ปริญญาโทบริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration

รวมหลักสูตรปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (ป.โท บริหาร)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (ป.โท บริหาร) โดยจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่สอดรับกับคนทำงานในรูปแบบการเรียนภาควันเสาร์วันเดียว โดยหลักสูตร ป.โท บริหารธุรกิจ ที่เปิดสอน คือ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หรือ MBA (Master of Business Administration)

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA – Master of Business Administration)

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามามีผลอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการทำงานของผู้คนในสังคมรวมถึงรูปแบบการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ ซึ่งกระบวนการทำงานทางธุรกิจหลายอย่างที่ไม่เคยทำได้ในอดีตก็สามารถทำได้ในปัจจุบัน อาทิ การซื้อขายและการทำธุรกรรมออนไลน์ ผู้บริโภคในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเป็นผู้ที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว หลากหลาย และใช้ข้อมูลในการตัดสินใจซื้อมากขึ้น
ผู้บริหารในยุคปัจจุบันจึงต้องเรียนรู้เพิ่มเติม ต้องรู้จักปรับตัว และต้องเรียนรู้ให้เท่าทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และรูปแบบการทำธุรกิจแบบใหม่ ๆรวมถึงการนำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไปประยุกต์ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรให้มากที่สุด ดังนั้น ผู้ที่ทำงานในระดับผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนในองค์กรไม่ว่าระดับใดก็ตาม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มพูนทักษะของตนในการบริหารจัดการและการวางแผนมากขึ้น

ปริญญาโท MBA (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) เรียนเกี่ยวกับอะไร?

เนื้อหาการเรียนในหลักสูตรปริญญาโท MBA จะมีความแตกต่างกันไปตามสาขาวิชาที่ผู้เรียนเลือก ซึ่งสามารถแบ่งสาขาวิชาออกได้ทั้งหมด 2 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Management) และ สาขาวิชาการธุรกิจอัจฉริยะและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Business Intelligence and Digital Transformation) โดยสามารถแนะนำเนื้อหาการเรียนที่น่าสนใจได้ ดังนี้

 • Accounting for Business Decision Making บัญชีเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
 • Marketing Management in Digital Age การจัดการการตลาดยุคดิจิทัล
 • Digital Technology and Digital Business Organization Management เทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการองค์กรธุรกิจดิจิทัล
 • Financial Management and Risk การจัดการทางการเงินและความเสี่ยง
 • Business Research การวิจัยทางธุรกิจ
 • Technology for Business Data Analytic เทคโนโลยีเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
 • Digital Commerce การพาณิชย์ดิจิทัล
 • Web Application and Digital Platform for Digital Business เว็บแอปพลิเคชันและดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจดิจิทัล
 • Building Organization Intelligence การสร้างองค์กรอัจฉริยะ
 • Enterprise Resource Planning การวางแผนทรัพยากรองค์กร
 • Enterprise Architecture and Digital Transformation สถาปัตยกรรมองค์กรและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล

แผนการศึกษาที่มีให้เลือก

แผนการศึกษาของหลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จะมีให้เลือกทั้งหมด 2 รูปแบบ ได้แก่

 • แผน ก2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยและสัมมนา โดยจะมีระยะเวลาในการเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี และเรียนเฉพาะวันเสาร์เพียงวันเดียว (วันอาทิตย์มีเรียนเฉพาะภาคฤดูร้อน)
 • แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นวิชาเรียนเพื่อต่อยอดความรู้ตามอาชีพและทำเล่มรายงานสารนิพนธ์ โดยจะมีระยะเวลาในการเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี และเรียนเฉพาะวันเสาร์เพียงวันเดียว (วันอาทิตย์มีเรียนเฉพาะภาคฤดูร้อน)

จุดเด่นของหลักสูตรปริญญาโท MBA (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

หลักสูตรปริญญาโท MBA หรือบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตที่ MUT ได้รับการพัฒนาหลักสูตรให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิตและการทำงานของผู้คนในสังคม ซึ่งรวมไปถึงรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ที่จำเป็นจะต้องมีการปรับตัวให้เท่าทัน และเพื่อให้ผู้บริหารในยุคปัจจุบัน รวมถึงบุคลากรที่เตรียมจะก้าวหน้าเป็นผู้บริหารในอนาคต สามารถนำองค์ความรู้ในหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด
ซึ่งนอกจากเนื้อหาการเรียนในภาคทฤษฎีที่คณาจารย์จะช่วยปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนแล้ว เรายังมุ่งเน้นการปูพื้นฐานภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำทักษะเหล่านี้ไปปรับใช้กับการทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จบ ป.โท MBA ทำงานอะไรได้บ้าง?

สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนต่อในระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จะมีอาชีพที่รองรับหลังจากเรียนจบค่อนข้างหลากหลาย เช่น

 • นักวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 20,000 – 70,000 บาท
 • นักวิเคราะห์การตลาด ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 30,000 – 70,000 บาท
 • นักการตลาดดิจิทัล ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 30,000 – 45,000 บาท
 • นักการตลาดระหว่างประเทศ ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 30,000 – 70,000 บาท
 • นักพัฒนาธุรกิจ ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 30,000 – 70,000 บาท
 • นักบริหารธุรกิจดิจิทัล ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 20,000 – 55,000 บาท
 • นักวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจ ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 35,000 – 70,000 บาท
 • นักบริหารโครงการ ฐานเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 40,000 – 80,000 บาท

คณะบริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

Master of Business Administration (M.B.A.)

หลักสูตรที่ได้การรับรองคุณวุฒิ จากสำนักงาน  

ก.พ.

แผน ก
2 ปี
เรียนวันเสาร์ วันเดียว
(วันอาทิตย์ มีเรียนเฉพาะภาคฤดูร้อน)

แผน ข
2 ปี
เรียนวันเสาร์ วันเดียว
(วันอาทิตย์ มีเรียนเฉพาะภาคฤดูร้อน)

0

จำนวนบัณฑิตของเรา​

ไม่สามารถดาวโหลดข้อความหลักสูตร 2565 และหลักสูตร 2564 ได้

อยากสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเรียนต่อ ป.โท บริหาร แต่ไม่รู้ว่าจะต้องสมัครที่ไหน หรือเตรียมเอกสารอะไรบ้าง แคปข้อมูลในส่วนนี้เก็บไว้ และไปทำตามกันได้เลย! โดยขั้นตอนในการสมัครมีดังนี้

 • สมัครเรียนผ่านเว็บไซต์ www.mut.ac.th แจ้งข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
 • ลงทะเบียนเรียนด้วยตัวเองที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาคาร MII สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ เปิดรับสมัคร-ลงทะเบียน ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด 9:00-17:00 น.
 • ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ (แจ้งความประสงค์ ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ กับเจ้าหน้าที่ 02-988-4021-24 ได้ทุกวัน)
 • ค่าสมัคร 300 บาท สามารถชำระผ่านธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือ ที่มหาวิทยาลัยฯ

เอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

 • รูปถ่าย หน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ชุด
  (กรณีกำลังศึกษาอยู่เทอมสุดท้าย สามารถยื่นใบรับรองเกรด 5 เทอม (วุฒิ ม.6/ปวช.) หรือ 3 เทอม (วุฒิ ปวส.)ได้)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง 1 ชุด
 • ใบรับรองแพทย์ จาก โรงพยาบาลหรือคลินิก
 • นักศึกษาชาย สำเนาใบสำคัญทางทหาร(สด.9) 1 ชุด

หมายเหตุ

 • เอกสารสำเนาขนาด A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
 • กรณีผู้สมัครมีการเปลี่ยนชื่อ–สกุล ที่ไม่ตรงกับเอกสารการสำเร็จการศึกษา หรือเอกสารขึ้นทะเบียน ให้แนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 2 ชุด

เรียนต่อ ป.โทบริหาร

สรุปเกี่ยวกับหลักสูตรเรียนต่อ ป.โท บริหาร ที่ MUT

หลักสูตร ป.โท บริหาร ที่ MUT เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับรูปแบบการทำธุรกิจใหม่ ๆ ในปัจจุบัน ดังนั้น ผู้เรียนจึงสามารถมั่นใจได้เลยว่า เมื่อสำเร็จการศึกษาไปจะสามารถนำความรู้และทักษะเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพได้มากขึ้นอีกด้วย สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสมัครเรียนวิศวะที่ MUT หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อกับ MUT ได้ที่

 • สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ โทร.02-988-3650-66 ต่อ 1105-7 สายตรง 02-988-4021-24 หรือ https://www.facebook.com/mutmahanakorn
 • สำนักทะเบียน 02-988-3650-66 ต่อ 2312-14 หรือ https://www.facebook.com/mutregoffice
 • ฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 02-988-3650-66 ต่อ 2323, 2324 สายตรง 02-988-4035 หรือ https://www.facebook.com/studentloanMUT

Facilities

คณาจารย์

ปริญญาเอก : Doctor Medicinae Veterinariae (Dr.med.vet.) (Obstetrics and Gynecology of cattle) University of Veterinary Medicine Hannover, Germany
ปริญญตรี : สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (สพ.บ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ. น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

ปริญญาเอก : ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ปี พ.ศ. 2560
ปริญญาโท : วท.ม.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2548
ปริญญาตรี : สพ.บ. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2541

ผศ.ดร.สพ.ญ.พินิดดา ชะอุ่มผล หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ศิษย์เก่า

julie andrews

“Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

Jhon Doe

“Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

Riyana Moun

“Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save