วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
Network Engineering and Cyber Security

วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ปัจจุบันแนวโน้มของการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์  มีอัตราที่สูงขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้นดังนั้น  ตลาดงานในปัจจุบันและในอนาคต  จึงมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านระบบเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นจำนวนมาก  จึงเป็นที่มาของการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  ที่มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตคุณภาพ  ที่มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม  มีความพร้อมในการเข้าสู่อุตสาหกรรมหรือตลาดงานด้านนี้เมื่อสำเร็จการศึกษา

เนื้อหาการเรียนที่น่าสนใจ

 • Cloud Engineering 
 • Data Center and Virtualization Technology
 • Ethical Hacking and Penetration Testing
 • Software Security
 • Network Security
 • Linux/ Windows Enterprise and Services Management

จบสาขานี้แล้วทํางานอะไร 

 • วิศวกรเครือข่าย
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
 • ผู้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่าย
 • ผู้จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่าย และระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและดูแลระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 • วิศวกรสนับสนุนการขายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่าย และระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
 • นักพัฒนาโปรแกรมและระบบสารสนเทศ
 • นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต และระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
Bachelor of Science (B.Sc.)
Network Engineering and Cyber Security

หลักสูตรที่ได้การรับรองคุณวุฒิ จากสำนักงาน  

ก.พ.

4 ปี

ปกติ

4 ปี

สหกิจ

4 ปี

4 ปี

สหกิจ

2 ปี

เทียบโอน วันธรรมดา

เทียบโอน

เสาร์-อาทิตย์

เทียบโอน

วันธรรมดา

เทียบโอน

เสาร์-อาทิตย์

กยศ.

กรอ.

