การพยาบาลสัตว์
Veterinary Nursing

การพยาบาลสัตว์

          มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการให้บริการด้านสุขภาพสัตว์และการพยาบาล สัตว์ เน้นให้รอบรู้ ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถปฏิบัติงานช่วยสัตวแพทย์ได้เป็นอย่างดี บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา ทั้งนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เชื่อมั่นว่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ จะเป็นที่ต้องการอย่างมากในอนาคตอันใกล้นี้แน่นอน เพราะเป็นสาขาที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ในการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อดูแลสุขภาวะอย่างเป็นองค์รวมของสัตว์หลากหลายชนิดนั่นเอง

          ลักษณะที่โดดเด่นของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ คือ “มีความเป็นมืออาชีพทางด้านการพยาบาลสัตว์”  โดยผ่านกระบวนการหล่อหลอม ที่เน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะการปฏิบัติการพยาบาลสัตว์ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมุ่งสร้างประโยชน์ให้สังคมส่วนรวม

เนื้อหาการเรียนที่น่าสนใจ

 • Basic Pathology of Animals พยาธิวิทยาพื้นฐานในสัตว์
 • Pharmacology and Toxicology for Veterinary Nursing
  เภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางการพยาบาลสัตว์
 • Practice and Veterinary Nursing Care for Ruminant
  การฝึกปฏิบัติและการพยาบาลสัตว์เคี้ยวเอื้อง
 • Practice and Veterinary Nursing Care for Horse
  การฝึกปฏิบัติและการพยาบาลม้า
 • Practice and Veterinary Nursing Care for Small Animals
  การฝึกปฏิบัติและการพยาบาลสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก
 • Practice and Veterinary Nursing Care for Laboratory Animal and Exotic pet
  การฝึกปฏิบัติและการพยาบาลสัตว์ทดลองและสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ
 • Special Problem of Veterinary Nursing
  ปัญหาพิเศษทางการพยาบาลสัตว์
 • Professional Experiences in Veterinary Nursing care for Large Animals
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาลสัตว์ขนาดใหญ่

จบสาขานี้แล้วทํางานอะไร

 • การพยาบาลสัตว์ สุขภาพสัตว์ ครอบคลุมทั้งสัตว์เลี้ยง ปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
 • งานที่เกี่ยวข้องโดยตรงและทางอ้อมกับสุขภาพสัตว์ เช่น งานเกี่ยวกับการผลิตอาหารสัตว์
 • นักวิชาการและนักวิจัยด้านการพยาบาลสัตว์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • งานที่เกี่ยวข้องกับการเพาะพันธุ์สัตว์ เพื่อการวิจัยและอนุรักษ์
 • งานธุรกิจด้านการจัดการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ หรือเป็นเจ้าของโรงพยาบาลสัตว์ 
 • อาชีพอิสระ ธุรกิจส่วนตัว ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

คณะสัตวแพทยศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
การพยาบาลสัตว์
Bachelor of Science (B.Sc.)
Veterinary Nursing

หลักสูตรที่ได้การรับรองคุณวุฒิ จากสำนักงาน  

ก.พ.

4 ปี

ปกติ

4 ปี

สหกิจ

4 ปี

4 ปี

สหกิจ

เทียบโอน

วันธรรมดา

เทียบโอน

เสาร์-อาทิตย์

เทียบโอน

วันธรรมดา

เทียบโอน

เสาร์-อาทิตย์

กยศ.

กรอ.

