สัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่ได้รับการอนุมัติหลักสูตร สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โดยสัตวแพทยสภา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก และโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่เพื่อการเรียนการสอน เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์มาตรฐานเพื่อให้บัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถพัฒนาทักษะ และเต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ในการรักษาจริง นอกจากนี้ยังได้เปิดสอนในสาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทักษะความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพควบคู่กันไปอีกด้วย

หลักสูตรที่เปิดสอน