วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมเครื่องกล หรือ Mechanical Engineer  คือตำแหน่งงานซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากในหลากหลายกิจการ ตั้งแต่ SME จนถึงกิจการข้ามชาติที่มีสาขาครอบคลุมทั่วโลก  จึงกล่าวได้ว่างานวิศวกรรมเครื่องกลเป็นสิ่งจำเป็น ที่ช่วยขับเคลื่อนและสนับสนุนอุตสาหกรรมทุกประเภท อาทิ  การเกษตร  อาหาร  พลังงาน  การผลิต  การขนส่งต่างๆ  การป้องกันประเทศ รวมทั้ง  การบินและอวกาศ  เป็นต้น  ทั้งนี้งานวิศวกรรมเครื่องกลจะเกี่ยวข้องกับระบบเชิงกล  ของไหล  พลังงาน  และการควบคุม  โดยครอบคลุมตั้งแต่  การกำหนดคุณสมบัติ  การออกแบบและสร้าง  การผลิตและประกอบ  การตรวจรับงาน  การซ่อมบำรุง  การตรวจสอบความเสียหายไปจนถึงการวิจัยและพัฒนา

ตลอดเวลา 30 ปี ME@MUT  คือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนระดับแนวหน้าในการผลิตวิศวกรเครื่องกลสู่สังคม  โดยหลักสูตรของเราได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งได้รับการยอมรับจากแวดวงวิชาการ กลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ตลอดจนส่วนราชการและภาคเอกชนต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาออกไปตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบัน

เนื้อหาการเรียนที่น่าสนใจ

 • Machine Parts Design การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
 • Mechanical Vibration การสั่นสะเทือนทางกล
 • Design of Piping Systems การออกแบบระบบท่อ
 • Thermal System Design การออกแบบระบบทางความร้อน
 • Computer-Aided Mechanical Engineering
  คอมพิวเตอร์ช่วยทางวิศวกรรมเครื่องกล
 • Computer Aided Mechanical Design คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบเชิงกล
 • Mechatronics and Control systems แมคคาทรอนิกส์และระบบควบคุม
 • Fluid Machinery เครื่องจักรกลของไหล
 • Power Plant Engineering วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง
 • Refrigeration and Air-Conditioning การทำความเย็นและการปรับอากาศ
 • Entrepreneurship for Engineers การเป็นผู้ประกอบการสำหรับวิศวกร

จบสาขานี้แล้วทํางานอะไร

 • วิศวกรออกแบบ Design engineer
 • วิศวกรที่ปรึกษา Consulting engineer
 • วิศวกรสนาม Site engineer
 • วิศวกรตรวจสอบ Inspection engineer
 • วิศวกรซ่อมบำรุง Maintainace engineer
 • วิศวกรบริการ Service engineer
 • วิศวกรการผลิต Production engineer
 • วิศวกรคุณภาพ Quality engineer
 • นักวิชาการ Academic scholar
 • นักวิจัย Researcher
 • ผู้ประกอบการ Entrepreneur

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
วิศวกรรมเครื่องกล
Bachelor of Engineering (B.Eng.)
Mechanical Engineering

หลักสูตรที่ได้การรับรอง
จากสภาวิศวกร

ก.ว.

หลักสูตรที่ได้การรับรองคุณวุฒิ จากสำนักงาน  

ก.พ.

4 ปี

ปกติ

4 ปี

สหกิจ

4 ปี

4 ปี

สหกิจ

2.5 ปี

เทียบโอน วันธรรมดา

2.5 ปี

เทียบโอน เสาร์-อาทิตย์

เทียบโอน

วันธรรมดา

เทียบโอน

เสาร์-อาทิตย์

0

จำนวนบัณฑิตของเรา​

เทอมที่ 1
ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล
English in the Digital World
คณิตศาสตร์เชิงฟิสิกส์
Physical Mathematics
ฟิสิกส์
Physics
สถิติทั่วไป
General Statics
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
Innovation and Creativity
การออกแบบโครงงานเบื้องต้น
Preliminary Project Design
เทอมที่ 2
แคลคูลัสสําหรับกลศาสตร์และแม่เหล็กไฟฟ้า
Calculus for Mechanics and Electromagnetism
กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม
Fundamental Engineering Drafting
การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐาน
Basic Tool Skills Practice
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาไพธอน
Python Computer Programming
การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห์
Critical Project Design
เทอมที่ 1
สถิติสำหรับการแก้ปัญหา
Statistics for Problem Solving
คณิตศาสตร์ที่จำเป็นในงานวิศวกรรม
Essential Engineering Mathematics
พลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Dynamics
อุณหพลศาสตร์
Thermodynamics
พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamental Electrical Engineering
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
เทอมที่ 2
นวัตกรรมเชิงวิศวกรรมศาสตร์
Engineering Innovation
การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห์
Critical Project Design
เทคโนโลยีการผลิต สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
Manufacturing Technology, Health, Safety and Environment
กลศาสตร์ของไหล
Fluid Mechanics
กลศาสตร์วัสดุ
Mechanics of Materials
กลศาสตร์เครื่องจักรกล
Mechanics of Machinery
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
เทอมที่ 1
ภาษาอังกฤษสำหรับสเต็มศึกษา
English for STEM Education
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล
Numerical Methods for Mechanical Engineering
การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
Machine Parts Design
การสั่นสะเทือนทางกล
Mechanical Vibration
การถ่ายเทความร้อน
Heat Transfer
เครื่องจักรกลของไหล
Fluid Machinery
เทอมที่ 2
ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
English for Engineering and Technology
วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง
Power Plant Engineering
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Laboratory
แมคคาทรอนิกส์และระบบควบคุม
Mechatronics and Control systems
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบเชิงกล
Computer Aided Mechanical Design
การทำความเย็นและการปรับอากาศ
Refrigeration and Air-Conditioning
เทอมที่ 3
การฝึกงานอุตสาหกรรม
Industrial Internship
จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน

