ทุนนักกีฬา ม.เทคโนโลยีมหานคร ประจำปี 2567

ข้อกำหนดคุณสมบัติ  การขอรับทุนนักกีฬาฟุตบอลในประเภทต่างๆ

     โครงการทุนนักกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านกีฬา ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ และระดับมหาวิทยาลัย ให้ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะบริหารธุรกิจ ภายใต้วัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬาได้มีโอกาสในการศึกษาต่อ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศการเล่นกีฬาในมหาวิทยาลัย และพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ควบคุมดูแล  มีรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา ประเภททุนนักกีฬา

 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีประวัติและความสามารถทางกีฬา ดังนี้
  • เป็นหรือเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในระดับต่าง ๆ
  • ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ และการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
  • ต้องมีหลักฐานความประพฤติ และผลงานทางด้านกีฬาจากหน่วยงาน องค์กรสมาคมกีฬา หรือสโมสรต้นสังกัด
 • ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการถูกลงโทษ หรือถูกดำเนินคดีในศาล สถาบัน องค์กรสมาคมกีฬา สโมสรกีฬา และการกีฬาแห่งประเทศไทย
 • มีความพร้อมและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของการได้รับทุนนักกีฬา

คณะที่เปิดรับทุนการศึกษา ประเภททุนนักกีฬา

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณะบริหารธุรกิจ

ประเภทกีฬาที่เปิดรับทุนการศึกษา

 • ทุนกีฬาฟุตบอล
 • ทุนกีฬารักบี้ฟุตบอล
 • ทุนกีฬาบาสเกตบอล

ทั้งนี้ ทางคณะกรรมจะกำหนดเกณฑ์การตัดสิน เงื่อนไขและข้อตกลงของทุนนักกีฬาประเภทต่างๆ ดังนี้

แบ่งทุนนักกีฬาออกเป็น 3 ระดับ

ระดับที่ 1.ทุน 100% 

ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. เป็นนักกีฬาในระดับเยาวชนทีมชาติ หรือทีมชาติ นับผลงานไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่สมัครเรียนและขอทุนการศึกษา
 2. เป็นนักกีฬาที่ได้ผลงานลำดับที่ 1-3 ในการแข่งขัน กีฬาในระดับ ชิงแชมป์ประเทศไทย หรือกีฬาแห่งชาติ หรือกีฬาเยาวชนแห่งชาติ นับผลงานไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่สมัครเรียนและขอทุนการศึกษา

ระดับที่ 2 ทุน 50%

ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

เป็นนักกีฬา / เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันและมีผลงานติดลำดับ 1-3 ในการแข่งขันรายการต่างๆ ดังนี้

 1. การแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา ในประเภท ก. และ ประเภท ข.
 2. การแข่งขันฟุตบอลในรายการ กีฬานักเรียนแห่งประเทศไทย
 3. การแข่งขันฟุตบอลรายการ กีฬาเยาวชนแห่งชาติหรือกีฬาแห่งชาติ
 4. การแข่งขันฟุตบอลรายการ ฟุตบอล 7 สี
 5. รายการแข่งขันฟุตบอล THAILAND YOUTH LEAGUE  ( รอบประเทศ )
 6. การแข่งขันฟุตบอล ไพมิเตอร์ รอบสุดท้าย
 7. การแข่งขันฟุตบอล รายการ จตุรมิตร
 8. อื่นๆ ที่เห็นตามสมควร

ระดับที่ 3 ทุน 25% – 30%

ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. เข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอลรายการ นักเรียนกรมพลศึกษาประเภททั่วไป
 2. เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการ THAILAND YOUTH  LEAGUE
 3. เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล กีฬานักเรียนแห่งประเทศไทย
 4. เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล รายการชิงแชมป์ในระดับ จังหวัด
 5. เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล รายการ ฟุตบอล 7 สี
 6. เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล รายการ เยาวชน แห่งชาติ หรือกีฬาแห่งชาติ
 7. อื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

 หมายเหตุ 

 1. ผู้สมัครต้องจบการศึกษา ในระดับชั้น มัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ต้องมีผลการเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
 3. ทุนการศึกษา ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเรียนเฉพาะ ในภาควิชา / คณะฯ นั้นๆ
 4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด หากนักกีฬาได้รับทุนการศึกษามากกว่า 1 ทุน มหาวิทยาลัยฯ ของสงวนสิทธิ์ในการมอบทุนการศึกษาเพียง 1 ทุน/ท่าน เท่านั้น

แบ่งทุนนักกีฬาออกเป็น 3 ระดับ 

ระดับ เอ   ทุน100%

 1. ทีมชาติไทยชุดใหญ่(ปัจจุบัน)
 2. เยาวชนทีมชาติไทย รุ่น 18-20 ปี
 3. แชมป์อันดับที่หนึ่ง กีฬาแห่งชาติ
 4. แชมป์อันดับที่หนึ่ง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ
 5. แชมป์อันดับที่หนึ่ง ชิงแชมป์ประเทศไทย

ระดับ บี  ทุน50%

 1. อันดับที่ 2-3 ของ ระดับ เอ
 2. เคยเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย
 3. เคยเป็นนักกีฬาทีมเยาวชนทีมชาติไทย
 4. รายการแข่งขันซิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภท 7 คน และ 15 คน รุ่นอายุ 16 ปีและรุ่นโรงเรียน
 5. (จัดโดยสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย รอบสุดท้าย)
 6. รายการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภท 7 คน และ 15 คน รุ่นอายุ 16 ปีและรุ่นโรงเรียน
 7. (จัดโดยสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย รอบภูมิภาค)
 8. Bangkok International Rugby Ten รุ่น U16 และ U19
 9. Surin Super Rugby Ten International รุ่นเยาวชน
 10. Rugby Kradi Cup รุ่น U16 และ U18
 11. รายการแข่งขันมหกรรมมินิรักบี้ฟุตบอลนานาชาติและยุวชน 7 คน โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ รุ่น 16 ปี

