วิศวกรรมโยธา
Civil Engineering

วิศวกรรมโยธา

มุ่งมั่นที่จะผลิตดุษฎีบัณฑิต  ที่เป็นผู้นำทางปัญญาด้านวิศวกรรมโยธาทั้งเชิงลึกและกว้าง  มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่  ตลอดจนสามารถบูรณาการ ตัดสินค่า สื่อสาร และเผยแพร่ความรู้วิศวกรรมโยธาขั้นสูง  ที่มีนัยยะทางเศรษฐกิจและสังคม  มีคุณธรรมและจริยธรรม  และมีใจรักในการสร้างนวัตกรรมผลกระทบสูง  ที่เป็นที่ยอมรับในภาคอุตสาหกรรมระดับสากล

  แผนการศึกษา มี 2 แบบ คือ
  • แบบ 1.1 (แผนทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว) ระยะเรียน 2 ปี
  • แบบ 2.1 (แผนเรียนและทำวิทยานิพนธ์) ระยะเรียน 2 ปี
   จุดเด่นของเรา
   • หลักสูตรสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางตามความต้องการของผู้เรียน
   • ผลิตบัณฑิตพึงประสงค์ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงกว้างของภาคอุตสาหกรรมทางด้านวิศวกรรมโยธา
   • กลุ่มเรียนขนาดเล็ก
   • มีความใกล้ชิดระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ พร้อมทั้งมีเครือข่ายศิษย์เก่าที่แข็งแกร่งในการเข้ามาช่วยแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ให้อย่างเสมอ
   • มีห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานสากลสามารถรองรับการทดสอบและงานวิจัยในระดับสูง เพื่อสร้างสรรค์ผลงานการศึกษาทั้งในระดับชาติและนานาชาติได้เป็นอย่างดี

    2 สาขาวิชาย่อย คือ

    • วิศวกรรมโครงสร้าง
    • วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ
    • วิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำและการจัดการแบบบูรณาการ
    • วิชาวิศวกรรมปฐพี
    • วิชาวิศวกรรมขน
     สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
     • วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคารสูงเพื่อต้านทานแรงลมและแรงแผ่นดินไหว
     • ศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองของโครงสร้าง ไม้ เหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง และคอมโพสิต
     • กลศาสตร์การคำนวณโดยวิธีเชิงวิเคราะห์และเชิงตัวเลข และการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

      สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ

      • การพัฒนาระบบการจำลองสถานการณ์การก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์
      • การศึกษาสภาวะการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง
      • การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจรับงานของผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วง
      • การศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายควบคุมอาคารและผังเมือง
      • การอนุรักษ์พลังงานในการก่อสร้าง

       เนื้อหาการเรียนที่น่าสนใจ

       • Planning, Scheduling and Control
        การวางแผนงาน การจัดทำกำหนดการ และการควบคุมงาน    
       • Project Management การจัดการโครงการ
       • Construction Contract Management การบริหารงานสัญญาก่อสร้าง   
       • Fundamental of Accounting for Construction Contractors
        พื้นฐานการบัญชีสำหรับผู้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
       • Construction Simulation การจำลองงานก่อสร้าง
       • Advanced Design of Reinforced Concrete Structures
        การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง
       • Advanced Design of Steel Structures การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นสูง
       • Theory of Plates and Shells ทฤษฎีของโครงสร้างแผ่นบางและเปลือกบาง
       • Structural Stability เสถียรภาพของโครงสร้าง

        จบสาขานี้แล้วทำงานอะไร

        • นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย
        • นักวิจัย
        • วิศวกรโยธาบริษัทเอกชน
        • รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองท้องถิ่น
        • ประกอบอาชีพอิสระ

        คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

        วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
        วิศวกรรมโยธา
        Master of Engineering (M.Eng.)
        Civil Engineering

        หลักสูตรที่ได้การรับรองคุณวุฒิ จากสำนักงาน  

        ก.พ.

        แผน ก1
        2 ปี
        (เรียนวันอาทิตย์ วันเดียว)

        แผน ก2
        2 ปี
        (เรียนวันอาทิตย์ วันเดียว)

