วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
MECHATRONICS AND AUTOMATION ENGINEERING

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน หรือ Mechatronics and Automation Engineering เป็นหลักสูตรที่พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ด้านการออกแบบ วิเคราะห์ สร้าง และควบคุมเครื่องจักร กระบวนการ รวมถึงระบบการผลิตอัตโนมัติ สนองความต้องการกำลังคนที่มีทักษะขั้นสูงในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี
ตลอดเวลา 34 ปี MUT คือ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนระดับแนวหน้าในการผลิตวิศวกรเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชันสู่สังคม รวมทั้งได้รับการยอมรับจากแวดวงวิชาการ กลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตลอดจนส่วนราชการ และภาคเอกชนต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาออกไปตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบัน

ทำความรู้จักหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน

หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน เป็นหลักสูตรที่มีการประยุกต์ศาสตร์ทางวิศวกรรม 3 ด้านหลัก ได้แก่ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมควบคุมระบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์กับศาสตร์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกแบบ วิเคราะห์ สร้าง และควบคุมเครื่องจักร กระบวนการ รวมถึงระบบการผลิตอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถประกอบอาชีพวิศวกรร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ในสาขาอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการกำลังคนที่มีทักษะขั้นสูงในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม 5.0 (Human-Robot Co-working) เต็มรูปแบบได้เป็นอย่างดี

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์เรียนเกี่ยวกับอะไร?

สำหรับเนื้อหาการเรียนในชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 จะเป็นการเรียนปรับพื้นฐาน ทั้งการเขียนแบบเบื้องต้น การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน รวมถึงการฝึกทักษะในการออกแบบความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ด้วยการทำงานเป็นทีม ทำให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะในการแก้ปัญหา และวิเคราะห์ ทำให้ได้ทั้ง Hard Skill และSoft Skill ส่วนในชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะได้เรียนเกี่ยวกับแขนกลอุตสาหกรรมอัตโนมัติ การเขียนแบบ 3D และการเขียนโปรแกรมขั้นแอดวานซ์ ไม่ว่าจะเป็น PLC Scada อีกทั้งยังได้เรียนเกี่ยวกับระบบปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

 • Embedded for Mechatronics Engineering ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 • CAD/CAM and 3D printing for Mechatronics Engineering คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและผลิตและการพิมพ์ 3 มิติสำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
 • Industrial Internet of Things : IIOT อินเทอร์เนตของสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรม
 • PLC for Automation พีแอลซีสำหรับออโตเมชัน
 • SCADA and Advance Industrial Control Systems สกาดาและระบบควบคุมขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรม
 • Mechatronics System Design การออกแบบระบบเมคคาทรอนิกส์
 • Robotics Engineering วิศวกรรมหุ่นยนต์
 • Basic Design of Part and Injection Mold for Industrial พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์ฉีดสำหรับอุตสาหกรรม

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชันจบมาทำงานอะไรได้บ้าง

อาชีพที่รองรับหลังเรียนจบวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน นับว่ามีความหลากหลาย และมีความมั่นคงสูง เนื่องจากเป็นสายอาชีพที่ยังขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก โดยฐานเงินเดือนของวิศวกรเมคคาทรอนิกส์จะขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถ

 • วิศวกรในระบบการผลิตอัตโนมัติ ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 30,000 – 45,000 บาท
 • วิศวกรควบคุมการผลิต ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 30,000 – 50,000 บาท
 • วิศวกรซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 25,000 – 40,000 บาท
  นวัตกร หรือ นักสร้างนวัตกรรมในสาขา
 • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และสาขาอื่น ๆ ที่มีพื้นฐานใกล้เคียงกัน ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 25,000 – 35,000 บาท

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน​

Bachelor of Engineering (B.Eng.)

Mechatronics and Automation Engineering

หลักสูตรที่ได้การรับรองคุณวุฒิ จากสำนักงาน  

ก.พ.

4 ปี

ปกติ

4 ปี

สหกิจ

4 ปี

4 ปี

สหกิจ

2 ปี

เทียบโอน วันธรรมดา

2 ปี

เทียบโอน เสาร์-อาทิตย์

เทียบโอน

วันธรรมดา

เทียบโอน

เสาร์-อาทิตย์

รองรับโครงการเทียบโอนประสบการณ์

แผนการเรียน เสาร์-อาทิตย์

กยศ.

