วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

วิศวกรรมควบคุมอุตสาหกรรมและเครื่องมือวัด
Industrial Control and Instrumentation Engineering

วิศวกรรมควบคุมอุตสาหกรรมและเครื่องมือวัด

“รู้จริงงานวิศวกรไฟฟ้า  ต่อยอดงานเซนเซอร์/เครื่องมือวัด  ถนัดงานควบคุมอัตโนมัติภาคอุตสาหกรรม  ต้องเรียนวิศวกรรมควบคุมอุตสาหกรรมและเครื่องมือวัด ที่ ม.เทคโนโลยีมหานคร”

          วิศวกรรมควบคุมอุตสาหกรรมและครื่องมือวัด  เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตวิศวกรคุณภาพไปขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย  ให้ก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0  โดยได้บูรณาการการเรียนรู้ 2 กลุ่มวิชาหลักเข้าด้วยกัน  ได้แก่  วิศวกรรมควบคุม (Control Engineering)  และวิศวกรรมเครื่องมือวัด (Instrumentation Engineering)  ซึ่งเน้นการเรียนการสอนและการฝึกทักษะแก้ปัญหาขั้นสูงอันเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการเป็นอย่างมาก ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวที่เปิดสอนหลักสูตรนี้

          หลักสูตรวุฒิวิศวกรรมไฟฟ้า  สามารถทำงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมควบคุม  วิศวกรรมเครื่องมือวัด และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาการเรียนที่น่าสนใจ

 • Industrial Sensors and Systems เซนเซอร์และระบบในอุตสาหกรรม  
 • PLC/SCADA for Industrial Control Systems 
  พีแอลซี/สกาดาสำหรับระบบควบคุมอุตสาหกรรม   
 • PID Tuning and Industrial Process Control
  การปรับพีไอดีและการควบคุมกระบวนการในอุตสาหกรรม  
 • AI/Artificial Intelligent Control and Fuzzy Logic Systems
  เอไอ/การควบคุมแบบปัญญาประดิษฐ์และระบบฟัซซีลอจิก 
 • Robotic Engineering  วิศวกรรมหุ่นยนต์
 • SCADA and Advanced Industrial Control Systems
  สกาดาและระบบควบคุมขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรม   
 • Industrial IoT for Control and Instrumentation Systems
  ไอโอทีอุตสาหกรรมสำหรับระบบควบคุมและเครื่องมือวัด 
 • Smart Manufacturing Design การออกแบบการผลิตอัจฉริยะ   
 • Automatic Control Systems  ระบบควบคุมอัตโนมัติ  
 • Electrical Instruments and Measurements  การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า  

จบสาขานี้แล้วทํางานอะไร

 • วิศวกรควบคุม หรือ วิศวกรควบคุมอัตโนมัติ หรือ วิศวกรควบคุมอุตสาหกรรม
  หรือวิศวกรรมออโตเมชั่น
 • วิศวกรเครื่องมือวัด
 • วิศวกรไฟฟ้า
 • วิศวกรระบบวัดคุม
 • วิศวกรฝ่ายขายเครื่องมือวัด
 • วิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุงระบบควบคุมอัตโนมัติ
 • Start up สร้างนวัตกรรมควบคุมอัตโนมัติ
 • ผู้รับเหมาติดตั้งระบบควบคุมและเครื่องวัด
 • โปรแกรมเมอร์สำหรับตัวควบคุม PLC หรือระบบอัตโนมัติด้วยไมโครคอนโทรเลอร์
 • อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • อาชีพอิสระ ผู้ประกอบการ ธุรกิจส่วนตัว ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
วิศวกรรมไฟฟ้า
Bachelor of Engineering (B.Eng.)
Electrical Engineering
สาขาวิศวกรรมควบคุมอุตสาหกรรม
และเครื่องมือวัด
Industrial Control and Instrumentation Engineering

หลักสูตรที่ได้การรับรองคุณวุฒิ จากสำนักงาน  

ก.พ.

4 ปี

ปกติ

4 ปี

สหกิจ

4 ปี

4 ปี

สหกิจ

2.5 ปี

เทียบโอน วันธรรมดา

2.5 ปี

เทียบโอน เสาร์-อาทิตย์

เทียบโอน

วันธรรมดา

เทียบโอน

เสาร์-อาทิตย์

กยศ.