        0

        จำนวนบัณฑิตของเรา​

        แผน ก แบบ ก1
        เทอมที่ 1
        สัมมนา
        Seminar
        วิทยานิพนธ์ 1
        Thesis I
        เทอมที่ 2
        วิทยานิพนธ์ 2
        Thesis II
        เทอมที่ 1
        ระเบียบวิธีวิจัย
        Research Methodology
        วิทยานิพนธ์ 3
        Thesis III
        เทอมที่ 2
        วิทยานิพนธ์ 4
        Thesis IV
        แผน ก แบบ ก2 สาขาย่อย : วิศวกรรมโครสร้าง
        เทอมที่ 1
        การจัดการโครงการ
        Project Management
        การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานวิศวกรรมโยธา
        Computer Applications in Civil Engineering
        กลศาสตร์ของแข็งขั้นสูง
        Advanced Mechanics of Solids
        วิชาเลือกกลุ่มวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ
        Elective Course
        สัมมนา
        Seminar
        เทอมที่ 2
        การวิเคราะห์แบบไฟไนต์เอลิเมนต์
        Finite Element Analysis
        วิชาเลือกกลุ่มวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ
        Elective Course
        วิชาเลือกกลุ่มวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ
        Elective Course
        วิชาเลือกกลุ่มวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ
        Elective Course
        แผน ก แบบ ก2 สาขาย่อย : วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
        เทอมที่ 1
        การวางแผนงาน การจัดทำกำหนดการ และการควบคุมงาน
        Planning, Scheduling and Control
        การจัดการโครงการ
        Project Management
        วิชาเลือกกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
        Elective Course
        วิชาเลือกกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
        Elective Course
        สัมมนา
        Seminar
        เทอมที่ 2
        การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานวิศวกรรมโยธา
        Computer Applications in Civil Engineering
        การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
        Quantitative Analysis
        วิชาเลือกกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
        Elective Course
        วิชาเลือกกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
        Elective Course
        สาขาย่อย : วิศวกรรมโครงสร้าง
        สาขาย่อย : วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
        เทอมที่ 1
        ระเบียบวิธีวิจัย
        Research Methodology
        วิทยานิพนธ์ 1
        Thesis I
        เทอมที่ 2
        วิทยานิพนธ์ 2
        Thesis II
        วิชาเลือก
        กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
        การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง
        Advanced Design of Reinforced Concrete Structures
        การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นสูง
        Advanced Design of Steel Structures
        ทฤษฎีของโครงสร้างแผ่นบางและเปลือกบาง
        Theory of Plates and Shells
        เสถียรภาพของโครงสร้าง
        Structural Stability
        พลศาสตร์ของโครงสร้าง
        Structural Dynamics
        ทฤษฎีความยืดหยุ่น
        Theory of Elasticity
        เทคโนโลยีคอนกรีตขั้นสูง
        Advanced Concrete Technology
        กลศาสตร์ของวัสดุคอมโพสิต
        Mechanics of Composite Materials
        คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับงานวิศวกรรมโครงสร้าง
        Advanced Mathematics for Structural Engineering
        การออกแบบสะพาน
        Bridge Design
        การออกแบบคอนกรีตอัดแรงขั้นสูง
        Advanced Prestressed Concrete Design
        โครงสร้างต้านทานแรงจากแผ่นดินไหว
        Earthquake-Resistance Structures
        การทดสอบทางวิศวกรรมโครงสร้างด้วยแบบจำลอง
        Structural Testing of Scaled Systems
        หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโครงสร้าง 1
        Special Topics in Structural Engineering I
        หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโครงสร้าง 2
        Special Topics in Structural Engineering II
        กลุ่มวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ
        การบริหารงานสัญญาก่อสร้าง
        Construction Contract Management
        พื้นฐานการบัญชีสำหรับผู้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
        Fundamental of Accounting for Construction Contractors
        การจำลองงานก่อสร้าง
        Construction Simulation
        การบริหารองค์กรก่อสร้าง
        Management of Construction Organization
        การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
        Safety Management in Construction
        การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวางแผนงานและจัดทำกำหนดการ
        Computer Applications for Planning and Scheduling
        หลักการประเมินโครงการสำหรับวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง
        Project Evaluation Methods for Civil and Construction Engineering
        เทคโนโลยีการออกแบบและการก่อสร้างในงานวิศวกรรมโยธา
        Design and Construction Technology in Civil Engineering
        แบบจำลองข้อมูลโครงการเพื่อการบริหารโครงการก่อสร้าง
        Building Information Modeling for Construction Management
        การบริหารคุณภาพงานก่อสร้าง
        Construction Quality Management
        ความรู้เบื้องต้นเรื่องกฎหมายธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการกิจการรับเหมาก่อสร้าง
        Fundamental of Business Law for Contractor
        ความรู้เบื้องต้นเรื่องการจัดการการเงินสำหรับผู้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
        Fundamental of Financial Management for Construction Contractor
        หัวข้อพิเศษในการบริหารงานก่อสร้าง 1
        Special Topics in Construction Management I
        หัวข้อพิเศษในการบริหารงานก่อสร้าง 2
        Special Topics in Construction Management II

        ดาวน์โหลดแผนการเรียนฉบับเต็ม ได้ที่นี่

        ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 2 ปี 172,800 บาท

        ดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย
        2 ปี แผน ก 1
        2 ปี แผน ก 2

        Lecturers

        Previous slide
        Next slide

        Civil News & Update

        ภาควิชาวิศวกรรมโยธาทั้งในระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเพื่อเสริมความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษานอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียนในหัวข้อวิศวกรรมโยธากับการก่อสร้างทางรถไฟในประเทศไทย” โดย คุณพงษ์ศักดิ์ สิงห์ประสาทพร วิศวกรโยธาอาวุโส

        วิศวกรรมโยธา Civil Engineering

        ผศ.ดร.รัชเวช หาญชูวงศ์เข้าร่วมอบรม เรื่อง Radar rainfall estimation and forecasting system
        วิศวกรรมโยธา Civil Engineering

        ดร.ประกิต ชมชื่น ได้เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับโครงสร้างเหล็กในการประชุมวิชาการ 12th Pacific Structural Steel Conference ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และได้รับเชิญเป็นประธานการประชุมย่อยในงาน


        วิศวกรรมโยธา Civil Engineering

        เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

        Privacy Preferences

        คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

        Accept All
        Manage Consent Preferences
        • Always Active

        Save