ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
Cybersecurity

วท.ม. (ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์)

     มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นเลิศ และมีความมุ่งมั่นในการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคม พร้อมทั้งยังมีความสามารถด้านวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเชิงทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งเป็นผู้ที่มีศักยภาพสูงในการประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎี ศึกษาวิจัยและแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระด้วยตนเอง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ การสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม ผลิตผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในภาคอุตสาหกรรมระดับประเทศและระดับนานาชาติได้ และการแก้ไขปัญหาทางความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ชั้นสูงต่อไป  

มี 2 สาขาวิชาย่อยคือ 

 1. วิศวกรรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Engineering)
 2. การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Management)

เนื้อหาการเรียนที่น่าสนใจ

 • Computer Networks เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 • Cybersecurity Fundamentals หลักการสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
 • Modern Application Development for Cybersecurity การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สมัยใหม่สำหรับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
 • Network Security ความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่าย 
 • Software Security ความมั่นคงของซอฟต์แวร์ 
 • Information System Management Related Standards มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบสารสนเทศ
 • Computer System Security ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ 
 • Hacking and Penetration Security Testing การเจาะระบบและทดสอบความมั่นคงปลอดภัย 
 • SOC Management and Operations การจัดการและปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
 • Cloud Computing and Virtualization Technology การประมวลผลบนคลาวด์และการจำลองเครื่องเสมือน 
 • Cybersecurity Strategic Planning การ วางแผนยุทธศาสตร์ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 • Cyber Crime and Digital Forensic อาชญกรรมไซเบอร์และการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล 
 • Threat Detection and Analysis การตรวจจับและวิเคราะห์ภัยคุกคาม 
 • Cryptography and Blockchain Technology วิทยาการเข้ารหัสลับและเทคโนโลยีบล็อกเชน 

จบสาขานี้แล้วทำงานอะไร

 • วิศวกรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Engineer)
 • วิศวกรรม DevSecOps (DevSecOps Engineer)
 • สถาปนิกด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security Architect)
 • นักล่าภัยคุกคาม (Threat Hunter)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงสารสนเทศ (Information Security Expert
***ปีการศึกษา 2567 ปิดรับนักศึกษา เพื่อปรับปรุงหลักสูตร รองรับอุตสาหกรรมยุคใหม่ รอติดตามรายละเอียดเร็วๆ นี้***

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
Master of Science (M.Sc.)
Cybersecurity

หลักสูตรที่ได้การรับรองคุณวุฒิ จากสำนักงาน  

ก.พ.

แผน ก2 เน้นการวิจัยและมีวิชาเรียน
2 ปี
(เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

แผน ข เน้นสารนิพนธ์และมีวิชาเรียน
2 ปี
(เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

