วิศวกรรมกระบวนการเคมี
Chemical Process Engineering

วิศวกรรมกระบวนการเคมี

หลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหกรรม  สาขาวิศวกรรมกระบวนการเคมี  ได้รับการออกแบบมาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมในการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0  ให้มีองค์ความรู้และมีทักษะการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมในปัจจุบันและอนาคต  อาทิ :-

 • การออกแบบ การวางแผนและการควบคุมการผลิต
 • การควบคุมกระบวนการอัตโนมัติในอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีหุ่นยนต์
 • วิทยาศาสตร์ข้อมูล การจำลองกระบวนการ  การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบและการทำงาน
 • การควบคุมและการประกันคุณภาพ
 • การบริหารและการจัดการทรัพยากร

ผู้ที่จบสาขาวิศวกรรมกระบวนการเคมี  สามารถขอ ใบ กว. วิศวกรรมเคมีได้  นอกจากนี้ยังสามารถขอ ใบ กว. วิศวกรรมอุตสาหการได้อีก 1 สาขา  โดยเรียนเพิ่มเพียง 2 ภาคการศึกษาเท่านั้น

เนื้อหาการเรียนที่น่าสนใจ

 • Process Engineering Principles and Calculations
  หลักการและการคำนวณทางวิศวกรรมกระบวนการ
 • Process Heat Transfer การถ่ายเทความร้อนในกระบวนการผลิต
 • Process Mass Transfer การถ่ายเทมวลสารในกระบวนการผลิต 
 • Manufacturing Technology เทคโนโลยีการผลิต 
 • Safety Engineering วิศวกรรมความปลอดภัย 
 • AI and Data Science ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์ข้อมูล 
 • Mechatronics and Automation Engineering Laboratory
  ปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น

จบสาขานี้แล้วทํางานอะไร

 • วิศวกรออกแบบกระบวนการผลิต
 • วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์
 • วิศวกรเคมี
 • วิศวกรควบคุมคุณภาพ 
 • วิศวกรความปลอดภัย
 • วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต
 • วิศวกรวิจัยและพัฒนา 
 • นักวิชาการหรือนักวิจัย 
 • งานราชการ /งานรัฐวิสาหกิจชั้นนำ
 • อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • อาชีพอิสระ ผู้ประกอบการ ธุรกิจส่วนตัว ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
วิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ
Bachelor of Engineering (B.Eng.)
Process and Industrial Engineering
สาขาวิศวกรรมกระบวนการเคมี
Chemical Process Engineering

หลักสูตรที่ได้การรับรอง
จากสภาวิศวกร

ก.ว.

หลักสูตรที่ได้การรับรองคุณวุฒิ จากสำนักงาน  

ก.พ.

