วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
Network Engineering and Cyber Security

ปัจจุบันแนวโน้มของการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ มีอัตราที่สูงขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้นดังนั้น ตลาดงานในปัจจุบันและในอนาคต จึงมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านระบบเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Network Engineering & Cyber Security) ที่มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตคุณภาพ ที่มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม มีความพร้อมในการเข้าสู่อุตสาหกรรมหรือตลาดงานด้านนี้เมื่อสำเร็จการศึกษา

เนื้อหาการเรียนที่น่าสนใจในสาขา Network Engineering and Cyber Security

 • Cloud Engineering 
 • Data Center and Virtualization Technology
 • Ethical Hacking and Penetration Testing
 • Software Security
 • Network Security
 • Linux / Windows Enterprise and Services Management

จบสาขา Network Engineering and Cyber Security แล้วทำงานอะไร?

 • วิศวกรเครือข่าย
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
 • ผู้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่าย
 • ผู้จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่าย และระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและดูแลระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 • วิศวกรสนับสนุนการขายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่าย และระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
 • นักพัฒนาโปรแกรมและระบบสารสนเทศ
 • นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต และระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

Bachelor of Science (B.Sc.)

Network Engineering and Cyber Security

หลักสูตรที่ได้การรับรองคุณวุฒิ จากสำนักงาน  

ก.พ.

4 ปี

ปกติ

4 ปี

สหกิจ

4 ปี

4 ปี

สหกิจ

2 ปี

เทียบโอน วันธรรมดา

เทียบโอน

เสาร์-อาทิตย์

เทียบโอน

วันธรรมดา

เทียบโอน

เสาร์-อาทิตย์

กยศ.

กรอ.

Human Capital

0

จำนวนบัณฑิตของเรา​

แผนการเรียนสาขาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Network Engineering and Cyber Security)

เนื้อหาการเรียนในแต่ละชั้นปี

เทอมที่ 1

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
Basic Computer Programming
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเบื้องต้น
Fundamental of Computer and Digital Technology
ปฏิบัติการพื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Networking Fundamentals Laboratory
คณิตศาสตร์และฟิสิกส์สำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล 1
Mathematics and Physics for Digital Technology I
พลิกความคิดชีวิตเปลี่ยน
Change Your Thoughts, Change Life

เทอมที่ 2

ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล
English in the Digital World
การดูแลและจัดการระบบปฏิบัติการ
Operating System Administration
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Network Systems
การเขียนโปรแกรมสําหรับวิศวกรรมเครือข่าย
Programming for Network Engineering
คณิตศาสตร์และฟิสิกส์สําหรับเทคโนโลยีดิจิทัล 2
Mathematics and Physics for Digital Technology II
การจัดการองค์การกับเทคโนโลยี
Organization Management and Technology

เทอมที่ 1

ภาษาอังกฤษสําหรับสเต็มศึกษา
English for STEM Education
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย ลาราเวล และวีวดอทเจเอส เฟรมเวิร์ค
Web Application Development with Laravel and Vue.js Framework
กิจกรรมสาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
Network Engineering and Cybersecurity Activity
พื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
Cybersecurity Fundamentals
การจัดการบริการและระบบปฏิบัติการลินุกซ์ระระดับองค์กร
Linux Enterprise and Services Management
ความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย
Network Security

เทอมที่ 2

สถิติและความน่าจะเป็นสําหรับศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูล
Statistics and Probability for Data Analytics
การบริหารจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง
On-Premise and Off-Premise Relational Database Management
การจัดการบริการและระบบปฏิบัติการวินโดวส์ระดับองค์กร
Windows Enterprise and Services Management
การพัฒนาเว็บสมัยใหม่
Modern Web Development
เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย
Wireless Network Technology
กฎหมายและมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
Cybersecurity Standards and Laws

เทอมที่ 1

ภาษาอังกฤษสาหรับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
English for Engineering and Technology
เทคโนโลยีเสมือนและศูนย์ข้อมูล
Data Center and Virtualization Technology
แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบร่วมสมัยและมีความมั่นคงปลอดภัย
DevSecOps
การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบและเครือข่าย
Network and System Infrastructure Design
การบริหารจัดการโครงการ
Project Management
ความมั่นคงปลอดภัยของซอฟต์แวร์
Software Security

