วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรเครื่องกล หรือ Mechanical Engineer คือตำแหน่งงานซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากอยู่เสมอจากหลากหลายกิจการ ตั้งแต่ SME จนถึงกิจการข้ามชาติที่มีสาขาครอบคลุมทั่วโลก เพื่อเข้าเป็นส่วนร่วมสำคัญของทีมงานจากสาขาอาชีพต่างๆ อย่างกว้างขว้างที่สุด งานวิศวกรรมเครื่องกลเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยขับเคลื่อนและสนับสนุนอุตสาหกรรมทุกประเภท อาทิ การเกษตร อาหาร พลังงาน การผลิต การขนส่งต่างๆ การป้องกันประเทศ รวมทั้ง การบินและอวกาศ เป็นต้น ทั้งนี้งานวิศวกรรมเครื่องกลจะเกี่ยวข้องกับระบบเชิงกล ของไหล พลังงาน และการควบคุม โดยครอบคลุมตั้งแต่ การกำหนดคุณสมบัติ การออกแบบและสร้าง การผลิตและประกอบ การตรวจรับงาน การซ่อมบำรุง การตรวจสอบความเสียหาย ไปจนถึง การวิจัยและพัฒนา

ตลอดเวลา 30 ปี ME@MUT คือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนระดับแนวหน้าในการผลิตวิศวกรเครื่องกลสู่สังคม โดยหลักสูตรฯ ของเราได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้รับการยอมรับจากแวดวงวิชาการ กลุ่มธุรกิจและอุตสากรรมต่างๆ ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชนต่อบัณฑิตฯ ที่สำเร็จการศึกษาออกไปตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบัน

เนื้อหาการเรียนที่น่าสนใจ

 • Machine Parts Design (การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล)
 • Mechanical Vibration (การสั่นสะเทือนทางกล)
 • Design of Piping Systems (การออกแบบระบบท่อ)
 • Thermal System Design (การออกแบบระบบทางความร้อน)
 • Computer-Aided Mechanical Engineering (คอมพิวเตอร์ช่วยทางวิศวกรรมเครื่องกล)
 • Computer Aided Mechanical Design (คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบเชิงกล)
 • Mechatronics and Control systems (แมคคาทรอนิกส์และระบบควบคุม)
 • Fluid Machinery (เครื่องจักรกลของไหล)
 • Power Plant Engineering (วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง)
 • Refrigeration and Air-Conditioning (การทำความเย็นและการปรับอากาศ)
 • Entrepreneurship for Engineers (การเป็นผู้ประกอบการสำหรับวิศวกร)

จบสาขานี้แล้วทํางานอะไร

 • วิศวกรออกแบบ (Design engineer)
 • วิศวกรที่ปรึกษา (Consulting engineer)
 • วิศวกรสนาม (Site engineer)
 • วิศวกรตรวจสอบ (Inspection engineer)
 • วิศวกรซ่อมบำรุง (Maintainace engineer)
 • วิศวกรบริการ (Service engineer)
 • วิศวกรการผลิต (Production engineer)
 • วิศวกรคุณภาพ (Quality engineer)
 • นักวิชาการ (Academic scholar)
 • นักวิจัย (Researcher)
 • ผู้ประกอบการ (Entrepreneur)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
วิศวกรรมเครื่องกล
Bachelor of Engineering (B.Eng.)
Mechanical Engineering

หลักสูตรที่ได้การรับรอง
จากสภาวิศวกร

ก.ว.

หลักสูตรที่ได้การรับรองคุณวุฒิ จากสำนักงาน  

ก.พ.

4 ปี

ปกติ

4 ปี

สหกิจ

4 ปี

4 ปี

สหกิจ

2.5 ปี

เทียบโอน วันธรรมดา

2.5 ปี

เทียบโอน เสาร์-อาทิตย์

เทียบโอน

วันธรรมดา

เทียบโอน

เสาร์-อาทิตย์

กยศ.

กรอ.