4 ปี

ปกติ

4 ปี

สหกิจ

4 ปี

4 ปี

สหกิจ

2.5 ปี

เทียบโอน วันธรรมดา

2.5 ปี

เสาร์-อาทิตย์

เทียบโอน

วันธรรมดา

เทียบโอน

เสาร์-อาทิตย์

เทียบโอน

เสาร์-อาทิตย์

รองรับโครงการเทียบโอนประสบการณ์

แผนการเรียน เสาร์-อาทิตย์

0

จำนวนบัณฑิตของเรา​

เทอมที่ 1
คณิตศาสตร์เชิงฟิสิกส์
Physical Mathematics
ภาษาอังกฤษในโลกดิจิทัล
English in the Digital World
ฟิสิกส์
Physics
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
Innovation and Creativity
สถิติสําหรับการแก้ปัญหา
Statistics for Problem Solving
การออกแบบโครงงานเบื้องต้น
Preliminary Project Design
เทอมที่ 2
เคมี
Chemistry
ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
แคลคูลัสสําหรับกลศาสตร์และแม่เหล็กไฟฟ้า
Calculus for Mechanics and Electromagnetism
ภาษาอังกฤษสําหรับสเต็มศึกษา
English for STEM Education
พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม
Fundamental Engineering Drafting
กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐาน
Basic Tool Skills Practice
เทอมที่ 1
พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamental Electrical Engineering
ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
English for Engineering and Technology
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
อุณหพลศาสตร์ และ กลศาสตร์ของไหลวิศวกรรม
Thermodynamics and Fluid Mechanics for Engineering
การศึกษาและวิเคราะห์การทํางานในอุตสาหกรรม
Industrial Work Study and Analysis
เทคโนโลยีการผลิต
Manufacturing Technology
เทอมที่ 2
นวัตกรรมเชิงวิศวกรรม
Engineering Innovation
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาไพธอน
Python Computer Programming
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economics
แคด/แคม สําหรับการออกแบบวิศวกรรม
CAD/CAM For Engineering Design
การวางแผนและควบคุมการผลิต
Production Planning and Control
การจัดการทางวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ
Engineering Management and Entrepreneurship
การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห์
Critical Project Design
เทอมที่ 1
ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์ข้อมูล
AI and Data Science
ปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
Mechatronics and Robots Engineering Laboratory
การควบคุมและการประกันคุณภาพ
Quality Control and Assurance
หลักการและการคํานวณทางวิศวกรรมกระบวนการ
Process Engineering Principles and Calculations
ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการ
Process Engineering Laboratory
การถ่ายเทความร้อนในกระบวนการผลิต
Process Heat Transfer
อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมกระบวนการ
Process Engineering Thermodynamics
เทอมที่ 2
ภาษาอังกฤษธุรกิจสําหรับที่ทํางาน
Business English for the Workplace
วิศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering
วิศวกรรมควบคุมระบบงาน ในงานอุตสาหกรรม
Process Control Engineering
ปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
Mechatronics and Automation Engineering Laboratory
จลนพลศาสตร์และการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์เคมี
Kietics and Reactor Design
วิชาเลือกเฉพาะ
เทอมที่ 3
(แบบธรรมดา)
การฝึกงานอุตสาหกรรม
Industrial Training
(แบบสหกิจศึกษา)
การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน
Social Skills Development for Careers
วิชาเลือกเสรี
เทอมที่ 1
พื้นฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Fundamentals in Environmental Engineering
การถ่ายเทมวลสารในกระบวนการผลิต
Process Mass Transfer
โครงงานวิศวกรรมกระบวนการ 1
Process Engineering Project I
การออกแบบวิศวกรรมกระบวนการ 1
Process Engineering Design I
วิชาเลือกเฉพาะ
วิชาเลือกเสรี
(แบบสหกิจศึกษา)
พื้นฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Fundamentals in Environmental Engineering
การถ่ายเทมวลสารในกระบวนการผลิต
Process Mass Transfer
การศึกษาโรงงานระดับนำร่อง
Pilot Plant Study
การออกแบบวิศวกรรมกระบวนการ 1
Process Engineering Design I
โครงงานสหกิจวิศวกรรมกระบวนการ
Co-operative Process Engineering Project
วิชาเลือกเสรี
เทอมที่ 2
การศึกษาโรงงานระดับนําร่อง
Pilot Plant Study
การออกแบบวิศวกรรมกระบวนการ 2
Process Engineering Design II
โครงงานวิศวกรรมกระบวนการ 2
Process Engineering Project II
การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทํางาน
Social Skills Development for Careers
วิชาเลือกเฉพาะ
วิชาเลือกเสรี
(แบบสหกิจศึกษา)
สหกิจศึกษาวิศวกรรมกระบวนการ
Co-Operative Education in Process Engineering
กลุ่มวิชาวิศวกรรมกระบวนการผลิต
กระบวนการผลิตอาหาร
Food Manufacturing
กระบวนการหมัก
Fermentation Process
พลังงานทดแทน การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
Renewable Energy Conservation and Management
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมกระบวนการผลิต
Special Topics in Process Engineering
ปรากฎการณ์ส่งผ่านสําหรับวิศวกรรมกระบวนการ
Transport Phenomena for Process Engineering
อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมกระบวนการ
Process Engineering Thermodynamics
เทอมที่ 1
พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamental Electrical Engineering
