ข้อมูลค่าเทอมและทุนกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง กรุณาตรวจสอบใหม่ในภายหลังค่ะ

** ประมาณการค่าใช้จ่าย แผนการเรียนเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2567

สาขาวิชา ระยะเวลาเรียน แผนการเรียน จำนวนงวด ค่าเทอม : งวด รวมตลอดหลักสูตร**
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.)
1 วิศวกรรมไฟฟ้า 2.5 ปี ภาคปกติ /ภาคพิเศษ
(เสาร์อาทิตย์)
24 12,450.00 298,800.00
2 วิศวกรรมเครื่องกล 2.5 ปี ภาคปกติ /ภาคพิเศษ
(เสาร์อาทิตย์)
24 12,120.00 290,800.00
3 วิศวกรรมโยธา 2.5 ปี ภาคปกติ /ภาคพิเศษ
(เสาร์อาทิตย์)
24 12,120.00 290,800.00
4 วิศวกรรมกระบวนการ 2.5 ปี ภาคปกติ /ภาคพิเศษ
(เสาร์อาทิตย์)
24 12,120.00 290,800.00
5 วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ 2.5 ปี ภาคปกติ /ภาคพิเศษ
(เสาร์อาทิตย์)
24 12,120.00 290,800.00
6 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน 2.5 ปี ภาคปกติ /ภาคพิเศษ
(เสาร์อาทิตย์)
24 12,200.00 298,800.00
7.1 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ 2 ปี ภาคปกติ 20 12,800.00 256,000.00
7.2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ 2.5 ปี ภาคพิเศษ (เสาร์อาทิตย์) 24 11,000.00 264,000.00
หลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต (วท.บ.)
8 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมโมบายซอฟต์แวร์ 2 ปี ภาคปกติ 20 10,900.00 218,000.00
9 วท.บ. วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 2 ปี ภาคปกติ 20 11,100.00 222,000.00
10 วท.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ต 2 ปี ภาคปกติ 20 10,900.00 218,000.00
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
11 บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาดยุคดิจิทัล 2.5 ปี ภาคพิเศษ (วันอาทิตย์วันเดียว) 24 5,800.00 139,200.00
12 บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล 2.5 ปี ภาคพิเศษ (วันอาทิตย์วันเดียว) 24 5,800.00 139,200.00
13 บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกโลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม 2.5 ปี ภาคพิเศษ (วันอาทิตย์วันเดียว) 24 5,800.00 139,200.00
14 บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการข้อมูลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ 2.5 ปี ภาคพิเศษ (วันอาทิตย์วันเดียว) 24 5,800.00 139,200.00
15 บช.บ. บัญชีบัณฑิต 2 ปี ภาคปกติ
ภาคพิเศษ (เสาร์อาทิตย์)
18 8,500.00 153,000.00
16 บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาดยุคดิจิทัล 2 ปี ภาคปกติ 18 7,500.00 135,000.00
17 บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล 2 ปี ภาคปกติ 18 7,500.00 135,000.00
18 บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกโลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม 2 ปี ภาคปกติ 18 7,500.00 135,000.00
19 บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการข้อมูลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ 2 ปี ภาคปกติ 18 7,500.00 135,000.00

หมายเหตุ

 1. ลงทะเบียนเรียนภายใน 30 เมษายน 2567 นี้ รับทุนส่วนลดค่าเทอม เทอมแรก 1/2567 มูลค่า 10% (ส่วนลดเฉพาะงวดที่ 1-4)
 2. **ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร รวมค่าหน่วยกิต ค่าห้องปฏิบัติการ ค่าบำรุงการศึกษา ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมดแล้ว
 3. จำนวนงวด 20-24 งวด แบ่งตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร โดยนักศึกษาสามารถชำระเป็นรายงวดได้ ขั้นต่ำ 4 งวดในภาคการศึกษาปกติ และ ขั้นต่ำ 2 งวดในภาคฤดูร้อน
 4. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหนึ่งๆ ซ้ำได้ โดยไม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนเพิ่มเติม
 5. กรณีนักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งจะต้องทำเรื่องขอลาพักการศึกษาภายใน 1 เดือนนับจาก วันเปิดภาคการศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถขยายระยะเวลาการลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายได้
 6. กรณีนักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนครบตามจำนวนงวดของหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่จบตามแผนการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้อีก 1 ภาคการเรียน โดยไม่ต้องชำระเงินเพิ่ม แต่ จะต้องชำระค่าบำรุงการศึกษา สำหรับภาคการศึกษานั้น