Human Capital

0

จำนวนบัณฑิตของเรา​

เทอมที่ 1
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
Basic Computer Programming
การออกแบบโครงงานเบื้องต้น
Preliminary Project Design
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเบื้องต้น
Fundamental of Computer and Digital Technology
ปฏิบัติการพื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Networking Fundamentals Laboratory
คณิตศาสตร์และฟิสิกส์สําหรับเทคโนโลยีดิจิทัล 1
Mathematics and Physics for Digital Technology I
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
Innovation and Creativity
เทอมที่ 2
ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล
English in the Digital World
การดูแลและจัดการระบบปฏิบัติการ
Operating System Administration
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Network Systems
การเขียนโปรแกรมสําหรับวิศวกรรมเครือข่าย
Programming for Network Engineering
คณิตศาสตร์และฟิสิกส์สําหรับเทคโนโลยีดิจิทัล 2
Mathematics and Physics for Digital Technology II
การจัดการองค์การกับเทคโนโลยี
Organization Management and Technology
เทอมที่ 1
ภาษาอังกฤษสําหรับสเต็มศึกษา
English for STEM Education
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย ลาราเวล และวีวดอทเจเอส เฟรมเวิร์ค
Web Application Development with Laravel and Vue.js Framework
กิจกรรมสาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
Network Engineering and Cybersecurity Activity
พื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
Cybersecurity Fundamentals
การจัดการบริการและระบบปฏิบัติการลินุกซ์ระระดับองค์กร
Linux Enterprise and Services Management
ความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย
Network Security
เทอมที่ 2
สถิติและความน่าจะเป็นสําหรับศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูล
Statistics and Probability for Data Analytics
การบริหารจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง
On-Premise and Off-Premise Relational Database Management
การจัดการบริการและระบบปฏิบัติการวินโดวส์ระดับองค์กร
Windows Enterprise and Services Management
การพัฒนาเว็บสมัยใหม่
Modern Web Development
เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย
Wireless Network Technology
กฎหมายและมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
Cybersecurity Standards and Laws
เทอมที่ 1
ภาษาอังกฤษสาหรับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
English for Engineering and Technology
เทคโนโลยีเสมือนและศูนย์ข้อมูล
Data Center and Virtualization Technology
แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบร่วมสมัยและมีความมั่นคงปลอดภัย
DevSecOps
การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบและเครือข่าย
Network and System Infrastructure Design
การบริหารจัดการโครงการ
Project Management
ความมั่นคงปลอดภัยของซอฟต์แวร์
Software Security
เทอมที่ 2
ภาษาอังกฤษธุรกิจสําหรับที่ทํางาน
Business English for the Workplace
การทดสอบการเจาะระบบแบบมีจรรยาบรรณ
Ethical Hacking and Penetration Testing
วิศวกรรมคลาวด์
Cloud Engineering
การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบและเครือข่าย
Network and System Security Audit
การเฝ้าระวังและการดําเนินการทางด้านความมั่นคงปลอดภัย
Security Operations and Monitoring
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
Computer System Secutiry
เทอมที่ 3
การฝึกงานอุตสาหกรรม
Industrial Training
เทอมที่ 1
โครงงานด้านวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์1
Project in Network Engineering and Cybersecurity I
วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเฉพาะเลือก
การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทํางาน
Social Skills Development for Career
วิชาเลือกเสรี
เทอมที่ 2
โครงงานด้านวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์2
Project in Network Engineering and Cybersecurity II
วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเลือกเสรี
หมวดวิชาเลือกเฉพาะ
เตรียมความพร้อมสําหรับงานด้านวิศวกรรมเครือข่ายและความปลอดภัยทางไซเบอร์
Professional Preparation for Network Engineering and Cybersecurity
แนวคิดและการออกแบบระบบแบบกระจาย
Distributed Systems Concept and Design
หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมเครือข่ายและความปลอดภัยทางไซเบอร์
Special Topics in Network Engineering and Cybersecurity
หัวข้อคัดเลือกทางด้านวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
Selected Topics in Network Engineering and Cybersecurity
การตอบสนองต่อเหตุการณ์และนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล
Incident Response and Digital Forensics
การวิเคราะห์มัลแวร์
Malware Analysis
การบริหารจัดการเครือข่ายและระบบแบบอัตโนมัติ
System and Network Management Automation
เทคโนโลยีการสตรีมมิ่งและวีโอไอพี
VoIP and Streaming Technology
การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา
Application Development on Mobile Devices
วิทยาการเข้ารหัสลับและเทคโนโลยีบล็อกเชน
Cryptography and Blockchain Technology
เทอมที่ 1
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
Basic Computer Programming
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย ลาราเวล และวีวดอทเจเอส เฟรมเวิร์ค
Web Application Development with Laravel and Vue.js Framework
การออกแบบโครงงานเบื้องต้น
Preliminary Project Design
พื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
Cybersecurity Fundamentals
ปฏิบัติการพื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Networking Fundamentals Laboratory
เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย
Wireless Network Technology
การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบและเครือข่าย
Network and System Infrastructure Design
เทอมที่ 2
การบริหารจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง
On-Premise and Off-Premise Relational Database Management
การดูแลและจัดการระบบปฏิบัติการ
Operating System Administration
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Network Systems
การพัฒนาเว็บสมัยใหม่
Modern Web Development
การเขียนโปรแกรมสําหรับวิศวกรรมเครือข่าย
Programming for Network Engineering
กฎหมายและมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
Cybersecurity Standards and Laws
เทอมที่ 3
ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
English for Engineering and Technology
วิชาเฉพาะเลือก
เทอมที่ 1
กิจกรรมสาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
Network Engineering and Cybersecurity Activity
การจัดการบริการและระบบปฏิบัติการลินุกซ์ระระดับองค์กร
Linux Enterprise and Services Management
เทคโนโลยีเสมือนและศูนย์ข้อมูล
Data Center and Virtualization Technology
ความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย
Network Security
แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบร่วมสมัยและมีความมั่นคงปลอดภัย
DevSecOps
การบริหารจัดการโครงการ
Project Management
ความมั่นคงปลอดภัยของซอฟต์แวร์
Software Security
เทอมที่ 2
การจัดการบริการและระบบปฏิบัติการวินโดวส์ระดับองค์กร
Windows Enterprise and Services Management
การทดสอบการเจาะระบบแบบมีจรรยาบรรณ
Ethical Hacking and Penetration Testing
วิศวกรรมคลาวด์
Cloud Engineering
การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบและเครือข่าย
Network and System Security Audit
การเฝ้าระวังและการดําเนินการทางด้านความมั่นคงปลอดภัย
Security Operations and Monitoring
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
Computer System Secutiry
โครงงานด้านวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
Project in Network Engineering and Cybersecurity I
เทอมที่ 3
ภาษาอังกฤษธุรกิจสําหรับที่ทํางาน
Business English for the Workplace
โครงงานด้านวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์2
Project in Network Engineering and Cybersecurity II
หมวดวิชาเลือกเฉพาะ
เตรียมความพร้อมสําหรับงานด้านวิศวกรรมเครือข่ายและความปลอดภัยทางไซเบอร์
Professional Preparation for Network Engineering and Cybersecurity
แนวคิดและการออกแบบระบบแบบกระจาย
Distributed Systems Concept and Design
การตอบสนองต่อเหตุการณ์และนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล
Incident Response and Digital Forensics
การวิเคราะห์มัลแวร์
Malware Analysis
การบริหารจัดการเครือข่ายและระบบแบบอัตโนมัติ
System and Network Management Automation
เทคโนโลยีการสตรีมมิ่งและวีโอไอพี
VoIP and Streaming Technology
การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา
Application Development on Mobile Devices
วิทยาการเข้ารหัสลับและเทคโนโลยีบล็อกเชน
Cryptography and Blockchain Technology

ดาวน์โหลดแผนการเรียนฉบับเต็ม ได้ที่นี่

จ่ายครั้งแรก 10,000 บาท ตลอดหลักสูตร 4 ปี 287,350 บาท

ดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย
4 ปี
เทียบโอน วันธรรมดา

Facilities

คณาจารย์

ปริญญาเอก : Ph.D. in Telecommunication Engineering.The University of New South Wales, AUSTRALIA
ปริญญาโท : วศ.ม. (อิเล็กทรอนิคส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเทศไทย

ผศ. ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล รองคณบดีฝ่าย Business Development และคณบดีคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญญาโท : วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ไทย
ปริญญาตรี : วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไทย

อาจารย์ผทัยเทพ สุขกระสันต์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ศิษย์เก่า

julie andrews

“Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

Jhon Doe

“Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

Riyana Moun

“Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save