วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารงานก่อสร้าง
Infrastructure Engineering and Construction Management

วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและบริหารงานก่อสร้าง

     มุ่งมั่นที่จะผลิตมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและบริหารงานก่อสร้าง ด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถด้านวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเชิงทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งเป็นผู้ที่มีศักยภาพสูงในการประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎี ศึกษาวิจัยและแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระด้วยตนเอง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ การสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม ผลิตผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับระดับประเทศและระดับนานาชาติได้

เนื้อหาการเรียนที่น่าสนใจ

 • Fundamental and Components of Railway System พื้นฐานและองค์ประกอบของระบบขนส่งทางราง
 • Principle of Infrastructure and Transportation Planning หลักการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่ง
 • Environmental Management for Civil Engineering การจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับวิศวกรรมโยธา
 • Water Resources Management การจัดการทรัพยากรน้ำGround Quality Improvement Techniques เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดิน
 • Construction Technique and Geotechnical Engineering Design เทคนิคการก่อสร้างและออกแบบด้านวิศวกรรมปฐพี
 • Planning, Scheduling and Control การวางแผนงาน การจัดทำกำหนดการ และการควบคุมงาน
 • Quantitative Analysis การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 • Construction Contract Management การบริหารงานสัญญาก่อสร้าง

  จบสาขานี้แล้วทำงานอะไร

  • นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย
  • นักวิจัย
  • วิศวกรโยธาบริษัทเอกชน เช่น บริษัทที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาเมือง การพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบสาธาณูปโภคพื้นฐานและการขนส่ง เป็นต้น
  • รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองท้องถิ่น เช่น การประปาส่วนภูมิภาค กรมชลประทาน กรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท, และ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร , กรมโยธาธิการและผังเมือง, องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
  • ประกอบอาชีพอิสระ

  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
  วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารงานก่อสร้าง
  Master of Engineering (M.Eng.)
  Infrastructure Engineering and Construction Management

  หลักสูตรที่ได้การรับรองคุณวุฒิ จากสำนักงาน  

  ก.พ.

  แผน ก2
  2 ปี
  (เรียนวันอาทิตย์ วันเดียว)

  แผน ข
  2 ปี
  (เรียนวันอาทิตย์ วันเดียว)