Human Capital

0

จำนวนบัณฑิตของเรา​

เทอมที่ 1
ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล
English in the Digital World
คณิตศาสตร์เชิงฟิสิกส์
Physical Mathematics
ฟิสิกส์
Physics
สถิติทั่วไป
General Statics
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
Innovation and Creativity
การออกแบบโครงงานเบื้องต้น
Preliminary Project Design
เทอมที่ 2
แคลคูลัสสําหรับกลศาสตร์และแม่เหล็กไฟฟ้า
Calculus for Mechanics and Electromagnetism
กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม
Fundamental Engineering Drafting
การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐาน
Basic Tool Skills Practice
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาไพธอน
Python Computer Programming
การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห์
Critical Project Design
เทอมที่ 1
สถิติสำหรับการแก้ปัญหา
Statistics for Problem Solving
คณิตศาสตร์ที่จำเป็นในงานวิศวกรรม
Essential Engineering Mathematics
พลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Dynamics
อุณหพลศาสตร์
Thermodynamics
พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamental Electrical Engineering
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
เทอมที่ 2
นวัตกรรมเชิงวิศวกรรมศาสตร์
Engineering Innovation
การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห์
Critical Project Design
เทคโนโลยีการผลิต สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
Manufacturing Technology, Health, Safety and Environment
กลศาสตร์ของไหล
Fluid Mechanics
กลศาสตร์วัสดุ
Mechanics of Materials
กลศาสตร์เครื่องจักรกล
Mechanics of Machinery
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
เทอมที่ 1
ภาษาอังกฤษสำหรับสเต็มศึกษา
English for STEM Education
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล
Numerical Methods for Mechanical Engineering
การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
Machine Parts Design
การสั่นสะเทือนทางกล
Mechanical Vibration
การถ่ายเทความร้อน
Heat Transfer
เครื่องจักรกลของไหล
Fluid Machinery
เทอมที่ 2
ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
English for Engineering and Technology
วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง
Power Plant Engineering
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Laboratory
แมคคาทรอนิกส์และระบบควบคุม
Mechatronics and Control systems
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบเชิงกล
Computer Aided Mechanical Design
การทำความเย็นและการปรับอากาศ
Refrigeration and Air-Conditioning
เทอมที่ 3
การฝึกงานอุตสาหกรรม
Industrial Internship
จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน

Psychology for Living and Work

ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน
Business English for the Workplace
ระบบควบคุมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
Robotic Control System and Artificial Intelligent
คอมพิวเตอร์ช่วยทางวิศวกรรมเครื่องกล
Computer-Aided Mechanical Engineering
การออกแบบระบบท่อ
Design of Piping Systems
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
Mechanical Engineering Project I
วิชาเลือกเฉพาะ
Elective subjects in Mechanical Engineering
เทอมที่ 1
การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน
Social Skills Development for Careers
ผู้ประกอบการสำหรับวิศวกร
Entrepreneurship for Engineers
การออกแบบระบบทางความร้อน
Thermal System Design
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
Mechanical Engineering Project II
วิชาเลือกเฉพาะ
Elective subjects in Mechanical Engineering
แขนงวิชาพลวัตและระบบ
การวัดและเครื่องมือวัด
Measurement and Instrumentations
การหาค่าเหมาะสมที่สุดทางวิศวกรรม
Engineering Optimization
แขนงวิชาของแข็งและการออกแบบ
กลศาสตร์วัสดุประยุกต์
Applied Mechanics of Materials
การวิเคราะห์เชิงไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น
Introduction to Finite Element Analysis
การออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์ฉีด
Design of Parts and Injection Molds
แขนงวิชาของไหล
อากาศพลศาสตร์
Aerodynamics
กังหันแก๊ส
Gas Turbine
แขนงวิชาของไหล
เครื่องยนต์สันดาปภายใน
Internal Combustion Engine
การเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็งและชีวมวล
Solid Fuels and Biomass Combustion
การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
Design of Heat Exchangers
กำลังจัดเตรียมข้อมูลรายวิชาเพิ่มเติม...
เทอมที่ 1
EECP0101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3
MIIA0101 คณิตศาสตร์เพื่อการปฏิบัติ 1 3
MIIA0104 สะเต็ม 1 3
MIIA0107 ปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2
SOHU0019 นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 3
MUTA0001 การออกแบบโครงงานเบื้องต้น 0
รวมจำนวนหน่วยกิต 14
เทอมที่ 2
MECH0190 การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐาน 3
MIIA0102 คณิตศาสตร์เพื่อการปฏิบัติ 2 3
MIIA0105 สะเต็ม 2 3
MIIA0106 การโปรแกรมภาษาไพธอนและภาษาซี 3
STAT0115 สถิติทั่วไป 3
รวมจำนวนหน่วยกิต 15
เทอมที่ 1
MIIM0201 ปฏิบัติการด้านวิศวกรรมเครื่องกล 2
MIIM0202 พื้นฐานพลศาสตร์และกลศาสตร์ของเครื่องจักรกล 3
MIIM0204 พื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเมคคาทรอนิกส์ 3
MIIM0205 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3
MIIM1201 ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 3
MIIM1203 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2
รวมจำนวนหน่วยกิต 16
เทอมที่ 2
ENCC0005 นวัตกรรมเชิงวิศวกรรมศาสตร์ 3
ENGL0002 ภาษาอังกฤษสำหรับสเต็มศึกษา 3
MIIM1202 พื้นฐานกลศาสตร์ของแข็งและการออกแบบเครื่องจักรกล 3
MIIM1204 การวัดและเซนเซอร์สำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 3
MIIM1205 ตัวขับเร้า และอุปกรณ์ควบคุมตัวสุดท้าย 3
MIIM1213 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 2
MUTA0002 การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห์ 0
รวมจำนวนหน่วยกิต 17
เทอมที่ 1
XXXXxxxx วิชาเลือกเสรี 3
MIIM1301 พีแอลซีสำหรับออโตเมชัน 3
MIIM1302 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิตและการพิมพ์ 3 มิติ สำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 3
MIIM1303 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 2
MIIM1305 อิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับระบบเมคคาทรอนิกส์ 3
MIIM1306 อินเทอร์เนตของสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรม 3
รวมจำนวนหน่วยกิต 17
เทอมที่ 2 แบบปกติ
MIIM1304 ระบบเมคคาทรอนิกส์แบบปัญญาประดิษฐ์ 3
MIIM1307 สกาดาและระบบความคุมขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรม 3
MIIM1308 พีไอดีขั้นสูงและระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 3
XXXXxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3
XXXXxxxx วิชาเลือกเสรี 3
รวมจำนวนหน่วยกิต 15
เทอมที่ 2 แบบสหกิจศึกษา
MIIM1304 ระบบเมคคาทรอนิกส์แบบปัญญาประดิษฐ์ 3
MIIM1307 สกาดาและระบบความคุมขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรม 3
MIIM1403 พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์ฉีดสำหรับอุตสาหกรรม 3
XXXXxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3
XXXXxxxx วิชาเลือกเสรี 3
รวมจำนวนหน่วยกิต 15
เทอมที่ 3 แบบปกติ
INDT0390 การฝึกงานอุตสาหกรรม 0
รวมจำนวนหน่วยกิต 0
เทอมที่ 3 แบบสหกิจศึกษา
MIIM1402 การออกแบบระบบเมคคาทรอนิกส์ 3
XXXXxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3
XXXXxxxx วิชาเลือกเสรี 3
รวมจำนวนหน่วยกิต 9
เทอมที่ 1 แบบปกติ
MIIM1401 วิศวกรรมหุ่นยนต์ 3
MIIM1402 การออกแบบระบบเมคคาทรอนิกส์ 3
MIIM1491 โครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 1 2
SOHU0027 การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน 3
XXXXxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3
รวมจำนวนหน่วยกิต 14
เทอมที่ 1 แบบสหกิจศึกษา
COOP0012 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเมคคาทรอ นิกส์ 8
รวมจำนวนหน่วยกิต 8
เทอมที่ 2 แบบปกติ
ENGL0004 ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน 3
