บุคลากร

ผู้บริหาร/อธิการบดี

ศ. ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม

นายกสภามหาวิทยาลัย

อาจารย์พรพรรณ โภไคยอุดม

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย

รศ. ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

รองอธิการบดี

ดร.ชฎารัตน์ อนันตกูล

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ศ. ดร.จิรยุทธ์ มหัทธนกุล

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รศ. ดร.อธิคม ฤกษบุตร

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

รศ. ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช

รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศ. ดร.วิษณุ มีอยู่

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

ผศ. ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

รศ. ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ดร.ประกิจ เปรมธรรมกร

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยอธิการบดี

ศ. ดร.อภิศักดิ์ วรพิเชฐ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย

ผศ. ดร.นริศรา อินทรจันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ดร.ปีเตอร์ บยอง ยู ยิม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ผศ. ดร.วิไลลักษณ์ สระมูล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และผู้แทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ (QMR)

คณบดี

ผศ. ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

รศ. น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ. ดร.สิริภักตร์ ศิริโท

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ดร.ประวิทย์ สิงห์โตทอง

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์สุนีย์ คุรุธัช

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ. ดร.วิไลลักษณ์ สระมูล

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ. ดร.นริศรา อินทรจันทร์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์

ผศ. ดร.สุรชัย องกิตติกุล

รองคณบดีฝ่ายสถาบันนวัตกรรมมหานคร

ดร.ดำรงค์ สมมิตร์

รองคณบดีฝ่ายสำนักคณบดี

ดร.นิรุติ ไล้รักษา

รองคณบดีฝ่ายศูนย์นวัตกรรม

รศ. ดร.สุชาดา สิทธิ์จงสถาพร

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

อาจารย์คงณัฐ รัตนรังสรรค์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

ผศ. ดร.วรพล ลีลาเกียรติสกุล

รองคณบดีฝ่าย Business Development

รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ. น.สพ.ดร.ทนงศักดิ์ มะมม

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

อ.น.สพ.ดร.กฤษฎา ขำพูล

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

อ.น.สพ.วีระพันธ์ นกแก้ว

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์

รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ดร.สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์

อาจารย์กีรติ วงศ์ทองศรี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ศรัญญา การุณวรรธนะ

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์กนกสม ชุติโสวรรณ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชการสถาบันนวัตกรรมมหานคร

อาจารย์คงณัฐ รัตนรังสรรค์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารสถาบันนวัตกรรมมหานคร

ดร.พรเทพ พวงประโคน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสำนักคณบดี

อาจารย์พิเชษฐ์ สนิทเหลือ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายห้องปฏิบัติการสถาบันนวัตกรรมมหานคร

ผู้ช่วยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

อ.สพ.ญ.สุทธินีย์ บุญให้

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