** ประมาณการค่าใช้จ่ายปี 2566

แผนการเรียน 4 ปี (สำหรับผู้จบ ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า)

หลักสูตรและสาขาวิชา ระยะ เวลาเรียน (ปี) กองทุนกู้ยืม ค่าเล่าเรียน ปี 1 / เทอม 1 ค่าเล่าเรียน ตลอดหลักสูตร
Human Capital กยศ. กรอ. ชำระครั้งแรก ชำระส่วนที่เหลือ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.)
วิศวกรรมไฟฟ้า
(ไฟฟ้ากำลัง)
4 - 10,000 27,150 333,550
วิศวกรรมไฟฟ้า
(สื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์)
4 - 10,000 27,150 333,550
วิศวกรรมไฟฟ้า
(ควบคุมอุตสาหกรรมและเครื่องมือวัด)
4 - 10,000 27,150 333,550
วิศวกรรมเครื่องกล 4 - 10,000 27,150 306,350
วิศวกรรมโยธา 4 - 10,000 27,150 307,700
วิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ
(วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์)
4 - 10,000 27,150 312,250
วิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ
(วิศวกรรมกระบวนการ)
4 - - 10,000 27,150 310,050
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น 4 - 10,000 31,650 302,300
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
(สมองกลฝังตัวอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและระบบเครือข่าย)
4 - 10,000 31,650 327,650
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
(วิทยาการข้อมูลและการบริหารงานระบบ)
4 - 10,000 31,650 327,650
หลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต (วท.บ.)
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมโมบายซอฟต์แวร์ 4 - - 10,000 26,900 287,300
เทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ท 4 - 10,000 29,100 301,450
การพยาบาลสัตว์ 4 - - 15,000 30,550 328,550
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 4 - - 10,000 19,100 218,800
การตลาดยุคดิจิทัล (บธ.บ.) 4 - - 10,000 19,100 211,000
การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล (บธ.บ.) 4 - - 10,000 19,100 211,000
โลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม (บธ.บ.) 4 - - 10,000 19,100 211,000
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.)
สัตวแพทยศาสตร์ 6 - - - 64,850 818,650

แผนการเรียน เทียบโอน วันธรรมดา (สำหรับผู้จบ ปวส. หรือเทียบเท่า)

หลักสูตรและสาขาวิชา ระยะ เวลาเรียน (ปี) กองทุนกู้ยืม ค่าเล่าเรียน ปี 1 / เทอม 1 ค่าเล่าเรียน ตลอดหลักสูตร
Human Capital กยศ. กรอ. ชำระครั้งแรก ชำระส่วนที่เหลือ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.)
วิศวกรรมไฟฟ้า
(ไฟฟ้ากำลัง)
2.5 - 10,000 45,400 276,000
วิศวกรรมไฟฟ้า
(สื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์)
2.5 - 10,000 45,400 276,000
วิศวกรรมไฟฟ้า
(ควบคุมอุตสาหกรรมและเครื่องมือวัด)
2.5 - 10,000 45,400 276,000
วิศวกรรมเครื่องกล 2.5 - 10,000 40,650 260,250
วิศวกรรมโยธา 2.5 - 10,000 44,700 249,250
วิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ
(วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์)
2.5 - 10,000 38,800 269,250
วิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการร
(วิศวกรรมกระบวนการ)
2.5 - - 10,000 38,800 268,350
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น 2 - 10,000 45,050 243,050
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
(สมองกลฝังตัวอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและระบบเครือข่าย)
2 - 10,000 35,800 233,750
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
(วิทยาการข้อมูลและการบริหารงานระบบ)
2 - 10,000 35,800 233,750
หลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต (วท.บ.)
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมโมบายซอฟต์แวร์ 2 - - 10,000 42,750 212,750
เทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ท 2 - 10,000 29,100 190,600
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 2 - - 10,000 28,070 154,670
การตลาดยุคดิจิทัล (บธ.บ.) 2 - - 10,000 21,410 127,210
การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล (บธ.บ.) 2 - - 10,000 21,410 127,210
โลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม (บธ.บ.) 2 - - 10,000 21,410 127,210

แผนการเรียน เทียบโอน วันเสาร์-อาทิตย์ (สำหรับผู้จบ ปวส. หรือเทียบเท่า)

หลักสูตรและสาขาวิชา ระยะ เวลาเรียน (ปี) กองทุนกู้ยืม ค่าเล่าเรียน ปี 1 / เทอม 1 ค่าเล่าเรียน ตลอดหลักสูตร
Human Capital กยศ. กรอ. ชำระครั้งแรก ชำระส่วนที่เหลือ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.)
วิศวกรรมไฟฟ้า
(ไฟฟ้ากำลัง)
3 - 10,000 39,500 276,000
วิศวกรรมไฟฟ้า
(สื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์)
3 - 10,000 39,500 276,000
วิศวกรรมไฟฟ้า
(ควบคุมอุตสาหกรรมและเครื่องมือวัด)
3 - 10,000 39,500 276,000
วิศวกรรมเครื่องกล 2.5 - 10,000 40,650 259,250
วิศวกรรมโยธา 2.5 - 10,000 44,700 249,250
วิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ
(วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์)
2.5 - 10,000 46,200 266,150
วิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ
(วิศวกรรมกระบวนการ)
2.5 - 10,000 46,200 266,150
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น 2 - 10,000 37,650 245,250
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
(สมองกลฝังตัวอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและระบบเครือข่าย)
2.5 - 10,000 35,800 234,750
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
(วิทยาการข้อมูลและการบริหารงานระบบ)
2.5 - 10,000 35,800 234,750
วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัตโนมัติ 1.5 - - - 10,000 39,950 160,850

รูปแบบการเรียนรายวิชาที่มีเรียนในวันเสาร์ทางคณะมีการจัดทำระบบบันทึก VDO ไว้ ให้นักศึกษาที่ขาดเรียน ควบคู่การเรียนการสอน Lecture ที่สอนสดตามปกติ ส่วนวันอาทิตย์เน้นการวิชาปฏิบัติการ​ และเก็บคะแนน

หมายเหตุ*

  • ค่าเล่าเรียน ชำระครั้งแรก ในวันลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ และ แบ่งชำระส่วนที่เหลือได้สูงสุด 4 ครั้ง หรือชำระให้ครบก่อนเปิดเทอมมิถุนายน 2564
  • หลักสูตรที่ได้รับสิทธิ Human Capital ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เมื่อเรียนจบ นักศึกษาได้ส่วนลดเงินต้น 30% และดอกเบี้ยอัตราพิเศษไม่เกิน 0.5% ต่อปี (รายละเอียดกองทุนกู้ยืม กยศ. และ กรอ. www.sl.mut.ac.th)
  • ค่าอุปกรณ์การแต่งกาย นักศึกษาชาย 325 บาท และนักศึกษาหญิง 170 บาท
  • ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save