บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

     ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามามีผลอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการทำงานของผู้คนในสังคมรวมถึงรูปแบบการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ ซึ่งกระบวนการทำงานทางธุรกิจหลายอย่างที่ไม่เคยทำได้ในอดีตก็สามารถทำได้ในปัจจุบัน อาทิ การซื้อขายและการทำธุรกรรมออนไลน์ ผู้บริโภคในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปเป็นผู้ที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว หลากหลาย และใช้ข้อมูลในการตัดสินใจซื้อมากขึ้น ดังนั้นผู้บริหารในยุคปัจจุบันจึงต้องเรียนรู้เพิ่มเติม ต้องรู้จักปรับตัว และต้องเรียนรู้ให้เท่าทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และรูปแบบการทำธุรกิจแบบใหม่ๆรวมถึงการนำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไปประยุกต์ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรให้มากที่สุด ดังนั้น ผู้ที่ทำงานในระดับผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนในองค์กรไม่ว่าระดับใดก็ตาม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มพูนทักษะของตนในการบริหารจัดการและการวางแผนมากขึ้น

มี 2 สาขาวิชา

 • การจัดการธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Management)
 • ธุรกิจอัจฉริยะและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Business Intelligence and Digital Transformation)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-988-3655 ต่อ 2128, 2129

เนื้อหาการเรียนที่น่าสนใจ

 • Accounting for Business Decision Making บัญชีเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ  
 • Marketing Management in Digital Age การจัดการการตลาดยุคดิจิทัล  
 • Digital Technology and Digital Business Organization Management
  เทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการองค์กรธุรกิจดิจิทัล
 • Financial Management and Risk การจัดการทางการเงินและความเสี่ยง
 • Business Research การวิจัยทางธุรกิจ 
 • Technology for Business Data Analytic
  เทคโนโลยีเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ 
 • Digital Commerce การพาณิชย์ดิจิทัล
 • Web Application and Digital Platform for Digital Business
  เว็บแอปพลิเคชันและดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจดิจิทัล
 • Building Organization Intelligence การสร้างองค์กรอัจริยะ  
 • Enterprise Resource Planning การวางแผนทรัพยากรองค์กร
 • Enterprise Architecture and Digital Transformation
  สถาปัตยกรรมองค์กรและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล

จบสาขานี้แล้วทำงานอะไร

 • รับราชการในสายบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องในกรม กอง สถาบัน ศูนย์ สังกัดกระทรวงต่างๆของรัฐ
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือาชีพอิสระอื่นๆ
 • ผู้บริหารหรือพนักงานในองค์กรธุรกิจต่างๆ
 • อาจารย์หรือนักวิชาการ ในสถาบันการศึกษาที่จัดสอนเกี่ยวกับบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration (M.B.A.)

หลักสูตรที่ได้การรับรองคุณวุฒิ จากสำนักงาน  

ก.พ.

แผน ก
2 ปี
เรียนวันเสาร์ วันเดียว
(วันอาทิตย์ มีเรียนเฉพาะภาคฤดูร้อน)

แผน ข
2 ปี
เรียนวันเสาร์ วันเดียว
(วันอาทิตย์ มีเรียนเฉพาะภาคฤดูร้อน)