กรอ.

Human Capital

0

จำนวนบัณฑิตของเรา​

เนื้อหาการเรียนในแต่ละชั้นปี

เทอมที่ 1
ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล
English in the Digital World
แคลคูลัสเบื้องต้น
Elementary Calculus
เคมี
Chemistry
ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
ฟิสิกส์ 1
Physics I
ปฏิบัติฟิสิกส์
Physics Laboratory
เทอมที่ 2
แคลคูลัสหลายตัวแปร
Multivariable Calculus
ฟิสิกส์ 2
Physics II
สะเต็ม 2
STEM 2
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
Scientific Laboratory
การออกแบบและนวัตกรรมวิศวกรรม
Engineering Innovation and Design
กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและผลิตและการพิมพ์ 3 มิติ สำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
CAD/CAM and 3D printing for Mechatronics Engineering
เทอมที่ 1
พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamental Electrical Engineering
พีชคณิตเชิงเส้นและสมการเชิงอนุพันธ์
Linear Algebra and Differential Equations
โลกและอวกาศ
Earth and Space
สถิติสำหรับการแก้ปัญหา
Statistics for Problem Solving
พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamental Electrical Engineering
พื้นฐานกลศาสตร์ของแข็งและการออกแบบเครื่องจักรกล
Basic Mechanics of Solids and Machine Design
เทอมที่ 2
วิยุตคณิต
Discrete Mathematics
การโปรแกรมภาษาไพธอนและภาษาซี
Python and C Programming Language
พื้นฐานพลศาสตร์และการออกแบบกลไกทางกล
Basic Dynamics and Mechanisms Design
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control System
ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
Mechatronics Engineering Laboratory
การวัดและเซนเซอร์สำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
Measurement and Sensor for Mechatronics Engineering

เทอมที่ 1

ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
Embedded Systems for Mechatronics Engineering
ตัวขับเร้า และอุปกรณ์ควบคุมตัวสุดท้าย
Actuator and Final Control Element
พีแอลซีสำหรับออโตเมชัน
PLC for Automation
อิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับระบบเมคคาทรอนิกส์
Power Electronics for Mechatronics Systems
วิชาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

เทอมที่ 2

ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน
Business English in the Workplace
ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
Mechatronics and Automation Engineering Laboratory
ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
Mechatronics and Robot Engineering Laboratory
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรม
Industrial Internet of Things : IIOT
พีไอดีขั้นสูงและระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
Advance PID and Computer Control Systems
พีไอดีขั้นสูงและระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
Advance PID and Computer Control Systems
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีการผลิต
Safety, Health, Environment and Manufacturing Technology
วิชาเลือกเสรี

