รวมหลักสูตรปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ป.โท วิศวะ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  (ป.โท วิศวะ) โดยจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่สอดรับกับคนทำงานในรูปแบบการเรียนภาควันเสาร์วันเดียว, ภาควันอาทิตย์วันเดียว และภาควันเสาร์-อาทิตย์ โดยมีระยะการเรียนตลอดหลักสูตรเริ่มต้นที่ 1.5 ปี (ขึ้นอยู่กับหลักสูตร) นอกจากนี้ นักศึกษาสามารถเลือกแผนการศึกษาได้ตามความสนใจ โดยหลักสูตร ป.โท วิศวะ ที่เปิดสอนมีทั้งหมด 6 สาขา ซึ่งในแต่ละสาขาก็จะมีสาขาวิชาย่อยให้เลือกตามความถนัดอีกหลากหลาย

01 วศ.ม.วิศวกรรมโยธา

สำหรับนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมโยธา (ป.โท วิศวะโยธา) จะแบ่งสาขาย่อยให้เลือกอีก 2 สาขาวิชา ซึ่งในแต่ละสาขาจะมีเนื้อหาการเรียนที่แตกต่างกัน ดังนี้

สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง

 • วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคารสูงเพื่อต้านทานแรงลมและแรงแผ่นดินไหว
 • ศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองของโครงสร้าง ไม้ เหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง และคอมโพสิต
 • กลศาสตร์การคำนวณโดยวิธีเชิงวิเคราะห์และเชิงตัวเลข และการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ

 • การพัฒนาระบบการจำลองสถานการณ์การก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์
 • การศึกษาสภาวะการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง
 • การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจรับงานของผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วง
 • การศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายควบคุมอาคารและผังเมือง
 • การอนุรักษ์พลังงานในการก่อสร้าง

แผนการศึกษาที่มีให้เลือก

แผนการศึกษาของหลักสูตรปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จะมีให้เลือกทั้งหมด 2 รูปแบบ ได้แก่

 • แผน ก1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นเฉพาะการทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว โดยจะมีระยะเวลาในการเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี และเรียนเฉพาะวันอาทิตย์เพียงวันเดียว
 • แผน ก2 เป็นแผนการศึกษาที่มีวิชาเรียน ควบคู่ไปกับการทำวิทยานิพนธ์ โดยจะมีระยะเวลาในการเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี และเรียนเฉพาะวันอาทิตย์เพียงวันเดียว

จุดเด่นของหลักสูตรปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาที่ MUT

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตพึงประสงค์ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงกว้างของภาคอุตสาหกรรมทางด้านวิศวกรรมโยธา ผ่านการสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางตามความต้องการของผู้เรียนด้วยการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ 

อีกทั้งยังมีห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากลที่สามารถรองรับการทดลองและงานวิจัยในระดับสูง เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์ผลงานการศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติได้เป็นอย่างดี โดยเรามีการจัดกลุ่มเรียนให้มีขนาดเล็ก เพื่อให้คณาจารย์สามารถดูแล และให้คำแนะนำกับนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้เรายังมีเครือข่ายศิษย์เก่าที่แข็งแกร่งในการเข้ามาช่วยแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ให้กับนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ

แนวทางประกอบอาชีพ

สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนต่อในระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มีอาชีพรองรับหลังเรียนจบที่ค่อนข้างหลากหลาย และมีความมั่นคงสูง เพราะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

 • นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย
 • นักวิจัย
 • วิศวกรโยธาบริษัทเอกชน
 • รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองท้องถิ่น
 • ประกอบอาชีพอิสระ
02 วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

สำหรับนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จะแบ่งสาขาย่อยให้เลือกอีก 5 สาขาวิชา ซึ่งในแต่ละสาขาจะมีเนื้อหาการเรียนที่แตกต่างกัน ดังนี้