  0

  จำนวนบัณฑิตของเรา​

  ดาวน์โหลดแผนการเรียนฉบับเต็ม ได้ที่นี่

  แผน ก แบบ ก2
  เทอมที่ 1
  นโยบายและการบริหารจัดการทางวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน
  Infrastructure Engineering Policies and Management
  การจัดการโครงการ
  Project Management
  วิชาเลือก
  Elective Course
  วิชาเลือก
  Elective Course
  สัมมนา 1
  Seminar I
  เทอมที่ 2
  หลักการประเมินโครงการสำหรับวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง
  Project Evaluation Methods for Civil and Construction Engineering
  การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้
  Information Technology Management and Applications
  วิชาเลือก
  Elective Course
  สัมมนา 2
  Seminar II
  เทอมที่ 1
  ระเบียบวิธีวิจัย
  Research Methodology
  วิทยานิพนธ์ 1
  Thesis I
  เทอมที่ 2
  วิทยานิพนธ์ 2
  Thesis II
  วิชาเลือก
  พื้นฐานและองค์ประกอบของระบบขนส่งทางราง
  Fundamental and Components of Railway System
  หลักการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่ง
  Principle of Infrastructure and Transportation Planning
  การจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับวิศวกรรมโยธา
  Environmental Management for Civil Engineering
  การจัดการระบบประปา
  Water Supply System Management
  การจัดการทรัพยากรน้ำ
  Water Resources Management
  เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดิน
  Ground Quality Improvement Techniques
  เทคนิคการก่อสร้างและออกแบบด้านวิศวกรรมปฐพี
  Construction Technique and Geotechnical Engineering Design
  การวางแผนงาน การจัดทำกำหนดการ และการควบคุมงาน
  Planning, Scheduling and Control
  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
  Quantitative Analysis
  การบริหารงานสัญญาก่อสร้าง
  Construction Contract Management
  ความรู้เบื้องต้นเรื่องการบัญชีสำหรับผู้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
  Fundamental of Accounting for Construction Contractors
  ความรู้เบื้องต้นเรื่องกฎหมายธุรกิจสำหรับผู้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
  Fundamental of Business Laws for Construction Contractors
  การประมาณราคา และการเสนอราคางานก่อสร้าง
  Estimating and Tendering for Construction
  ระบบโครงสร้างชั่วคราวสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน
  Temporary Structural Systems for Infrastructures
  ระบบโครงสร้างและเทคนิคการก่อสร้างของสะพาน
  Structural system and construction technique of bridges
  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและบริหารงานก่อสร้าง 1
  Special Topics in Infrastructure Engineering and Construction Management I
  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและบริหารงานก่อสร้าง 2
  Special Topics in Infrastructure Engineering and Construction Management II
  แผน ข
  เทอมที่ 1
  นโยบายและการบริหารจัดการทางวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน
  Infrastructure Engineering Policies and Management
  การจัดการโครงการ
  Project Management
  วิชาเลือก
  Elective Course
  วิชาเลือก
  Elective Course
  สัมมนา 1
  Seminar I
  เทอมที่ 2
  หลักการประเมินโครงการสำหรับวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง
  Project Evaluation Methods for Civil and Construction Engineering
  การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้
  Information Technology Management and Applications
  วิชาเลือก
  Elective Course
  สัมมนา 2
  Seminar II
  เทอมที่ 1
  วิชาเลือก
  Elective Course
  ระเบียบวิธีวิจัย
  Research Methodology
  การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1
  Independent Study I
  เทอมที่ 2
  วิชาเลือก
  Elective Course
  การศึกษาค้นคว้าอิสระ 2
  Independent Study II
  วิชาเลือก
  พื้นฐานและองค์ประกอบของระบบขนส่งทางราง
  Fundamental and Components of Railway System
  หลักการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่ง
  Principle of Infrastructure and Transportation Planning
  การจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับวิศวกรรมโยธา
  Environmental Management for Civil Engineering
  การจัดการระบบประปา
  Water Supply System Management
  การจัดการทรัพยากรน้ำ
  Water Resources Management
  เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดิน
  Ground Quality Improvement Techniques
  เทคนิคการก่อสร้างและออกแบบด้านวิศวกรรมปฐพี
  Construction Technique and Geotechnical Engineering Design
  การวางแผนงาน การจัดทำกำหนดการ และการควบคุมงาน
  Planning, Scheduling and Control
  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
  Quantitative Analysis
  การบริหารงานสัญญาก่อสร้าง
  Construction Contract Management
  ความรู้เบื้องต้นเรื่องการบัญชีสำหรับผู้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
  Fundamental of Accounting for Construction Contractors
  ความรู้เบื้องต้นเรื่องกฎหมายธุรกิจสำหรับผู้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
  Fundamental of Business Laws for Construction Contractors
  การประมาณราคา และการเสนอราคางานก่อสร้าง
  Estimating and Tendering for Construction
  ระบบโครงสร้างชั่วคราวสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน
  Temporary Structural Systems for Infrastructures
  ระบบโครงสร้างและเทคนิคการก่อสร้างของสะพาน
  Structural system and construction technique of bridges
  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและบริหารงานก่อสร้าง 1
  Special Topics in Infrastructure Engineering and Construction Management I
  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและบริหารงานก่อสร้าง 2
  Special Topics in Infrastructure Engineering and Construction Management II

  ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 2 ปี แผน ข 159,200 บาท

  ดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย
  2 ปี แผน ก 2
  2 ปี แผน ข

  Facilities

  คณาจารย์

  ปริญญาเอก : Doctor Medicinae Veterinariae (Dr.med.vet.) (Obstetrics and Gynecology of cattle) University of Veterinary Medicine Hannover, Germany
  ปริญญตรี : สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (สพ.บ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  รศ. น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

  ปริญญาเอก : ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ปี พ.ศ. 2560
  ปริญญาโท : วท.ม.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2548
  ปริญญาตรี : สพ.บ. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2541

  ผศ.ดร.สพ.ญ.พินิดดา ชะอุ่มผล หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

  ศิษย์เก่า

  julie andrews

  “Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

  Jhon Doe

  “Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

  Riyana Moun

  “Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

  เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

  Privacy Preferences

  คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

  Accept All
  Manage Consent Preferences
  • Always Active

  Save