เทอมที่ 3

การฝึกงานอุตสาหกรรม
Industrial Training
เทอมที่ 1
การออกแบบระบบเมคคาทรอนิกส์
Mechatronics System Design
โครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 1
Mechatronics and Automation Engineering Project I
วิชาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
วิชาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
วิชาเลือกเสรี
เทอมที่ 2
จรรยาบรรณสำหรับวิศวกร
Ethics for Engineers
ระบบเมคคาทรอนิกส์แบบปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligent Mechatronics Systems
สกาดาและระบบควบคุมขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรม
SCADA and Advance Industrial Control Systems
วิศวกรรมหุ่นยนต์
Robotics Engineering
โครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 2
Mechatronics and Automation Engineering Project II
วิชาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
การจัดการและการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรม
Industrial Management and Quality Assurance
แมชชีนวิชั่นสำหรับระบบอัตโนมัติ
Machine Vision for Automation System
ปัญหาเฉพาะทางด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
Special Problems in Mechatronics and Automation Engineering
ปัญหาเฉพาะทางด้านวิศวกรรมออโตเมชัน
Special Topics in Automation Engineering
ปัญหาเฉพาะทางด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
Special Topics in Mechatronics Engineering
คอมพิวเตอร์ช่วยทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
Computer Aided Mechatronic Engineering
พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์ฉีดสำหรับอุตสาหกรรม
Basic Design of Part and Injection Mold for Industrial
การเป็นผู้ประกอบการสำหรับวิศวกร
Entrepreneurship for Engineers
วิศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering
เทอมที่ 1
EECP0101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3
MIIA0101 คณิตศาสตร์เพื่อการปฏิบัติ 1 3
MIIA0104 สะเต็ม 1 3
MIIA0107 ปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2
SOHU0019 นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 3
MUTA0001 การออกแบบโครงงานเบื้องต้น 0
รวมจำนวนหน่วยกิต 14
เทอมที่ 2
MECH0190 การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐาน 3
MIIA0102 คณิตศาสตร์เพื่อการปฏิบัติ 2 3
MIIA0105 สะเต็ม 2 3
MIIA0106 การโปรแกรมภาษาไพธอนและภาษาซี 3
STAT0115 สถิติทั่วไป 3
รวมจำนวนหน่วยกิต 15
เทอมที่ 1
MIIM0201 ปฏิบัติการด้านวิศวกรรมเครื่องกล 2
MIIM0202 พื้นฐานพลศาสตร์และกลศาสตร์ของเครื่องจักรกล 3
MIIM0204 พื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเมคคาทรอนิกส์ 3
MIIM0205 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3
MIIM1201 ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 3
MIIM1203 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2
รวมจำนวนหน่วยกิต 16
เทอมที่ 2
ENCC0005 นวัตกรรมเชิงวิศวกรรมศาสตร์ 3
ENGL0002 ภาษาอังกฤษสำหรับสเต็มศึกษา 3
MIIM1202 พื้นฐานกลศาสตร์ของแข็งและการออกแบบเครื่องจักรกล 3
MIIM1204 การวัดและเซนเซอร์สำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 3
MIIM1205 ตัวขับเร้า และอุปกรณ์ควบคุมตัวสุดท้าย 3
MIIM1213 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 2
MUTA0002 การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห์ 0
รวมจำนวนหน่วยกิต 17
เทอมที่ 1
XXXXxxxx วิชาเลือกเสรี 3
MIIM1301 พีแอลซีสำหรับออโตเมชัน 3
MIIM1302 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิตและการพิมพ์ 3 มิติ สำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 3
MIIM1303 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 2
MIIM1305 อิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับระบบเมคคาทรอนิกส์ 3
MIIM1306 อินเทอร์เนตของสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรม 3
