วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
Electrical Power Engineering

วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง)

มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นเลิศ และมีความมุ่งมั่นในการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคม พร้อมทั้งยังมีความสามารถด้านวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเชิงทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งเป็นผู้ที่มีศักยภาพสูงในการประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎี ศึกษาวิจัยและแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระด้วยตนเอง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ การสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม ผลิตผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในภาคอุตสาหกรรมระดับประเทศและระดับนานาชาติได้ 

มี  5 สาขาวิชาย่อยคือ 

 • วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 
 • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 • วิศวกรรมโทรคมนาคม 
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 • วิศวกรรมระบบวัดคุม

 เนื้อหาการเรียนที่น่าสนใจ

 • Photovoltaic Engineering วิศวกรรมพลังงานจากแสงอาทิตย์
 • Power Electronics Technology เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 • Electrical Power System Quality คุณภาพระบบกำลังไฟฟ้า
 • Energy Conservation and Management การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการ
 • Power Electronics for Renewable Energy Applications
  อิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับประยุกต์ใช้งานกับพลังงานหมุนเวียน
 • Hybrid Energy System Technology เทคโนโลยีพลังงานแบบผสมผสาน
 • Digital Signal Processing การประมวลสัญญาณแบบดิจิทัล
 • Adaptive Signal Processing การประมวลสัญญาณแบบปรับตัว
 • System Integration การรวมระบบ
 • Design for Reliability การออกแบบสำหรับระบบที่เชื่อถือได้
 • Quality Control การควบคุมคุณภาพ

จบสาขานี้แล้วทำงานอะไร

 • นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย
 • นักวิจัยสังกัดหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • วิศวกร
 • ผู้บริหาร
 • ประกอบอาชีพอิสระ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
วิศวกรรมไฟฟ้า
Master of Engineering (M.Eng.)
Electrical Engineering

หลักสูตรที่ได้การรับรองคุณวุฒิ จากสำนักงาน  

ก.พ.

แผน ก1 เน้นการวิจัย
2 ปี
(เรียนวันอาทิตย์ วันเดียว)

แผน ก2 เน้นการวิจัยและมีวิชาเรียน
2 ปี
(เรียนวันอาทิตย์ วันเดียว)

แผน ข เน้นสารนิพนธ์และมีวิชาเรียน
2 ปี
(เรียนวันอาทิตย์ วันเดียว)

