineering
การจัดการการขนส่งและคลังสินค้า
Transportation and Warehousing Management
การจัดการโซ่อุปทานในระดับนานาชาติ
Global Supply Chain Management
การจัดซื้อและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Purchasing and E-Commerce
การจำลองสถานการณ์ด้านโลจิสติกส์
Logistic Simulation
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโลจิสติกส์
Special Topics in Logistics Engineering
2 กลุ่มการควบคุมกระบวนการอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
Actuator and Final Control Element for Industrial Control Systems
เซนเซอร์และระบบในอุตสาหกรรม
Industrial Sensors and Systems
การออกแบบพีไอดีและระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
PID Designs and Computer Control Systems
การปรับพีไอดี และการควบคุมกระบวนการในอุตสาหกรรม
PID Tuning and Industrial Process Control
ไอโอทีอุตสาหกรรมสำหรับระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
Industrial IoT for Control and Instrumentation Systems
ตัวขับเร้าและอุปกรณ์ควบคุมตัวสุดท้ายสำหรับระบบควบคุมอุตสาหกรรม
เทอมที่ 1
พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamental Electrical Engineering
คณิตศาสตร์เชิงฟิสิกส์
Physical Mathematics
สถิติสําหรับการแก้ปัญหา
Statistics for Problem Solving
ฟิสิกส์
Physics
การศึกษาและวิเคราะห์การทํางานในอุตสาหกรรม
Industrial Work Study and Analysis
อุณหพลศาสตร์ และ กลศาสตร์ของไหลวิศวกรรม
Thermodynamics and Fluid Mechanics for Engineering
การออกแบบโครงงานเบื้องต้น
Preliminary Project Design
(แบบสหกิจศึกษา)
พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamental Electrical Engineering
คณิตศาสตร์เชิงฟิสิกส์
Physical Mathematics
สถิติสําหรับการแก้ปัญหา
Statistics for Problem Solving
ฟิสิกส์
Physics
การศึกษาและวิเคราะห์การทํางานในอุตสาหกรรม
Industrial Work Study and Analysis
อุณหพลศาสตร์ และ กลศาสตร์ของไหลวิศวกรรม
Thermodynamics and Fluid Mechanics for Engineering
ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์ข้อมูล
AI and Data Science
การออกแบบโครงงานเบื้องต้น
Preliminary Project Design
เทอมที่ 2
ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
English for Engineering and Technology
แคลคูลัสสําหรับกลศาสตร์และแม่เหล็กไฟฟ้า
Calculus for Mechanics and Electromagnetism
พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม
Fundamental Engineering Drafting
กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
เคมี
Chemistry
ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานแบบบูรณาการ
Integrated Logistics and Supply Chain Systems
การวางแผนและควบคุมการผลิต
Production Planning and Control
การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห์
Critical Project Design
(แบบสหกิจศึกษา)
ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
English for Engineering and Technology
แคลคูลัสสําหรับกลศาสตร์และแม่เหล็กไฟฟ้า
Calculus for Mechanics and Electromagnetism
พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม
Fundamental Engineering Drafting
กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
เคมี
Chemistry
ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานแบบบูรณาการ
Integrated Logistics and Supply Chain Systems
การวางแผนและควบคุมการผลิต
Production Planning and Control
การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห์
Critical Project Design
เทอมที่ 3
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economics
การจัดการทางวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ
Engineering Management and Entrepreneurship
วิศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering
(แบบสหกิจศึกษา)
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economics
การจัดการทางวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ
Engineering Management and Entrepreneurship
วิศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering
เทอมที่ 1
Quality Control and Assurance
Industrial Plant Design
เทคโนโลยีการผลิต
Manufacturing Technology
ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการ
Process Engineering Laboratory
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
ปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
Mechatronics and Robots Engineering Laboratory
การวิจัยดําเนินการและการประยุกต์
Operations Research and Applications
การควบคุมและการประกันคุณภาพ
Quality Control and Assurance
วิชาเลือกเฉพาะ
วิชาเลือกเฉพาะ
(แบบสหกิจศึกษา)
เทคโนโลยีการผลิต
Manufacturing Technology
ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการ
Process Engineering Laboratory
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
ปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
Mechatronics and Robots Engineering Laboratory
การวิจัยดําเนินการและการประยุกต์
Operations Research and Applications
การควบคุมและการประกันคุณภาพ
Quality Control and Assurance
พื้นฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