เทอมที่ 2

ภาษาอังกฤษธุรกิจสําหรับที่ทํางาน
Business English for the Workplace
การทดสอบการเจาะระบบแบบมีจรรยาบรรณ
Ethical Hacking and Penetration Testing
วิศวกรรมคลาวด์
Cloud Engineering
การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบและเครือข่าย
Network and System Security Audit
การเฝ้าระวังและการดําเนินการทางด้านความมั่นคงปลอดภัย
Security Operations and Monitoring
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
Computer System Secutiry

เทอมที่ 3

การฝึกงานอุตสาหกรรม
Industrial Training

เทอมที่ 1

โครงงานด้านวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์1
Project in Network Engineering and Cybersecurity I
วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเฉพาะเลือก
การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทํางาน
Social Skills Development for Career
วิชาเลือกเสรี
Free Elective

เทอมที่ 2

โครงงานด้านวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์2
Project in Network Engineering and Cybersecurity II
วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเลือกเสรี
Free Elective

เตรียมความพร้อมสําหรับงานด้านวิศวกรรมเครือข่ายและความปลอดภัยทางไซเบอร์
Professional Preparation for Network Engineering and Cybersecurity
แนวคิดและการออกแบบระบบแบบกระจาย
Distributed Systems Concept and Design
หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมเครือข่ายและความปลอดภัยทางไซเบอร์
Special Topics in Network Engineering and Cybersecurity
หัวข้อคัดเลือกทางด้านวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
Selected Topics in Network Engineering and Cybersecurity
การตอบสนองต่อเหตุการณ์และนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล
Incident Response and Digital Forensics
การวิเคราะห์มัลแวร์
Malware Analysis
การบริหารจัดการเครือข่ายและระบบแบบอัตโนมัติ
System and Network Management Automation
เทคโนโลยีการสตรีมมิ่งและวีโอไอพี
VoIP and Streaming Technology
การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา
Application Development on Mobile Devices
วิทยาการเข้ารหัสลับและเทคโนโลยีบล็อกเชน
Cryptography and Blockchain Technology

เทอมที่ 1

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
Basic Computer Programming
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย ลาราเวล และวีวดอทเจเอส เฟรมเวิร์ค
Web Application Development with Laravel and Vue.js Framework
พื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
Cybersecurity Fundamentals
ปฏิบัติการพื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Networking Fundamentals Laboratory
เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย
Wireless Network Technology
การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบและเครือข่าย
Network and System Infrastructure Design

เทอมที่ 2

การบริหารจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง
On-Premise and Off-Premise Relational Database Management
การดูแลและจัดการระบบปฏิบัติการ
Operating System Administration
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Network Systems
การพัฒนาเว็บสมัยใหม่
Modern Web Development
การเขียนโปรแกรมสําหรับวิศวกรรมเครือข่าย
Programming for Network Engineering
กฎหมายและมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
Cybersecurity Standards and Laws

เทอมที่ 3

ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
English for Engineering and Technology
วิชาเฉพาะเลือก

เทอมที่ 1

กิจกรรมสาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
Network Engineering and Cybersecurity Activity
การจัดการบริการและระบบปฏิบัติการลินุกซ์ระระดับองค์กร
Linux Enterprise and Services Management
เทคโนโลยีเสมือนและศูนย์ข้อมูล
Data Center and Virtualization Technology
ความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย
Network Security
แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบร่วมสมัยและมีความมั่นคงปลอดภัย
DevSecOps
การบริหารจัดการโครงการ
Project Management
ความมั่นคงปลอดภัยของซอฟต์แวร์
Software Security

เทอมที่ 2

การจัดการบริการและระบบปฏิบัติการวินโดวส์ระดับองค์กร
Windows Enterprise and Services Management
การทดสอบการเจาะระบบแบบมีจรรยาบรรณ
Ethical Hacking and Penetration Testing
วิศวกรรมคลาวด์
Cloud Engineering
การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของระบบและเครือข่าย
Network and System Security Audit
การเฝ้าระวังและการดําเนินการทางด้านความมั่นคงปลอดภัย
Security Operations and Monitoring
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
Computer System Secutiry
โครงงานด้านวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
Project in Network Engineering and Cybersecurity I

