มัดรวมหลักสูตรเทียบโอน ปวส. ต่อป.ตรี ของ MUT จบได้ใน 2 ปี

Published by ronnachut on

มัดรวมหลักสูตรเทียบโอน ปวส. ต่อป.ตรี ของ MUT จบได้ใน 2 ปี

หลักสูตรเทียบโอน ปวส. ต่อ ป.ตรี เป็นหลักสูตรที่น้อง ๆ สามารถนำรายวิชาและผลการเรียนในระดับ ปวส. มาเทียบโอนเข้ากับรายวิชาในระดับปริญญาตรีเพื่อศึกษาต่อ ซึ่งจะช่วยให้น้อง ๆ ไม่ต้องเสียเวลาเรียนรายวิชาที่เคยเรียนแล้ว ทำให้สามารถเรียนจบได้ไวขึ้นภายใน 2 ปี ถึง 2 ปีครึ่งเท่านั้น ปัจจุบัน MUT จัดแผนการเรียนให้เลือกทั้งแบบภาคปกติ (เรียนวันธรรมดา) และภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

และเมื่อได้ทำความรู้จักหลักสูตรเทียบโอน ปวส. ต่อ ป.ตรี กันพอสมควรแล้ว ในบทความนี้ภูมิใจนำเสนอหลักสูตรเทียบโอน ปวส. ต่อ ป.ตรี ของ MUT ที่เปิดรับสมัครในทุก ๆ ปี เพื่อให้น้อง ๆ ที่วางแผนจะเทียบโอน ปวส. ต่อ ป.ตรี สามารถเตรียมความพร้อมในการเลือกสาขาวิชาที่ตรงกับความต้องการได้

รวม 16 หลักสูตรเทียบโอน ปวส. ต่อ ป.ตรี ที่ MUT มีสาขาไหนน่าสนใจบ้าง?

สำหรับผู้ที่วางแผนว่าจะสมัครเรียนหลักสูตรเทียบโอน ปวส. ต่อ ป.ตรี ที่ MUT ในบทความนี้ เราได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไว้ให้แล้ว โดยให้รายละเอียดหลักสูตร ระยะเวลาในการเรียน แผนการเรียน การกู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษา และสาขาวิชาที่จบเทียบโอนได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้น้อง ๆ เตรียมตัวในการเลือกคณะในฝันได้ โดยมีทั้งหมด 16 หลักสูตร ดังนี้

 • วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 • วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
 • วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมควบคุมอุตสาหกรรมและเครื่องมือวัด
 • วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
 • วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
 • วศ.บ.วิศวกรรมกระบวนการเคมี
 • วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
 • วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน
 • วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
 • วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมโมบายซอฟต์แวร์
 • วท.บ. วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
 • วท.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ต
 • บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาดยุคดิจิทัล
 • บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล
 • บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกโลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม
 • บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการข้อมูลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ
 • บช.บ. บัญชีบัณฑิต

วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

เป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของระบบไฟฟ้ากำลัง และระบบการสื่อสาร โดยจะครอบคลุมตั้งแต่ การผลิตพลังงานไฟฟ้า โครงข่ายวงจรของระบบสายส่ง มาตรการความปลอดภัยทางไฟฟ้า การควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า และงานด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลัง เป็นต้น

แผนการเรียนที่เปิดและระยะเวลาเรียน

มีให้เลือกทั้งแผนการเรียนภาคปกติ (วันจันทร์-วันศุกร์) และภาคพิเศษ (วันเสาร์-วันอาทิตย์) ซึ่งน้อง ๆ สามารถเรียนจบหลักสูตรได้ภายในระยะเวลา 2 ปีครึ่ง รวมเรียนทั้งหมด 118 หน่วยกิต

การกู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษา

น้อง ๆ ที่ประสงค์ยื่นกู้ยืมกองทุนเพื่อแบ่งเบาภาระค่าเทอม สามารถยื่นกู้ กรอ. หรือกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต

สาขาวิชาที่จบเทียบโอนได้

สำหรับสาขาวิชาจบ ปวส. ที่น้อง ๆ สามารถนำมาใช้เทียบโอน ปวส. ต่อ ป.ตรี ในหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังได้ มีดังนี้