เทอมที่ 2
ภาษาอังกฤษธุรกิจสําหรับที่ทํางาน
Business English for the Workplace
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาไพธอน
Python Computer Programming
วิศวกรรมควบคุมระบบงานในงานอุตสาหกรรม
Process Control Engineering
ปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
Mechatronics and Automation Engineering Laboratory
ระบบวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ (ERP)
Enterprise Resource Planning
แคด/แคม สําหรับการออกแบบวิศวกรรม
CAD/CAM For Engineering Design
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ I
Industrial Engineering Project I
การศึกษาโรงงานระดับนําร่อง
Pilot Plant Study
(แบบสหกิจศึกษา)
ภาษาอังกฤษธุรกิจสําหรับที่ทํางาน
Business English for the Workplace
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาไพธอน
Python Computer Programming
วิศวกรรมควบคุมระบบงานในงานอุตสาหกรรม
Process Control Engineering
ปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
Mechatronics and Automation Engineering Laboratory
ระบบวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ (ERP)
Enterprise Resource Planning
แคด/แคม สําหรับการออกแบบวิศวกรรม
CAD/CAM For Engineering Design
โครงงานสหกิจวิศวกรรมอุตสาหการ
Co-operative Industrial Engineering Project
การศึกษาโรงงานระดับนําร่อง
Pilot Plant Study
เทอมที่ 3
การบริหารงานซ่อมบํารุง
Maintenance Management
บูรณาการทางวิศวกรรมอุตสาหการและ โลจิสติกส์
Integration of Industrial engineering and Logistics
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
Project Feasibility study
(แบบสหกิจศึกษา)
การบริหารงานซ่อมบํารุง
Maintenance Management
บูรณาการทางวิศวกรรมอุตสาหการและ โลจิสติกส์
Integration of Industrial engineering and Logistics
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
Project Feasibility study
เทอมที่ 1
ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์ข้อมูล
AI and Data Science
พื้นฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Fundamentals in Environmental Engineering
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Plant Design
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2
Industrial Engineering Project II
วิชาเลือกเฉพาะ
(แบบสหกิจศึกษา)
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
Co-Operative Education in Industrial Engineering
กลุ่มวิชาอุตสาหการและโลจิสติกส์
1.กลุ่มการจัดการอุตสาหการและโลจิสติกส์
การวิจัยดำเนินการและการประยุกต์
Operations Research and Applications
การบริหารงานซ่อมบำรุง
Maintenance Management
ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานแบบบูรณาการ
Integrated Logistics and Supply Chain Systems
ระบบวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ
Enterprise Resource Planning
บูรณาการทางวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
Integration of Industrial engineering and Logistics
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Plant Design
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
Project Feasibility study
การจำลองสถานการณ์ด้านอุตสาหกรรมการผลิต
Production Simulation
การยศาสตร์
Ergonomics
การออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม
Engineering Experimental Designs
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการ
Selected Topic in Industrial Engineering
วิศวกรรมคุณค่า
Value Engineering
การจัดการการขนส่งและคลังสินค้า
Transportation and Warehousing Management
การจัดการโซ่อุปทานในระดับนานาชาติ
Global Supply Chain Management
การจัดซื้อและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Purchasing and E-Commerce
การจำลองสถานการณ์ด้านโลจิสติกส์
Logistic Simulation
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโลจิสติกส์
Special Topics in Logistics Engineering
2 กลุ่มการควบคุมกระบวนการอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
Actuator and Final Control Element for Industrial Control Systems
เซนเซอร์และระบบในอุตสาหกรรม
Industrial Sensors and Systems
การออกแบบพีไอดีและระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
PID Designs and Computer Control Systems
การปรับพีไอดี และการควบคุมกระบวนการในอุตสาหกรรม
PID Tuning and Industrial Process Control
ไอโอทีอุตสาหกรรมสำหรับระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
Industrial IoT for Control and Instrumentation Systems
ตัวขับเร้าและอุปกรณ์ควบคุมตัวสุดท้ายสำหรับระบบควบคุมอุตสาหกรรม
เทอมที่ 1
เคมี
Chemistry
ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
คณิตศาสตร์เชิงฟิสิกส์
Physical Mathematics
กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
ฟิสิกส์
Physics
อุณหพลศาสตร์ และ กลศาสตร์ของไหลวิศวกรรม
Thermodynamics and Fluid Mechanics for Engineering
การศึกษาและวิเคราะห์การทํางานในอุตสาหกรรม
Industrial Work Study and Analysis
สถิติสําหรับการแก้ปัญหา
Statistics for Problem Solving
เทอมที่ 2
แคลคูลัสสําหรับกลศาสตร์และแม่เหล็กไฟฟ้า