 • Network Management and Design
 • Computer Vision for Computer Graphics / Computer Vision
 • Data Mining
 • Analog Integrated Circuit Design
 • Adaptive Signal Processing Algorithms and Implementation
 • Emerging Trends in Signal Processing Algorithms for Embedded Systems
 • Optical Communication Systems
 • Wireless Communication Systems
 • Space Mission Engineering
 • Internet of Things and Applications
 • Ground Fault Protection in Low Voltage Power System
 • Advanced Power System Protection
 • Photovoltaic Engineering
 • Hybrid Energy System Technology
 • Electrical Energy Storage System
 • Modern Control System Design
 • Optimal Filtering and Parameters Estimation
 • Robotics Engineering

แผนการศึกษาที่มีให้เลือก

แผนการศึกษาของหลักสูตรปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จะมีให้เลือกทั้งหมด 3 รูปแบบ ได้แก่

 • แผน ก1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นเฉพาะการทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว โดยจะมีระยะเวลาในการเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี และเรียนเฉพาะวันอาทิตย์เพียงวันเดียว
 • แผน ก2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยและสัมมนา โดยจะมีระยะเวลาในการเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี และเรียนเฉพาะวันอาทิตย์เพียงวันเดียว
 • แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เหมาะกับวิศวกรไฟฟ้า ซึ่งจะเน้นวิชาเรียนเพื่อต่อยอดความรู้ตามอาชีพและทำเล่มรายงานสารนิพนธ์ โดยจะมีระยะเวลาในการเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี และเรียนเฉพาะวันอาทิตย์เพียงวันเดียว

จุดเด่นของหลักสูตรปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ MUT

เป็นหลักสูตรที่มีแผนการเรียนที่เอื้อต่อการทำงานวิชาชีพ เพื่อร่วมพัฒนาวิศวกรให้มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการออกแบบโครงข่ายโทรคมนาคมที่มีมาตรฐานในระดับสากล โดยนักศึกษาจะได้ศึกษาองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาชีพ เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ 

นอกจากนี้ยังมีระบบ Micro-Credentials ที่สามารถรองรับการพัฒนาความสามารถที่เฉพาะเจาะจง อีกทั้งยังสนับสนุนให้นักศึกษามีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ คุณภาพสูง ในระดับสากล เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ สร้างบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนากิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยสู่เวทีโลก

แนวทางประกอบอาชีพ

สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนต่อในระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จะมีอาชีพที่รองรับหลังจากเรียนจบที่แตกต่างกันไปตามแต่ละสาขาที่เรียน และค่อนข้างมีความหลากหลาย เช่น

 • อาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • นักวิจัยสังกัดหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • วิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
 • ผู้บริหารงานวิศวกรรมเฉพาะทาง
 • ประกอบอาชีพอิสระ
03 วศ.ม.เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน

สำหรับนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน นักศึกษาจะได้เรียนเนื้อหาที่น่าสนใจ ดังนี้

 • Practice in Energy Audits ฝึกการตรวจวิเคราะห์พลังงาน 
 • Foundation of Thermal and Electrical Energies หลักการพื้นฐานพลังงานความร้อนและไฟฟ้า
 • Energy Resources and Production แหล่งพลังงานและการผลิต
 • Principles of Energy Management หลักการจัดการพลังงาน
 • Energy Conservation and Management in Buildings การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานในอาคาร
 • Energy Conservation and Management in Industrial plants การอนุรักษ์และการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
 • Design of Fluid and Thermal Systems การออกแบบระบบของไหลและความร้อน
 • Steam Power Plant Technology เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำ

แผนการศึกษาที่มีให้เลือก

แผนการศึกษาของหลักสูตรปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน จะมีให้เลือกทั้งหมด 2 รูปแบบ ได้แก่

 • แผน ก2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยและสัมมนา โดยจะมีระยะเวลาในการเรียนตลอดหลักสูตร 1.5 ปี และเรียนเฉพาะวันอาทิตย์เพียงวันเดียว
 • แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เหมาะกับวิศวกรไฟฟ้า ซึ่งจะเน้นวิชาเรียนเพื่อต่อยอดความรู้ตามอาชีพและทำเล่มรายงานสารนิพนธ์ โดยจะมีระยะเวลาในการเรียนตลอดหลักสูตร 1.5 ปี และเรียนเฉพาะวันอาทิตย์เพียงวันเดียว