 • สาขาวิชาทางด้านไฟฟ้า 
 • อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม   
 • เทคนิคอุตสาหกรรม 
 • เครื่องกลช่างไฟฟ้า 
 • ไฟฟ้ากำลัง  
 • ไฟฟ้าช่างอุตสาหกรรม 
 • อิเล็กทรอนิกส์ 
 • เทคนิคคอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
 • เครื่องมือวัด

หากจบในสาขาวิชาที่เทียบเท่าอื่นๆ น้อง ๆ จะต้องผ่านเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล หรือการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการหลักสูตร จึงจะเข้าศึกษาต่อได้

วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับน้อง ๆ ที่ชื่นชอบเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรนี้คือ ใช่ !! เพราะน้อง ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบ การสร้าง และการประยุกต์ใช้งานวิศวกรรมไฟฟ้า ที่ผสมผสานกับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งนับว่าเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์กับการทำงานทั้งในภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และภาครัฐเป็นอย่างมาก

แผนการเรียนที่เปิดและระยะเวลาในการเรียน

มีให้เลือกทั้งแผนการเรียนภาคปกติ (วันจันทร์-วันศุกร์) และภาคพิเศษ (วันเสาร์-วันอาทิตย์) ซึ่งน้อง ๆ สามารถเรียนจบหลักสูตรได้ภายในระยะเวลา 2 ปีครึ่ง รวมเรียนทั้งหมด 118 หน่วยกิต

การกู้ยืมขอกองทุนเพื่อการศึกษา

น้อง ๆ ที่ประสงค์ยื่นกู้ยืมกองทุนฯ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าเทอม สามารถยื่นกู้ กรอ. หรือกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต 

สาขาวิชาจบที่ใช้เทียบโอนได้

สำหรับสาขาวิชาจบ ปวส. ที่น้อง ๆ สามารถนำมาใช้เทียบโอน ปวส. ต่อ ป.ตรี ในหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ ของ MUT ได้ มีดังนี้

 • สาขาวิชาทางด้านไฟฟ้า 
 • อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม   
 • เทคนิคอุตสาหกรรม 
 • เครื่องกลช่างไฟฟ้า 
 • ไฟฟ้ากำลัง  
 • ไฟฟ้าช่างอุตสาหกรรม 
 • อิเล็กทรอนิกส์ 
 • เทคนิคคอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
 • เครื่องมือวัด

หากจบในสาขาวิชาที่เทียบเท่าอื่นๆ น้อง ๆ จะต้องผ่านเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล หรือการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการหลักสูตร จึงจะเข้าศึกษาต่อได้

วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมควบคุมอุตสาหกรรมและเครื่องมือวัด

เชื่อว่าน้อง ๆ ส่วนใหญ่อาจจะยังไม่รู้จักหลักสูตรนี้สักเท่าไร เพราะในปัจจุบันมีเพียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MUT) มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวที่เปิดสอน โดยหลักสูตรนี้จะเป็นการรวมความรู้ด้านวิศวกรรมควบคุม (Control Engineering) และวิศวกรรมเครื่องมือวัด (Instrumentation Engineering) เข้าด้วยกัน

แผนการเรียนที่เปิดและระยะเวลาเรียน

มีให้เลือกทั้งแผนการเรียนภาคปกติ (วันจันทร์-วันศุกร์) และภาคพิเศษ (วันเสาร์-วันอาทิตย์) ซึ่งน้อง ๆ สามารถเรียนจบหลักสูตรได้ภายในระยะเวลา 2 ปีครึ่ง รวมเรียนทั้งหมด 118 หน่วยกิต

การกู้ยืมขอกองทุนเพื่อการศึกษา

น้อง ๆ ที่ประสงค์ยื่นกู้ยืมกองทุนฯ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าเทอม สามารถยื่นกู้ กรอ. หรือกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต 

สาขาวิชาจบที่ใช้เทียบโอนได้

สำหรับสาขาวิชาจบที่น้อง ๆ สามารถนำมาใช้เทียบโอน ปวส. ต่อ ป.ตรี ในหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมควบคุมอุตสาหกรรมและเครื่องมือวัดของ MUT ได้ มีดังนี้

 • สาขาวิชาทางด้านไฟฟ้า 
 • อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม   
 • เทคนิคอุตสาหกรรม 
 • เครื่องกลช่างไฟฟ้า 
 • ไฟฟ้ากำลัง  
 • ไฟฟ้าช่างอุตสาหกรรม 
 • อิเล็กทรอนิกส์ 
 • เทคนิคคอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีโทรคมนาคม 
 • เครื่องมือวัด