Calculus for Mechanics and Electromagnetism
พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม
Fundamental Engineering Drafting
เทคโนโลยีการผลิต
Manufacturing Technology
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economics
การวางแผนและควบคุมการผลิต
Production Planning and Control
วิศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering
ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานแบบบูรณาการ
Integrated Logistics and Supply Chain Systems
เทอมที่ 3
ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
English for Engineering and Technology
ภาษาอังกฤษธุรกิจสําหรับที่ทํางาน
Business English for the Workplace
การควบคุมและการประกันคุณภาพ
Quality Control and Assurance
เทอมที่ 1
พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamental Electrical Engineering
ปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
Mechatronics and Automation Engineering Laboratory
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
การจัดการทางวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ
Engineering Management and Entrepreneurship
ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการ
Process Engineering Laboratory
การวิจัยดําเนินการและการประยุกต์
Operations Research and Applications
วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเฉพาะเลือก
เทอมที่ 2
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาไพธอน
Python Computer Programming
ปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
Mechatronics and Automation Engineering Laboratory
แคด/แคม สําหรับการออกแบบวิศวกรรม
CAD/CAM For Engineering Design
วิศวกรรมควบคุมระบบงานในงานอุตสาหกรรม
Process Control Engineering
การศึกษาโรงงานระดับนําร่อง
Pilot Plant Study
ระบบวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ
Enterprise Resource Planning
บูรณาการทางวิศวกรรมอุตสาหการและ โลจิสติกส์
Integration of Industrial engineering and Logistics
โครงงานวิศวกรรมกระบวนการ 1
Process Engineering Project I
เทอมที่ 3
การบริหารงานซ่อมบํารุง
Maintenance Management
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
Project Feasibility study
เทอมที่ 1
ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์ข้อมูล
AI and Data Science
พื้นฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Fundamentals in Environmental Engineering
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Plant Design
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2
Industrial Engineering Project II
วิชาเลือกเฉพาะ
กลุ่มวิชาอุตสาหการและโลจิสติกส์
1.กลุ่มการจัดการอุตสาหการและโลจิสติกส์
การวิจัยดำเนินการและการประยุกต์
Operations Research and Applications
การบริหารงานซ่อมบำรุง
Maintenance Management
ระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานแบบบูรณาการ
Integrated Logistics and Supply Chain Systems
ระบบวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ
Enterprise Resource Planning
บูรณาการทางวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
Integration of Industrial engineering and Logistics
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Plant Design
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
Project Feasibility study
การจำลองสถานการณ์ด้านอุตสาหกรรมการผลิต
Production Simulation
การยศาสตร์
Ergonomics
การออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม
Engineering Experimental Designs
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมอุตสาหการ
Selected Topic in Industrial Engineering
วิศวกรรมคุณค่า
Value Engineering
การจัดการการขนส่งและคลังสินค้า
Transportation and Warehousing Management
การจัดการโซ่อุปทานในระดับนานาชาติ
Global Supply Chain Management
การจัดซื้อและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Purchasing and E-Commerce
การจำลองสถานการณ์ด้านโลจิสติกส์
Logistic Simulation
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโลจิสติกส์
Special Topics in Logistics Engineering
2.กลุ่มการควบคุมกระบวนการอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
Actuator and Final Control Element for Industrial Control Systems
เซนเซอร์และระบบในอุตสาหกรรม
Industrial Sensors and Systems
การออกแบบพีไอดีและระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
PID Designs and Computer Control Systems
การปรับพีไอดี และการควบคุมกระบวนการในอุตสาหกรรม
PID Tuning and Industrial Process Control
ไอโอทีอุตสาหกรรมสำหรับระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
Industrial IoT for Control and Instrumentation Systems
ตัวขับเร้าและอุปกรณ์ควบคุมตัวสุดท้ายสำหรับระบบควบคุมอุตสาหกรรม

ดาวน์โหลดแผนการเรียนฉบับเต็ม ได้ที่นี่

จ่ายครั้งแรก 10,000 บาท ตลอดหลักสูตร 4 ปี  312,250 บาท
ดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย
4 ปี
เทียบโอน วันธรรมดา
เทียบโอน วันเสาร์-อาทิตย์

Facilities

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save