สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล

ข้อมูลที่เกี่ยวกับนายกสภา กรรมการสภา และผู้บริหารสถาบัน

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร. สิทธิชัย โภไคยอุดม
นายกสภามหาวิทยาลัย

  ศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย นามสกุล โภไคยอุดม
คุณวุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา
1. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ปริญญาตรี Bachelor of Engineering with First Class Honors New South Wales 2511 – 2515
2. ปริญญาโท หรือเทียบเท่า
3. ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ปริญญาเอก Doctor of Philosophy in Solid State Electronics New South Wales 2515 – 2518

ประวัติการทำงาน
ชื่อสถานที่ทำงานเรียงลำดับ ระยะเวลาตั้งแต่ ตำแหน่งและหรือหน้าที่
เดือน / ปี เดือน / ปี
1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าศูนย์นนทบุรี -ลาดกระบัง พฤษภาคม 2519 กันยายน 2533 อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กันยายน 2521 มกราคม 2533 รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ตามคำสั่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ที่ 515/2523
พ.ศ.2521 พ.ศ.2525 หัวหน้าภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
พ.ศ.2525 พ.ศ.2527 รองคณบดีฝ่ายบริหาร
พ.ศ.2527 พ.ศ.2531 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
พ.ศ.2531 พ.ศ.2533 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กันยายน 2533 ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ
มิถุนายน 2533 มีนาคม 2537 อธิการวิทยาลัยมหานคร
กรกฎาคม 2534 มกราคม 2549 รองศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตามหนังสือ ทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม.0207/20692 วันที่ 16 ตุลาคม 2534
มีนาคม 2537 กุมภาพันธ์ 2545 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
กุมภาพันธ์ 2545 มกราคม 2547 อธิการบดีกิตติคุณ
มกราคม 2547 ตุลาคม 2550 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มกราคม 2549 ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ตุลาคม 2550 เมษายน 2552 อธิการบดีเกียรติคุณ
เมษายน 2552 ปัจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัยฯ

ประสบการณ์
ชื่อสถานที่ทำงานเรียงลำดับ ระยะเวลาตั้งแต่ ตำแหน่งและหรือหน้าที่
เดือน / ปี เดือน / ปี
1. กระทรวงเทคโนโลยี-สารสนเทศและการสื่อสาร ตุลาคม 2549 ตุลาคม 2550 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี-สารสนเทศและการสื่อสาร
2. The Institute of Electrical and Electronics Engineers, USA มกราคม 2549 ปัจจุบัน IEEE Fellow จาก The Institute of Electrical and Electronics Engineers, USA (คนไทยคนแรก)
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ธันวาคม 2551 รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่นจากโครงการ TIF AWARD ประจำปี 2551
4. The University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย มกราคม 2541 UNSW Alumni Award (ศิษย์เก่าดีเด่น)
5. Imperial College of Science, Technology and Medicine, London พ.ศ.2541 พ.ศ.2543 ศาสตราจารย์พิเศษ
6. สภาวิจัยแห่งชาติ สิงหาคม 2537 รางวัลชมเชย รางวัลผลงานคิดค้น/สิ่งประดิษฐ์ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยชาติ
7. กระทรวงกลาโหม กรกฎาคม 2537 นักวิจัยดีเด่น
8. คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2530 บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ตุลาคม 2526 รางวัลที่ 1 รางวัลผลงานคิดค้นและสิ่งประดิษฐ์ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ
10. สภาวิจัยแห่งชาติ และบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด มีนาคม 2525 นักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้นดีเด่น ประจำปี 2524
11. การสื่อสารแห่งประเทศไทย กรรมการ การสื่อสารแห่งประเทศไทย
12. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย กรรมการ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
13. การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

นายจาดุร อภิชาตบุตร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

  นายจาดุร อภิชาตบุตร
คุณวุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา
1. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ปริญญาโท A. (Government) Ohio University, U.S.A
3. ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