หากจบในหรือเลือกใช้สาขาวิชาที่เทียบเท่าอื่น ๆ โดยน้อง ๆ จะต้องผ่านเกณฑ์การวัดผลและการประเมินผล หรือการสอบสัมภาษณ์ จากคณะกรรมการหลักสูตร เพื่อจึงจะเข้าศึกษาต่อได้

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่มีความสนใจด้านการออกแบบเครื่องจักรกล ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบปรับอากาศ กลศาสตร์ของไหล โดยมีเนื้อหาการเรียนครอบคลุมตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงการวิจัยและพัฒนา หลักสูตรของ MUT จึงได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร แวดวงวิชาการ และกลุ่มธุรกิจ อุตสาหกรรมต่าง ๆ ทำให้ผู้เรียนสามารถมั่นใจได้ในหลักสูตรและความก้าวหน้าในสายอาชีพนี้ได้

แผนการเรียนที่เปิดและระยะเวลาในการเรียน

มีให้เลือกทั้งแผนการเรียนภาคปกติ (วันจันทร์-วันศุกร์) และภาคพิเศษ (วันเสาร์-วันอาทิตย์) ซึ่งน้อง ๆ สามารถเรียนจบหลักสูตรได้ภายในระยะเวลา 2 ปีครึ่ง รวมเรียน ทั้งหมด 119 หน่วยกิต

การกู้ยืมขอกองทุนเพื่อการศึกษา

น้อง ๆ ที่ประสงค์ยื่นกู้ยืมกองทุนฯ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าเทอม สามารถยื่นกู้ กรอ. หรือกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต

สาขาวิชาจบที่ใช้เทียบโอนได้

สำหรับสาขาวิชาจบ ปวส. ที่น้อง ๆ สามารถนำมาใช้เทียบโอน ปวส. ต่อ ป.ตรี ในหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ของ MUT ได้ มีดังนี้

 • เทคนิคยานยนต์ 
 • เครื่องกลช่างไฟฟ้า
 • เครื่องกลช่างยนต์ 
 • ช่างจักรกล 
 • ช่างเครื่องกล

หากจบในสาขาวิชาที่เทียบเท่าอื่นๆ น้อง ๆ จะต้องผ่านเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล หรือการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการหลักสูตร จึงจะเข้าศึกษาต่อได้

วศ.บ.วิศวกรรมโยธา

หากน้อง ๆ กำลังมองหาหลักสูตรที่สามารถสร้างความมั่นคงในอนาคต วิศวกรรมโยธาก็นับว่าเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์เป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นศาสตร์วิศวกรรมที่เก่าแก่ที่สุดแล้ว ยังเป็นศาสตร์ที่มีความจำเป็นในทุกยุคสมัย ทำให้มั่นใจได้เลยว่า เรียนจบมาแล้วมีงานทำอย่างแน่นอน

แผนการเรียนที่เปิดและระยะเวลาในการเรียน

มีให้เลือกทั้งแผนการเรียนภาคปกติ (วันจันทร์-วันศุกร์) และภาคพิเศษ (วันเสาร์-วันอาทิตย์) ซึ่งน้อง ๆ สามารถเรียนจบหลักสูตรได้ภายในระยะเวลา 2 ปีครึ่ง รวมเรียนทั้งหมด 113 หน่วยกิต

การกู้ยืมขอกองทุนเพื่อการศึกษา

น้อง ๆ ที่ประสงค์ยื่นกู้ยืมกองทุนฯ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าเทอม สามารถยื่นกู้ กรอ. หรือกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต

สาขาที่ใช้ในการเทียบโอนได้

สำหรับสาขาวิชาจบ ปวส. ที่น้อง ๆ สามารถนำมาใช้เทียบโอน ปวส. ต่อ ป.ตรี ในหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมโยธาของ MUT ได้ มีดังนี้

 • ช่างก่อสร้าง
 • ช่างสำรวจโยธา 
 • ช่างเขียนแบบโยธา

หากจบในสาขาวิชาที่เทียบเท่าอื่นๆ น้อง ๆ จะต้องผ่านเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล หรือการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการหลักสูตร จึงจะเข้าศึกษาต่อได้

