วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมเครื่องกล หรือ Mechanical Engineer คือตำแหน่งงานซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากในหลากหลายกิจการ ตั้งแต่ SME จนถึงกิจการข้ามชาติที่มีสาขาครอบคลุมทั่วโลก จึงกล่าวได้ว่างานวิศวกรรมเครื่องกลเป็นสิ่งจำเป็น ที่ช่วยขับเคลื่อนและสนับสนุนอุตสาหกรรมทุกประเภท อาทิ การเกษตร อาหาร พลังงาน การผลิต การขนส่งต่าง ๆ การป้องกันประเทศ รวมทั้งการบิน และอวกาศ เป็นต้น

 ตลอดเวลา 34 ปี MUT คือ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนระดับแนวหน้าในการผลิตวิศวกรเครื่องกลสู่สังคม โดยหลักสูตรของเราได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้รับการยอมรับจากแวดวงวิชาการ กลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตลอดจนส่วนราชการ และภาคเอกชนต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาออกไปตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบัน

ทำความรู้จักหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล จะเป็นหลักสูตรที่ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และกฎทางฟิสิกส์ ทั้งระบบเชิงกล ของไหล พลังงาน และการควบคุม โดยครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดคุณสมบัติ การออกแบบและสร้าง การผลิตและประกอบ การตรวจรับงาน การซ่อมบำรุง การตรวจสอบความเสียหาย ไปจนถึงการวิจัยและพัฒนา ซึ่งหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลที่ MUT จะเน้นให้นักศึกษามีความรอบรู้ทั้งข้อมูลเชิงทฤษฎี และทักษะปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้และทักษะปฏิบัติไปใช้ในการทำงาน รวมถึงพัฒนาเครื่องจักรกลต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิศวกรรมเครื่องกลเรียนอะไรบ้าง?

สำหรับเนื้อหาการเรียนในปีที่ 1 จะเป็นการปรับความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และฟิสิกส์ของนักศึกษาให้แน่น ในปีที่ 2 เลือกภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และเริ่มเรียนพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล โดยจะเน้นที่กลศาสตร์ของแข็ง ของไหล การควบคุม รวมถึงพลังงานและความร้อน จากนั้นในปีที่ 3 นักศึกษาจะได้ศึกษาวิชาเฉพาะสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเทอร์โมโฟอิต และกลศาสตร์ประยุกต์ (Apply Machanic) ในปีที่ 4 นักศึกษาจะได้นำความรู้ที่เรียนมาจากทั้ง 3 ปีมาประยุกต์ใช้ในการทำโครงงานวิศวกรรม

 • Machine Parts Design การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
 • Mechanical Vibration การสั่นสะเทือนทางกล
 • Design of Piping Systems การออกแบบระบบท่อ
 • Thermal System Design การออกแบบระบบทางความร้อน
 • Computer-Aided Mechanical Engineering คอมพิวเตอร์ช่วยทางวิศวกรรมเครื่องกล
 • Computer Aided Mechanical Design คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบเชิงกล
 • Mechatronics and Control systems เมคคาทรอนิกส์และระบบควบคุม
 • Fluid Machinery เครื่องจักรกลของไหล
 • Power Plant Engineering วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง
 • Refrigeration and Air-Conditioning การทำความเย็นและการปรับอากาศ
 • Entrepreneurship for Engineers การเป็นผู้ประกอบการสำหรับวิศวกร

จบวิศวะเครื่องกลทำงานอะไรได้บ้าง?

อาชีพที่รองรับหลังเรียนจบวิศวกรรมเครื่องกล นับว่ามีความหลากหลาย และมีความมั่นคงสูง เนื่องจากเป็นสายอาชีพที่ยังขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก โดยฐานเงินเดือนของวิศวกรเครื่องกลจะเริ่มต้น 27,000 – 45,000 บาท ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถ อีกทั้งยังมีสายอาชีพให้เลือกค่อนข้างหลากหลาย

 • วิศวกรออกแบบ Design Engineer ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 20,000 – 50,000 บาท
 • วิศวกรที่ปรึกษา Consulting Engineer ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 25,000 – 55,000 บาท บาท
 • วิศวกรสนาม Site Engineer ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 21,000 – 37,000 บาท
 • วิศวกรตรวจสอบ Inspection Engineer ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 22,000 – 35,000 บาท
 • วิศวกรซ่อมบำรุง Maintainace Engineer ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 30,000 – 45,000 บาท
 • วิศวกรบริการ Service Engineer ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 25,000 – 42,000 บาท
 • วิศวกรการผลิต Production Engineer ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 22,000 – 50,000 บาท
 • วิศวกรคุณภาพ Quality Engineer ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 27,000 – 45,000 บาท

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

วิศวกรรมเครื่องกล

Bachelor of Engineering (B.Eng.)

