วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ถือเป็นคณะที่มีส่วนร่วมสำคัญในการขับเคลื่อนและผลิตวิศวกรคุณภาพเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการถูกออกแบบให้ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานในอนาคต เพื่อให้บัณฑิตมีความมั่นใจและรู้จักการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์จริง อีกทั้งยังมีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ที่มีมูลค่าสูงอีกมากมาย ที่ติดตั้งพร้อมให้นักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาได้เรียนรู้และใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

นอกจากนั้นทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้มีการสำรวจความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง แล้วนำข้อมูลมาประเมิน วิเคราะห์ และปรับปรุงหลักสูตรการเรียนอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในทุกสาขาวิชาจะเป็นบุคลากรที่มีความสามารถและเป็นที่ต้องการจากภาคอุตสาหกรรม จากผลการสำรวจอัตราการได้งานทำของบัณฑิตใหม่ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 95%

หลักสูตรที่เปิดสอน