วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ถือเป็นคณะที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและผลิตวิศวกรคุณภาพเข้าสู่ตลาดงาน ซึ่งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้มีการสำรวจความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ประเมิน เพื่อปรับปรุงหลักสูตรการเรียนอยู่ตลอดเวลา รวมถึงจัดทำกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต ให้แก่นักศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความมั่นใจ ฉลาดรอบรู้ และทักษะครบถ้วนตามมาตรฐานสากล รวมถึงสามารถนำทักษะที่เรียนรู้มาไปใช้ในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานในอนาคต

ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกสาขาวิชา จะเป็นบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง เปี่ยมด้วยคุณธรรมและเป็นที่ต้องการของภาคการผลิต/อุตสาหกรรมอย่างแท้จริง เราจึงมีการทำผลสำรวจอัตราการได้งานทำของบัณฑิตใหม่ในปีการศึกษาที่ผ่านมา พบค่าเฉลี่ยรวมสูงถึง 95%

จุดเด่นของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี MUT

“มหานคร” คือมหาวิทยาลัยเอกชนอันดับหนึ่งด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นจัดการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดมา โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้มีการสำรวจความต้องการจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงหลักสูตรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมถึงมีการจัดทำกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

ผ่านการออกแบบห้องเรียนและห้องปฏิบัติการให้มีความใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม รวมถึงติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรที่มีมูลค่าสูงในห้องปฏิบัติการ ที่พร้อมให้นักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาได้เรียนรู้และใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

หลักสูตร ป.ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปิดสอน

สำหรับหลักสูตร ป.ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปิดสอน จะมีทั้งหมด 13 หลักสูตรด้วยกัน ดังนี้

 1. วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 2. วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
 3. วศ.บ. วิศวกรรมควบคุมอุตสาหกรรมและเครื่องมือวัด
 4. วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 
 5. วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
 6. วศ.บ. วิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ (สาขาวิศวกรรมกระบวนการเคมี)
 7. วศ.บ. วิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์) 
 8. วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
 9. วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (สาขา Embedded IoT and Network)
 10. วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (สาขา Data science and System Management)
 11. วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมโมบายซอฟต์แวร์
 12. วท.บ. วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
 13. วท.บ. เทคโนโลยีดิจิทัล มัลติมีเดียอาร์ต

หลักสูตร ป.โท คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปิดสอน

แผนการเรียนเทียบโอนประสบการณ์การทำงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปิดสอน

นอกจากหลักสูตร ป.ตรี และ ป.โท MUT ยังได้มีการพัฒนาโครงการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานมาเป็นหน่วยกิต ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ช่วยลดข้อจำกัดของนักศึกษา และสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มากกว่า อีกทั้งยังตอบโจทย์คนทำงาน เพราะสามารถจัดสรรช่วงเวลาเรียนที่เหมาะสมกับการทำงานได้ ช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสสร้างความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ได้มากขึ้น 

นอกจากนี้ยังช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้เรียน เพราะสามารถแบ่งชำระค่าเทอมได้ โดยหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปิดสอน จะมีทั้งหมด 9 หลักสูตร ดังนี้

 1. วศบ. วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 2. วศบ. วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
 3. วศบ. วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมควบคุมอุตสาหกรรมและเครื่องมือวัด
 4. วศบ. วิศวกรรมโยธา
 5. วศบ. วิศวกรรมเครื่องกล
 6. วศบ. วิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ (สาขาวิศวกรรมกระบวนการเคมี)
 7. วศบ. วิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์)
 8. วศบ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
 9. วศบ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

จบคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ทำงานอะไรได้บ้าง?

อาชีพที่รองรับหลังจากเรียนจบคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละสาขาที่เรียน และมีความหลากหลาย เช่น 

 • วิศวกรไฟฟ้า
 • วิศวกรซอฟต์แวร์​
 • วิศวกรโยธา
 • โปรแกรมเมอร์
 • นักวิจัยด้านพลังงาน
 • นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรซ่อมบำรุง
 • วิศวกรการผลิต
 • วิศวกรคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรเคมี
 • วิศวกรโรงงาน

นอกจากนี้ยังสามารถทำงานในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่นอกเหนือจากอาชีพที่แนะนำไปข้างต้นได้อีกมากมาย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสมัครเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์

สำหรับน้อง ๆ นักเรียนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่ MUT เราได้รวบรวมคำตอบที่เป็นประโยชน์ในการสมัครเรียนมาให้น้อง ๆ แล้ว ไปดูกันเลย

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์เรียนอะไรบ้าง?