Mechanical Engineering

หลักสูตรที่ได้การรับรอง
จากสภาวิศวกร

ก.ว.

หลักสูตรที่ได้การรับรองคุณวุฒิ จากสำนักงาน  

ก.พ.

4 ปี

ปกติ

4 ปี

สหกิจ

4 ปี

4 ปี

สหกิจ

2.5 ปี

เทียบโอน วันธรรมดา

2.5 ปี

เทียบโอน เสาร์-อาทิตย์

เทียบโอน

วันธรรมดา

เทียบโอน

เสาร์-อาทิตย์

0

จำนวนบัณฑิตของเรา​

เนื้อหาการเรียนในแต่ละชั้นปี

เทอมที่ 1
ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล
English in the Digital World
แคลคูลัสเบื้องต้น
Elementary Calculus
เคมี Chemistry
ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
ฟิสิกส์ 1
Physics I
ปฏิบัติฟิสิกส์
Physics Laboratory
เทอมที่ 2
แคลคูลัสหลายตัวแปร
Multivariable Calculus
ฟิสิกส์ 2
Physics II
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
Scientific Laboratory
การออกแบบและนวัตกรรมวิศวกรรม
Engineering Innovation and Design
กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม
Fundamental Engineering Drafting
เทอมที่ 1
พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamental Electrical Engineering
พีชคณิตเชิงเส้นและสมการเชิงอนุพันธ์
Linear Algebra and Differential Equations
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
พลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Dynamics
อุณหพลศาสตร์
Thermodynamics
โลกและอวกาศ
Earth and Space
สถิติสำหรับการแก้ปัญหา
Statistics for Problem Solving
เทอมที่ 2
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
ภาษาอังกฤษสำหรับสเต็มศึกษา
English for STEM Education
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
Numerical Methods
กลศาสตร์ของไหล
Fluid Mechanics
กลศาสตร์วัสดุ
Mechanics of Materials
กลศาสตร์เครื่องจักรกล
Mechanics of Machinery
การถ่ายเทความร้อน
Heat Transfer
เทอมที่ 1
ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
English for Engineering and Technology
การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
Machine Parts Design
เครื่องสูบและระบบท่อ
Pump and Piping Systems
การออกแบบระบบทางความร้อน
Design of Thermal Systems
ปฏิบัติการกลศาสตร์ประยุกต์
Applied Mechanics Laboratory
ปฏิบัติการอุณหภาพของไหล
Thermofluids Laboratory
แมคคาทรอนิกส์ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น
Introduction to Mechatronics, Robotics and AI
วิชาเลือกเสรี
เทอมที่ 2
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีการผลิต
Safety, Health, Environment and Manufacturing Technology
การออกแบบภาชนะความดัน
Design of Pressure Vessels
วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง
Power Plant Engineering
พลศาสตร์วัตถุหลายชิ้นเบื้องต้น
Introduction to Multibody Dynamics
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบเชิงกล
Computer Aided Mechanical Design
การทำความเย็นและการปรับอากาศ
Refrigeration and Air-Conditioning
วิชาเลือกเสรี
เทอมที่ 3
การฝึกงานอุตสาหกรรม
Industrial Training
เทอมที่ 1
คอมพิวเตอร์ช่วยทางวิศวกรรมเครื่องกล
Computer Aided Mechanical Engineering
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
Mechanical Engineering Project I
การออกแบบรวบยอดทางวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Capstone Design
วิชาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรมเครื่องกล
วิชาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรมเครื่องกล
เทอมที่ 2
จรรยาบรรณสำหรับวิศวกร
Ethics for Engineers
ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน
Business English in the Workplace
การเป็นผู้ประกอบการสำหรับวิศวกร
Entrepreneurship for Engineers
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
Mechanical Engineering Project II
การวัดและเครื่องมือวัด
Measurement and Instrumentations
การวิเคราะห์เชิงไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น
Introduction to Finite Element Analysis
เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ฉีด
Modern Technology for Injection Mold Industry
เครื่องจักรกลของไหล
Fluid Machinery
โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส
Gas Turbine Power Plant
การเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็งและชีวมวล
Solid Fuels and Biomass Combustion
เทอมที่ 1
เคมี
Chemistry
ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
แคลคูลัสเบื้องต้น
Elementary Calculus
พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม
Fundamental Engineering Drafting
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีการผลิต
Safety, Health, Environment and Manufacturing Technology
การเป็นผู้ประกอบการสำหรับวิศวกร
Entrepreneurship for Engineers
ฟิสิกส์ 1
Physics I
ปฏิบัติฟิสิกส์
Physics Laboratory
เทอมที่ 2
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
Scientific Laboratory
แคลคูลัสหลายตัวแปร
Multivariable Calculus
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
อุณหพลศาสตร์
Thermodynamics
ฟิสิกส์ 2
Physics II
สถิติสำหรับการแก้ปัญหา
Statistics for Problem Solving
เทอมที่ 3
ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
English for Engineering and Technology
ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน
Business English in the Workplace
โลกและอวกาศ
Earth and Space
เทอมที่ 1
พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamental Electrical Engineering
พีชคณิตเชิงเส้นและสมการเชิงอนุพันธ์
Linear Algebra and Differential Equations
พลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Dynamics
กลศาสตร์ของไหล
Fluid Mechanics
กลศาสตร์วัสดุ
Mechanics of Materials
การถ่ายเทความร้อน
Heat Transfer
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบเชิงกล
Computer Aided Mechanical Design
เทอมที่ 2
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