ประวัติการทำงาน
ชื่อสถานที่ทำงานเรียงลำดับ ระยะเวลาตั้งแต่ ตำแหน่งและหรือหน้าที่
เดือน / ปี เดือน / ปี
1. กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2532 พ.ศ. 2537 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2540 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
มีนาคม 2540 ตุลาคม 2540 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
ตุลาคม 2540 มิถุนายน 2543 รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
2. สำนักนายกรัฐมนตรี มิถุนายน 2543 ตุลาคม 2547 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการ ระดับ 10)
ตุลาคม 2547 ตุลาคม 2548 หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
ตุลาคม 2548 ตุลาคม 2554 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ

ประสบการณ์
ตำแหน่งและหรือหน้าที่ ระยะเวลาตั้งแต่
เดือน / ปี เดือน / ปี
1. นายกสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
2. อนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
3. อนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) วิสามัญเกี่ยวกับอุทธรณ์และการร้องทุกข์
4. อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
5. อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานและลดขั้นตอน
6. ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
7. ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
8. ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน
คุณวุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา
1. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต การคลัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2. ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต การพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

ประวัติการทำงาน
ชื่อสถานที่ทำงานเรียงลำดับ ระยะเวลาตั้งแต่ ตำแหน่งและหรือหน้าที่
เดือน / ปี เดือน / ปี
1. สำนักงานประกันสังคม ตุลาคม 2562 กันยายน 2564 เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
2. สำนักปลัดกระทรวงแรงงาน ตุลาคม 2561 กันยายน 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
3. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตุลาคม 2559 กันยายน 2561 รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ตุลาคม 2557 กันยายน 2559 ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยแรงงาน
ตุลาคม 2554 กันยายน 2557 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการคุ้มครองแรงงาน

ประสบการณ์
ตำแหน่งและหรือหน้าที่ ระยะเวลาตั้งแต่
เดือน / ปี เดือน / ปี

ศาสตราจารย์ ดร.ชนาธิป ผาริโน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.ชนาธิป ผาริโน
คุณวุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา
1. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ปริญญาโท A. (Government) Ohio University, U.S.A
3. ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ปริญญาเอก วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA

ประวัติการทำงาน
ชื่อสถานที่ทำงานเรียงลำดับ ระยะเวลาตั้งแต่ ตำแหน่งและหรือหน้าที่
เดือน / ปี เดือน / ปี
1. คณะกรรมการแห่งชาติด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2558 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2. คณะทางานขับเคลื่อน Roadmap การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2562
3. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ต.ค. 2558 เม.ย. 2562 ผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ
พ.ย. 2557 เก.ย. 2558 รองผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ
4. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ค.2562 ก.พ. 2564 ผู้อำนวยการภารกิจอนาคตเชิงยุทธศาสตร์และริเริ่มงานวิจัยและนวัตกรรมสำคัญ
5. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มี.ค. 2564 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พ.ศ. 2565 ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
7. วิทยาลัยดุสิตธานี พ.ศ. 2565 ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยดุสิตธานี
8. คณะกรรมการแห่งชาติด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2565 ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประสบการณ์
ตำแหน่งและหรือหน้าที่ ระยะเวลาตั้งแต่
เดือน / ปี เดือน / ปี
1. สภาวิศวกร (ภาคีวิศวกร)
2. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
3. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
4. มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
5. สตรีดีเด่น ประจำปี 2562 โดยสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ 2562
6. ศักดิ์อินทาเนีย บุคลากรดีเด่นด้านบุคคลที่ทำชื่อเสียงคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560

ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์
คุณวุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา
1. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ปริญญาตรี สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยก็อง(CAEN)
2. ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ปริญญาโท กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายยุโรป มหาวิทยาลัยปารีส
3. ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ปริญญาเอก สาขากฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยปารีส
4. อื่น ๆ อนุปริญญา กฎหมาย Diplome d’Etudes Universitaires Generales-DEUG มหาวิทยาลัย CAEN

ประวัติการทำงาน
ชื่อสถานที่ทำงานเรียงลำดับ ระยะเวลาตั้งแต่ ตำแหน่งและหรือหน้าที่
เดือน / ปี เดือน / ปี
1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรกฎาคม 2528 ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์
มิถุนายน 2540 ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์