0

จำนวนบัณฑิตของเรา​

แผน ก แบบ ก2
เทอมที่ 1
หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economics
บัญชีเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
Accounting for Business Decision Making
เทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการองค์กรธุรกิจดิจิทัล
Digital Technology and Digital Business Organization Management
เทอมที่ 2
การจัดการการตลาดยุคดิจิทัล
Marketing Management in Digital Age
การจัดการทางการเงินและความเสี่ยง
Financial Management and Risk
การวิจัยทางธุรกิจ
Business Research
เทอมที่ 3
เทคโนโลยีเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
Technology for Business Data Analytic
วิทยานิพนธ์ (ก 2) 1*(*หัวข้อและการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์)
Thesis I : Plan II
เทอมที่ 1
วิชาเลือก 1
วิทยานิพนธ์ (ก 2) 2**(**วรรณกรรมปริทัศน์และสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์)
Thesis 2 : Plan 2
เทอมที่ 2
วิชาเลือก 2
วิทยานิพนธ์ (ก 2) 3***(***เก็บข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผล เขียนรายงาน นำเสนอวิทยานิพนธ์และสอบป้องกัน)
Thesis III : Plan II
1.กลุ่มวิชาด้านการจัดการและโลจิสติกส์ (Management and Logistics)
วิชาเลือก
การเริ่มธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
Startup and Entrepreneurship
การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
Organizational and Human Resource Management
ประเด็นปัจจุบันทางการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล
Current Business Management Issues in Digital Age
ห่วงโซ่อุปทาน โลจิสติกส์ระดับโลกและเทคโนโลยี
Supply Chain Global Logistics and Technology
2.กลุ่มวิชาด้านการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
วิชาเลือก
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้โปรแกรม
Customer Relationship Management and Program Application
การจัดการตราสินค้ายุคดิจิทัล
Brand Management in Digital Age
ประเด็นปัจจุบันทางการตลาดยุคดิจิทัล
Current Marketing Issues in Digital Age
การจัดการธุรกิจระดับโลก
Global Business Management
3.กลุ่มวิชาด้านธุรกิจอัจฉริยะและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Business Intelligence and Digital Transformation)
วิชาเลือก
ธรรมาภิบาลข้อมูล
Data Governance
การจัดการสมรรถนะและองค์ความรู้
Competency and Knowledge Management
มาตรฐานและข้อบังคับสำหรับองค์กรดิจิทัล
Standards and Rules for Digital Enterprise
หัวข้อสำคัญทางด้านธุรกิจอัจฉริยะและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
Essential Topics in Business Intelligence and Digital Transformation
แผน ข
เทอมที่ 1
หลักเศรษฐศาสตร์
Principles of Economics
บัญชีเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
Accounting for Business Decision Making
เทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการองค์กรธุรกิจดิจิทัล
Digital Technology and Digital Business Organization Management
การจัดการการตลาดยุคดิจิทัล
Marketing Management in Digital Age
เทอมที่ 2
การจัดการทางการเงินและความเสี่ยงFinancial Management and Risk
การวิจัยทางธุรกิจ
Business Research
เทอมที่ 3
เทคโนโลยีเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
Technology for Business Data Analytic
วิชาเฉพาะ 1
วิชาเฉพาะ 2
เทอมที่ 1
วิชาเฉพาะ 3
วิชาเสรี 1
เทอมที่ 2
วิชาเสรี
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent Study
1.กลุ่มวิชาด้านการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
วิชาเฉพาะ
การพาณิชย์ดิจิทัล
Digital Commerce
เว็บแอปพลิเคชันและดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจดิจิทัล
Web Application and Digital Platform for Digital Business
การวางแผนธุรกิจและการจัดการโครงการ
Business Plan and Project Management
2.กลุ่มวิชาด้านธุรกิจอัจฉริยะและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Business Intelligence and Digital Transformation)
วิชาเฉพาะ
การสร้างองค์กรอัจริยะ
Building Organization Intelligence
การวางแผนทรัพยากรองค์กร
Enterprise Resource Planning
สถาปัตยกรรมองค์กรและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
Enterprise Architecture and Digital Transformation
1.กลุ่มวิชาด้านการจัดการและโลจิสติกส์ (Management and Logistics)
วิชาเลือก
การเริ่มธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
Startup and Entrepreneurship
การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
Organizational and Human Resource Management
ประเด็นปัจจุบันทางการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล
Current Business Management Issues in Digital Age
ห่วงโซ่อุปทาน โลจิสติกส์ระดับโลกและเทคโนโลยี
Supply Chain Global Logistics and Technology
2.กลุ่มวิชาด้านการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
วิชาเลือก
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้โปรแกรม
Customer Relationship Management and Program Application
การจัดการตราสินค้ายุคดิจิทัล
Brand Management in Digital Age
ประเด็นปัจจุบันทางการตลาดยุคดิจิทัล
Current Marketing Issues in Digital Age
การจัดการธุรกิจระดับโลก
Global Business Management
3.กลุ่มวิชาด้านธุรกิจอัจฉริยะและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Business Intelligence and Digital Transformation)
วิชาเลือก
ธรรมาภิบาลข้อมูล
Data Governance
การจัดการสมรรถนะและองค์ความรู้
Competency and Knowledge Management
มาตรฐานและข้อบังคับสำหรับองค์กรดิจิทัล
Standards and Rules for Digital Enterprise
หัวข้อสำคัญทางด้านธุรกิจอัจฉริยะและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
Essential Topics in Business Intelligence and Digital Transformation
ไม่สามารถดาวโหลดข้อความหลักสูตร 2565 และหลักสูตร 2564 ได้

ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 2 ปี แผน ข  129,000 บาท

ดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย
2 ปี แผน ก 2
2 ปี แผน ข

Facilities

คณาจารย์

ปริญญาเอก : Doctor Medicinae Veterinariae (Dr.med.vet.) (Obstetrics and Gynecology of cattle) University of Veterinary Medicine Hannover, Germany
ปริญญตรี : สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (สพ.บ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ. น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

ปริญญาเอก : ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ปี พ.ศ. 2560
ปริญญาโท : วท.ม.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2548
ปริญญาตรี : สพ.บ. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2541

ผศ.ดร.สพ.ญ.พินิดดา ชะอุ่มผล หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

  ศิษย์เก่า

  julie andrews

  “Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

  Jhon Doe

  “Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

  Riyana Moun

  “Aith a little luck you may have produced you’re own historical performance to match surrounding splendour competitors have ”

   เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

   Privacy Preferences

   คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

   Accept All
   Manage Consent Preferences
   • Always Active

   Save