Numerical Methods
การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
Machine Parts Design
การออกแบบภาชนะความดัน
Design of Pressure Vessels
เครื่องสูบและระบบท่อ
Pump and Piping Systems
การสั่นสะเทือนทางกล
Mechanical Vibration
การออกแบบระบบทางความร้อน
Design of Thermal Systems
การทำความเย็นและการปรับอากาศ
Refrigeration and Air-Conditioning
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
Mechanical Engineering Project I
เทอมที่ 3
ปฏิบัติการกลศาสตร์ประยุกต์
Applied Mechanics Laboratory
ปฏิบัติการอุณหภาพของไหล
Thermofluids Laboratory
วิชาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรมเครื่องกล
วิชาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรมเครื่องกล
เทอมที่ 1
จรรยาบรรณสำหรับวิศวกร
Ethics for Engineers
วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง
Power Plant Engineering
แมคคาทรอนิกส์ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น
Introduction to Mechatronics, Robotics and AI
พลศาสตร์วัตถุหลายชิ้นเบื้องต้น
Introduction to Multibody Dynamics
คอมพิวเตอร์ช่วยทางวิศวกรรมเครื่องกล
Computer Aided Mechanical Engineering
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
Mechanical Engineering Project II
การออกแบบรวบยอดทางวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Capstone Design
การวัดและเครื่องมือวัด
Measurement and Instrumentations
การวิเคราะห์เชิงไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น
Introduction to Finite Element Analysis
เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ฉีด
Modern Technology for Injection Mold Industry
เครื่องจักรกลของไหล
Fluid Machinery
โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส
Gas Turbine Power Plant
การเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็งและชีวมวล
Solid Fuels and Biomass Combustion
เทอมที่ 1
เคมี
Chemistry
ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
คณิตศาสตร์เชิงฟิสิกส์
Physical Mathematics
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
ฟิสิกส์
Physics
สถิติสำหรับการแก้ปัญหา
Statistics for Problem Solving
เทอมที่ 2
แคลคูลัสสําหรับกลศาสตร์และแม่เหล็กไฟฟ้า
Calculus for Mechanics and Electromagnetism
พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม
Fundamental Engineering Drafting
พลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Dynamics
เทคโนโลยีการผลิต สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
Manufacturing Technology, Health, Safety and Environment
กลศาสตร์ของไหล
Fluid Mechanics
อุณหพลศาสตร์
Thermodynamics
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาไพธอน
Python Computer Programming
เทอมที่ 3
ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
English for Engineering and Technology
ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน
Business English for the Workplace
เทอมที่ 1
พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamental Electrical Engineering
คณิตศาสตร์ที่จำเป็นในงานวิศวกรรม
Essential Engineering Mathematics
กลศาสตร์วัสดุ
Mechanics of Materials
กลศาสตร์เครื่องจักรกล
Mechanics of Machinery
การสั่นสะเทือนทางกล
Mechanical Vibration
เครื่องจักรกลของไหล
Fluid Machinery
ผู้ประกอบการสำหรับวิศวกร
Entrepreneurship for Engineers
เทอมที่ 2
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล
Numerical Methods for Mechanical Engineering
การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
Machine Parts Design
การถ่ายเทความร้อน
Heat Transfer
ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Laboratory
แมคคาทรอนิกส์และระบบควบคุม
Mechatronics and Control systems
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบเชิงกล
Computer Aided Mechanical Design
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 1
Mechanical Engineering Project I
เทอมที่ 3
วิชาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรมเครื่องกล
Elective subjects in Mechanical Engineering
วิชาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรมเครื่องกล
Elective subjects in Mechanical Engineering
เทอมที่ 1
วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง
Power Plant Engineering
ระบบควบคุมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
Robotic Control System and Artificial Intelligent
คอมพิวเตอร์ช่วยทางวิศวกรรมเครื่องกล
Computer-Aided Mechanical Engineering
การออกแบบระบบท่อ
Design of Piping Systems
การทำความเย็นและการปรับอากาศ
Refrigeration and Air-Conditioning
การออกแบบระบบทางความร้อน
Thermal System Design
โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2
Mechanical Engineering Project II
แขนงวิชาพลวัตและระบบ
การวัดและเครื่องมือวัด
Measurement and Instrumentations
การหาค่าเหมาะสมที่สุดทางวิศวกรรม
Engineering Optimization
แขนงวิชาของแข็งและการออกแบบ
กลศาสตร์วัสดุประยุกต์
Applied Mechanics of Materials
การวิเคราะห์เชิงไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น
Introduction to Finite Element Analysis
การออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์ฉีด
Design of Parts and Injection Molds
แขนงวิชาของไหล
อากาศพลศาสตร์
Aerodynamics
กังหันแก๊ส
Gas Turbine
แขนงวิชาความร้อน
เครื่องยนต์สันดาปภายใน
Internal Combustion Engine
การเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็งและชีวมวล
Solid Fuels and Biomass Combustion
การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
Design of Heat Exchangers
จ่ายครั้งแรก 10,000 บาท ตลอดหลักสูตร 4 ปี 306,350 บาท
ดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย
4 ปี
เทียบโอน วันธรรมดา
เทียบโอน เสาร์-อาทิตย์