ประสบการณ์
สถานที่ ระยะเวลาตั้งแต่ ตำแหน่ง
เดือน / ปี เดือน / ปี
1. กระทรวงการต่างประเทศ ตำแหน่ง กรรมการพิเศษเพื่อพิจารณาอนุสัญญาต่าง ๆ กรรมการกฎหมายทะเลและเขตแดนทางทะเลของประเทศไทย
2. . สมาคมกฎหมายระหว่างประเทศแห่งเอเชีย กรรมการบริหารของสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศแห่งเอเชีย(member of the Executive Board in the Asian Society of International Law)
3. กองบรรณาธิการวารสาร ตำแหน่ง กรรมการในกองบรรณาธิการวารสาร Asia Pacific International Humanitarian Law Yearbook ที่ปรึกษาระหว่างประเทศของกองบรรณาธิการวารสาร Journal of East Asia and International Law
4. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์
5. สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักนายกรัฐมนตรี ตำแหน่ง ที่ปรึกษากฎหมาย อนุกรรมการศึกษาเทคโนโลยีและความปลอดภัย คณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ของการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย
6. สภาผู้แทนราษฎร ตำแหน่ง กรรมการในคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
กรรมการในคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วย เอกสิทธิและการคุ้มกันทางการกงสุล
7. กรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา กรรมการในคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาสอบสวนและศึกษาการลงนาม การให้สัตยาบันและการอนุวัติกฎหมายภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศ กรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา
8. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการในคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างประเทศ
ประธานคณะทำงานด้านกฎหมายอวกาศ ประเทศ
9. สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการในคณะกรรมการพัฒนากิจการอวกาศ
กรรมการในคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาแผนงานโครงการสำหรับกิจกรรมเพื่อการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
ประธานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายอวกาศ
26 กันยายน 2548 27 กันยายน 2548 หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุม Preparatory Meeting for the Signing Ceremony of APSCO Convention ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน พ.ศ.2548 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สำนักกิจการอวกาศแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการในคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการประสานงานกิจกรรมภายใต้คณะกรรมการ ว่าด้วยการใช้อวกาศส่วนนอกในทางสันติแห่งสหประชาชาติ
กรรมการในคณะอนุกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การใช้อวกาศของประเทศไทยและบทบาท ในนานาชาติ
11. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการในคณะกรรมการอวกาศแห่งชาติ ที่ปรึกษาคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับโทรคมนาคม
กรรมการในคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาแผนแม่บทพัฒนากิจการอวกาศ
กรรมการในคณะกรรมการศึกษาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมและการสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาแนวทาง แก้ไขการดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการศึกษาร่างพระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคม
กรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
12. ราชบัณฑิตสถาน ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตสถาน สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
13. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อนุกรรมการฝ่ายวิจัย ปปช
14. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการ ใน อ.ก.ม. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ในการทำวิจัยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
15. คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(กตร.) กรรมการในอนุกรรมการ ก.ตร.เกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมและการพัฒนาคุณธรรม
16. ศาลสถิตอนุญาโตตุลาการ ( Permanent Court of Arbitration) อนุญาโตตุลาการด้านกฎหมายอวกาศ(Arbitrator under the Outer Space Rules)
17. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการในคณะกรรมการที่ 6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยนรินทร์ วีระสถาวณิชย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยนรินทร์ วีระสถาวณิชย์
คุณวุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา
1. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ปริญญาตรี บช.บ. (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ปริญญาโท M.Acc. (Accounting) University of South Carolina, Columbia, U.S.A
3. ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ปริญญาเอก Ph.D (Monetary Econ) Georgia State University , Atlanta , U.S.A
4. อื่น ๆ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประวัติการทำงาน
ชื่อสถานที่ทำงานเรียงลำดับ ระยะเวลาตั้งแต่ ตำแหน่งและหรือหน้าที่
เดือน / ปี เดือน / ปี
1. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2517 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
2. Banker Trust of South Carolina, Columbia, SC USA. พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2520 พนักงานบัญชี
3. มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมษายน 2522 กันยายน 2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552 รองประธานกรรมการฝึกอบรมสัมมนาด้านการเงินและการบัญชี
พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544 รองประธานโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ คณะบริหารธุรกิจ
พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2542 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ
พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2546 หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2542 ประธานกรรมการวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ
พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2542 รองผู้อำนวยการ สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2554 รองประธานโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารธุรกิจ รุ่นใหม่ วิทยาเขตบางนา คณะบริหารธุรกิจ
พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2546 กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เกณฑ์คงค้าง
พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2545 ประธานโครงการจัดอบรมผู้ทำบัญชีตาม พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543 ของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2554 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
พ.ศ. 2548 ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานทางวิชาการสำหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
4. บริษัท นิลสุวรรณ จำกัด ตุลาคม 2554 ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ

ประสบการณ์
สถานที่ ระยะเวลาตั้งแต่ ตำแหน่ง
เดือน / ปี เดือน / ปี
1. สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 กรรมการสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2557 รองประธานอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ
พ.ศ. 2553 ปัจจุบัน คณะกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชี
พ.ศ. 2557 ปัจจุบัน อนุกรรมการตรวจสอบ
2. . กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2549 ปัจจุบัน กรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน (กองทุน) และกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน (กองทุน)
3. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2555 อนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มสาธารณูปโภค และอนุกรรมการ ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (การควบคุมและตรวจสอบภายใน)
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2555 อนุกรรมการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจที่ปิดบัญชีล่าช้า
4. สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552 กรรมการพัฒนาและติดตามการประเมินระบบการควบคุมภายใน
5. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2554 อนุกรรมการพิจารณาการจัดตั้งและการเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2550 อนุกรรมการพิจารณาการขอเปิดดำเนินการ หลักสูตรและรับรองมาตรฐานการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
พ.ศ. 2554 ปัจจุบัน อนุกรรมการดำเนินการตาม พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
6. สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2547 กรรมการสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2547 อนุกรรมการมาตรฐานการบัญชีสำหรับ SMEs อนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และอนุกรรมการจัดทำวารสารนักบัญชี สมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
7. สำนักงาน ก.บ.ช. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2547 อนุกรรมการทดสอบผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงาน ก.บ.ช. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
8. กรมสรรพากร พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2556 อนุกรรมการทดสอบผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร
9. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ. 2545 ปัจจุบัน กรรมการสอบไล่ภายนอก สาขาวิชาการสอบบัญชี คณะบัญชี
10. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 ผู้ตรวจสอบภายนอก

รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา
คุณวุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา
1. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ปริญญาตรี วศ.บ. (เกียรตินิยม)วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ปริญญาโท M.Eng. Mechanics Engineering มหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลลอน สหรัฐอเมริกา
3. ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ปริญญาเอก Ph.D.Mechanics Engineering มหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลลอน สหรัฐอเมริกา
4. อื่น ๆ ประกาศนียบัตร Precision Mechanics and Robotics ประเทศญี่ปุ่น
การจัดการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีแห่งมลรัฐ แมสซาซูเซสต์ สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน
ชื่อสถานที่ทำงานเรียงลำดับ ระยะเวลาตั้งแต่ ตำแหน่งและหรือหน้าที่
เดือน / ปี เดือน / ปี
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2538 ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2541 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2542 รองคณบดีฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์
พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2546 หัวหน้าสาขาระบบพลศาสตร์และการควบคุม
พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2546 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์
พ.ศ. 2545 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ศ. 2541 ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประสบการณ์
5. สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)พ.ศ. 2541พ.ศ. 2542กรรมการบริหารพ.ศ. 2547พ.ศ. 2548กรรมการบริหาร
สถานที่ ระยะเวลาตั้งแต่ ตำแหน่ง
เดือน / ปี เดือน / ปี
1. กระทรวงศึกษาธิการ รัฐบาลญี่ปุ่น (ปี2529) ผู้รับทุนการศึกษามอนบูโช พ.ศ. 2529 ผู้รับทุนการศึกษามอนบูโช
2. มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน พ.ศ. 2530 ผู้รับทุนการศึกษาฟุลไบรท์
3. มหาวิทยาลัยคารเนกี้เมลลอนสหรัฐอเมริกา (ปี2536) รางวัลอันดับหนึ่งการแสดงผลงานวิจัยระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2536 รางวัลอันดับหนึ่งการแสดงผลงานวิจัยระดับปริญญาเอก
4. บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ พ.ศ. 2538 ที่ปรึกษาทางเทคโนโลยี
พ.ศ. 2539 ผู้ประสานงานโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างเอ็มไอที กับ ประเทศไทย
6. มูลนิธิโทเร ประเทศไทย พ.ศ. 2542 รางวัลนักวิจัย
7. หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น พ.ศ. 2543 นักวิจัยแห่งปี
8.มหกรรมหุ่นยนต์โลก โรโบเฟสต้า พ.ศ. 2544 ปัจจุบัน กรรมการ
9. สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2546 นายกสมาคม
พ.ศ. 2547 ที่ปรึกษาสมาคม
10.บริษัท มหิศร จำกัด พ.ศ. 2544 กรรมการ
11. Asia Broadcasting Union พ.ศ. 2545 ประธานกรรมการวิชาการ การแข่งขันหุ่นยนต์ เอบียู (Asia Broadcasting Union)
12. สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 พ.ศ. 2548 กูรูนักวิชาการ รายการ ”สมรภูมิไอเดีย”
13. บริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 กรรมการ
14. มูลนิธิศึกษาพัฒน์ พ.ศ. 2549 ปัจจุบัน กรรมการ
15. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2549 ปัจจุบัน กรรมการ (สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย)
16. ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 กรรมการ
17. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
18. สโมสรโรตารี พ.ศ. 2550 รางวัลผู้ประกอบอาชีพดีเด่น สาขาการศึกษาและนวัตกรรม
19. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 กรรมการ
20. บริษัท เอดีซี จำกัด พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 กรรมการ
21. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 ที่ปรึกษารัฐมนตรี
22. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) พ.ศ. 2550 ประธานรุ่น Director Certification Program-DCP รุ่นที่ 93
23. บจก.กรุงไทยคอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส พ.ศ. 2551 ปัจจุบัน กรรมการ
24. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโปรแกรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
25. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2552 รางวัลเกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 48 ปี ด้านช่วยเหลือและทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย

นางพรพรรณ โภไคยอุดม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นางพรพรรณ โภไคยอุดม
คุณวุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา
1. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ปริญญาตรี Colombo Economics (ทุน) Monash University
2. ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ปริญญาโท Fellowship Economics (ทุน) Indiana University
3. ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
4. อื่น ๆ ได้รับทุนรัฐบาลการศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูง Program on Investment Appraisal and Management Harvard University
Diploma “Master Art” International Correspondence School
Certificate “Professional Interior Design” Sheffield School of Interior Design, New York

ประวัติการทำงาน
ชื่อสถานที่ทำงานเรียงลำดับ ระยะเวลาตั้งแต่ ตำแหน่งและหรือหน้าที่
เดือน / ปี เดือน / ปี
1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์ประจำปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์
2. สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กองโครงการเศรษฐกิจ
3. คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้อำนวยการกองแผนงานและพัฒนาสำนักงาน
4. สำนักงานนโยบายพลังงานแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการกองการปิโตรเลียม
5. สำนักนายกกรัฐมนตรี ผู้ประสานงานประจำตัวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ประสบการณ์
สถานที่ ระยะเวลาตั้งแต่ ตำแหน่ง
เดือน / ปี เดือน / ปี
1. การพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการประชุมเตรียมการ ASEAN ด้านการค้าและอุตสาหกรรม
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการประชุม AEM รัฐมนตรีเศรษฐกิจ ASEAN
2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
3. คณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน (กรอ.) ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน (กรอ.)
4. สำนักงาน ก.พ. วิทยาการพิเศษของสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน Reengineering
5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันความมั่นทางจิตวิทยา กรมยุทธศึกษาทหารบก วิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ วิทยากรพิเศษด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานราชการ
6. โครงการหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 7 ประธานโครงการหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 7

