วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
MECHATRONICS AND AUTOMATION ENGINEERING

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน

มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรอบรู้และมีทักษะปฏิบัติที่เป็นไปตามความต้องการของภาคการผลิต ภาคอตุสาหกรรม  เน้นให้สามารถออกแบบ วิเคราะห์ สร้าง และควบคุมเครื่องจักร กระบวนการ และระบบการผลิตอัตโนมัติ บัณฑิตสาขานี้สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และซอฟต์แวร์ต่างๆ ในกระบวนการผลิตอัตโนมัติ ทำให้สามารถประกอบอาชีพวิศวกรร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ในสาขาอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการกำลังคนที่มีทักษะขั้นสูงในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี

เนื้อหาการเรียนที่น่าสนใจ

 • Embedded for Mechatronics Engineering 
  ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
 • CAD/CAM and 3D printing for Mechatronics Engineering
  คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและผลิตและการพิมพ์ 3 มิติสำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  
 • Industrial Internet of Things : IIOT 
  อินเทอร์เนตของสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรม
 • PLC for Automation  พีแอลซีสำหรับออโตเมชัน
 • SCADA and Advance Industrial Control Systems 
  สกาดาและระบบควบคุมขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรม  
 • Mechatronics System Design  การออกแบบระบบเมคคาทรอนิกส์  
 • Robotics Engineering  วิศวกรรมหุ่นยนต์  
 • Basic Design of Part and Injection Mold for Industrial 
  พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์ฉีดสำหรับอุตสาหกรรม  

จบสาขานี้แล้วทํางานอะไร

 • วิศวกรในระบบการผลิตอัตโนมัติ โดยสามารถวิเคราะห์ ออกแบบ และควบคุมเครื่องจักรกลอัตโนมัติต่างๆที่ใช้ในกระบวนการและระบบการผลิตในอุตสาหกรรม 
 • วิศวกรควบคุมการผลิต และวิศวกรซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม ที่สามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ในการพัฒนาหรือออกแบบได้
 • นวัตกร หรือ นักสร้างนวัตกรรมในสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และสาขาอื่นๆที่มีพื้นฐานใกล้เคียงกัน เช่น หุ่นยนต์ เป็นต้น
 • อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • อาชีพอิสระ ธุรกิจส่วนตัว ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน​
Bachelor of Engineering (B.Eng.)
Mechatronics and Automation Engineering

หลักสูตรที่ได้การรับรองคุณวุฒิ จากสำนักงาน  

ก.พ.

4 ปี

ปกติ

4 ปี

สหกิจ

4 ปี

4 ปี

สหกิจ

2 ปี

เทียบโอน วันธรรมดา

2 ปี

เทียบโอน เสาร์-อาทิตย์

เทียบโอน

วันธรรมดา

เทียบโอน

เสาร์-อาทิตย์

รองรับโครงการเทียบโอนประสบการณ์

แผนการเรียน เสาร์-อาทิตย์

กยศ.

กรอ.