Facilities

สิ่งอำนวยความสะดวกที่จะได้รับในหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล

 • ห้องปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics Laboratory)
 • ห้องปฏิบัติการอุณหพลศาสตร์และการถ่ายเทความร้อน (Thermodynamics & Heat transfer Laboratory)
 • ห้องปฏิบัติการการทดสอบวัสดุ (Material Testing Laboratory)
 • ห้องปฏิบัติการระบบเซนเซอร์และควบคุม (Intelligent Sensing and Control Laboratory)
 • ห้องปฏิบัติการยานยนต์ (Automotive Laboratory)
 • ห้องปฏิบัติการ CAD/CAE/CAM
 • ห้องปฏิบัติการ CNC
 • Robotics LAB
 • Process Control and Automation LAB
 • โรงประลองวิศวกรรมพื้นฐาน
 • ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
 • ห้องปฏิบัติการเคมี
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศ

คณาจารย์คุณภาพที่จบมาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำจากต่างประเทศ

เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรวิศวกรรมวิทยาการข้อมูลและการบริหารงานระบบ (Data science and System Management Engineering) ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและมีคุณภาพตรงตามความต้องการของประเทศชาติ MUT จึงได้มีการคัดเลือกคณาจารย์คุณภาพที่จบมาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำจากต่างประเทศ

United Kingdom

 • Imperial College London, UK
 • University of Sheffield, UK
 • University of Surrey, UK
 • University of Leeds, UK
 • Coventry University, UK
 • Heriot Watt University, Scotland

The United States of America

 • Indiana University, USA
 • Florida Institute of Technology, USA
 • Texas A&M University, USA
 • University of Maryland, USA
 • University of California, USA
 • University of Michigan, USA

Australia

 • University of New South Wale (UNSW), Australia
 • University of Sydney, Australia
 • Monash University Melbourne, Australia

Japan

 • Toyohashi University of Technology, Japan
 • Nagaoka University of Technology, Japan
 • Kitasato University, Japan
 • Gifu University, Japan

Germany

 • The University of Veterinary Medicine Hannover, Germany
 • Leibniz University Hannover, Germany