MIIM1403 พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์ฉีดสำหรับอุตสาหกรรม 3
MIIM1492 โครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 2 2
XXXXxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3
XXXXxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3
XXXXxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3
รวมจำนวนหน่วยกิต 17
เทอมที่ 2 แบบสหกิจศึกษา
ENGL0004 ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน 3
MIIM1493 โครงงานสหกิจวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และออโตเมชัน 2
SOHU0027 การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน 3
XXXXxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3
XXXXxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3
รวมจำนวนหน่วยกิต 14
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
กำลังจัดเตรียมข้อมูลรายวิชาเพิ่มเติม...
เทอมที่ 1
EECP0101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3
MIIA0101 คณิตศาสตร์เพื่อการปฏิบัติ 1 3
MIIA0104 สะเต็ม 1 3
MIIA0107 ปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2
SOHU0019 นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 3
MUTA0001 การออกแบบโครงงานเบื้องต้น 0
รวมจำนวนหน่วยกิต 14
เทอมที่ 2
MECH0190 การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐาน 3
MIIA0102 คณิตศาสตร์เพื่อการปฏิบัติ 2 3
MIIA0105 สะเต็ม 2 3
MIIA0106 การโปรแกรมภาษาไพธอนและภาษาซี 3
STAT0115 สถิติทั่วไป 3
รวมจำนวนหน่วยกิต 15
เทอมที่ 1
MIIM0201 ปฏิบัติการด้านวิศวกรรมเครื่องกล 2
MIIM0202 พื้นฐานพลศาสตร์และกลศาสตร์ของเครื่องจักรกล 3
MIIM0204 พื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเมคคาทรอนิกส์ 3
MIIM0205 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3
MIIM1201 ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 3
MIIM1203 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2
รวมจำนวนหน่วยกิต 16
เทอมที่ 2
ENCC0005 นวัตกรรมเชิงวิศวกรรมศาสตร์ 3
ENGL0002 ภาษาอังกฤษสำหรับสเต็มศึกษา 3
MIIM1202 พื้นฐานกลศาสตร์ของแข็งและการออกแบบเครื่องจักรกล 3
MIIM1204 การวัดและเซนเซอร์สำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 3
MIIM1205 ตัวขับเร้า และอุปกรณ์ควบคุมตัวสุดท้าย 3
MIIM1213 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 2
MUTA0002 การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห์ 0
รวมจำนวนหน่วยกิต 17
เทอมที่ 1
XXXXxxxx วิชาเลือกเสรี 3
MIIM1301 พีแอลซีสำหรับออโตเมชัน 3
MIIM1302 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิตและการพิมพ์ 3 มิติ สำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 3
MIIM1303 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 2
MIIM1305 อิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับระบบเมคคาทรอนิกส์ 3
MIIM1306 อินเทอร์เนตของสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรม 3
รวมจำนวนหน่วยกิต 17
เทอมที่ 2 แบบปกติ
MIIM1304 ระบบเมคคาทรอนิกส์แบบปัญญาประดิษฐ์ 3
MIIM1307 สกาดาและระบบความคุมขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรม 3
MIIM1308 พีไอดีขั้นสูงและระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 3
XXXXxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3
XXXXxxxx วิชาเลือกเสรี 3
รวมจำนวนหน่วยกิต 15
เทอมที่ 2 แบบสหกิจศึกษา
MIIM1304 ระบบเมคคาทรอนิกส์แบบปัญญาประดิษฐ์ 3
MIIM1307 สกาดาและระบบความคุมขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรม 3
MIIM1403 พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์ฉีดสำหรับอุตสาหกรรม 3
XXXXxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3
XXXXxxxx วิชาเลือกเสรี 3
รวมจำนวนหน่วยกิต 15
เทอมที่ 3 แบบปกติ
INDT0390 การฝึกงานอุตสาหกรรม 0
รวมจำนวนหน่วยกิต 0
เทอมที่ 3 แบบสหกิจศึกษา
MIIM1402 การออกแบบระบบเมคคาทรอนิกส์ 3
XXXXxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3
XXXXxxxx วิชาเลือกเสรี 3
รวมจำนวนหน่วยกิต 9
เทอมที่ 1 แบบปกติ
MIIM1401 วิศวกรรมหุ่นยนต์ 3
MIIM1402 การออกแบบระบบเมคคาทรอนิกส์ 3
MIIM1491 โครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 1 2
SOHU0027 การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน 3
XXXXxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3
รวมจำนวนหน่วยกิต 14
เทอมที่ 1 แบบสหกิจศึกษา
COOP0012 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเมคคาทรอ นิกส์ 8
รวมจำนวนหน่วยกิต 8
เทอมที่ 2 แบบปกติ
ENGL0004 ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน 3
MIIM1403 พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์ฉีดสำหรับอุตสาหกรรม 3
MIIM1492 โครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 2 2
XXXXxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3
XXXXxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3
XXXXxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3
รวมจำนวนหน่วยกิต 17
เทอมที่ 2 แบบสหกิจศึกษา
ENGL0004 ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน 3
MIIM1493 โครงงานสหกิจวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และออโตเมชัน 2
SOHU0027 การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน 3
XXXXxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3
XXXXxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3
รวมจำนวนหน่วยกิต 14
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