จุดเด่นของหลักสูตรปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานที่ MUT

มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเน้นให้มีความเชี่ยวชาญวิทยาการขั้นสูงในสาขาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน ผ่านการนำเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความทันสมัยมาใช้ในการค้นคว้าและพัฒนาวิทยาการใหม่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรม และสามารถบูรณาการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพลังงานที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ ภูมิภาคและของโลกได้

แนวทางประกอบอาชีพ

สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนต่อในระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน มีอาชีพรองรับหลังเรียนจบที่ค่อนข้างหลากหลาย และมีความมั่นคงสูง

 • วิศวกรและนักวิชาการในงานด้านพลังงาน
 • ผู้ประเมินและตรวจสอบในงานด้านพลังงาน (สำหรับนักศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
 • ที่ปรึกษาในงานด้านพลังงาน
 • ผู้รับผิดชอบในงานด้านพลังงาน
 • ผู้ประกอบธุรกิจด้านพลังงานและนักบริหารจัดการด้านพลังงาน
 • อาชีพอิสระ
04 วศ.ม.วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารงานก่อสร้าง

สำหรับนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารงานก่อสร้าง นักศึกษาจะได้เรียนเนื้อหาที่น่าสนใจ ดังนี้

 • Fundamental and Components of Railway System พื้นฐานและองค์ประกอบของระบบขนส่งทางราง
 • Principle of Infrastructure and Transportation Planning หลักการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่ง
 • Environmental Management for Civil Engineering การจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับวิศวกรรมโยธา
 • Water Resources Management การจัดการทรัพยากรน้ำ
 • Ground Quality Improvement Techniques เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดิน
 • Construction Technique and Geotechnical Engineering Design เทคนิคการก่อสร้างและออกแบบด้านวิศวกรรมปฐพี
 • Planning, Scheduling and Control การวางแผนงาน การจัดทำกำหนดการ และการควบคุมงาน
 • Quantitative Analysis การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 • Construction Contract Management การบริหารงานสัญญาก่อสร้าง

แผนการศึกษาที่มีให้เลือก

แผนการศึกษาของหลักสูตรปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารงานก่อสร้าง จะมีให้เลือกทั้งหมด 2 รูปแบบ ได้แก่

 • แผน ก2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยและสัมมนา โดยจะมีระยะเวลาในการเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี และเรียนเฉพาะวันอาทิตย์เพียงวันเดียว

แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เหมาะกับวิศวกรไฟฟ้า ซึ่งจะเน้นวิชาเรียนเพื่อต่อยอดความรู้ตามอาชีพและทำเล่มรายงานสารนิพนธ์ โดยจะมีระยะเวลาในการเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี และเรียนเฉพาะวันอาทิตย์เพียงวันเดียว

แนวทางประกอบอาชีพ

สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนต่อในระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารงานก่อสร้าง มีอาชีพรองรับหลังเรียนจบที่ค่อนข้างหลากหลาย และมีความมั่นคงสูง

 • นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย
 • นักวิจัย
 • วิศวกรโยธาบริษัทเอกชน เช่น บริษัทที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาเมือง การพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและการขนส่ง เป็นต้น
 • รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองท้องถิ่น เช่น การประปาส่วนภูมิภาค กรมชลประทาน กรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท, และ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, กรมโยธาธิการและผังเมือง, องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
 • ประกอบอาชีพอิสระ
05 วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล

สำหรับนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล นักศึกษาจะได้เรียนเนื้อหาที่น่าสนใจ ดังนี้

 • Thermal Power Plant โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
 • Steam Generation from Biomass การผลิตไอน้ำจากชีวมวล
 • Advanced Fluid Dynamics พลศาสตร์ของไหลขั้นสูง
 • Advanced Mechanics of Solids กลศาสตร์ของแข็งขั้นสูง
 • Linear Elasticity สภาพยืดหยุ่นเชิงเส้น
 • Mechanics of Composite Materials กลศาสตร์วัสดุประกอบ
 • Advanced Automatic Control การควบคุมอัตโนมัติชั้นสูง
 • Advanced Vibration การสั่นสะเทือนขั้นสูง
 • Introduction to Industrial Robot หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