ระดับ ซี ทุน 30%

 1. นักกีฬาตัวแทนเข้าแข่งขันเขตการศึกษา
 2. นักกีฬาตัวแทนเข้าแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย
 3. นักกีฬาประเภท อื่นๆที่สนใจและมีทักษะการเคลื่อนไหว
 4. นักกีฬาตัวแทนเข้าแข่งขัน กีฬาแห่งชาติ
 5. นักกีฬาตัวแทนเข้าแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ

หมายเหตุ 

 1. ผู้สมัครต้องจบการศึกษา ในระดับชั้น มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ต้องมีผลการเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
 3. ทุนการศึกษา ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเรียนเฉพาะ ในภาควิชา / คณะฯ นั้นๆ
 4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด หากนักกีฬาได้รับทุนการศึกษามากกว่า 1 ทุน มหาวิทยาลัยฯ ของสงวนสิทธิ์ในการมอบทุนการศึกษาเพียง 1 ทุน/ท่าน เท่านั้น

แบ่งทุนนักกีฬาออกเป็น 3 ระดับ 

ระดับ เอ   ทุน100%

 1. ทีมชาติไทยชุดใหญ่(ปัจจุบัน)
 2. เยาวชนทีมชาติไทย รุ่น 18-20 ปี
 3. แชมป์อันดับที่หนึ่ง กีฬาแห่งชาติ
 4. แชมป์อันดับที่หนึ่ง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ
 5. แชมป์อันดับที่หนึ่ง ชิงแชมป์ประเทศไทย

ระดับ บี  ทุน50%

 1. อันดับที่ 2-3 ของ ระดับ เอ
 2. เคยเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย
 3. เคยเป็นนักกีฬาทีมเยาวชนทีมชาติไทย

ระดับ ซี  ทุน30%

 1. นักกีฬาตัวแทนเข้าแข่งขันเขตการศึกษา
 2. นักกีฬาตัวแทนเข้าแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย
 3. นักกีฬาประเภท อื่นๆที่สนใจและมีทักษะการเคลื่อนไหว
 4. นักกีฬาตัวแทนเข้าแข่งขัน กีฬาแห่งชาติ
 5. นักกีฬาตัวแทนเข้าแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ

หมายเหตุ 

 1. ผู้สมัครต้องจบการศึกษา ในระดับชั้น มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. ต้องมีผลการเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
 3. ทุนการศึกษา ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเรียนเฉพาะ ในภาควิชา / คณะฯ นั้นๆ
 4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด หากนักกีฬาได้รับทุนการศึกษามากกว่า 1 ทุน มหาวิทยาลัยฯ ของสงวนสิทธิ์ในการมอบทุนการศึกษาเพียง 1 ทุน/ท่าน เท่านั้น

การยกเลิกทุนการศึกษา มีหลักในการพิจารณา ดังนี้

 1. มีผลการพัฒนาการ ด้านการฝึกซ้อมและแข่งขัน ต่ำกว่ามาตรฐาน
 2. ไม่เข้าร่วมฝึกซ้อม เพื่อเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน โดยไม่มีเหตุผล
 3. การขาดซ้อมและไม่มีความรับผิดชอบในการฝึกซ้อมและแข่งขัน
 4. มีผลการเรียน เกรดเฉลี่ย ต่ำกว่า 2.00 ติดต่อกัน 2 เทอม
 5. มีความประพฤติไม่เหมาะสม เกี่ยวข้องกับ  ยาเสพติด   และ  การพนัน  (ยกเลิกทุนทันที โดยไม่มีการตักเตือน) 
 6. มีการทะเลาะวิวาท ในทีม / ในมหาวิทยาลัยฯ
 7. ไม่เข้าคลาสเรียน กรณีมีรายงานจากอาจารย์ประจำวิชาจะพิจารณาเป็นกรณี 
 8. คุณสมบัติเฉพาะให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยฯ
 9. อื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

ขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาทุนนักกีฬา

ขั้นตอน รับรอบ 1 รับรอบ 2
ส่งใบสมัครทุนนักกีฬาพร้อมหลักฐาน 15 มีนาคม 2567 3 พฤษภาคม 2567
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 19 มีนาคม 2567 8 พฤษภาคม 2567
ทดสอบสมรรถภาพและทักษะทางด้านกีฬา 22 มีนาคม 2567 15 พฤษภาคม 2567
สัมภาษณ์นักกีฬาทุน 27 มีนาคม 2567 17 พฤษภาคม 2567
ประกาศรายชื่อ 5 เมษายน 2567 21 พฤษภาคม 2567
ลงทะเบียนนักกีฬาทุน 8-10 เมษายน 2567 23-24 พฤษภาคม 2567
เปิดภาคเรียน 15 มิถุนายน 2567 15 มิถุนายน 2567

ดาวน์โหลดสมัคร  >>คลิก<<
ส่งใบสมัครได้ที่สำนักกิจการนักศึกษาฯ อาคาร D 
หรือ  rugby@mut.ac.th 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนนักกีฬา

ประจำปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

กลุ่มที่ 1 นักศึกษาใหม่ 2567

หมายเหตุ : นักศึกษาทุนนักกีฬาผู้มีรายชื่อ จะต้องทำการลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ในระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2567 นี้ โดยให้ติดต่อ สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ

กลุ่มที่ 2 นักศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

สอบถามรายละเอียด

สำนักกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า โทร.029883650-66 ต่อ 2102-03

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save