คณิตศาสตร์เชิงฟิสิกส์
Physical Mathematics
สถิติสําหรับการแก้ปัญหา
Statistics for Problem Solving
ฟิสิกส์
Physics
การศึกษาและวิเคราะห์การทํางานในอุตสาหกรรม
Industrial Work Study and Analysis
อุณหพลศาสตร์ และ กลศาสตร์ของไหลวิศวกรรม
Thermodynamics and Fluid Mechanics for Engineering
การออกแบบโครงงานเบื้องต้น
Preliminary Project Design
(แบบสหกิจศึกษา)
พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamental Electrical Engineering
คณิตศาสตร์เชิงฟิสิกส์
Physical Mathematics
สถิติสําหรับการแก้ปัญหา
Statistics for Problem Solving
ฟิสิกส์
Physics
การศึกษาและวิเคราะห์การทํางานในอุตสาหกรรม
Industrial Work Study and Analysis
อุณหพลศาสตร์ และ กลศาสตร์ของไหลวิศวกรรม
Thermodynamics and Fluid Mechanics for Engineering
ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์ข้อมูล
AI and Data Science
การออกแบบโครงงานเบื้องต้น
Preliminary Project Design
เทอมที่ 2
ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
English for Engineering and Technology
แคลคูลัสสําหรับกลศาสตร์และแม่เหล็กไฟฟ้า
Calculus for Mechanics and Electromagnetism
พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม
Fundamental Engineering Drafting
กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
เคมี
Chemistry
ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
หลักการและการคํานวณทางวิศวกรรมกระบวนการ
Process Engineering Principles and Calculations
การวางแผนและควบคุมการผลิต
Production Planning and Control
การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห์
Critical Project Design
(แบบสหกิจศึกษา)
ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
English for Engineering and Technology
แคลคูลัสสําหรับกลศาสตร์และแม่เหล็กไฟฟ้า
Calculus for Mechanics and Electromagnetism
พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม
Fundamental Engineering Drafting
กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
เคมี
Chemistry
ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
หลักการและการคํานวณทางวิศวกรรมกระบวนการ
Process Engineering Principles and Calculations
การวางแผนและควบคุมการผลิต
Production Planning and Control
การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห์
Critical Project Design
เทอมที่ 3
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economics
การจัดการทางวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ
Engineering Management and Entrepreneurship
วิศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering
(แบบสหกิจศึกษา)
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economics
การจัดการทางวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ
Engineering Management and Entrepreneurship
วิศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering
เทอมที่ 1
เทคโนโลยีการผลิต
Manufacturing Technology
ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการ
Process Engineering Laboratory
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
ปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
Mechatronics and Automation Engineering Laboratory
อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมกระบวนการ
Process Engineering Thermodynamics
การควบคุมและการประกันคุณภาพ
Quality Control and Assurance
การถ่ายเทความร้อนในกระบวนการผลิต
Process Heat Transfer
การถ่ายเทมวลสารในกระบวนการผลิต
Process Mass Transfer
(แบบสหกิจศึกษา)
เทคโนโลยีการผลิต
Manufacturing Technology
ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการ
Process Engineering Laboratory
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
ปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
Mechatronics and Automation Engineering Laboratory
อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมกระบวนการ
Process Engineering Thermodynamics
การควบคุมและการประกันคุณภาพ
Quality Control and Assurance
พื้นฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Fundamentals in Environmental Engineering
การถ่ายเทมวลสารในกระบวนการผลิต
Process Mass Transfer
เทอมที่ 2
Pilot Plant Study
Pilot Plant Study
ภาษาอังกฤษธุรกิจสําหรับที่ทํางาน
Business English for the Workplace
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาไพธอน
Python Computer Programming
วิศวกรรมควบคุมระบบงานในงานอุตสาหกรรม
Process Control Engineering
ปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
Mechatronics and Automation Engineering Laboratory
จลนพลศาสตร์และการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์เคมี
Kietics and Reactor Design
แคด/แคม สําหรับการออกแบบวิศวกรรม
CAD/CAM For Engineering Design
โครงงานวิศวกรรมกระบวนการ 1
Process Engineering Project I
การศึกษาโรงงานระดับนําร่อง
(แบบสหกิจศึกษา)
ภาษาอังกฤษธุรกิจสําหรับที่ทํางาน
Business English for the Workplace
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาไพธอน
Python Computer Programming
วิศวกรรมควบคุมระบบงานในงานอุตสาหกรรม
Process Control Engineering
ปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
Mechatronics and Automation Engineering Laboratory