กรอ.

Human Capital

0

จำนวนบัณฑิตของเรา​

เทอมที่ 1
ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล
English in the Digital World
แคลคูลัสเบื้องต้น
Elementary Calculus
เคมี
Chemistry
ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
ฟิสิกส์ 1
Physics I
ปฏิบัติฟิสิกส์
Physics Laboratory
เทอมที่ 2
แคลคูลัสหลายตัวแปร
Multivariable Calculus
ฟิสิกส์ 2
Physics II
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
Scientific Laboratory
การออกแบบและนวัตกรรมวิศวกรรม
Engineering Innovation and Design
กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม
Fundamental Engineering Drafting
เทอมที่ 1
พีชคณิตเชิงเส้นและสมการเชิงอนุพันธ์
Linear Algebra and Differential Equations
โลกและอวกาศ Earth and Space
วัสดุวิศวกรรม Engineering Materials
พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม Fundamental Electrical Engineering
การสื่อสารกับการประยุกต์ทางแม่เหล็กไฟฟ้า Communications and Electromagnetics Applications
การออกแบบระบบดิจิทัล และสมองกลฝังตัวพื้นฐาน Basic Digital and Embedded System Design
สถิติสำหรับการแก้ปัญหา Statistics for Problem Solving
เทอมที่ 2
วิยุตคณิต Discrete Mathematics
ภาษาอังกฤษสำหรับสเต็มศึกษา English for STEM Education
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Computer Programming
อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Devices and Circuits
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ AC Circuit Analysis
การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า Electrical Instruments and Measurements
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า Electrical Engineering Laboratory
เทอมที่ 1
ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
English for Engineering and Technology
วิทยาศาสตร์อุณหภาพของไหลเบื้องต้น
Introduction to Thermal-Fluid Sciences
เครื่องจักรไฟฟ้า
Electrical Machines
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
Power Electronics
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control Systems
ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์ข้อมูล
AI and Data Science
ปฏิบัติการพลังงานแสงอาทิตย์
Solar Energy Laboratory
เทอมที่ 2
ไดอะแกรมไฟฟ้าและมาตรฐานความปลอดภัย
Electrical Schematics and Safety Standards
การประยุกต์ใช้งานเครื่องจักรไฟฟ้า
Electrical Machines Application
การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
Data Communication and Network
พีแอลซี/สกาดาสำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติ
PLC/SCADA for Automatic Control Systems
วิชาหมวดเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
วิชาหมวดเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
เทอมที่ 3
การฝึกงานอุตสาหกรรม
Industrial Training
เทอมที่ 1
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1
Electrical Engineering Project I
วิชาหมวดเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
วิชาหมวดเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
วิชาหมวดเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
เทอมที่ 2
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
Electrical Engineering Project II
ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน Business English for the Workplace
จรรยาบรรณสำหรับวิศวกร Ethics for Engineers
วิชาหมวดเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
วิชาหมวดเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
วิชาหมวดเฉพาะเลือกตามกลุ่มวิชา
เซนเซอร์และระบบในอุตสาหกรรม
Industrial Sensors and System
การปรับพีไอดี และการควบคุมกระบวนการในอุตสาหกรรม
PID Tuning and Industrial Process Control
การควบคุมแบบปัญญาประดิษฐ์และระบบฟัซซีลอจิก
Artificial Intelligent Control and Fuzzy Logic Systems
วิศวกรรมหุ่นยนต์
Robotic Engineering
สกาดาและระบบควบคุมขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรม
SCADA and Advanced Industrial Control Systems
ไอโอทีอุตสาหกรรมสำหรับระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
Industrial IoT for Control and Instrumentation Systems
การออกแบบพีไอดีและระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
PID Designs and Computer Control Systems
การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวในวิศวกรรมอัตโนมัติ
Embedded Application in Automation Engineering
การจัดการและการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรม
Industrial Management and Quality Assurance
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการควบคุมอุตสาหกรรม
Special Topics in Industrial Control Engineering
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องมือวัด
Special Topics in Instrumentation Engineering
การออกแบบการผลิตอัจฉริยะ
Smart Manufacturing Design
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและผลิตและการพิมพ์ 3 มิติสำหรับระบบควบคุมอุตสาหกรรม
CAD/CAM and 3D Printing for Industrial Control Systems
ตัวขับเร้าและอุปกรณ์ควบคุมตัวสุดท้ายสำหรับระบบควบคุมอุตสาหกรรม
Actuator and Final Control Element for Industrial Control Systems
เทอมที่ 1
แคลคูลัสเบื้องต้น
Elementary Calculus
เคมี
Chemistry
ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
ฟิสิกส์
Physics
ปฏิบัติฟิสิกส์
Physics Laboratory
กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม
Fundamental Engineering Drafting
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
Scientific Laboratory
เทอมที่ 2
แคลคูลัสหลายตัวแปร
Multivariable Calculus
สถิติสําหรับการแก้ปัญหา
Statistics for Problem Solving
อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Devices and Circuits
ฟิสิกส์ 2
Physics II
การออกแบบระบบดิจิทัล และสมองกลฝังตัวพื้นฐาน
Basic Digital and Embedded System Design
พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม
Fundamental Electrical Engineering
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
AC Circuit Analysis
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Laboratory
เทอมที่ 3
การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
Electrical Instruments and Measurements
อิเล็กทรอนิกส์กําลัง
Power Electronics
โลกและอวกาศ
Earth and Space

