วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
Electrical Power Engineering

วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาย่อยวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง)

มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นเลิศ และมีความมุ่งมั่นในการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคม พร้อมทั้งยังมีความสามารถด้านวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเชิงทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งเป็นผู้ที่มีศักยภาพสูงในการประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎี ศึกษาวิจัยและแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระด้วยตนเอง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ การสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม ผลิตผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในภาคอุตสาหกรรมระดับประเทศและระดับนานาชาติได้ 

 • เน้นองค์ความรู้ใหม่ในสายวิชาชีพ เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้
 • มีแผนการเรียนที่เอื้อต่อการทำงานวิชาชีพ เพื่อร่วมพัฒนาวิศวกร
 • มีระบบ Micro-Credentials เพื่อรองรับการพัฒนาความสามารถที่เฉพาะเจาะจง

แผน ก (เหมาะกับการทำวิจัย) ระยะเวลา 2 ปี จำนวน 38 หน่วยกิต

 • แผน ก1  เน้นการวิจัย-ไม่มีวิชาเรียน 
 • แผน ก2 การวิจัยและสัมมนา 14 หน่วยกิต /วิชาเรียน 24 หน่วยกิต  

แผน ข (เหมาะกับวิศวกรไฟฟ้า-เน้นวิชาเรียนเพื่อต่อยอดความรู้ตามวิชาชีพ) ระยะเวลา 2 ปี จำนวน 38 หน่วยกิต

 • แผน ข  ทำเล่มรายงานสารนิพนธ์ (IS) วิชาเรียน 30 หน่วยกิต / สารนิพนธ์และสัมมนา 8 หน่วยกิต

 มี  5 สาขาวิชาย่อย

 • วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 • วิศวกรรมโทรคมนาคม 
 • วิศวกรรมระบบวัดคุม

เนื้อหาการเรียนที่น่าสนใจ

 • Ground Fault Protection in Low Voltage Power System
 • Advanced Power System Protection
 • Photovoltaic Engineering
 • Hybrid Energy System Technology
 • Electrical Energy Storage System

จบสาขานี้แล้วทำงานอะไร

 • อาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • นักวิจัยสังกัดหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • วิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
 • ผู้บริหารงานวิศวกรรมเฉพาะทาง
 • ประกอบอาชีพอิสระ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-988-3655-66 ต่อ 3309

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
วิศวกรรมไฟฟ้า
Master of Engineering (M.Eng.)
Electrical Engineering

หลักสูตรที่ได้การรับรองคุณวุฒิ จากสำนักงาน  

ก.พ.

แผน ก1 เน้นการวิจัย
2 ปี
(เรียนวันอาทิตย์ วันเดียว)

แผน ก2 เน้นการวิจัยและมีวิชาเรียน
2 ปี
(เรียนวันอาทิตย์ วันเดียว)

แผน ข เน้นสารนิพนธ์และมีวิชาเรียน
2 ปี
(เรียนวันอาทิตย์ วันเดียว)