รวมจำนวนหน่วยกิต 17
เทอมที่ 2 แบบปกติ
MIIM1304 ระบบเมคคาทรอนิกส์แบบปัญญาประดิษฐ์ 3
MIIM1307 สกาดาและระบบความคุมขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรม 3
MIIM1308 พีไอดีขั้นสูงและระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 3
XXXXxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3
XXXXxxxx วิชาเลือกเสรี 3
รวมจำนวนหน่วยกิต 15
เทอมที่ 2 แบบสหกิจศึกษา
MIIM1304 ระบบเมคคาทรอนิกส์แบบปัญญาประดิษฐ์ 3
MIIM1307 สกาดาและระบบความคุมขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรม 3
MIIM1403 พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์ฉีดสำหรับอุตสาหกรรม 3
XXXXxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3
XXXXxxxx วิชาเลือกเสรี 3
รวมจำนวนหน่วยกิต 15
เทอมที่ 3 แบบปกติ
INDT0390 การฝึกงานอุตสาหกรรม 0
รวมจำนวนหน่วยกิต 0
เทอมที่ 3 แบบสหกิจศึกษา
MIIM1402 การออกแบบระบบเมคคาทรอนิกส์ 3
XXXXxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3
XXXXxxxx วิชาเลือกเสรี 3
รวมจำนวนหน่วยกิต 9
เทอมที่ 1 แบบปกติ
MIIM1401 วิศวกรรมหุ่นยนต์ 3
MIIM1402 การออกแบบระบบเมคคาทรอนิกส์ 3
MIIM1491 โครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 1 2
SOHU0027 การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน 3
XXXXxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3
รวมจำนวนหน่วยกิต 14
เทอมที่ 1 แบบสหกิจศึกษา
COOP0012 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเมคคาทรอ นิกส์ 8
รวมจำนวนหน่วยกิต 8
เทอมที่ 2 แบบปกติ
ENGL0004 ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน 3
MIIM1403 พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์ฉีดสำหรับอุตสาหกรรม 3
MIIM1492 โครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 2 2
XXXXxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3
XXXXxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3
XXXXxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3
รวมจำนวนหน่วยกิต 17
เทอมที่ 2 แบบสหกิจศึกษา
ENGL0004 ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน 3
MIIM1493 โครงงานสหกิจวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และออโตเมชัน 2
SOHU0027 การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน 3
XXXXxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3
XXXXxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3
รวมจำนวนหน่วยกิต 14
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
เทอมที่ 1
เคมี
Chemistry
ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
แคลคูลัสเบื้องต้น
Elementary Calculus
ฟิสิกส์ 1
Physics I
ปฏิบัติฟิสิกส์
Physics Laboratory
ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
Mechatronics Engineering Laboratory
การออกแบบระบบดิจิทัล
Digital Systems Design
เทอมที่ 2
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
Scientific Laboratory
แคลคูลัสหลายตัวแปร
Multivariable Calculus
ฟิสิกส์ 2
Physics II
กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
การโปรแกรมภาษาไพธอนและภาษาซี
Python and C Programming Language
การวัดและเซนเซอร์สำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
Measurement and Sensor for Mechatronics Engineering
ตัวขับเร้า และอุปกรณ์ควบคุมตัวสุดท้าย
Actuator and Final Control Element
เทอมที่ 3
อิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับระบบเมคคาทรอนิกส์
Power Electronics for Mechatronics Systems
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและผลิตและการพิมพ์ 3 มิติ สำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
CAD/CAM and 3D printing for Mechatronics Engineering
ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
Mechatronics and Automation Engineering Laboratory

