** ประมาณการค่าใช้จ่าย แผนการเรียนเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2567

สาขาวิชา ระยะเวลาเรียน แผนการเรียน จำนวนงวด ค่าเทอม : งวด รวมตลอดหลักสูตร**
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.)
1 วิศวกรรมไฟฟ้า 2.5 ปี ภาคปกติ /ภาคพิเศษ
(เสาร์อาทิตย์)
24 12,450.00 298,800.00
2 วิศวกรรมเครื่องกล 2.5 ปี ภาคปกติ /ภาคพิเศษ
(เสาร์อาทิตย์)
24 12,120.00 290,800.00
3 วิศวกรรมโยธา 2.5 ปี ภาคปกติ /ภาคพิเศษ
(เสาร์อาทิตย์)
24 12,120.00 290,800.00
4 วิศวกรรมกระบวนการ 2.5 ปี ภาคปกติ /ภาคพิเศษ
(เสาร์อาทิตย์)
24 12,120.00 290,800.00
5 วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ 2.5 ปี ภาคปกติ /ภาคพิเศษ
(เสาร์อาทิตย์)
24 12,120.00 290,800.00
6 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 2.5 ปี ภาคปกติ /ภาคพิเศษ
(เสาร์อาทิตย์)
24 12,450.00 298,800.00
7.1 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ 2 ปี ภาคปกติ 20 ข้อมูลอยู่ระหว่างปรับปรุง
7.2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ 2.5 ปี ภาคพิเศษ (เสาร์อาทิตย์) 24 ข้อมูลอยู่ระหว่างปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต (วท.บ.)
8 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมโมบายซอฟต์แวร์ 2 ปี ภาคปกติ 20 10,900.00 218,000.00
9 วท.บ. วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 2 ปี ภาคปกติ 20 ข้อมูลอยู่ระหว่างปรับปรุง
10 วท.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ต 2 ปี ภาคปกติ 20 ข้อมูลอยู่ระหว่างปรับปรุง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
11 บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาดยุคดิจิทัล 2.5 ปี ภาคพิเศษ (วันอาทิตย์วันเดียว) 24 5,800.00 139,200.00
12 บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล 2.5 ปี ภาคพิเศษ (วันอาทิตย์วันเดียว) 24 5,800.00 139,200.00
13 บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกโลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม 2.5 ปี ภาคพิเศษ (วันอาทิตย์วันเดียว) 24 5,800.00 139,200.00
14 บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการข้อมูลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ 2.5 ปี ภาคพิเศษ (วันอาทิตย์วันเดียว) 24 5,800.00 139,200.00

หมายเหตุ

 1. ลงทะเบียนเรียนภายใน 30 ธันวาคม 2567 นี้ รับทุนส่วนลดค่าเทอม เทอมแรก 1/2567 มูลค่า 15% (ส่วนลดเฉพาะงวดที่ 1-4)
 2. **ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร รวมค่าหน่วยกิต ค่าห้องปฏิบัติการ ค่าบำรุงการศึกษา ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมดแล้ว
 3. จำนวนงวด 20-24 งวด แบ่งตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร โดยนักศึกษาสามารถชำระเป็นรายงวดได้ ขั้นต่ำ 4 งวดในภาคการศึกษาปกติ และ ขั้นต่ำ 2 งวดในภาคฤดูร้อน
 4. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ซ้ำได้ โดยไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนเพิ่มเติม
 5. กรณีนักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งจะต้องทำเรื่องขอลาพักการศึกษาภายใน 1 เดือนนับจาก วันเปิดภาคการศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถขยายระยะเวลาการลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายได้
 6. กรณีนักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนครบตามจำนวนงวดของหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่จบตามแผนการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้อีก 1 ภาคการเรียน โดยไม่ต้องชำระเงินเพิ่ม แต่ จะต้องชำระค่าบำรุงการศึกษา สำหรับภาคการศึกษานั้น

** ประมาณการค่าใช้จ่าย แผนการเรียน 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2567

แผนการเรียน 4 ปี
(สาขาวิชาสำหรับผู้จบ ม.6/ปวช หรือเทียบเท่า)
กองทุนกู้ยืม ค่าเทอม
1/2567
การแบ่งชำระค่าเทอม 1/2567
ลักษณะที่ 1
กยศ.
ลักษณะที่ 2
กรอ.
ชำระครั้งแรก ชำระส่วนที่เหลือ
(ครั้งที่ 2)
ชำระส่วนที่เหลือ
(ครั้งที่ 3)
ชำระส่วนที่เหลือ
(ครั้งที่ 4)
วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ปี - 41,425.00 5,000.00 12,000.00 12,000.00 12,100.00
35,211.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00 10,211.00
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (4ปี) - ข้อมูลอยู่ระหว่างปรับปรุง
ข้อมูลอยู่ระหว่างปรับปรุง
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมโมบายซอฟต์แวร์ (4ปี) - 38,975.00 5,000.00 11,000.00 11,000.00 11,650.00
33,129.00 5,000.00 9,000.00 9,000.00 10,129.00
วท.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ต (4ปี) - 41,175.00 5,000.00 12,000.00 12,000.00 11,850.00
33,129.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00 9,999.00
วท.บ. วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (4ปี) - 41,425.00 5,000.00 12,000.00 12,000.00 12,100.00
35,212.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00 10,212.00
บริหารธุรกิจ (4ปี) - 31,775.00 5,000.00 9,000.00 9,000.00 8,450.00
35,212.00 5,000.00 7,000.00 7,000.00 8,009.00
บัญชีบัณฑิต (4ปี) - 31,775.00 5,000.00 9,000.00 9,000.00 8,450.00
35,212.00 5,000.00 7,000.00 7,000.00 8,009.00
การพยาบาลสัตว์ (4ปี) - 47,675.00 5,000.00 14,000.00 14,000.00 14,350.00
40,524.00 5,000.00 12,000.00 12,000.00 11,524.00

หมายเหตุ

 1. ลงทะเบียนเรียนภายใน 30 ธันวาคม 2566 รับทุนส่วนลดค่าเทอม 15%
 2. นักศึกษาสามารถชำระเต็มจำนวน หรือ แบ่งชำระ ค่าใช้จ่ายได้

หมายเหตุ*

 • ค่าเล่าเรียน ชำระครั้งแรก ในวันลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ และ แบ่งชำระส่วนที่เหลือได้สูงสุด 4 ครั้ง หรือชำระให้ครบก่อนเปิดเทอมมิถุนายน 2564
 • หลักสูตรที่ได้รับสิทธิ Human Capital ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เมื่อเรียนจบ นักศึกษาได้ส่วนลดเงินต้น 30% และดอกเบี้ยอัตราพิเศษไม่เกิน 0.5% ต่อปี (รายละเอียดกองทุนกู้ยืม กยศ. และ กรอ. www.sl.mut.ac.th)
 • ค่าอุปกรณ์การแต่งกาย นักศึกษาชาย 325 บาท และนักศึกษาหญิง 170 บาท
 • ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save