จลนพลศาสตร์และการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์เคมี
Kietics and Reactor Design
แคด/แคม สําหรับการออกแบบวิศวกรรม
CAD/CAM For Engineering Design
โครงงานสหกิจวิศวกรรมกระบวนการ
Co-operative Process Engineering Project
การศึกษาโรงงานระดับนําร่อง
เทอมที่ 3
การออกแบบวิศวกรรมกระบวนการ 1
Process Engineering Design I
วิชาเลือกเฉพาะ
วิชาเลือกเฉพาะ
เทอมที่ 1
ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์ข้อมูล
AI and Data Science
พื้นฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Fundamentals in Environmental Engineering
การออกแบบวิศวกรรมกระบวนการ 2
Process Engineering Design II
โครงงานวิศวกรรมกระบวนการ 2
Process Engineering Project II
วิชาเลือกเฉพาะ
(แบบสหกิจศึกษา)
สหกิจศึกษาวิศวกรรมกระบวนการ
Co-Operative Education in Process Engineering
กลุ่มวิชาวิศวกรรมกระบวนการผลิต
กระบวนการผลิตอาหาร
Food Manufacturing
กระบวนการหมัก
Fermentation Process
พลังงานทดแทน การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
Renewable Energy Conservation and Management
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมกระบวนการผลิต
Special Topics in Process Engineering
ปรากฎการณ์ส่งผ่านสําหรับวิศวกรรมกระบวนการ
Transport Phenomena for Process Engineering
อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมกระบวนการ
Process Engineering Thermodynamics
เทอมที่ 1
พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamental Electrical Engineering
คณิตศาสตร์เชิงฟิสิกส์
Physical Mathematics
เคมี
Chemistry
ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
ฟิสิกส์
Physics
สถิติสําหรับการแก้ปัญหา
Statistics for Problem Solving
การศึกษาและวิเคราะห์การทํางานในอุตสาหกรรม
Industrial Work Study and Analysis
อุณหพลศาสตร์ และ กลศาสตร์ของไหลวิศวกรรม
Thermodynamics and Fluid Mechanics for Engineering
การออกแบบโครงงานเบื้องต้น
Preliminary Project Design
เทอมที่ 2
ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
English for Engineering and Technology
แคลคูลัสสําหรับกลศาสตร์และแม่เหล็กไฟฟ้า
Calculus for Mechanics and Electromagnetism
พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม
Fundamental Engineering Drafting
กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
หลักการและการคํานวณทางวิศวกรรมกระบวนการ
Process Engineering Principles and Calculations
แคด/แคม สําหรับการออกแบบวิศวกรรม
CAD/CAM For Engineering Design
การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห์
Critical Project Design
เทอมที่ 3
การจัดการทางวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ
Engineering Management and Entrepreneurship
วิศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering
การถ่ายเทความร้อนในกระบวนการผลิต
Process Heat Transfer
เทอมที่ 1
ปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
Mechatronics and Automation Engineering Laboratory
เทคโนโลยีการผลิต
Manufacturing Technology
ปฏิบัติการวิศวกรรมกระบวนการ
Process Engineering Laboratory
การวิจัยดําเนินการและการประยุกต์
Operations Research and Applications
การควบคุมและการประกันคุณภาพ
Quality Control and Assurance
การถ่ายเทมวลสารในกระบวนการผลิต
Process Mass Transfer
วิชาเลือกเฉพาะ
เทอมที่ 2
ภาษาอังกฤษธุรกิจสําหรับที่ทํางาน
Business English for the Workplace
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาไพธอน
Python Computer Programming
วิศวกรรมควบคุมระบบงานในงานอุตสาหกรรม
Process Control Engineering
ปฏิบัติการวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ และ หุ่นยนต์
Mechatronics and Automation Engineering Laboratory
การออกแบบวิศวกรรมกระบวนการ 1
Process Engineering Design I
การศึกษาโรงงานระดับนําร่อง
Pilot Plant Study
จลนพลศาสตร์และการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์เคมี
Kietics and Reactor Design
โครงงานวิศวกรรมกระบวนการ 1
Process Engineering Project I
เทอมที่ 3
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economics
วิชาเลือกเฉพาะ
เทอมที่ 1
พื้นฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Fundamentals in Environmental Engineering
โครงงานวิศวกรรมกระบวนการ 2
Process Engineering Project II
การวางแผนและควบคุมการผลิต
Production Planning and Control
ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์ข้อมูล
AI and Data Science
วิชาเลือกเฉพาะ
กลุ่มวิชาวิศวกรรมกระบวนการผลิต
กระบวนการผลิตอาหาร
Food Manufacturing
กระบวนการหมัก
Fermentation Process
พลังงานทดแทน การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
Renewable Energy Conservation and Management
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมกระบวนการผลิต
Special Topics in Process Engineering
ปรากฎการณ์ส่งผ่านสําหรับวิศวกรรมกระบวนการ
Transport Phenomena for Process Engineering
อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมกระบวนการ
Process Engineering Thermodynamics

ดาวน์โหลดแผนการเรียนฉบับเต็ม ได้ที่นี่

จ่ายครั้งแรก 10,000 บาท ตลอดหลักสูตร 4 ปี 310,050 บาท
ดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย
4 ปี
เทียบโอน วันธรรมดา
เทียบโอน วันเสาร์-อาทิตย์

Facilities

คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save