วิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering

วิศวกรรมเครื่องกล

     หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ (แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579) ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่างๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้ง มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้ในระดับปริญญาโท มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม 

เนื้อหาการเรียนที่น่าสนใจ

 • Thermal Power Plant โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
 • Steam Generation from Biomass การผลิตไอน้ำจากชีวมวล
 • Advanced Fluid Dynamics พลศาสตร์ของไหลขั้นสูง
 • Advanced Mechanics of Solids กลศาสตร์ของแข็งขั้นสูง
 • Linear Elasticity สภาพยืดหยุ่นเชิงเส้น
 • Mechanics of Composite Materials กลศาสตร์วัสดุประกอบ
 • Advanced Automatic Control การควบคุมอัตโนมัติชั้นสูง
 • Advanced Vibration การสั่นสะเทือนขั้นสูง
 • Introduction to Industrial Robot หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

จบสาขานี้แล้วทำงานอะไร

 • วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer)
 • วิศวกรผู้ควบคุมกระบวนการผลิต (Process Engineer)
 • วิศวกรออกแบบกระบวนการผลิต (Process Design Engineer)
 • วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design Engineer)
 • วิศวกรควบคุมคุณภาพ (Quality Control Engineer)
 • วิศวกรที่ปรึกษา (Consultant Engineer)
 • วิศวกรซ่อมบำรุง (Maintenance Engineer)
 • นักวิชาการหรือนักวิจัย (Academic Scholar or Researcher)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
วิศวกรรมเครื่องกล
Master of Engineering (M.Eng.)
Mechanical Engineering

หลักสูตรที่ได้การรับรองคุณวุฒิ จากสำนักงาน  

ก.พ.

แผน ก1
2 ปี
(เรียนวันอาทิตย์ วันเดียว)

แผน ก2
2 ปี
(เรียนวันอาทิตย์ วันเดียว)

0

จำนวนบัณฑิตของเรา​

แผน ก แบบ ก1
เทอมที่ 1
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 1
Master Thesis I
เทอมที่ 2
สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
Seminar in Mechanical Engineering I
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 2
Master Thesis II
เทอมที่ 1
สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
Seminar in Mechanical Engineering II
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 3
Master Thesis III
เทอมที่ 2
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 4
Master Thesis IV
แผน ก แบบ ก2
เทอมที่ 1
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรมเครื่องกล
Mathematical Models in Mechanical Engineering
วิชาในหมวดวิชาเลือก
Elective Subject
วิชาในหมวดวิชาเลือก
Elective Subject
วิชาในหมวดวิชาเลือก
Elective Subject
เทอมที่ 2
สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
Seminar in Mechanical Engineering I
วิชาในหมวดวิชาเลือก
Elective Subject
วิชาในหมวดวิชาเลือก
Elective Subject
วิชาในหมวดวิชาเลือก
Elective Subject
เทอมที่ 1
สัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
Seminar in Mechanical Engineering II
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 1
Master Thesis I
เทอมที่ 2
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 2
Master Thesis II
วิชาเลือก
กลุ่มวิชาความร้อนและของไหล
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
Thermal Power Plant
การผลิตไอน้ำจากชีวมวล
Steam Generation from Biomass
พลศาสตร์ของไหลขั้นสูง
Advanced Fluid Dynamics
พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ
Computational Fluid Dynamics
การไหลแบบปั่นป่วน
Turbulence Flow
การเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็ง
Solid Fuels Combustion
การทำความเย็นและปรับอากาศขั้นสูง
Advanced Refrigeration and Air Conditioning
การจัดการพลังงานสำหรับอุตสาหกรรม
Energy Management for Industry
การเพิ่มการถ่ายเทความร้อน
Heat transfer Enhancement
วิชาเฉพาะทางวิศวกรรมความร้อน
Selected Topic in Thermal Engineering
วิชาเฉพาะทางความร้อนและของไหล
Selected Topic in Thermo-Fluids
กลุ่มวิชากลศาสตร์วัสดุและการออกแบบ
กลศาสตร์ของแข็งขั้นสูง
Advanced Mechanics of Solids
สภาพยืดหยุ่นเชิงเส้น
Linear Elasticity
กลศาสตร์วัสดุประกอบ
Mechanics of Composite Materials
ทฤษฎีของโครงสร้างแผ่นบาง
Theory of Plates
การวิเคราะห์เชิงไฟไนต์เอลิเมนต์
Finite Element Analysis
การออกแบบภาชนะรับแรงดัน
Pressure Vessel Design
การออกแบบเชิงวิศวกรรมอย่างเหมาะสมที่สุด
Engineering Design Optimization
วิชาเฉพาะทางกลศาสตร์วัสดุและการออกแบบ
Selected Topic in Mechanics of Materials and Design
กลุ่มวิชาพลวัตและระบบควบคุม
การสั่นสะเทือนขั้นสูง
Advanced Vibration
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมเครื่องกล
Computer Applications in Mechanical Engineering
การประมวลสัญญาณและเครื่องมือวัด
Signal Processing and Instrumentation
การควบคุมอัตโนมัติชั้นสูง
Advanced Automatic Control
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบระบบอัตโนมัติ
Computer Aided Design in Automation System
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
Introduction to Industrial Robot
วิชาเฉพาะทางพลวัตและระบบควบคุม
Selected Topic in Dynamic and Control Systems

ดาวน์โหลดแผนการเรียนฉบับเต็ม ได้ที่นี่

ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 2 ปี 173,200 บาท

ดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย
2 ปี แผน ก 1
2 ปี แผน ก 2

Lecturers

Previous slide
Next slide

Alumni

Previous slide
Next slide

Mechanical News & Update

Previous slide
Next slide

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save