Human Capital

0

จำนวนบัณฑิตของเรา​

เทอมที่ 1
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Introduction to Computer
คณิตศาสตร์เพื่อการปฏิบัติ 1
Practical Mathematics 1
สะเต็ม 1
STEM 1
ปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
Innovation Engineering Laboratory
การออกแบบโครงงานเบื้องต้น
Preliminary Project Design
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
Innovation and Creativity
เทอมที่ 2
การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐาน
Basic Tool Skills Practice
คณิตศาสตร์เพื่อการปฏิบัติ 2
Practical Mathematics 2
สะเต็ม 2
STEM 2
สะการโปรแกรมภาษาไพธอนและภาษาซี
Python and C Programming Language
สถิติทั่วไป
General Statistics
เทอมที่ 1
ปฏิบัติการด้านวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Laboratory
พื้นฐานพลศาสตร์และกลศาสตร์ของเครื่องจักรกล
Basic Dynamics and Mechanics of Machinery
พื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเมคคาทรอนิกส์
Basic Electrical and Electronics for Mechatronics
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control System
ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
Embedded for Mechatronics Engineering
ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
Mechatronics Engineering Laboratory
เทอมที่ 2
นวัตกรรมเชิงวิศวกรรมศาสตร์
Engineering Innovation
ภาษาอังกฤษสำหรับสเต็มศึกษา
English for STEM Education
พื้นฐานกลศาสตร์ของแข็งและการออกแบบเครื่องจักรกล
Basic Mechanics of Solids and Machine Design
การวัดและเซนเซอร์สำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
Measurement and Sensor for Mechatronic Engineering
ตัวขับเร้าและอุปกรณ์ควบคุมตัวสุดท้าย
Actuator and Final Control Element
ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
Mechatronics and Automation Engineering Laboratory
การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห์
Critical Project Design
เทอมที่ 1
พีแอลซีสำหรับออโตเมชัน
PLC for Automation
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิตและการพิมพ์3มิติ สำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
CAD/CAM and 3D printing for Mechatronics Engineering
ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
Mechatronics and Robot Engineering Laboratory
อิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับระบบเมคคาทรอนิกส์
Power Electronics for Mechatronics System
อินเทอร์เนตของสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรม
Industrial Internet of Things : IIOT
วิชาเลือกเสรี
เทอมที่ 2
ระบบเมคคาทรอนิกส์แบบปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligent Mechatronics Systems
สกาดาและระบบความคุมขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรม
SCADA and Advance Industrial Control Systems
พีไอดีขั้นสูงและระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
Advance PID and Computer Control Systems
วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเลือกเสรี
เทอมที่ 3
การฝึกงานอุตสาหกรรม
Industrial Training
เทอมที่ 1
วิศวกรรมหุ่นยนต์
Robotics Engineering
การออกแบบระบบเมคคาทรอนิกส์
Mechatronics System Design
โครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
Mechatronics and Automation Engineering Project I
การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน
Social Skills Development for Career
วิชาเลือกเฉพาะ
เทอมที่ 2
ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน
Business English for the Workplace
พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์ฉีดสำหรับอุตสาหกรรม
Basic Design of Part and Injection Mold for Industrial
โครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
Mechatronics and Automation Engineering Project II)
วิชาเลือกเฉพาะ
วิชาเลือกเฉพาะ
วิชาเลือกเฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะ
การจัดการและการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรม
Industrial Management and Quality Assurance
แมชชีนวิชั่นสำหรับระบบอัตโนมัติ
Machine Vision for Automation System
ปัญหาเฉพาะทางด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
Special Problems in Mechatronics and Automation Engineering
ปัญหาเฉพาะทางด้านวิศวกรรมออโตเมชัน
Special Topics in Automation Engineering
ปัญหาเฉพาะทางด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
Special Topics in Mechatronics Engineering
การบริหารและการจัดการนวัตกรรม
Innovation Administration and Management
เทคโนโลยีการผลิต
Manufacturing Technology
วิศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering
เทอมที่ 1
EECP0101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3
MIIA0101 คณิตศาสตร์เพื่อการปฏิบัติ 1 3
MIIA0104 สะเต็ม 1 3
MIIA0107 ปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2
SOHU0019 นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 3
MUTA0001 การออกแบบโครงงานเบื้องต้น 0
รวมจำนวนหน่วยกิต 14
เทอมที่ 2
MECH0190 การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐาน 3
MIIA0102 คณิตศาสตร์เพื่อการปฏิบัติ 2 3
MIIA0105 สะเต็ม 2 3
MIIA0106 การโปรแกรมภาษาไพธอนและภาษาซี 3
STAT0115 สถิติทั่วไป 3
รวมจำนวนหน่วยกิต 15
เทอมที่ 1
MIIM0201 ปฏิบัติการด้านวิศวกรรมเครื่องกล 2
MIIM0202 พื้นฐานพลศาสตร์และกลศาสตร์ของเครื่องจักรกล 3
MIIM0204 พื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเมคคาทรอนิกส์ 3
MIIM0205 ระบบควบคุมอัตโนมัติ 3
MIIM1201 ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 3
MIIM1203 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 2
รวมจำนวนหน่วยกิต 16
เทอมที่ 2
ENCC0005 นวัตกรรมเชิงวิศวกรรมศาสตร์ 3