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล

เนื่องจากลักษณะงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล จะเกี่ยวข้องกับการออกแบบ การสร้าง การผลิต และการควบคุม จึงต้องนำศาสตร์การคำนวณ และวิทยาศาสตร์หลากหลายแขนงเข้ามาบูรณาการด้วยกัน นักศึกษาจึงต้องมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ทั้งฟิสิกส์ เคมีที่ดี ดังนั้น จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การเรียนด้านวิศวกรรมเครื่องกล มีความยากอยู่พอสมควร
แต่สำหรับคนที่รู้สึกว่าพื้นฐานของตัวเองยังไม่แน่นพอก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะเนื้อหาการเรียนในปีที่ 1 และ 2 จะเป็นการปูพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมเครื่องกลให้กับนักศึกษา ซึ่งถ้านักศึกษายังรู้สึกว่าพื้นฐานของตัวเองยังไม่แข็งแรงพอ ก็สามารถพูดคุยและปรึกษากับอาจารย์เพื่อติวเพิ่มเติมได้ด้วยเช่นกัน

ต้องบอกก่อนว่างานด้านวิศวกรรมเครื่องกลในปัจจุบัน มีความต้องการผู้หญิงมากขึ้น เนื่องจากเป็นงานที่ต้องการความละเอียดรอบคอบในทุกขั้นตอน นอกจากนี้ยังต้องอาศัยทักษะในการประสานงานกับแต่ละแผนก ทำให้วิศวกรเครื่องกลหญิงมีโอกาสในการทำงานไม่น้อยไปกว่าผู้ชายเลยทีเดียว
วิศวกรเครื่องกล นับว่าเป็นสายงานที่ยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานค่อนข้างสูง อีกทั้งยังมีสายงานรองรับที่ค่อนข้างหลากหลาย ที่สำคัญคือ มีโอกาสก้าวหน้าในสายงานสูง ดังนั้นจึงมั่นใจได้เลยว่า เรียนจบไปแล้วจะสามารถหางานทำได้อย่างแน่นอน
 • สมัครเรียนผ่านเว็บไซต์ www.mut.ac.th แจ้งข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
 • ลงทะเบียนเรียนด้วยตัวเองที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาคาร MII สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ เปิดรับสมัคร-ลงทะเบียน ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด 9:00-17:00 น.
 • ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ (แจ้งความประสงค์ ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ กับเจ้าหน้าที่ 02-988-4021-24 ได้ทุกวัน)
 • ค่าสมัคร 300 บาท สามารถชำระผ่านธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือ ที่มหาวิทยาลัยฯ
 • รูปถ่าย หน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ชุด
  (กรณีกำลังศึกษาอยู่เทอมสุดท้าย สามารถยื่นใบรับรองเกรด 5 เทอม (วุฒิ ม.6/ปวช.) หรือ 3 เทอม (วุฒิ ปวส.)ได้)
 • สำเนาบัตรประจำตัว
 • ประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง 1 ชุด
 • ใบรับรองแพทย์ จาก โรงพยาบาลหรือคลินิก
  นักศึกษาชาย สำเนาใบสำคัญทางทหาร(สด.9) 1 ชุด
  หมายเหตุ
 • เอกสารสำเนาขนาด A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
 • กรณีผู้สมัครมีการเปลี่ยนชื่อ–สกุล ที่ไม่ตรงกับเอกสารการสำเร็จการศึกษา หรือเอกสารขึ้นทะเบียน ให้แนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 2 ชุด

เรียนวิศวกรรมเครื่องกลมหาลัยไหนดี

เรียนวิศวกรรมเครื่องกล กับหลักสูตรที่ได้รับการรองรับจากสภาวิศวกร

วิศวกรรมเครื่องกล นับว่าเป็นหลักสูตรที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกล ทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และฟิสิกส์ นอกจากนี้ MUT ยังมุ่งเน้นการปูพื้นฐานเชิงปฏิบัติให้กับนักศึกษาทุกท่าน เพื่อให้สามารถนำข้อมูลและทักษะไปใช้กับการทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเรียนในหลักสูตรนี้ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อกับ MUT ได้ที่

 • สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ โทร.02-988-3650-66 ต่อ 1105-7 สายตรง 02-988-4021-24 หรือ https://www.facebook.com/mutmahanakorn
 • สำนักทะเบียน 02-988-3650-66 ต่อ 2312-14 หรือ https://www.facebook.com/mutregoffice
 • ฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 02-988-3650-66 ต่อ 2323, 2324 สายตรง 02-988-4035 หรือ https://www.facebook.com/studentloanMUT

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save