เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

     มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นเลิศ และมีความมุ่งมั่นในการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคม พร้อมทั้งยังมีความสามารถด้านวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเชิงทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งเป็นผู้ที่มีศักยภาพสูงในการประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎี ศึกษาวิจัยและแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระด้วยตนเอง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ การสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม ผลิตผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในภาคอุตสาหกรรมระดับประเทศและระดับนานาชาติได้ และการแก้ไขปัญหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นสูงต่อไป  

มี 1 สาขาวิชาย่อยคือ 

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ (Big Data Analytics and AI)

เนื้อหาการเรียนที่น่าสนใจ

 • Computer Networks เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 • Information Technology for Organization Management เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการองค์กร 
 • Database Design and Management การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล 
 • Fundamental of Data Science หลักเบื้องต้นของวิทยาการข้อมูล
 • Innovation and Emerging Technologies การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 • Modern Information Systems Analysis and Design การออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศสมัยใหม่ 
 • Enterprise Architecture and Data Governance สถาปัตยกรรมองค์กรและธรรมาภิบาลข้อมูล 
 • Big Data and Analysis ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ 
 • Cloud Computing and Virtualization Technology การประมวลผลบนคลาวด์และการจำลองเครื่องเสมือน 
 • Information Technology Strategic Planning and Business Management  การวางแผนยุทธศาสตร์ทางด้านไอทีและเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการธุรกิจ 

จบสาขานี้แล้วทำงานอะไร

  • ผู้จัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ผู้จัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • นักวิเคราะห์ข้อมูล
  • ผู้ให้คำปรึกษาทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
  • ผู้วางแผนและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ
  • นักพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • นักวางแผนการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • นักพัฒนาสื่อมัลติมีเดียดิจิทัลและนวัตกรรม
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
  เทคโนโลยีสารสนเทศ
  Master of Science (M.Sc.)
  Information Technology

  หลักสูตรที่ได้การรับรองคุณวุฒิ จากสำนักงาน  

  ก.พ.

  แผน ก2 เน้นการวิจัยและมีวิชาเรียน
  2 ปี
  (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

  แผน ข เน้นสารนิพนธ์และมีวิชาเรียน
  2 ปี
  (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

  0

  จำนวนบัณฑิตของเรา​

  แผน ก2
  เทอมที่ 1
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์
  Computer Networks
  เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการองค์กร
  Information Technology for Organization Management
  การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล
  Database Design and Management
  หลักเบื้องต้นของวิทยาการข้อมูล
  Fundamental of Data Science
  เทอมที่ 2
  ระเบียบวิธีการวิจัย
  Research Methodology
  คณิตศาสตร์สำหรับงานวิจัย
  Mathematics for Research
  วิชาเลือก
  Elective
  วิชาเลือก
  Elective
  เทอมที่ 1
  สัมมนา 1
  Seminar
  วิทยานิพนธ์ 1
  Thesis I
  เทอมที่ 2
  สัมมนา 2
  Seminar II
  วิทยานิพนธ์ 2
  Thesis II
  วิชาเลือก
  เทคโนโลยีสารสนเทศ
  การเรียนรู้ของเครื่อง
  Machine Learning
  หัวข้อเฉพาะทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์
  Selected Topics in Big Data Analytics and Artificial Intelligence
  หัวข้อเฉพาะทางด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจดิจิทัลและการจัดการ
  Selected Topics in Digital Business Transformation and Management
  หัวข้อเฉพาะทางด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรม
  Selected Topics in Information System Development and Innovation
  หัวข้อเฉพาะทางด้านการพัฒนามัลติมีเดียดิจิทัลและนวัตกรรม
  Selected Topics in Digital Multimedia Development and Innovation
  แผน ข แขนง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ (Big Data Analytics and AI)
  เทอมที่ 1
  เครือข่ายคอมพิวเตอร์
  Computer Networks
  เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการองค์กร
  Information Technology for Organization Management
  การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล
  Database Design and Management
  หลักเบื้องต้นของวิทยาการข้อมูล
  Fundamental of Data Science
  เทอมที่ 2
  การเรียนรู้ของเครื่อง
  Machine Learning
  การจัดการข้อมูลและการแสดงภาพ
  Data Management and Visualization
  การออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศสมัยใหม่
  Modern Information Systems Analysis and Design
  วิชาเลือก
  Elective
  เทอมที่ 1
  ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์
  Big Data and Analysis
  การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1
  Independent Study I
  วิชาเลือก
  Elective
  เทอมที่ 2
  การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่
  Innovation and Emerging Technologies
  การศึกษาค้นคว้าอิสระ 2
  Independent Study II
  วิชาเลือก
  Elective
  วิชาเลือก
  เทคโนโลยีสารสนเทศ
  การเรียนรู้ของเครื่อง
  Machine Learning
  หัวข้อเฉพาะทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์
  Selected Topics in Big Data Analytics and Artificial Intelligence
  หัวข้อเฉพาะทางด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจดิจิทัลและการจัดการ
  Selected Topics in Digital Business Transformation and Management
  หัวข้อเฉพาะทางด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรม
  Selected Topics in Information System Development and Innovation
  หัวข้อเฉพาะทางด้านการพัฒนามัลติมีเดียดิจิทัลและนวัตกรรม
  Selected Topics in Digital Multimedia Development and Innovation

  ดาวน์โหลดแผนการเรียนฉบับเต็ม ได้ที่นี่

  ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 2 ปี 170,600 บาท

  ดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย
  2 ปี แผน ก 2
  2 ปี แผน ข

  Facilities

  คณาจารย์

  ปริญญาเอก : Doctor Medicinae Veterinariae (Dr.med.vet.) (Obstetrics and Gynecology of cattle) University of Veterinary Medicine Hannover, Germany
  ปริญญตรี : สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (สพ.บ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  รศ. น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

  ปริญญาเอก : ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ปี พ.ศ. 2560
  ปริญญาโท : วท.ม.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2548
  ปริญญาตรี : สพ.บ. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2541

  ผศ.ดร.สพ.ญ.พินิดดา ชะอุ่มผล หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

  ศิษย์เก่า

  julie andrews

  “Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

  Jhon Doe

  “Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

  Riyana Moun

  “Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

  เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

  Privacy Preferences

  คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

  Accept All
  Manage Consent Preferences
  • Always Active

  Save