เทอมที่ 3

ภาษาอังกฤษธุรกิจสําหรับที่ทํางาน
Business English for the Workplace
โครงงานด้านวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์2
Project in Network Engineering and Cybersecurity II

สิ่งอำนวยความสะดวกที่จะได้รับ ในหลักสูตรวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Network Engineering and Cyber Security)

คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหลักสูตรวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Network Engineering & Cyber Security)

1.ไม่มีพื้นฐานด้านเครือข่ายเลยเรียนได้ไหม?

สามารถเรียนได้ เพราะเรามีรายวิชาที่ช่วยปูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบเครือข่ายให้กับนักศึกษา

2.Network Engineering & Cyber Security เรียนอะไร?

Network Engineering & Cyber Security เป็นหลักสูตรที่เจาะลึกเกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การออกแบบเครือข่าย การดูแลและจัดการระบบเสมือนจริง การพัฒนาโปรแกรมบนเครือข่าย รวมถึงความมั่นคงปลอดภัยในเทคโนโลยีเครือข่าย

3.ค่าเทอมเท่าไหร่?

 สำหรับค่าเทอมหลักสูตรวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Network Engineering & Cyber Security) หลักสูตร 4 ปี จะอยู่ที่ประมาณ 40,000-41,500 บาทต่อเทอม

4.วิธีการสมัครเรียน

 • สมัครเรียนผ่านเว็บไซต์ www.mut.ac.th แจ้งข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
 • ลงทะเบียนเรียนด้วยตัวเองที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาคาร MII สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ เปิดรับสมัคร-ลงทะเบียน ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด 9:00-17:00 น.
 • ลงทะเบียนเรียนแบบออนไลน์ (แจ้งความประสงค์ ลงทะเบียนเรียนแบบออนไลน์ กับเจ้าหน้าที่ 02-988-4021-24 ได้ทุกวัน)
 • ค่าสมัคร 300 บาท สามารถชำระผ่านธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือ ที่มหาวิทยาลัยฯ

5. เอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

 • รูปถ่าย หน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ชุด

(กรณีกำลังศึกษาอยู่เทอมสุดท้าย สามารถยื่นใบรับรองเกรด 5 เทอม (วุฒิ ม.6/ปวช.) หรือ 3 เทอม (วุฒิ ปวส.)ได้)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง 1 ชุด
 • ใบรับรองแพทย์ จาก โรงพยาบาลหรือคลินิก
 • นักศึกษาชาย สำเนาใบสำคัญทางทหาร(สด.9) 1 ชุด

หมายเหตุ

 • เอกสารสำเนาขนาด A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
 • กรณีผู้สมัครมีการเปลี่ยนชื่อ–สกุล ที่ไม่ตรงกับเอกสารการสำเร็จการศึกษา หรือเอกสารขึ้นทะเบียน ให้แนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 2 ชุด
เรียนวิศวกรรมเครื่องกลมหาลัยไหนดี

ปูพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อุตสาหกรรมและตลาดงานที่มั่นคง

สายงานด้านระบบเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ นับว่าเป็นสายงานที่ยังขาดแรงงานที่มีความรู้และความสามารถในด้านนี้ ทำให้ MUT มุ่งเน้นในการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Network Engineering & Cyber Security) เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความพร้อมในการเข้าสู่อุตสาหกรรม รวมถึงตลาดงานด้านนี้เมื่อสำเร็จการศึกษา สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเรียนในหลักสูตรนี้ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อกับ MUT ได้ที่

 • สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ โทร.02-988-3650-66 ต่อ 1105-7 สายตรง 02-988-4021-24 หรือ https://www.facebook.com/mutmahanakorn
 • สำนักทะเบียน 02-988-3650-66 ต่อ 2312-14 หรือ https://www.facebook.com/mutregoffice
 • ฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 02-988-3650-66 ต่อ 2323, 2324 สายตรง 02-988-4035 หรือ https://www.facebook.com/studentloanMUT

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save