วิศวกรรมโยธา
Civil Engineering

วิศวกรรมโยธา

     มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นเลิศ และมีความมุ่งมั่นในการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคม พร้อมทั้งยังมีความสามารถด้านวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเชิงทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งเป็นผู้ที่มีศักยภาพสูงในการประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎี ศึกษาวิจัยและแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระด้วยตนเอง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ การสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม ผลิตผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในภาคอุตสาหกรรมระดับประเทศและระดับนานาชาติได้ และการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมโยธาชั้นสูงต่อไป

มี  2 สาขาวิชาย่อยคือ 

 1. วิชาวิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering)
 2. วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ (Construction Engineering and Management)

เนื้อหาการเรียนที่น่าสนใจ

 • Project Management การจัดการโครงการ
 • Advanced Design of Reinforced Concrete Structures การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง
 • Advanced Design of Steel Structures การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นสูง
 • Theory of Plates and Shells ทฤษฎีของโครงสร้างแผ่นบางและเปลือกบาง
 • Structural Stability เสถียรภาพของโครงสร้าง
 • Theory of Elasticity ทฤษฎีความยืดหยุ่น
 • Advanced Concrete Technology เทคโนโลยีคอนกรีตขั้นสูง

จบสาขานี้แล้วทำงานอะไร

 • นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย
 • นักวิจัย
 • วิศวกรโยธาบริษัทเอกชน
 • รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองท้องถิ่น
 • ประกอบอาชีพอิสระ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
วิศวกรรมโยธา
Master of Engineering (M.Eng.)
Civil Engineering

หลักสูตรที่ได้การรับรองคุณวุฒิ จากสำนักงาน  

ก.พ.

แผน ก1
2 ปี
(เรียนวันอาทิตย์ วันเดียว)

แผน ก2
2 ปี
(เรียนวันอาทิตย์ วันเดียว)

0

จำนวนบัณฑิตของเรา​

แผน ก แบบ ก1
เทอมที่ 1
สัมมนา
Seminar
วิทยานิพนธ์ 1
Thesis I
เทอมที่ 2
วิทยานิพนธ์ 2
Thesis II
เทอมที่ 1
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
วิทยานิพนธ์ 3
Thesis III
เทอมที่ 2
วิทยานิพนธ์ 4
Thesis IV
แผน ก แบบ ก2 สาขาย่อย : วิศวกรรมโครสร้าง
เทอมที่ 1
การจัดการโครงการ
Project Management
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานวิศวกรรมโยธา
Computer Applications in Civil Engineering
กลศาสตร์ของแข็งขั้นสูง
Advanced Mechanics of Solids
วิชาเลือกกลุ่มวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ
Elective Course
สัมมนา
Seminar
เทอมที่ 2
การวิเคราะห์แบบไฟไนต์เอลิเมนต์
Finite Element Analysis
วิชาเลือกกลุ่มวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ
Elective Course
วิชาเลือกกลุ่มวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ
Elective Course
วิชาเลือกกลุ่มวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ
Elective Course
แผน ก แบบ ก2 สาขาย่อย : วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
เทอมที่ 1
การวางแผนงาน การจัดทำกำหนดการ และการควบคุมงาน
Planning, Scheduling and Control
การจัดการโครงการ
Project Management
วิชาเลือกกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
Elective Course
วิชาเลือกกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
Elective Course
สัมมนา
Seminar
เทอมที่ 2
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานวิศวกรรมโยธา
Computer Applications in Civil Engineering
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Quantitative Analysis
วิชาเลือกกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
Elective Course
วิชาเลือกกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
Elective Course
สาขาย่อย : วิศวกรรมโครงสร้าง
สาขาย่อย : วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
เทอมที่ 1
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
วิทยานิพนธ์ 1
Thesis I
เทอมที่ 2
วิทยานิพนธ์ 2
Thesis II
วิชาเลือก
กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง
Advanced Design of Reinforced Concrete Structures
การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นสูง
Advanced Design of Steel Structures
ทฤษฎีของโครงสร้างแผ่นบางและเปลือกบาง
Theory of Plates and Shells
เสถียรภาพของโครงสร้าง
Structural Stability
พลศาสตร์ของโครงสร้าง
Structural Dynamics
ทฤษฎีความยืดหยุ่น
Theory of Elasticity
เทคโนโลยีคอนกรีตขั้นสูง
Advanced Concrete Technology
กลศาสตร์ของวัสดุคอมโพสิต
Mechanics of Composite Materials
คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับงานวิศวกรรมโครงสร้าง
Advanced Mathematics for Structural Engineering
การออกแบบสะพาน
Bridge Design
การออกแบบคอนกรีตอัดแรงขั้นสูง
Advanced Prestressed Concrete Design
โครงสร้างต้านทานแรงจากแผ่นดินไหว
Earthquake-Resistance Structures
การทดสอบทางวิศวกรรมโครงสร้างด้วยแบบจำลอง
Structural Testing of Scaled Systems
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโครงสร้าง 1
Special Topics in Structural Engineering I
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโครงสร้าง 2
Special Topics in Structural Engineering II
กลุ่มวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ
การบริหารงานสัญญาก่อสร้าง
Construction Contract Management
พื้นฐานการบัญชีสำหรับผู้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
Fundamental of Accounting for Construction Contractors
การจำลองงานก่อสร้าง
Construction Simulation
การบริหารองค์กรก่อสร้าง
Management of Construction Organization
การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
Safety Management in Construction
การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวางแผนงานและจัดทำกำหนดการ
Computer Applications for Planning and Scheduling
หลักการประเมินโครงการสำหรับวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง
Project Evaluation Methods for Civil and Construction Engineering
เทคโนโลยีการออกแบบและการก่อสร้างในงานวิศวกรรมโยธา
Design and Construction Technology in Civil Engineering
แบบจำลองข้อมูลโครงการเพื่อการบริหารโครงการก่อสร้าง
Building Information Modeling for Construction Management
การบริหารคุณภาพงานก่อสร้าง
Construction Quality Management
ความรู้เบื้องต้นเรื่องกฎหมายธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการกิจการรับเหมาก่อสร้าง
Fundamental of Business Law for Contractor
ความรู้เบื้องต้นเรื่องการจัดการการเงินสำหรับผู้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
Fundamental of Financial Management for Construction Contractor
หัวข้อพิเศษในการบริหารงานก่อสร้าง 1
Special Topics in Construction Management I
หัวข้อพิเศษในการบริหารงานก่อสร้าง 2
Special Topics in Construction Management II

ดาวน์โหลดแผนการเรียนฉบับเต็ม ได้ที่นี่

ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 2 ปี 172,800 บาท

ดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย
2 ปี แผน ก 1
2 ปี แผน ก 2

Facilities

คณาจารย์

ปริญญาเอก : Doctor Medicinae Veterinariae (Dr.med.vet.) (Obstetrics and Gynecology of cattle) University of Veterinary Medicine Hannover, Germany
ปริญญตรี : สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (สพ.บ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ. น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

ปริญญาเอก : ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ปี พ.ศ. 2560
ปริญญาโท : วท.ม.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2548
ปริญญาตรี : สพ.บ. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2541

ผศ.ดร.สพ.ญ.พินิดดา ชะอุ่มผล หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

  ศิษย์เก่า

  julie andrews

  “Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

  Jhon Doe

  “Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

  Riyana Moun

  “Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

   เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

   Privacy Preferences

   คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

   Allow All
   Manage Consent Preferences
   • Always Active

   Save