Human Capital

0

จำนวนบัณฑิตของเรา​

เทอมที่ 1
จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
General Science
เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
Basic Organic Chemistry
ชีววิทยาทั่วไป
General Biology
การปฏิบัติบังคับควบคุมสัตว์
Animals Control Practice
พันธุศาสตร์และการผสมพันธุ์สัตว์
Animal Genetics and Breeding
เทอมที่ 2
การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการทำงาน
Social Skills Development for Career
พื้นฐานภาษาอังกฤษวิชาการ
Fundamental English for Academic Purposes
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Introduction to Computers
กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry
สัตววิทยาทั่วไป
General Zoology
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสัตว์
Animal Science and Technology
หลักโภชนาการและสุขศาสตร์น้ำนมในสัตว์
Principle Nutrition and Milk Hygiene in Animal
เทอมที่ 3
ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
English for Future Careers
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานในสัตว์
Basic Anatomy of Animals
สรีรวิทยาพื้นฐานในสัตว์
Basic Physiology of Animals
จุลชีววิทยาทางการพยาบาลสัตว์
Microbiology for Veterinary Nursing
ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาลสัตว์
Basic Skills in Veterinary Nursing
การฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลสัตว์ 1
Practice of Veterinary Nursing I
เทอมที่ 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
English for Future Careers
กายวิภาคศาสตร์พื้นฐานในสัตว์
Basic Anatomy of Animals
สรีรวิทยาพื้นฐานในสัตว์
Basic Physiology of Animals
จุลชีววิทยาทางการพยาบาลสัตว์
Microbiology for Veterinary Nursing
ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาลสัตว์
Basic Skills in Veterinary Nursing
การฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลสัตว์ 1
Practice of Veterinary Nursing I
เทอมที่ 2
ทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ
English Reading and Writing Skills
พยาธิวิทยาพื้นฐานในสัตว์
Basic Pathology of Animals
เภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางการพยาบาลสัตว์
Pharmacology and Toxicology for Veterinary Nursing
ปรสิตวิทยาทางการพยาบาลสัตว์
Parasitology for Veterinary Nursing
การจัดการและการพยาบาลสัตว์ขั้นต้น
Basic Nursing Management
การฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลสัตว์ 2
Practice of Veterinary Nursing II
เทอมที่ 3
วิชาเลือกเสรี
เทอมที่ 1
พื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Fundamental English Communication
โรคสำคัญในสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
Animal and Zoonosis Disease
ระบาดวิทยาทางการพยาบาลสัตว์
Epidemiology and Public Health for Veterinary Nursing
การให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด
Blood and Blood Components transfusion
หลักการถ่ายภาพรังสีและการอุลตร้าซาวด์
Principle of X-ray and Ultrasound Technique
วิสัญญีทางการพยาบาลสัตว์
Anesthesia for Veterinary Nursing
โลหิตวิทยาและจุลทรรศน์วินิจฉัยในสัตว์
Animal Hematology and Clinical Microscopy
การฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลสัตว์ 3
Practice of Veterinary Nursing III
เทอมที่ 2
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในที่ทำงาน
English Communication in the Workplace
จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสัตว์
Ethical and Legal Related to Animal Care
ระเบียบวิธีวิจัยทางการพยาบาลสัตว์
Research Methodology for Veterinary Nursing
การจัดการและการพยาบาลสัตว์ป่วยทางอายุรกรรม
Nursing Care of Veterinary Medicine
การจัดการและการพยาบาลสัตว์ป่วยทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู
Nursing Care of Veterinary Rehabilitation Medicine
การจัดการและการพยาบาลสัตว์ป่วยทางศัลยกรรม
Nursing Care of Veterinary Surgery
การจัดการและการพยาบาลสัตว์ป่วยฉุกเฉินและวิกฤต
Nursing Care of Veterinary Emergency and Crisis
การฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลสัตว์ 4
Practice of Veterinary Nursing IV
เทอมที่ 1
การฝึกปฏิบัติและการพยาบาลสัตว์เคี้ยวเอื้อง
Practice and Veterinary Nursing Care for Ruminant
การฝึกปฏิบัติและการพยาบาลม้า
Practice and Veterinary Nursing Care for Horse
การฝึกปฏิบัติและการพยาบาลสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก
Practice and Veterinary Nursing Care for Small Animals
การฝึกปฏิบัติและการพยาบาลสัตว์ทดลองและสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ
Practice and Veterinary Nursing Care for Laboratory Animal and Exotic pet
ปัญหาพิเศษทางการพยาบาลสัตว์
Special Problem of Veterinary Nursing
เทอมที่ 2
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาลสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่
Professional Experiences in Veterinary Nursing care for Large Animals
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาลสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก
Professional Experiences in Veterinary Nursing care for Small Animals
ฝึกงานทางการพยาบาลสัตว์
Training of Veterinary Nursing

ดาวน์โหลดแผนการเรียนฉบับเต็ม ได้ที่นี่

จ่ายครั้งแรก 10,000 บาท ตลอดหลักสูตร 4 ปี 327,350 บาท

ดูรายละเอียดค่าใช้จ่าย
4 ปี

Facilities

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save