เทอมที่ 1

ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
Mechatronics and Automation Engineering Laboratory
โลกและอวกาศ
Earth and Space
สถิติสำหรับการแก้ปัญหา
Statistics for Problem Solving
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control System
ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
Embedded Systems for Mechatronics Engineering
พีแอลซีสำหรับออโตเมชัน
PLC for Automation

เทอมที่ 2

วิยุตคณิต
Discrete Mathematics
จรรยาบรรณสำหรับวิศวกร
Ethics for Engineers
พื้นฐานพลศาสตร์และการออกแบบกลไกทางกล
Basic Dynamics and Mechanisms Design
ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
Mechatronics and Robot Engineering Laboratory
วิศวกรรมหุ่นยนต์
Robotics Engineering
การออกแบบระบบเมคคาทรอนิกส์
Mechatronics System Design
โครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 1
Mechatronics and Automation Engineering Project I
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีการผลิต
Safety, Health, Environment and Manufacturing Technology

เทอมที่ 3

พีไอดีขั้นสูงและระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
Advance PID and Computer Control Systems
สกาดาและระบบควบคุมขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรม
SCADA and Advance Industrial Control Systems Elective Core Course

เทอมที่ 1

ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน
Business English in the Workplace
ระบบเมคคาทรอนิกส์แบบปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligent Mechatronics Systems
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรม
Industrial Internet of Things : IIOT
โครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 2
Mechatronics and Automation Engineering Project II Elective Core Course
คอมพิวเตอร์ช่วยทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
Computer Aided Mechatronic Engineering
แมชชีนวิชั่นสำหรับระบบอัตโนมัติ
Machine Vision for Automation System
เทอมที่ 1
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Introduction to Computer
ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
แคลคูลัสเบื้องต้น
Elementary Calculus
ฟิสิกส์ 1
Physics I
ปฏิบัติฟิสิกส์
Physics Laboratory
กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
การออกแบบระบบดิจิทัล
Digital Systems Design
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและผลิตและการพิมพ์ 3 มิติ สำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
CAD/CAM and 3D printing for Mechatronics Engineering
เทอมที่ 2
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
Scientific Laboratory
แคลคูลัสหลายตัวแปร
Multivariable Calculus
ฟิสิกส์ 2
Physics II
พื้นฐานกลศาสตร์ของแข็งและการออกแบบเครื่องจักรกล
Basic Mechanics of Solids and Machine Design
การโปรแกรมภาษาไพธอนและภาษาซี
Python and C Programming Language
พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamental Electrical Engineering
ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
Mechatronics Engineering Laboratory
เทอมที่ 3
พีแอลซีสำหรับออโตเมชัน
PLC for Automation
ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
Embedded Systems for Mechatronics Engineering
ตัวขับเร้า และอุปกรณ์ควบคุมตัวสุดท้าย
Actuator and Final Control Element
เทอมที่ 1
ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
Embedded for Mechatronics Engineering
โลกและอวกาศ
Earth and Space
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control System
พื้นฐานพลศาสตร์และการออกแบบกลไกทางกล
Basic Dynamics and Mechanisms Design
ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
Mechatronics and Robot Engineering Laboratory
สกาดาและระบบควบคุมขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรม
SCADA and Advance Industrial Control Systems
การวัดและเซนเซอร์สำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
Measurement and Sensor for Mechatronics Engineering
เทอมที่ 2
วิยุตคณิต
Discrete Mathematics
จรรยาบรรณสำหรับวิศวกร
Ethics for Engineers
สถิติสำหรับการแก้ปัญหา
Statistics for Problem Solving
อิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับระบบเมคคาทรอนิกส์
Power Electronics for Mechatronics Systems
โครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน2
Mechatronics and Automation Engineering Project II
ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
Mechatronics and Automation Engineering Laboratory
โครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 1
Mechatronics and Automation Engineering Project I
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีการผลิต
Safety, Health, Environment and Manufacturing Technology Elective Core Course
เทอมที่ 3
การออกแบบระบบเมคคาทรอนิกส์
Mechatronics System Design
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรม
Industrial Internet of Things : IIOT
ระบบเมคคาทรอนิกส์แบบปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligent Mechatronics Systems
เทอมที่ 1
ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน Business English in the Workplace
วิศวกรรมหุ่นยนต์ Robotics Engineering
พีไอดีขั้นสูงและระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ Advance PID and Computer Control Systems
พื้นฐานพลศาสตร์และการออกแบบกลไกทางกล
Basic Dynamics and Mechanisms Design
โครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 2 Mechatronics and Automation Engineering Project II
Elective Core Course
คอมพิวเตอร์ช่วยทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
Computer Aided Mechatronic Engineering
แมชชีนวิชันสำหรับระบบอัตโนมัติ
Machine Vision for Automation System

จ่ายครั้งแรก 10,000 บาท ตลอดหลักสูตร 4 ปี 310,050 บาท

ดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย
4 ปี
เทียบโอน วันธรรมดา
เทียบโอน เสาร์-อาทิตย์

Facilities

สิ่งอำนวยความสะดวกที่จะได้รับ
ในหลักสูตรวิศวกรรมวิทยาการข้อมูลและการบริหารงานระบบ

 • Advanced Electronics LAB
 • Embedded and AI LAB
 • Automation Robotic and Electronic : ARE
 • Process Control and Automation LAB
 • PLC (Programmable Logic Controller Lab) : MITSUBISHI
 • PLC (Programmable Logic Controller Lab) : SIEMENS
 • ห้องปฏิบัติการการศึกษาการทำงานและการยศาสตร์ (Work Study and Ergonomics Lab.)
 • 3D Printing Room
 • Robotics LAB
 • Project Room
 • Cooking Science
 • TRUE LAB@MAHANAKORN
 • Indoor Workshop
 • Outdoor Workshop
 • ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี (Unit Operation Laboratory)
 • ห้องปฏิบัติการเคมี
 • ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศ

คณาจารย์คุณภาพที่จบมาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำจากต่างประเทศ

เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน (Mechatronics and Automation Engineering) ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและมีคุณภาพตรงตามความต้องการของประเทศชาติ MUT จึงได้มีการคัดเลือกคณาจารย์คุณภาพที่จบมาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำจากต่างประเทศ

United Kingdom

 • Imperial College London, UK
 • University of Sheffield, UK
 • University of Surrey, UK
 • University of Leeds, UK
 • Coventry University, UK
 • Heriot Watt University, Scotland

The United States of America

 • Indiana University, USA
 • Florida Institute of Technology, USA
 • Texas A&M University, USA
 • University of Maryland, USA
 • University of California, USA
 • University of Michigan, USA

Australia

 • University of New South Wale (UNSW), Australia
 • University of Sydney, Australia
 • Monash University Melbourne, Australia

Japan

 • Toyohashi University of Technology, Japan
 • Nagaoka University of Technology, Japan
 • Kitasato University, Japan
 • Gifu University, Japan