Psychology for Living and Work

ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน
Business English for the Workplace
ระบบควบคุมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
Robotic Control System and Artificial Intelligent
คอมพิวเตอร์ช่วยทางวิศวกรรมเครื่องกล
Computer-Aided Mechanical Engineering
การออกแบบระบบท่อ
Design of Piping Systems
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
Mechanical Engineering Project I
วิชาเลือกเฉพาะ
Elective subjects in Mechanical Engineering
เทอมที่ 1
การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน
Social Skills Development for Careers
ผู้ประกอบการสำหรับวิศวกร
Entrepreneurship for Engineers
การออกแบบระบบทางความร้อน
Thermal System Design
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
Mechanical Engineering Project II
วิชาเลือกเฉพาะ
Elective subjects in Mechanical Engineering
แขนงวิชาพลวัตและระบบ
การวัดและเครื่องมือวัด
Measurement and Instrumentations
การหาค่าเหมาะสมที่สุดทางวิศวกรรม
Engineering Optimization
แขนงวิชาของแข็งและการออกแบบ
กลศาสตร์วัสดุประยุกต์
Applied Mechanics of Materials
การวิเคราะห์เชิงไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น
Introduction to Finite Element Analysis
การออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์ฉีด
Design of Parts and Injection Molds
แขนงวิชาของไหล
อากาศพลศาสตร์
Aerodynamics
กังหันแก๊ส
Gas Turbine
แขนงวิชาของไหล
เครื่องยนต์สันดาปภายใน
Internal Combustion Engine
การเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็งและชีวมวล
Solid Fuels and Biomass Combustion
การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
Design of Heat Exchangers
เทอมที่ 1
เคมี
Chemistry
ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
คณิตศาสตร์เชิงฟิสิกส์
Physical Mathematics
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
ฟิสิกส์
Physics
สถิติสำหรับการแก้ปัญหา
Statistics for Problem Solving
การออกแบบโครงงานเบื้องต้น
Preliminary Project Design
เทอมที่ 2
แคลคูลัสสําหรับกลศาสตร์และแม่เหล็กไฟฟ้า
Calculus for Mechanics and Electromagnetism
พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม
Fundamental Engineering Drafting
พลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Dynamics
เทคโนโลยีการผลิต สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
Manufacturing Technology, Health, Safety and Environment
กลศาสตร์ของไหล
Fluid Mechanics
อุณหพลศาสตร์
Thermodynamics
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาไพธอน
Python Computer Programming
การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห์
Critical Project Design
เทอมที่ 3
ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
English for Engineering and Technology
ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน
Business English for the Workplace
เทอมที่ 1
พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamental Electrical Engineering
คณิตศาสตร์ที่จำเป็นในงานวิศวกรรม
Essential Engineering Mathematics
กลศาสตร์วัสดุ
Mechanics of Materials
กลศาสตร์เครื่องจักรกล
Mechanics of Machinery
การสั่นสะเทือนทางกล
Mechanical Vibration
เครื่องจักรกลของไหล
Fluid Machinery
ผู้ประกอบการสำหรับวิศวกร
Entrepreneurship for Engineers
เทอมที่ 2
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล
Numerical Methods for Mechanical Engineering
การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
Machine Parts Design
การถ่ายเทความร้อน
Heat Transfer
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Laboratory
แมคคาทรอนิกส์และระบบควบคุม
Mechatronics and Control systems
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบเชิงกล
Computer Aided Mechanical Design
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
Mechanical Engineering Project I
เทอมที่ 3
วิชาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรมเครื่องกล
Elective subjects in Mechanical Engineering
วิชาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรมเครื่องกล
Elective subjects in Mechanical Engineering
เทอมที่ 1
วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง
Power Plant Engineering
ระบบควบคุมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
Robotic Control System and Artificial Intelligent
คอมพิวเตอร์ช่วยทางวิศวกรรมเครื่องกล
Computer-Aided Mechanical Engineering
การออกแบบระบบท่อ
Design of Piping Systems
การทำความเย็นและการปรับอากาศ
Refrigeration and Air-Conditioning
การออกแบบระบบทางความร้อน
Thermal System Design
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
Mechanical Engineering Project II