0

จำนวนบัณฑิตของเรา​

แผน แบบ ก1
เทอมที่ 1
วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 1
Master of Engineering Thesis I
เทอมที่ 2
วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 2
Master of Engineering Thesis II
เทอมที่ 1
วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 3
Master of Engineering Thesis III
เทอมที่ 2
วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 4
Master of Engineering Thesis IV
แผน แบบ ก2
เทอมที่ 1
วิธีการทางคณิตศาสตร์ประยุกต์
Methods of Applied Mathematics
วิชาเลือก-สาขาย่อย
Elective
วิชาเลือก-สาขาย่อย
Elective
วิชาเลือก-สาขาย่อย
Elective
สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1
Electrical Engineering Seminar I
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
เทอมที่ 2
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
Numerical Analysis
วิชาเลือก-สาขาย่อย
Elective
วิชาเลือก-สาขาย่อย
Elective
วิชาเลือก-สาขาย่อย
Elective
สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2
Electrical Engineering Seminar II
เทอมที่ 1
วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 1
Master of Engineering Thesis I
เทอมที่ 2
วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 2
Master of Engineering Thesis II
วิชาเลือก
สาขาย่อยวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
การป้องกันความผิดพร่องลงดินในระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ
Ground Fault Protection in Low Voltage Power System
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงในระบบไฟฟ้ากำลัง
High Voltage Engineering in Power Systems
การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังขั้นสูง
Advanced Power System Protection
การวิเคราะห์ความผิดพร่องในระบบไฟฟ้ากำลัง
Analysis of Faulted Power Systems
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
Computer Aided Power System Analysis
การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลัง
Analysis of Power System Stability
วิศวกรรมพลังงานจากแสงอาทิตย์
Photovoltaic Engineering
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
Power Electronics Technology
คุณภาพระบบกำลังไฟฟ้า
Electrical Power System Quality
การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการ
Energy Conservation and Management
อิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับประยุกต์ใช้งานกับพลังงานหมุนเวียน
Power Electronics for Renewable Energy Applications
เทคโนโลยีพลังงานแบบผสมผสาน
Hybrid Energy System Technology
หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 1
Selected Topics in Electrical Power Engineering I
หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 2
Selected Topics in Electrical Power Engineering II
เครื่องจักรกลไฟฟ้าขั้นสูง
Advanced Electrical Machines
การผลิตกำลังไฟฟ้าแบบกระจาย
Distributed Power Generation
ระบบเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้า
Electrical Energy Storage System
กลุ่มวิชาเลือกร่วม
การประมวลสัญญาณแบบดิจิทัล
Digital Signal Processing
การประมวลสัญญาณแบบปรับตัว
Adaptive Signal Processing
การรวมระบบ
System Integration
การออกแบบสำหรับระบบที่เชื่อถือได้
Design for Reliability
การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
วิศวกรรมหุ่นยนต์
Robotics Engineering
หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมระบบวัดคุม 1
Selected Topics in Control and Instrumentation Engineering I
หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมระบบวัดคุม 2
Selected Topics in Control and Instrumentation Engineering II
แผน แบบ ข
เทอมที่ 1
วิธีการทางคณิตศาสตร์ประยุกต์
Methods of Applied Mathematics
วิชาเลือก-สาขาย่อย
Elective
วิชาเลือก-สาขาย่อย
Elective
สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1
Electrical Engineering Seminar I
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
เทอมที่ 2
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
Numerical Analysis
วิชาเลือก-สาขาย่อย
Elective
วิชาเลือก-สาขาย่อย
Elective
สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2
Electrical Engineering Seminar II
เทอมที่ 1
วิชาเลือก-สาขาย่อย
Elective
วิชาเลือก-สาขาย่อย
Elective
การศึกษาอิสระ 1
Independent Study I
เทอมที่ 2
วิชาเลือก-สาขาย่อย
Elective
วิชาเลือก-สาขาย่อย
Elective
การศึกษาอิสระ 2
Independent Study II
การสอบประมวลความรู้
Comprehensive Examination
วิชาเลือก
สาขาย่อยวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
การป้องกันความผิดพร่องลงดินในระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ
Ground Fault Protection in Low Voltage Power System
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงในระบบไฟฟ้ากำลัง
High Voltage Engineering in Power Systems
การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังขั้นสูง
Advanced Power System Protection
การวิเคราะห์ความผิดพร่องในระบบไฟฟ้ากำลัง
Analysis of Faulted Power Systems
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
Computer Aided Power System Analysis
การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลัง
Analysis of Power System Stability
วิศวกรรมพลังงานจากแสงอาทิตย์
Photovoltaic Engineering
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
Power Electronics Technology
คุณภาพระบบกำลังไฟฟ้า
Electrical Power System Quality
การอนุรักษ์พลังงานและการจัดการ
Energy Conservation and Management
อิเล็กทรอนิกส์กำลังสำหรับประยุกต์ใช้งานกับพลังงานหมุนเวียน
Power Electronics for Renewable Energy Applications
เทคโนโลยีพลังงานแบบผสมผสาน
Hybrid Energy System Technology
หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 1
Selected Topics in Electrical Power Engineering I
หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 2
Selected Topics in Electrical Power Engineering II
เครื่องจักรกลไฟฟ้าขั้นสูง
Advanced Electrical Machines
การผลิตกำลังไฟฟ้าแบบกระจาย
Distributed Power Generation
ระบบเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้า
Electrical Energy Storage System
กลุ่มวิชาเลือกร่วม
การประมวลสัญญาณแบบดิจิทัล
Digital Signal Processing
การประมวลสัญญาณแบบปรับตัว
Adaptive Signal Processing
การรวมระบบ
System Integration
การออกแบบสำหรับระบบที่เชื่อถือได้
Design for Reliability
การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
วิศวกรรมหุ่นยนต์
Robotics Engineering
หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมระบบวัดคุม 1
Selected Topics in Control and Instrumentation Engineering I
หัวข้อเฉพาะทางวิศวกรรมระบบวัดคุม 2
Selected Topics in Control and Instrumentation Engineering II

ดาวน์โหลดแผนการเรียนฉบับเต็ม ได้ที่นี่

ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 2 ปี 176,200 บาท

ดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย
2 ปี แผน ก 1
2 ปี แผน ก 2
2 ปี แผน ก 2

Alumni

Previous slide
Next slide

Electrical News & Update

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร นำคณะนักศึกษา วิชา Ground Fault Protection in Low Voltage Power System เดินทางเข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงานกระบวนการผลิตตู้สวิตช์บอร์ดไฟฟ้าและการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันความผิดพร่องลงดิน ณ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาตามหลักสูตร ช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้นอกห้องเรียนให้แก่นักศึกษา เตรียมพร้อมสำหรับการประกอบวิชาชีพต่อไปในอนาคต

วิศวกรรมไฟฟ้า Electrical Engineering

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร นำคณะนักศึกษา วิชา Ground Fault Protection in Low Voltage Power System เดินทางเข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงานกระบวนการผลิตตู้สวิตช์บอร์ดไฟฟ้าและการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันความผิดพร่องลงดิน ณ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาตามหลักสูตร ช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้นอกห้องเรียนให้แก่นักศึกษา เตรียมพร้อมสำหรับการประกอบวิชาชีพต่อไปในอนาคต

วิศวกรรมไฟฟ้า Electrical Engineering

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save