ดร.ชฎารัตน์ อนันตกูล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ชฎารัตน์ อนันตกูล
คุณวุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา
1. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2. ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ปริญญาโท Master of Public Administration University of Southern California, LA., U.S.A
3. ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ปริญญาเอก Organization Development and Transformation Cebu Doctor College, Philippines

ประวัติการทำงาน
ชื่อสถานที่ทำงานเรียงลำดับ ระยะเวลาตั้งแต่ ตำแหน่งและหรือหน้าที่
เดือน / ปี เดือน / ปี
1. ธนาคารกสิการไทย สาขา Los Angeles เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
2. บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พ.ศ. 2541 ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ
พ.ศ. 2541 ปัจจุบัน รองอธิการบดี

ประสบการณ์
สถานที่ ระยะเวลาตั้งแต่ ตำแหน่ง
เดือน / ปี เดือน / ปี

นางสาวอรพินท์ คณาธนะวนิชย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวอรพินท์ คณาธนะวนิชย์
คุณวุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา
1. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ปริญญาโท หรือเทียบเท่า
3. ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

ประวัติการทำงาน
ชื่อสถานที่ทำงานเรียงลำดับ ระยะเวลาตั้งแต่ ตำแหน่งและหรือหน้าที่
เดือน / ปี เดือน / ปี
1. บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2523 ฝ่ายต่างประเทศ และสำนักประธานกรรมการ
พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2534 ฝ่ายการบุคคล กลุ่มบริษัทฯ และ ฝ่ายอำนวยการประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทฯ
พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2534 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านนโยบายและแผนงาน
พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2538 กรรมการรองผู้จัดการด้านนโยบายธุรกิจและแผนงาน
พ.ศ. 2539 พ.ศ. ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหาร กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ
พ.ศ. 2549 พ.ศ. ปัจจุบัน รองประธานกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ

ประสบการณ์
สถานที่ ระยะเวลาตั้งแต่ ตำแหน่ง
เดือน / ปี เดือน / ปี
1. หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร พ.ศ. 2520 พ.ศ. 2528 เลขานุการกิตติมศักดิ์ของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร – อดีตบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ Standard หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ ฉบับแรกของประเทศไทย – อดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติ – อดีตประธานสภาสตรีโลก (ICW)
2. มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ กรรมการที่ปรึกษา
3. มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
4. มูลนิธิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท กรรมการมูลนิธิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท
5. มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร รองเลขาธิการมูลนิธิอนุสรณ์ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
6. วปรอ.38 (ลาออกเนื่องจากติดภารกิจ) นักศึกษา วปรอ.38
7. มูลนิธิคณาธนะวนิชย์ กรรมการมูลนิธิคณาธนะวนิชย์

นายวิชัย คณาธนะวนิชย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิชัย คณาธนะวนิชย์
คุณวุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา
1. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต University of Texas at Arlington
3. ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

ประวัติการทำงาน
ชื่อสถานที่ทำงานเรียงลำดับ ระยะเวลาตั้งแต่ ตำแหน่งและหรือหน้าที่
เดือน / ปี เดือน / ปี
1. โรงงานทอกระสอบ พ.ศ. 2520 พ.ศ. 2521 ผู้ช่วยผู้จัดการ
1. โรงงานอาหารสัตว์และไซโล พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2523 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการโครงการ
1. บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2526 กรรมการรองผู้จัดการ (รับผิดชอบการปฏิบัติการทั้งหมดของกิจการกระสอบ)
พ.ศ. 2526 พ.ศ. 2528 กรรมการรองผู้จัดการกลุ่มบริษัทสายการเงิน
พ.ศ. 2529 ปัจจุบัน กรรมการรองผู้จัดการกลุ่มบริษัทบริหารทั่วไป