** ประมาณการค่าใช้จ่าย แผนการเรียน 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2567

แผนการเรียน 4 ปี
(สาขาวิชาสำหรับผู้จบ ม.6/ปวช หรือเทียบเท่า)
กองทุนกู้ยืม ระยะเวลา/ภาค ภาค1 ตลอดหลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ลักษณะที่ 2 /กรอ. 4ปี /ภาคปกติ 41,425.00 356,225.00
วิศวกรรมสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะที่ 2 /กรอ. 4ปี /ภาคปกติ 41,425.00 356,225.00
วิศวกรรมควบคุมอุตสาหกรรมและเครื่องมือวัด ลักษณะที่ 2 /กรอ. 4ปี /ภาคปกติ 41,425.00 356,225.00
วิศวกรรมเครื่องกล ลักษณะที่ 2 /กรอ. 4ปี /ภาคปกติ 41,425.00 326,725.00
วิศวกรรมโยธา ลักษณะที่ 2 /กรอ. 4ปี /ภาคปกติ 41,425.00 335,925.00
วิศวกรรมกระบวนการเคมี ลักษณะที่ 2 /กรอ. 4ปี /ภาคปกติ 41,425.00 332,075.00
วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ ลักษณะที่ 2 /กรอ. 4ปี /ภาคปกติ 41,425.00 332,075.00
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน ลักษณะที่ 2 /กรอ. 4ปี /ภาคปกติ 41,425.00 335,875.00
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ ลักษณะที่ 2 /กรอ. 4ปี /ภาคปกติ 43,225.00 341,475.00
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมโมบายซอฟต์แวร์ ลักษณะที่ 1 /กยศ. 4ปี /ภาคปกติ 38,975.00 305,025.00
วท.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ต ลักษณะที่ 2 /กรอ. 4ปี /ภาคปกติ 41,175.00 296,275.00
วท.บ.วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ลักษณะที่ 2 /กรอ. 4ปี /ภาคปกติ 41,175.00 302,825.00
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และ บัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล ลักษณะที่ 1 /กยศ. 4ปี /ภาคปกติ 31,775.00 216,625.00
สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ลักษณะที่ 1 /กยศ. 4ปี /ภาคปกติ 31,775.00 214,425.00
สาขาวิชาโลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม ลักษณะที่ 1 /กยศ. 4ปี /ภาคปกติ 31,775.00 216,625.00
สาขาการจัดการข้อมูลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ ลักษณะที่ 1 /กยศ. 4ปี /ภาคปกติ 31,775.00 218,825.00
บัญชีบัณฑิต ลักษณะที่ 2 /กรอ. 4ปี /ภาคปกติ 31,775.00 227,275.00
คณะสัตวแพทยศาสตร์
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ลักษณะที่ 2 /กรอ. 6ปี /ภาคปกติ 105,025.00 830,575.00
วท.บ.การพยาบาลสัตว์ ลักษณะที่ 2 /กรอ. 4ปี /ภาคปกติ 47,675.00 345,625.00

หมายเหตุ

 1. หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายโดยประมาณการ ปีการศึกษา 2567 เท่านั้น
 2. ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถชำระเต็มจำนวน หรือ แบ่งชำระ ค่าใช้จ่ายได้ 4 งวดต่อเทอม ผ่านทางระบบ https://regext.mut.ac.th/ ของทางสำนักทะเบียนได้ในทุกเทอม
 3. ลงทะเบียนเรียนในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดรับทุนส่วนลดค่าเทอม สำหรับเทอม 1/2567

** ประมาณการค่าใช้จ่ายปี 2566

แผนการเรียน 4 ปี (สำหรับผู้จบ ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า)

หลักสูตรและสาขาวิชา ระยะ เวลาเรียน (ปี) กองทุนกู้ยืม ค่าเล่าเรียน ปี 1 / เทอม 1 ค่าเล่าเรียน ตลอดหลักสูตร
Human Capital กยศ. กรอ. ชำระครั้งแรก ชำระส่วนที่เหลือ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.)
วิศวกรรมไฟฟ้า
(ไฟฟ้ากำลัง)
4 - 10,000 27,150 333,550
วิศวกรรมไฟฟ้า
(สื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์)
4 - 10,000 27,150 333,550
วิศวกรรมไฟฟ้า
(ควบคุมอุตสาหกรรมและเครื่องมือวัด)
4 - 10,000 27,150 333,550
วิศวกรรมเครื่องกล 4 - 10,000 27,150 306,350
วิศวกรรมโยธา 4 - 10,000 27,150 307,700
วิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ
(วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์)
4 - 10,000 27,150 312,250
วิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ
(วิศวกรรมกระบวนการ)
4 - - 10,000 27,150 310,050
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น 4 - 10,000 31,650 302,300
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
(สมองกลฝังตัวอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและระบบเครือข่าย)
4 - 10,000 31,650 327,650
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
(วิทยาการข้อมูลและการบริหารงานระบบ)
4 - 10,000 31,650 327,650
หลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต (วท.บ.)
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมโมบายซอฟต์แวร์ 4 - - 10,000 26,900 287,300
เทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ท 4 - 10,000 29,100 301,450
การพยาบาลสัตว์ 4 - - 15,000 30,550 328,550
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 4 - - 10,000 19,100 218,800
การตลาดยุคดิจิทัล (บธ.บ.) 4 - - 10,000 19,100 211,000
การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล (บธ.บ.) 4 - - 10,000 19,100 211,000
โลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม (บธ.บ.) 4 - - 10,000 19,100 211,000
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.)
สัตวแพทยศาสตร์ 6 - - - 64,850 818,650