เทอมที่ 1

พีชคณิตเชิงเส้นและสมการเชิงอนุพันธ์
Linear Algebra and Differential Equations
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control Systems
เครื่องจักรไฟฟ้า
Electrical Machines
การสื่อสารกับการประยุกต์ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
Communications and Electromagnetics Applications
ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์ข้อมูล
AI and Data Science
ปฏิบัติการพลังงานแสงอาทิตย์
Solar Energy Laboratory
ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
English for Engineering and Technology

เทอมที่ 2

วิยุตคณิต
Discrete Mathematics
พีแอลซี/สกาดาสำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติ
PLC/SCADA for Automatic Control Systems
การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
Data Communication and Network
ไดอะแกรมไฟฟ้าและมาตรฐานความปลอดภัย
Electrical Schematics and Safety Standards
การประยุกต์ใช้งานเครื่องจักรไฟฟ้า
Electrical Machines Application
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1
Electrical Engineering Project I

เทอมที่ 3

ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน
Business English for the Workplace
วิชาหมวดเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
วิชาหมวดเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
เทอมที่ 1
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
Electrical Engineering Project II
จรรยาบรรณสำหรับวิศวกร
Ethics for Engineers
พื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล
Basic Mechanical Engineering
วิชาหมวดเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
วิชาหมวดเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
วิชาหมวดเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
เซนเซอร์และระบบในอุตสาหกรรม
Industrial Sensors and System
การปรับพีไอดี และการควบคุมกระบวนการในอุตสาหกรรม
PID Tuning and Industrial Process Control
การควบคุมแบบปัญญาประดิษฐ์และระบบฟัซซีลอจิก
Artificial Intelligent Control and Fuzzy Logic Systems
วิศวกรรมหุ่นยนต์
Robotic Engineering
สกาดาและระบบควบคุมขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรม
SCADA and Advanced Industrial Control Systems
ไอโอทีอุตสาหกรรมสำหรับระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
Industrial IoT for Control and Instrumentation Systems
การออกแบบพีไอดีและระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
PID Designs and Computer Control Systems
การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวในวิศวกรรมอัตโนมัติ
Embedded Application in Automation Engineering
การจัดการและการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรม
Industrial Management and Quality Assurance
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการควบคุมอุตสาหกรรม
Special Topics in Industrial Control Engineering
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องมือวัด
Special Topics in Instrumentation Engineering
การออกแบบการผลิตอัจฉริยะ
Smart Manufacturing Design
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและผลิตและการพิมพ์ 3 มิติสำหรับระบบควบคุมอุตสาหกรรม
CAD/CAM and 3D Printing for Industrial Control Systems
ตัวขับเร้าและอุปกรณ์ควบคุมตัวสุดท้ายสำหรับระบบควบคุมอุตสาหกรรม
Actuator and Final Control Element for Industrial Control Systems
เทอมที่ 1
แคลคูลัสเบื้องต้น
Elementary Calculus
เคมี
Chemistry
ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
ฟิสิกส์ 1
Physics I
ปฏิบัติฟิสิกส์
Physics Laboratory
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
Scientific Laboratory
พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม
Fundamental Engineering Drafting
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
เทอมที่ 2
แคลคูลัสหลายตัวแปร
Multivariable Calculus
สถิติสำหรับการแก้ปัญหา
Statistics for Problem Solving
อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Devices and Circuits
ฟิสิกส์ 2
Physics II
การออกแบบระบบดิจิทัล และสมองกลฝังตัวพื้นฐาน