0

จำนวนบัณฑิตของเรา​

แผน ก2
เทอมที่ 1
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Networks
หลักการสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
Cybersecurity Fundamentals
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สมัยใหม่สำหรับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
Modern Application Development for Cybersecurity
เทอมที่ 2
ระเบียบวิธีการวิจัย
Research Methodology
คณิตศาสตร์สำหรับงานวิจัย
Mathematics for Research
วิชาเลือก
Elective
วิชาเลือก
Elective
เทอมที่ 1
สัมมนา 1
Seminar
วิทยานิพนธ์ 1
Thesis I
เทอมที่ 2
สัมมนา 2
Seminar II
วิทยานิพนธ์ 2
Thesis II
วิชาเลือก
วิศวกรรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่าย
Network Security
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบสารสนเทศ
Information System Management Related Standards
ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์
Computer System Security
การเจาะระบบและทดสอบความมั่นคงปลอดภัย
Hacking and Penetration Security Testing
การจัดการและปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
SOC Management and Operations
หัวข้อเฉพาะทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
Selected Topics in Cybersecurity
ความมั่นคงของซอฟต์แวร์
Software Security
แผน ข แขนงวิศวกรรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
เทอมที่ 1
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Networks
หลักการสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
Cybersecurity Fundamentals
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สมัยใหม่สำหรับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
Modern Application Development for Cybersecurity
เทอมที่ 2
ความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่าย
Network Security
ความมั่นคงของซอฟต์แวร์
Software Security
ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์
Computer System Security
การเจาะระบบและทดสอบความมั่นคงปลอดภัย
Hacking and Penetration Security Testing
แผน ข การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
เทอมที่ 1
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Networks
หลักการสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
Cybersecurity Fundamentals
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สมัยใหม่สำหรับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
Modern Application Development for Cybersecurity
เทอมที่ 2
ความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่าย
Network Security
ความมั่นคงของซอฟต์แวร์
Software Security
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบสารสนเทศ
Information System Management Related Standards
การจัดการและปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
SOC Management and Operations
แผน ข แขนงวิศวกรรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
เทอมที่ 1
อาชญกรรมไซเบอร์และการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล
Cyber Crime and Digital Forensic
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1
Independent Study I
วิชาเลือก
Elective
เทอมที่ 2
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 2
Independent Study II
วิชาเลือก
Elective
วิชาเลือก
Elective
แผน ข การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
เทอมที่ 1
การวางแผนยุทธศาสตร์ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
Cybersecurity Strategic Planning
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1
Independent Study I
วิชาเลือก
Elective
เทอมที่ 2
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 2
Independent Study II
วิชาเลือก
Elective
วิชาเลือก
Elective
วิชาเลือก
แขนง วิศวกรรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบสารสนเทศ
Information System Management Related Standards
การประมวลผลบนคลาวด์และการจำลองเครื่องเสมือน
Cloud Computing and Virtualization Technology
ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์
Computer System Security
การวางแผนยุทธศาสตร์ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
Cybersecurity Strategic Planning
การเจาะระบบและทดสอบความมั่นคงปลอดภัย
Hacking and Penetration Security Testing
การจัดการและปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
SOC Management and Operations
อาชญกรรมไซเบอร์และการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล
Cyber Crime and Digital Forensic
หัวข้อเฉพาะทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
Selected Topics in Cybersecurity
การตรวจจับและวิเคราะห์ภัยคุกคาม
Threat Detection and Analysis
วิทยาการเข้ารหัสลับและเทคโนโลยีบล็อกเชน
Cryptography and Blockchain Technology
วิศวกรรมย้อนกลับ
Reverse Engineering
การทดสอบการเจาะระบบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
Web Application Penetration Testing
สัมมนา
Seminar
แขนง การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบสารสนเทศ
Information System Management Related Standards
การประมวลผลบนคลาวด์และการจำลองเครื่องเสมือน
Cloud Computing and Virtualization Technology
ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์
Computer System Security
การวางแผนยุทธศาสตร์ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
Cybersecurity Strategic Planning
การเจาะระบบและทดสอบความมั่นคงปลอดภัย
Hacking and Penetration Security Testing
การจัดการและปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
SOC Management and Operations
อาชญกรรมไซเบอร์และการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล
Cyber Crime and Digital Forensic
โครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสมัยใหม่
Digital Infrastructure and Emerging Technologies
หัวข้อเฉพาะทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
Selected Topics in Cybersecurity
การตรวจจับและวิเคราะห์ภัยคุกคาม
Threat Detection and Analysis
ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านความมั่นคง
Big Data and Security Analytics
วิทยาการเข้ารหัสลับและเทคโนโลยีบล็อกเชน
Cryptography and Blockchain Technology
สัมมนา
Seminar

ดาวน์โหลดแผนการเรียนฉบับเต็ม ได้ที่นี่

ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 2 ปี 170,800 บาท

ดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย
2 ปี แผน ก 2
2 ปี แผน ข

Facilities

คณาจารย์

ปริญญาเอก : Doctor Medicinae Veterinariae (Dr.med.vet.) (Obstetrics and Gynecology of cattle) University of Veterinary Medicine Hannover, Germany
ปริญญตรี : สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (สพ.บ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ. น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

ปริญญาเอก : ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ปี พ.ศ. 2560
ปริญญาโท : วท.ม.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2548
ปริญญาตรี : สพ.บ. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2541

ผศ.ดร.สพ.ญ.พินิดดา ชะอุ่มผล หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ศิษย์เก่า

julie andrews

“Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

Jhon Doe

“Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

Riyana Moun

“Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save