แผนการเรียน เทียบโอน วันธรรมดา (สำหรับผู้จบ ปวส. หรือเทียบเท่า)

หลักสูตรและสาขาวิชา ระยะ เวลาเรียน (ปี) กองทุนกู้ยืม ค่าเล่าเรียน ปี 1 / เทอม 1 ค่าเล่าเรียน ตลอดหลักสูตร
Human Capital กยศ. กรอ. ชำระครั้งแรก ชำระส่วนที่เหลือ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.)
วิศวกรรมไฟฟ้า
(ไฟฟ้ากำลัง)
2.5 - 10,000 45,400 276,000
วิศวกรรมไฟฟ้า
(สื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์)
2.5 - 10,000 45,400 276,000
วิศวกรรมไฟฟ้า
(ควบคุมอุตสาหกรรมและเครื่องมือวัด)
2.5 - 10,000 45,400 276,000
วิศวกรรมเครื่องกล 2.5 - 10,000 40,650 260,250
วิศวกรรมโยธา 2.5 - 10,000 44,700 249,250
วิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ
(วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์)
2.5 - 10,000 38,800 269,250
วิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการร
(วิศวกรรมกระบวนการ)
2.5 - - 10,000 38,800 268,350
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น 2 - 10,000 45,050 243,050
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
(สมองกลฝังตัวอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและระบบเครือข่าย)
2 - 10,000 35,800 233,750
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
(วิทยาการข้อมูลและการบริหารงานระบบ)
2 - 10,000 35,800 233,750
หลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต (วท.บ.)
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมโมบายซอฟต์แวร์ 2 - - 10,000 42,750 212,750
เทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ท 2 - 10,000 29,100 190,600
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 2 - - 10,000 28,070 154,670
การตลาดยุคดิจิทัล (บธ.บ.) 2 - - 10,000 21,410 127,210
การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล (บธ.บ.) 2 - - 10,000 21,410 127,210
โลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม (บธ.บ.) 2 - - 10,000 21,410 127,210

แผนการเรียน เทียบโอน วันเสาร์-อาทิตย์ (สำหรับผู้จบ ปวส. หรือเทียบเท่า)

หลักสูตรและสาขาวิชา ระยะ เวลาเรียน (ปี) กองทุนกู้ยืม ค่าเล่าเรียน ปี 1 / เทอม 1 ค่าเล่าเรียน ตลอดหลักสูตร
Human Capital กยศ. กรอ. ชำระครั้งแรก ชำระส่วนที่เหลือ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.)
วิศวกรรมไฟฟ้า
(ไฟฟ้ากำลัง)
3 - 10,000 39,500 276,000
วิศวกรรมไฟฟ้า
(สื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์)
3 - 10,000 39,500 276,000
วิศวกรรมไฟฟ้า
(ควบคุมอุตสาหกรรมและเครื่องมือวัด)
3 - 10,000 39,500 276,000
วิศวกรรมเครื่องกล 2.5 - 10,000 40,650 259,250
วิศวกรรมโยธา 2.5 - 10,000 44,700 249,250
วิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ
(วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์)
2.5 - 10,000 46,200 266,150
วิศวกรรมกระบวนการและอุตสาหการ
(วิศวกรรมกระบวนการ)
2.5 - 10,000 46,200 266,150
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น 2 - 10,000 37,650 245,250
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
(สมองกลฝังตัวอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและระบบเครือข่าย)
2.5 - 10,000 35,800 234,750
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
(วิทยาการข้อมูลและการบริหารงานระบบ)
2.5 - 10,000 35,800 234,750
วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัตโนมัติ 1.5 - - - 10,000 39,950 160,850

รูปแบบการเรียนรายวิชาที่มีเรียนในวันเสาร์ทางคณะมีการจัดทำระบบบันทึก VDO ไว้ ให้นักศึกษาที่ขาดเรียน ควบคู่การเรียนการสอน Lecture ที่สอนสดตามปกติ ส่วนวันอาทิตย์เน้นการวิชาปฏิบัติการ​ และเก็บคะแนน

หมายเหตุ*

 • ค่าเล่าเรียน ชำระครั้งแรก ในวันลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ และ แบ่งชำระส่วนที่เหลือได้สูงสุด 4 ครั้ง หรือชำระให้ครบก่อนเปิดเทอมมิถุนายน 2564
 • หลักสูตรที่ได้รับสิทธิ Human Capital ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เมื่อเรียนจบ นักศึกษาได้ส่วนลดเงินต้น 30% และดอกเบี้ยอัตราพิเศษไม่เกิน 0.5% ต่อปี (รายละเอียดกองทุนกู้ยืม กยศ. และ กรอ. www.sl.mut.ac.th)
 • ค่าอุปกรณ์การแต่งกาย นักศึกษาชาย 325 บาท และนักศึกษาหญิง 170 บาท
 • ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรายวิชาที่นักศึกษาเลือกลงทะเบียน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save