Basic Digital and Embedded System Design
พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม
Fundamental Electrical Engineering
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
AC Circuit Analysis
เทอมที่ 3
การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
Electrical Instruments and Measurements
โลกและอวกาศ
Earth and Space
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Laboratory
ปฏิบัติการพลังงานแสงอาทิตย์
Solar Energy Laboratory  
เทอมที่ 1
พีชคณิตเชิงเส้นและสมการเชิงอนุพันธ์
Linear Algebra and Differential Equations
ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
English for Engineering and Technology
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control Systems
การสื่อสารกับการประยุกต์ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
Communications and Electromagnetics Applications
เครื่องจักรไฟฟ้า
Electrical Machines
เทอมที่ 2
วิยุตคณิต
Discrete Mathematics
พีแอลซี/สกาดาสําหรับระบบควบคุมอัตโนมัติ
PLC/SCADA for Automatic Control Systems
ไดอะแกรมไฟฟ้าและมาตรฐานความปลอดภัย
Electrical Schematics and Safety Standards
การประยุกต์ใช้งานเครื่องจักรไฟฟ้า
Electrical Machines Application
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
Power Electronics
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1
Electrical Engineering Project I
จรรยาบรรณสำหรับวิศวกร
Ethics for Engineers
วิชาหมวดเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
เทอมที่ 3
ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน
Business English for the Workplace
การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย
Data Communication and Network
วิชาหมวดเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
เทอมที่ 1
โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2
Electrical Engineering Project II
ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์ข้อมูล
AI and Data Science
วิชาหมวดเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
วิชาหมวดเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
วิชาหมวดเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
วิชาหมวดเฉพาะบังคับตามกลุ่มวิชา
เซนเซอร์และระบบในอุตสาหกรรม
Industrial Sensors and System
การปรับพีไอดี และการควบคุมกระบวนการในอุตสาหกรรม
PID Tuning and Industrial Process Control
การควบคุมแบบปัญญาประดิษฐ์และระบบฟัซซีลอจิก
Artificial Intelligent Control and Fuzzy Logic Systems
วิศวกรรมหุ่นยนต์
Robotic Engineering
สกาดาและระบบควบคุมขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรม
SCADA and Advanced Industrial Control Systems
ไอโอทีอุตสาหกรรมสำหรับระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
Industrial IoT for Control and Instrumentation Systems
การออกแบบพีไอดีและระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
PID Designs and Computer Control Systems
การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวในวิศวกรรมอัตโนมัติ
Embedded Application in Automation Engineering
การจัดการและการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรม
Industrial Management and Quality Assurance
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการควบคุมอุตสาหกรรม
Special Topics in Industrial Control Engineering
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมเครื่องมือวัด
Special Topics in Instrumentation Engineering
การออกแบบการผลิตอัจฉริยะ
Smart Manufacturing Design
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและผลิตและการพิมพ์ 3 มิติสำหรับระบบควบคุมอุตสาหกรรม
CAD/CAM and 3D Printing for Industrial Control Systems
ตัวขับเร้าและอุปกรณ์ควบคุมตัวสุดท้ายสำหรับระบบควบคุมอุตสาหกรรม
Actuator and Final Control Element for Industrial Control Systems
จ่ายครั้งแรก 10,000 บาท ตลอดหลักสูตร 4 ปี 333,550 บาท
ดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย
4 ปี
เทียบโอน วันธรรมดา
เทียบโอน เสาร์-อาทิตย์

Facilities

คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save