0

จำนวนบัณฑิตของเรา​

แผน แบบ ก1
เทอมที่ 1
วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 1
Master of Engineering Thesis I
เทอมที่ 2
วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 2
Master of Engineering Thesis II
เทอมที่ 1
วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 3
Master of Engineering Thesis III
เทอมที่ 2
วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 4
Master of Engineering Thesis IV
แผน แบบ ก2
เทอมที่ 1
วิธีการทางคณิตศาสตร์ประยุกต์
Methods of Applied Mathematics
วิชาเลือก-สาขาย่อย
Elective
วิชาเลือก-สาขาย่อย
Elective
วิชาเลือก-สาขาย่อย
Elective
สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1
Electrical Engineering Seminar I
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
เทอมที่ 2
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
Numerical Analysis
วิชาเลือก-สาขาย่อย
Elective
วิชาเลือก-สาขาย่อย
Elective
วิชาเลือก-สาขาย่อย
Elective
สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2
Electrical Engineering Seminar II
เทอมที่ 1
วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 1
Master of Engineering Thesis I
เทอมที่ 2
วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 2
Master of Engineering Thesis II
วิชาเลือก
สาขาย่อยวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
การป้องกันความผิดพร่องลงดินในระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ
Ground Fault Protection in Low Voltage Power System
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงในระบบไฟฟ้ากำลัง
High Voltage Engineering in Power Systems
การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังขั้นสูง
Advanced Power System Protection
การวิเคราะห์ความผิดพร่องในระบบไฟฟ้ากำลัง
Analysis of Faulted Power Systems
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
Computer Aided Power System Analysis
การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลัง
Analysis of Power System Stability
วิศวกรรมพลังงานจากแสงอาทิตย์
Photovoltaic Engineering
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
Power Electronics Technology
คุณภาพระบบกำลังไฟฟ้า
Electrical Power System Quality
การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการ
Energy Conservation and Management
อิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับประยุกต์ใช้งานกับพลังงานหมุนเวียน
Power Electronics for Renewable Energy Applications
เทคโนโลยีพลังงานแบบผสมผสาน
Hybrid Energy System Technology
หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 1
Selected Topics in Electrical Power Engineering I
หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 2
Selected Topics in Electrical Power Engineering II
เครื่องจักรกลไฟฟ้าขั้นสูง
Advanced Electrical Machines
การผลิตกำลังไฟฟ้าแบบกระจาย
Distributed Power Generation
ระบบเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้า
Electrical Energy Storage System
กลุ่มวิชาเลือกร่วม
การประมวลสัญญาณแบบดิจิทัล
Digital Signal Processing
การประมวลสัญญาณแบบปรับตัว
Adaptive Signal Processing
การรวมระบบ
System Integration
การออกแบบสำหรับระบบที่เชื่อถือได้
Design for Reliability
การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
วิศวกรรมหุ่นยนต์
Robotics Engineering
หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมระบบวัดคุม 1
Selected Topics in Control and Instrumentation Engineering I
หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมระบบวัดคุม 2
Selected Topics in Control and Instrumentation Engineering II
แผน แบบ ข
เทอมที่ 1
วิธีการทางคณิตศาสตร์ประยุกต์
Methods of Applied Mathematics
วิชาเลือก-สาขาย่อย
Elective
วิชาเลือก-สาขาย่อย
Elective
สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1
Electrical Engineering Seminar I
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
เทอมที่ 2
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
Numerical Analysis
วิชาเลือก-สาขาย่อย
Elective
วิชาเลือก-สาขาย่อย
Elective
สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2
Electrical Engineering Seminar II
เทอมที่ 1
วิชาเลือก-สาขาย่อย
Elective
วิชาเลือก-สาขาย่อย
Elective
การศึกษาอิสระ 1
Independent Study I
เทอมที่ 2
วิชาเลือก-สาขาย่อย
Elective
วิชาเลือก-สาขาย่อย
Elective
การศึกษาอิสระ 2
Independent Study II
การสอบประมวลความรู้
Comprehensive Examination
วิชาเลือก
สาขาย่อยวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
การป้องกันความผิดพร่องลงดินในระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ
Ground Fault Protection in Low Voltage Power System
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงในระบบไฟฟ้ากำลัง
High Voltage Engineering in Power Systems
การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังขั้นสูง
Advanced Power System Protection
การวิเคราะห์ความผิดพร่องในระบบไฟฟ้ากำลัง
Analysis of Faulted Power Systems
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
Computer Aided Power System Analysis
การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลัง
Analysis of Power System Stability
วิศวกรรมพลังงานจากแสงอาทิตย์
Photovoltaic Engineering
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
Power Electronics Technology
คุณภาพระบบกำลังไฟฟ้า
Electrical Power System Quality
การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการ
Energy Conservation and Management
อิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับประยุกต์ใช้งานกับพลังงานหมุนเวียน
Power Electronics for Renewable Energy Applications
เทคโนโลยีพลังงานแบบผสมผสาน
Hybrid Energy System Technology
หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 1
Selected Topics in Electrical Power Engineering I
หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 2
Selected Topics in Electrical Power Engineering II
เครื่องจักรกลไฟฟ้าขั้นสูง
Advanced Electrical Machines
การผลิตกำลังไฟฟ้าแบบกระจาย
Distributed Power Generation
ระบบเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้า
Electrical Energy Storage System
กลุ่มวิชาเลือกร่วม
การประมวลสัญญาณแบบดิจิทัล
Digital Signal Processing
การประมวลสัญญาณแบบปรับตัว
Adaptive Signal Processing
การรวมระบบ
System Integration
การออกแบบสำหรับระบบที่เชื่อถือได้
Design for Reliability
การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
วิศวกรรมหุ่นยนต์
Robotics Engineering
หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมระบบวัดคุม 1
Selected Topics in Control and Instrumentation Engineering I
หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมระบบวัดคุม 2
Selected Topics in Control and Instrumentation Engineering II

ดาวน์โหลดแผนการเรียนฉบับเต็ม ได้ที่นี่

ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 2 ปี 176,200 บาท

ดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย
2 ปี แผน ก 1
2 ปี แผน ก 2
2 ปี แผน ก 2

Facilities

คณาจารย์

ปริญญาเอก : Doctor Medicinae Veterinariae (Dr.med.vet.) (Obstetrics and Gynecology of cattle) University of Veterinary Medicine Hannover, Germany
ปริญญตรี : สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (สพ.บ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ. น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

ปริญญาเอก : ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ปี พ.ศ. 2560
ปริญญาโท : วท.ม.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2548
ปริญญาตรี : สพ.บ. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2541

ผศ.ดร.สพ.ญ.พินิดดา ชะอุ่มผล หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

  ศิษย์เก่า

  julie andrews

  “Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

  Jhon Doe

  “Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

  Riyana Moun

  “Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

   เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

   Privacy Preferences

   คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

   Allow All
   Manage Consent Preferences
   • Always Active

   Save