ประสบการณ์
สถานที่ ระยะเวลาตั้งแต่ ตำแหน่ง
เดือน / ปี เดือน / ปี
1. สมาคมอุตสาหกรรมทอกระสอบไทย อดีตเลขาธิการและอุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมทอกระสอบไทย
2. สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย กรรมการสมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
3. สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออกแห่งประเทศไทย กรรมการสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออกแห่งประเทศไทย
4. มูลนิธิโรงพยาบาลสูงเนิน ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสูงเนิน
5. มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ กรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

นางใจชนก ภาคอัต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ใจชนก ภาคอัต
คุณวุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา
1. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ปริญญาโท Mastar of Business Administrantion (Marketimg) Northrop University Caligornia, USA
Master of Science in Technology Management Northrop University Californai, USA
3. ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

ประวัติการทำงาน
ชื่อสถานที่ทำงานเรียงลำดับ ระยะเวลาตั้งแต่ ตำแหน่งและหรือหน้าที่
เดือน / ปี เดือน / ปี
1. สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2530 พ.ศ. 2537 อาจารย์ประจำ สำนักฝึกอบรม
พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2540 รองผู้อำนวยการ สำนักฝึกอบรม
พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2542 อาจารย์ สำนักฝึกอบรม
พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2546 รองผู้อำนวยการ สำนักฝึกอบรม
พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2548 อาจารย์โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2552 รองคณบดี (ฝ่ายบริหารคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2554 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2560 ผู้อำนวยการสำนักสิริพัฒนา
พ.ศ. 2560 ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอธิการบดี

ประสบการณ์
สถานที่ ระยะเวลาตั้งแต่ ตำแหน่ง
เดือน / ปี เดือน / ปี
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พ.ศ. 2541 ปัจจุบัน ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ศาสตราจารย์ ดร.จิรยุทธ์ มหัทธนกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.จิรยุทธ์ มหัทธนกุล
คุณวุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา
1. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ปริญญาตรี วศ.บ.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ปริญญาโท M.S.Electrical Engineering Florida Institute of Technology, USA
3. ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ปริญญาเอก Ph.D. Electrical Engineering Imperial College London, UK

ประวัติการทำงาน
ชื่อสถานที่ทำงานเรียงลำดับ ระยะเวลาตั้งแต่ ตำแหน่งและหรือหน้าที่
เดือน / ปี เดือน / ปี
1. บริษัท เทเลคอมเอเชีย จำกัด พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2537 วิศวกร ฝ่ายวิศวกรรมวางแผน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2545 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2545 ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2554 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2552 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2565 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
พ.ศ. 2565 ปัจจุบัน รองอธิการบดีระดับสูงฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

ประสบการณ์
สถานที่ ระยะเวลาตั้งแต่ ตำแหน่ง
เดือน / ปี เดือน / ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนม เพชรจตุพร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ. ดร.พนม เพชรจตุพร
คุณวุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปี พ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา
1. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ปริญญาตรี วศ.บ. ไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2524
2. ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ปริญญาโท วศ.ม. ไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2527
3. ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ปริญญาเอก วศ.ด. คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2550

ประวัติการทำงาน
ชื่อสถานที่ทำงานเรียงลำดับ ระยะเวลาตั้งแต่ ตำแหน่งและหรือหน้าที่
เดือน / ปี เดือน / ปี
1. บริษัท ถาวรคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2537 วิศวกร ฝ่ายวิศวกรรมวางแผน
2. บริษัทเอสวีไอ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2451 พ.ศ. 2545 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทดสอบผลิตภัณฑ์
3. บริษัท แซนมินาไซซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2555 ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม
4. บริษัทยูแทคไทย จำกัด พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2560 ที่ปรึกษาฝ่ายเทคนิค

ประสบการณ์
สถานที่ ระยะเวลาตั้งแต่ ตำแหน่ง
เดือน / ปี เดือน / ปี
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร พ.ศ. 2534 พ.ศ. 2560 อาจารย์พิเศษ
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2564 ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานวีย์ โภไคยอุด
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

รองศาสตราจารย์ ดร. สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save