สำหรับน้อง ๆ ที่เลือกเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะได้เรียนตั้งแต่พื้นฐานวิศวกรรม ได้แก่ พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ กลศาสตร์ แคลคูลัส และจริยธรรมสำหรับวิศวกร จากนั้นน้อง ๆ จะได้เรียนวิชาเอกซึ่งจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสาขาที่เลือก

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี MUT สามารถขอกองทุนกู้ยืมได้ไหม?

น้อง ๆ สามารถขอกองทุนกู้ยืมได้ โดยจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทั้งนี้ แต่ละคณะและหลักสูตรจะกำหนดกองทุนกู้ยืมที่แตกต่างกันไป น้อง ๆ สามารถเช็กข้อมูลเพิ่มเติมจากแต่ละหลักสูตรได้ด้วยตัวเอง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

 • ฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 02-988-3650-66 ต่อ 2323, 2324 สายตรง 02-988-4035 หรือ https://www.facebook.com/studentloanMUT

3. วิศวะ ม.เอกชน ค่าเทอมเท่าไหร่?

สำหรับค่าเทอมคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ MUT จะมีความแตกต่างกันไปตามหลักสูตรและสาขาที่เลือก โดยค่าเทอมเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ 35,000 – 41,000 บาท

4. วิธีการสมัครเรียน

 • สมัครเรียนผ่านเว็บไซต์ www.mut.ac.th แจ้งข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
 • ลงทะเบียนเรียนด้วยตัวเองที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาคาร MII สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ เปิดรับสมัคร-ลงทะเบียน ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด 9:00-17:00 น.
 • ลงทะเบียนเรียนผ่านทางออนไลน์ (แจ้งความประสงค์ ลงทะเบียนเรียนผ่านทางออนไลน์ กับเจ้าหน้าที่ 02-988-4021-24 ได้ทุกวัน)
 • ค่าสมัคร 300 บาท สามารถชำระผ่านธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือ ที่มหาวิทยาลัยฯ

5. เอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

 • รูปถ่าย หน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ชุด

(กรณีกำลังศึกษาอยู่เทอมสุดท้าย สามารถยื่นใบรับรองเกรด 5 เทอม (วุฒิ ม.6/ปวช.) หรือ 3 เทอม (วุฒิ ปวส.)ได้)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง 1 ชุด
 • ใบรับรองแพทย์ จาก โรงพยาบาลหรือคลินิก
 • นักศึกษาชาย สำเนาใบสำคัญทางทหาร(สด.9) 1 ชุด

หมายเหตุ

 • เอกสารสำเนาขนาด A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
 • กรณีผู้สมัครมีการเปลี่ยนชื่อ–สกุล ที่ไม่ตรงกับเอกสารการสำเร็จการศึกษา หรือเอกสารขึ้นทะเบียน ให้แนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 2 ชุด

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี MUT ปลูกฝังทักษะที่จำเป็น เพื่อพัฒนาความรู้สู่การทำงานในอนาคต

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ MUT ได้รับการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้น้อง ๆ ที่เรียนในคณะนี้ได้พัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่มีความจำเป็นกับการทำงานในอนาคต และสร้างก้าวหน้าทางสายอาชีพต่อไป ทั้งนี้ สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการสมัครเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ MUT หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อกับ MUT ได้ที่

 • สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ โทร.02-988-3650-66 ต่อ 1105-7 สายตรง 02-988-4021-24 หรือ https://www.facebook.com/mutmahanakorn
 • สำนักทะเบียน 02-988-3650-66 ต่อ 2312-14 หรือ https://www.facebook.com/mutregoffice
 • ฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 02-988-3650-66 ต่อ 2323, 2324 สายตรง 02-988-4035 หรือ https://www.facebook.com/studentloanMUT

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save