ENGL0002 ภาษาอังกฤษสำหรับสเต็มศึกษา 3
MIIM1202 พื้นฐานกลศาสตร์ของแข็งและการออกแบบเครื่องจักรกล 3
MIIM1204 การวัดและเซนเซอร์สำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 3
MIIM1205 ตัวขับเร้า และอุปกรณ์ควบคุมตัวสุดท้าย 3
MIIM1213 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 2
MUTA0002 การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห์ 0
รวมจำนวนหน่วยกิต 17
เทอมที่ 1
XXXXxxxx วิชาเลือกเสรี 3
MIIM1301 พีแอลซีสำหรับออโตเมชัน 3
MIIM1302 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิตและการพิมพ์ 3 มิติ สำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 3
MIIM1303 ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 2
MIIM1305 อิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับระบบเมคคาทรอนิกส์ 3
MIIM1306 อินเทอร์เนตของสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรม 3
รวมจำนวนหน่วยกิต 17
เทอมที่ 2 แบบปกติ
MIIM1304 ระบบเมคคาทรอนิกส์แบบปัญญาประดิษฐ์ 3
MIIM1307 สกาดาและระบบความคุมขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรม 3
MIIM1308 พีไอดีขั้นสูงและระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ 3
XXXXxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3
XXXXxxxx วิชาเลือกเสรี 3
รวมจำนวนหน่วยกิต 15
เทอมที่ 2 แบบสหกิจศึกษา
MIIM1304 ระบบเมคคาทรอนิกส์แบบปัญญาประดิษฐ์ 3
MIIM1307 สกาดาและระบบความคุมขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรม 3
MIIM1403 พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์ฉีดสำหรับอุตสาหกรรม 3
XXXXxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3
XXXXxxxx วิชาเลือกเสรี 3
รวมจำนวนหน่วยกิต 15
เทอมที่ 3 แบบปกติ
INDT0390 การฝึกงานอุตสาหกรรม 0
รวมจำนวนหน่วยกิต 0
เทอมที่ 3 แบบสหกิจศึกษา
MIIM1402 การออกแบบระบบเมคคาทรอนิกส์ 3
XXXXxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3
XXXXxxxx วิชาเลือกเสรี 3
รวมจำนวนหน่วยกิต 9
เทอมที่ 1 แบบปกติ
MIIM1401 วิศวกรรมหุ่นยนต์ 3
MIIM1402 การออกแบบระบบเมคคาทรอนิกส์ 3
MIIM1491 โครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 1 2
SOHU0027 การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน 3
XXXXxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3
รวมจำนวนหน่วยกิต 14
เทอมที่ 1 แบบสหกิจศึกษา
COOP0012 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเมคคาทรอ นิกส์ 8
รวมจำนวนหน่วยกิต 8
เทอมที่ 2 แบบปกติ
ENGL0004 ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน 3
MIIM1403 พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์ฉีดสำหรับอุตสาหกรรม 3
MIIM1492 โครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 2 2
XXXXxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3
XXXXxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3
XXXXxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3
รวมจำนวนหน่วยกิต 17
เทอมที่ 2 แบบสหกิจศึกษา
ENGL0004 ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน 3
MIIM1493 โครงงานสหกิจวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และออโตเมชัน 2
SOHU0027 การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน 3
XXXXxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3
XXXXxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3
รวมจำนวนหน่วยกิต 14
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
เทอมที่ 1
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Introduction to Computer
สถิติทั่วไป
General Statistics
คณิตศาสตร์เพื่อการปฏิบัติ1
Practical Mathematics 1
ปฏิบัติการด้านวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Laboratory
พื้นฐานพลศาสตร์และกลศาสตร์ของเครื่องจักรกล
Basic Dynamics and Mechanics of Machinery
พื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเมคคาทรอนิกส์
Basic Electrical and Electronics for Mechatronics
ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
Mechatronics Engineering Laboratory
เทอมที่ 2
ภาษาอังกฤษสำหรับสเต็มศึกษา
English for STEM Education
คณิตศาสตร์เพื่อการปฏิบัติ 2
Practical Mathematics 2
การโปรแกรมภาษาไพธอนและภาษาซี
Python and C Programming Language
พื้นฐานกลศาสตร์ของแข็งและการออกแบบเครื่องจักรกล
Basic Mechanics of Solids and Machine Design
ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
Mechatronics and Robot Engineering Laboratory
อิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับระบบเมคคาทรอนิกส์
Power Electronics for Mechatronics System
การออกแบบระบบเมคคาทรอนิกส์
Mechatronics System Design
เทอมที่ 3
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control System
ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
Embedded for Mechatronics Engineering
การวัดและเซนเซอร์สำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
Measurement and Sensor for Mechatronic Engineering
เทอมที่ 1
ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
Mechatronics and Automation Engineering Laboratory
พีแอลซีสำหรับออโตเมชัน
PLC for Automation
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิตและการพิมพ์3มิติ สำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
CAD/CAM and 3D printing for Mechatronics Engineering
อินเทอร์เนตของสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรม
Industrial Internet of Things : IIOT
โครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
Mechatronics and Automation Engineering Project I
วิชาเฉพาะเลือก
เทอมที่ 2
ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน
Business English for the Workplace
สกาดาและระบบความคุมขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรม
SCADA and Advance Industrial Control Systems
พีไอดีขั้นสูงและระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
Advance PID and Computer Control Systems
พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์ฉีดสำหรับอุตสาหกรรม
Basic Design of Part and Injection Mold for Industrial
โครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน2
Mechatronics and Automation Engineering Project II
วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเฉพาะเลือก
การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห์
Critical Project Design
เทอมที่ 3
ตัวขับเร้าและอุปกรณ์ควบคุมตัวสุดท้าย
Actuator and Final Control Element
ระบบเมคคาทรอนิกส์แบบปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligent Mechatronics Systems
วิศวกรรมหุ่นยนต์
Robotics Engineering
หมวดวิชาเฉพาะ
การจัดการและการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรม
Industrial Management and Quality Assurance
แมชชีนวิชั่นสำหรับระบบอัตโนมัติ
Machine Vision for Automation System
ปัญหาเฉพาะทางด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
Special Problems in Mechatronics and Automation Engineering
ปัญหาเฉพาะทางด้านวิศวกรรมออโตเมชัน
Special Topics in Automation Engineering
ปัญหาเฉพาะทางด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
Special Topics in Mechatronics Engineering
การบริหารและการจัดการนวัตกรรม
Innovation Administration and Management
เทคโนโลยีการผลิต
Manufacturing Technology
วิศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering
เทอมที่ 1
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Introduction to Computer
คณิตศาสตร์เพื่อการปฏิบัติ1
Practical Mathematics 1
พื้นฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเมคคาทรอนิกส์
Basic Electrical and Electronics for Mechatronics
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิตและการพิมพ์3มิติ สำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
CAD/CAM and 3D printing for Mechatronics Engineering
พื้นฐานกลศาสตร์ของแข็งและการออกแบบเครื่องจักรกล
Basic Mechanics of Solids and Machine Design
เทอมที่ 2
ภาษาอังกฤษสำหรับสเต็มศึกษา
English for STEM Education
สถิติทั่วไป
General Statistics
คณิตศาสตร์เพื่อการปฏิบัติ 2
Practical Mathematics 2
การโปรแกรมภาษาไพธอนและภาษาซี
Python and C Programming Language
ปฏิบัติการด้านวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Laboratory
พื้นฐานพลศาสตร์และกลศาสตร์ของเครื่องจักรกล
Basic Dynamics and Mechanics of Machinery
ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
Mechatronics Engineering Laboratory
การวัดและเซนเซอร์สำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
Measurement and Sensor for Mechatronic Engineering
เทอมที่ 3
ระบบควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control System
ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
Mechatronics and Robot Engineering Laboratory
อิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับระบบเมคคาทรอนิกส์
Power Electronics for Mechatronics System
เทอมที่ 1
ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
Embedded for Mechatronics Engineering
ตัวขับเร้าและอุปกรณ์ควบคุมตัวสุดท้าย
Actuator and Final Control Element
ปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
Mechatronics and Automation Engineering Laboratory
พีแอลซีสำหรับออโตเมชัน
PLC for Automation
ระบบเมคคาทรอนิกส์แบบปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligent Mechatronics Systems
โครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 1
Mechatronics and Automation Engineering Project I
วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเฉพาะเลือก
เทอมที่ 2
ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับที่ทำงาน
Business English for the Workplace
อินเทอร์เนตของสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรม
Industrial Internet of Things : IIOT
สกาดาและระบบความคุมขั้นสูงสำหรับอุตสาหกรรม
SCADA and Advance Industrial Control Systems
พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์ฉีดสำหรับอุตสาหกรรม
Basic Design of Part and Injection Mold for Industrial
โครงงานวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน2
Mechatronics and Automation Engineering Project II
วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเฉพาะเลือก
เทอมที่ 3
พีไอดีขั้นสูงและระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
Advance PID and Computer Control Systems
วิศวกรรมหุ่นยนต์
Robotics Engineering
การออกแบบระบบเมคคาทรอนิกส์
Mechatronics System Design
หมวดวิชาเฉพาะ
การจัดการและการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรม
Industrial Management and Quality Assurance
แมชชีนวิชั่นสำหรับระบบอัตโนมัติ
Machine Vision for Automation System
ปัญหาเฉพาะทางด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
Special Problems in Mechatronics and Automation Engineering
ปัญหาเฉพาะทางด้านวิศวกรรมออโตเมชัน
Special Topics in Automation Engineering
ปัญหาเฉพาะทางด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
Special Topics in Mechatronics Engineering
การบริหารและการจัดการนวัตกรรม
Innovation Administration and Management
เทคโนโลยีการผลิต
Manufacturing Technology
วิศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering

จ่ายครั้งแรก 10,000 บาท ตลอดหลักสูตร 4 ปี 310,050 บาท

ดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย
4 ปี
เทียบโอน วันธรรมดา
เทียบโอน เสาร์-อาทิตย์

Facilities

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save