แผนการเรียน

แผนการเรียน 4 ปี

 • เหมาะสำหรับผู้ที่จบ ม.6, ปวช., กศน., GED หรือเทียบเท่า
 • ไม่จำกัดสายการเรียน
ดาวน์โหลดแผนการเรียน

แผนการเรียนเทียบโอน
วันธรรมดา

 • เหมาะสำหรับผู้ที่จบ ปวส., หรือเทียบเท่า
 • ไม่จำกัดอายุ
ดาวน์โหลดแผนการเรียน

แผนการเรียนเทียบโอน
วันเสาร์-อาทิตย์

 • เหมาะสำหรับผู้ที่จบ ปวส., หรือเทียบเท่า
 • ไม่จำกัดอาชีพสำหรับผู้กำลังทำงาน 
 • เข้าเรียนวันอาทิตย์วันเดียว วันเสาร์ เป็นการเรียนออนไลน์
ดาวน์โหลดแผนการเรียน
จ่ายครั้งแรก 10,000 บาท ตลอดหลักสูตร 4 ปี 306,350 บาท
ดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย
4 ปี
เทียบโอน วันธรรมดา
เทียบโอน เสาร์-อาทิตย์

Facilities

คณาจารย์

ปริญญาเอก : วศ.ด. (วิควกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล่าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเทศไทย
ปริญญาโท : วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเทศไทย

รศ. ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ปริญญาเอก : วศ.ด. (วิควกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเทศไทย
ปริญญาโท : วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประเทศไทย

ผศ. ดร.วาโย ช้างเจริญ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ปริญญาเอก : ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประเทศไทย
ปริญญาโท : วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประเทศไทย

ศ. ดร.ฐานิตย์ เมธิยานนท์ อ.ประจำ

ปริญญาเอก : Ph.D. in Mechannical Engineering.University of Shelfield, UK
ปริญญาโท : MSc. in Engineering and Manufacturing D40Management. Coventry University, UK

ผศ. ดร.ฐิตะพล หุยะนันท์ อ.ประจำ

ปริญญาเอก : Ph.D. in Mechannical Enginesering,University of Sheffield, UK
ปริญญาโท : MSc. in Engineering and Mannufocturing Management, Coventry University, UK

ดร.เสถียรพงศ์ หุยะนันท์ อ.ประจำ

  ศิษย์เก่า

  julie andrews

  “Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

  Jhon Doe

  “Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

  Riyana Moun

  “Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

   เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

   Privacy Preferences

   คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

   Allow All
   Manage Consent Preferences
   • Always Active

   Save