แผนการศึกษาที่มีให้เลือก

แผนการศึกษาของหลักสูตรปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จะมีให้เลือกทั้งหมด 2 รูปแบบ ได้แก่

 • แผน ก1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นเฉพาะการทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว โดยจะมีระยะเวลาในการเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี และเรียนเฉพาะวันอาทิตย์เพียงวันเดียว
 • แผน ก2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยและสัมมนา โดยจะมีระยะเวลาในการเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี และเรียนเฉพาะวันอาทิตย์เพียงวันเดียว

แนวทางประกอบอาชีพ

สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนต่อในระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มีอาชีพรองรับหลังเรียนจบที่ค่อนข้างหลากหลาย และมีความมั่นคงสูง

 • วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer)
 • วิศวกรผู้ควบคุมกระบวนการผลิต (Process Engineer)
 • วิศวกรออกแบบกระบวนการผลิต (Process Design Engineer)
 • วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design Engineer)
 • วิศวกรควบคุมคุณภาพ (Quality Control Engineer)
 • วิศวกรที่ปรึกษา (Consultant Engineer)
 • วิศวกรซ่อมบำรุง (Maintenance Engineer)
 • นักวิชาการหรือนักวิจัย (Academic Scholar or Researcher)
06 วท.ม.ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

สำหรับนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ มีเนื้อหาการเรียนที่น่าสนใจ เช่น

 • Computer System Security ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ 
 • Hacking and Penetration Security Testing การเจาะระบบและทดสอบความมั่นคงปลอดภัย 
 • SOC Management and Operations การจัดการและปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
 • Cybersecurity Strategic Planning การวางแผนยุทธศาสตร์ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 • Cyber Crime and Digital Forensic อาชญากรรมไซเบอร์และการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล 
 • Threat Detection and Analysis การตรวจจับและวิเคราะห์ภัยคุกคาม 
 • Cryptography and Blockchain Technology วิทยาการเข้ารหัสลับและเทคโนโลยีบล็อกเชน

แผนการศึกษาที่มีให้เลือก

แผนการศึกษาของหลักสูตรปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จะมีให้เลือกทั้งหมด 2 รูปแบบ ได้แก่

 • แผน ก2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยและสัมมนา โดยจะมีระยะเวลาในการเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี และเรียนเสาร์และอาทิตย์ 
 • แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เหมาะกับวิศวกรไฟฟ้า ซึ่งจะเน้นวิชาเรียนเพื่อต่อยอดความรู้ตามอาชีพและทำเล่มรายงานสารนิพนธ์ โดยจะมีระยะเวลาในการเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี และเรียนเสาร์และอาทิตย์ 

ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปิดปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้มีความทันสมัยสอดรับกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน

แนวทางประกอบอาชีพ

สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนต่อในระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ มีอาชีพรองรับหลังเรียนจบที่ค่อนข้างหลากหลาย และมีความมั่นคงสูง

 • วิศวกรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Engineer)
 • วิศวกรรม DevSecOps (DevSecOps Engineer)
 • สถาปนิกด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security Architect)
 • นักล่าภัยคุกคาม (Threat Hunter)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงสารสนเทศ (Information Security Expert
07 วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะแบ่งสาขาย่อยให้เลือกอีก 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ (Big Data Analytics and AI) โดยมีเนื้อหาการเรียนที่น่าสนใจ เช่น

 • Database Design and Management การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล 
 • Innovation and Emerging Technologies การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 • Modern Information Systems Analysis and Design การออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศสมัยใหม่ 
 • Enterprise Architecture and Data Governance สถาปัตยกรรมองค์กรและธรรมาภิบาลข้อมูล 
 • Big Data and Analysis ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ 
 • Information Technology Strategic Planning and Business Management  การวางแผนยุทธศาสตร์ทางด้านไอทีและเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการธุรกิจ

แผนการศึกษาที่มีให้เลือก

แผนการศึกษาของหลักสูตรปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะมีให้เลือกทั้งหมด 2 รูปแบบ ได้แก่

 • แผน ก2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยและสัมมนา โดยจะมีระยะเวลาในการเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี และเรียนวันเสาร์อาทิตย์
 • แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เหมาะกับวิศวกรไฟฟ้า ซึ่งจะเน้นวิชาเรียนเพื่อต่อยอดความรู้ตามอาชีพและทำเล่มรายงานสารนิพนธ์ โดยจะมีระยะเวลาในการเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี และเรียนวันเสาร์อาทิตย์

แนวทางประกอบอาชีพ

สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนต่อในระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอาชีพรองรับหลังเรียนจบที่ค่อนข้างหลากหลาย และมีความมั่นคงสูง

 • ผู้จัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้จัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นักวิเคราะห์ข้อมูล
 • ผู้ให้คำปรึกษาทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • ผู้วางแผนและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
 • นักพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นักวางแผนการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นักพัฒนาสื่อมัลติมีเดียดิจิทัลและนวัตกรรม
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อยากสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ MUT ต้องทำยังไง?

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเรียนต่อ ป.โท วิศวะ และเลือกสาขาที่ต้องการได้แล้ว แต่ไม่รู้ว่าจะต้องสมัครที่ไหน หรือเตรียมเอกสารอะไรบ้าง แคปข้อมูลในส่วนนี้เก็บไว้ และไปทำตามกันได้เลย! โดยขั้นตอนในการสมัครมีดังนี้ 

 • สมัครเรียนผ่านเว็บไซต์ www.mut.ac.th แจ้งข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
 • ลงทะเบียนเรียนด้วยตัวเองที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาคาร MII สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ เปิดรับสมัคร-ลงทะเบียน ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด 9:00-17:00 น.
 • ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ (แจ้งความประสงค์ ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ กับเจ้าหน้าที่ 02-988-4021-24 ได้ทุกวัน)
 • ค่าสมัคร 300 บาท สามารถชำระผ่านธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือ ที่มหาวิทยาลัยฯ

เอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

 • รูปถ่าย หน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา 1 ชุด
 • ใบรับรองแพทย์ จาก โรงพยาบาลหรือคลินิก
 • นักศึกษาชาย สำเนาใบสำคัญทางทหาร(สด.9) 1 ชุด

หมายเหตุ

 • เอกสารสำเนาขนาด A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
 • กรณีผู้สมัครมีการเปลี่ยนชื่อ–สกุล ที่ไม่ตรงกับเอกสารการสำเร็จการศึกษา หรือเอกสารขึ้นทะเบียน ให้แนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 2 ชุด
เรียนวิศวกรรมเครื่องกลมหาลัยไหนดี

สรุปเกี่ยวกับหลักสูตรเรียนต่อ ป.โท วิศวะ ที่ MUT

หลักสูตร ป.โท วิศวะ ที่ MUT นับว่าเป็นหลักสูตรที่มีสาขาให้เลือกหลากหลาย ทำให้สามารถเลือกสาขาที่ตนเองถนัด หรือมีความสนใจได้ นอกจากนี้ยังเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์คนทำงาน เพราะเน้นการเรียนในวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการต่อยอดองค์ความรู้ และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำงานให้มากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของสายงานในอนาคต สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสมัครเรียนวิศวะที่ MUT หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อกับ MUT ได้ที่

 • สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ โทร.02-988-3650-66 ต่อ 1105-7 สายตรง 02-988-4021-24 หรือ https://www.facebook.com/mutmahanakorn
 • สำนักทะเบียน 02-988-3650-66 ต่อ 2312-14 หรือ https://www.facebook.com/mutregoffice
 • ฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 02-988-3650-66 ต่อ 2323, 2324 สายตรง 02-988-4035 หรือ https://www.facebook.com/studentloanMUT

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save