Germany

 • The University of Veterinary Medicine Hannover, Germany
 • Leibniz University Hannover, Germany

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน

เมคคาทรอนิกส์ คือ สาขาวิชาที่มีการประยุกต์วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมควบคุมระบบอัตโนมัติ เข้ากับวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน เพื่อการออกแบบ สร้างชิ้นส่วน รวมถึงพัฒนางานในระบบอุตสาหกรรม และพัฒนาศักยภาพของแขนกลอุตสาหกรรม เครื่องจักรกลโรงงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื่องจากลักษณะงานด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน จะเกี่ยวข้องกับการออกแบบ วิเคราะห์ สร้าง และควบคุมเครื่องจักร กระบวนการ รวมถึงระบบการผลิตอัตโนมัติ จึงต้องมีการนำศาสตร์ทางวิศวกรรม 3 ด้านหลัก ได้แก่ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมควบคุมระบบอัตโนมัติ รวมถึงศาสตร์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์เข้าด้วยกัน ทำให้นักศึกษาจำเป็นจะต้องมีพื้นฐานที่ดีและแข็งแรง ดังนั้น จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การเรียนวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน มีความยากอยู่พอสมควร
แต่สำหรับคนที่รู้สึกว่าพื้นฐานของตัวเองยังไม่แน่นพอก็ไม่ต้องกังวลไป เพราะเนื้อหาการเรียนในปีที่ 1 และ 2 จะเป็นการปูพื้นฐานให้กับนักศึกษา ซึ่งถ้านักศึกษายังรู้ว่าพื้นฐานของตัวเองยังไม่แข็งแรงพอ ก็สามารถพูดคุยและปรึกษากับอาจารย์เพื่อติวเพิ่มเติมได้ด้วยเช่นกัน

 • สมัครเรียนผ่านเว็บไซต์ www.mut.ac.th แจ้งข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
 • ลงทะเบียนเรียนด้วยตัวเองที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาคาร MII สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ เปิดรับสมัคร-ลงทะเบียน ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด 9:00-17:00 น.
 • ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ (แจ้งความประสงค์ ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ กับเจ้าหน้าที่ 02-988-4021-24 ได้ทุกวัน)
 • ค่าสมัคร 300 บาท สามารถชำระผ่านธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือ ที่มหาวิทยาลัยฯ
 • รูปถ่าย หน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ชุด
  (กรณีกำลังศึกษาอยู่เทอมสุดท้าย สามารถยื่นใบรับรองเกรด 5 เทอม (วุฒิ ม.6/ปวช.) หรือ 3 เทอม (วุฒิ ปวส.)ได้)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง 1 ชุด
 • ใบรับรองแพทย์ จาก โรงพยาบาลหรือคลินิก
 • นักศึกษาชาย สำเนาใบสำคัญทางทหาร(สด.9) 1 ชุด

หมายเหตุ

 • เอกสารสำเนาขนาด A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
 • กรณีผู้สมัครมีการเปลี่ยนชื่อ–สกุล ที่ไม่ตรงกับเอกสารการสำเร็จการศึกษา หรือเอกสารขึ้นทะเบียน ให้แนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 2 ชุด

วิศวะคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน พัฒนาความรู้เพื่อสายงานแห่งอนาคต

หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชันที่ MUT เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเมคคาทรอนิกส์ ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมได้ โดยนอกจากจะเน้นการปูพื้นฐานทางทฤษฎีแล้ว เรายังให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างทักษะทั้ง Hard Skills และ Soft Skills ที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคต ทั้งทักษะการทำงานเป็นทีม การวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะช่วยให้บัณฑิตที่จบไป สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเรียนในหลักสูตรนี้ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อกับ MUT ได้ที่

 • สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ โทร.02-988-3650-66 ต่อ 1105-7 สายตรง 02-988-4021-24 หรือ https://www.facebook.com/mutmahanakorn
 • สำนักทะเบียน 02-988-3650-66 ต่อ 2312-14 หรือ https://www.facebook.com/mutregoffice
 • ฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 02-988-3650-66 ต่อ 2323, 2324 สายตรง 02-988-4035 หรือ https://www.facebook.com/studentloanMUT

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save