แขนงวิชาพลวัตและระบบ
การวัดและเครื่องมือวัด
Measurement and Instrumentations
การหาค่าเหมาะสมที่สุดทางวิศวกรรม
Engineering Optimization
แขนงวิชาของแข็งและการออกแบบ
กลศาสตร์วัสดุประยุกต์
Applied Mechanics of Materials
การวิเคราะห์เชิงไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น
Introduction to Finite Element Analysis
การออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์ฉีด
Design of Parts and Injection Molds
แขนงวิชาของไหล
อากาศพลศาสตร์
Aerodynamics
กังหันแก๊ส
Gas Turbine
แขนงวิชาความร้อน
เครื่องยนต์สันดาปภายใน
Internal Combustion Engine
การเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็งและชีวมวล
Solid Fuels and Biomass Combustion
การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
Design of Heat Exchangers
เทอมที่ 1
เคมี
Chemistry
ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
คณิตศาสตร์เชิงฟิสิกส์
Physical Mathematics
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
ฟิสิกส์
Physics
สถิติสำหรับการแก้ปัญหา
Statistics for Problem Solving
เทอมที่ 2
แคลคูลัสสําหรับกลศาสตร์และแม่เหล็กไฟฟ้า
Calculus for Mechanics and Electromagnetism
พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม
Fundamental Engineering Drafting
พลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Dynamics
เทคโนโลยีการผลิต สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
Manufacturing Technology, Health, Safety and Environment
กลศาสตร์ของไหล
Fluid Mechanics
อุณหพลศาสตร์
Thermodynamics
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาไพธอน
Python Computer Programming
เทอมที่ 3
ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
English for Engineering and Technology
ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน
Business English for the Workplace
เทอมที่ 1
พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamental Electrical Engineering
คณิตศาสตร์ที่จำเป็นในงานวิศวกรรม
Essential Engineering Mathematics
กลศาสตร์วัสดุ
Mechanics of Materials
กลศาสตร์เครื่องจักรกล
Mechanics of Machinery
การสั่นสะเทือนทางกล
Mechanical Vibration
เครื่องจักรกลของไหล
Fluid Machinery
ผู้ประกอบการสำหรับวิศวกร
Entrepreneurship for Engineers
เทอมที่ 2
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล
Numerical Methods for Mechanical Engineering
การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
Machine Parts Design
การถ่ายเทความร้อน
Heat Transfer
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Laboratory
แมคคาทรอนิกส์และระบบควบคุม
Mechatronics and Control systems
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบเชิงกล
Computer Aided Mechanical Design
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
Mechanical Engineering Project I
เทอมที่ 3
วิชาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรมเครื่องกล
Elective subjects in Mechanical Engineering
วิชาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรมเครื่องกล
Elective subjects in Mechanical Engineering
เทอมที่ 1
วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง
Power Plant Engineering
ระบบควบคุมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
Robotic Control System and Artificial Intelligent
คอมพิวเตอร์ช่วยทางวิศวกรรมเครื่องกล
Computer-Aided Mechanical Engineering
การออกแบบระบบท่อ
Design of Piping Systems
การทำความเย็นและการปรับอากาศ
Refrigeration and Air-Conditioning
การออกแบบระบบทางความร้อน
Thermal System Design
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
Mechanical Engineering Project II
แขนงวิชาพลวัตและระบบ
การวัดและเครื่องมือวัด
Measurement and Instrumentations
การหาค่าเหมาะสมที่สุดทางวิศวกรรม
Engineering Optimization
แขนงวิชาของแข็งและการออกแบบ
กลศาสตร์วัสดุประยุกต์
Applied Mechanics of Materials
การวิเคราะห์เชิงไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น
Introduction to Finite Element Analysis
การออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์ฉีด
Design of Parts and Injection Molds
แขนงวิชาของไหล
อากาศพลศาสตร์
Aerodynamics
กังหันแก๊ส
Gas Turbine
แขนงวิชาความร้อน
เครื่องยนต์สันดาปภายใน
Internal Combustion Engine
การเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็งและชีวมวล
Solid Fuels and Biomass Combustion
การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
Design of Heat Exchangers
จ่ายครั้งแรก 10,000 บาท ตลอดหลักสูตร 4 ปี 306,350 บาท
ดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย
4 ปี
เทียบโอน วันธรรมดา
เทียบโอน เสาร์-อาทิตย์

Facilities

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save