วศ.บ.วิศวกรรมกระบวนการเคมี

หากน้อง ๆ สนใจเรียนในหลักสูตรที่ได้พัฒนาทั้ง Hard Skill & Soft Skill เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในอนาคต หลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการจะช่วยเสริมทักษะเหล่านี้ให้กับน้อง ๆ ได้เป็นอย่างดี เพราะนอกจากน้อง ๆ จะได้เรียนรู้เนื้อหาเชิงทฤษฎีในห้องเรียนแล้ว ยังมีการทำ Workshop เพื่อเสริมทักษะที่จำเป็นสำหรับสายงานวิศวกรรมกระบวนการอีกด้วย

แผนการเรียนที่เปิดและระยะเวลาในการเรียน

มีให้เลือกทั้งแผนการเรียนภาคปกติ (วันจันทร์-วันศุกร์) และภาคพิเศษ (วันเสาร์-วันอาทิตย์) ซึ่งน้อง ๆ สามารถเรียนจบหลักสูตรได้ภายในระยะเวลา 2 ปีครึ่ง รวมเรียนทั้งหมด 118 หน่วยกิต

การกู้ยืมขอกองทุนเพื่อการศึกษา

น้อง ๆ ที่ประสงค์ยื่นกู้ยืมกองทุนฯ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าเทอม สามารถยื่นกู้ กรอ. หรือกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต

สาขาวิชาจบที่ใช้เทียบโอนได้

สำหรับสาขาวิชาจบ ปวส. ที่น้อง ๆ สามารถนำมาใช้เทียบโอน ปวส. ต่อ ป.ตรี ในหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมกระบวนการ ของ MUT ได้ มีดังนี้

 • เครื่องกล 
 • ช่างอุตสาหกรรม
 • ช่างกลโรงงาน
 • เทคนิคการผลิต 
 • อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 • เทคนิคอุตสาหกรรม

หากจบในสาขาวิชาที่เทียบเท่าอื่นๆ น้อง ๆ จะต้องผ่านเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล หรือการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการหลักสูตร จึงจะเข้าศึกษาต่อได้

วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ หรือหลักสูตรปั้นวิศวกรโรงงาน เป็นหลักสูตรที่น้อง ๆ จะได้ศึกษาความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์วิศวกรรมทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในอุตสาหกรรมไปจนถึงการจัดส่งผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภค จึงเป็นสายอาชีพที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงงานในภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืน นับเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่เรียนจบไปแล้วมีงานทำแน่นอน

แผนการเรียนที่เปิดและระยะเวลาในการเรียน

มีให้เลือกทั้งแผนการเรียนภาคปกติ (วันจันทร์-วันศุกร์) และภาคพิเศษ (วันเสาร์-วันอาทิตย์) ซึ่งน้อง ๆ สามารถเรียนจบหลักสูตรได้ภายในระยะเวลา 2 ปีครึ่ง รวมเรียนทั้งหมด 118 หน่วยกิต

การกู้ยืมขอกองทุนเพื่อการศึกษา

น้อง ๆ ที่ประสงค์ยื่นกู้ยืมกองทุนฯ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าเทอม สามารถยื่นกู้ กรอ. หรือกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต

สาขาวิชาจบที่ใช้เทียบโอนได้

สำหรับสาขาวิชาที่น้อง ๆ สามารถนำมาใช้ในการเทียบโอน ปวส. ต่อป.ตรี ในหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ ของ MUTได้ มีดังนี้

 • เครื่องกล 
 • ช่างอุตสาหกรรม
 • ช่างกลโรงงาน
 • เทคนิคการผลิต 
 • อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 • เทคนิคอุตสาหกรรม

หากจบในสาขาวิชาที่เทียบเท่าอื่นๆ น้อง ๆ จะต้องผ่านเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล หรือการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการหลักสูตร จึงจะเข้าศึกษาต่อได้

วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน

เป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์สำหรับน้อง ๆ ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการออกแบบ การวิเคราะห์ การสร้าง และการควบคุมเครื่องจักร กระบวนการ รวมถึงระบบการผลิตอัตโนมัติ โดยหลักสูตรนี้เป็นการผสมผสานศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน ทำให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้เนื้อหาที่มีความหลากหลาย และเพิ่มโอกาสในการทำงานในอนาคตได้มากขึ้น

แผนการเรียนที่เปิดและระยะเวลาในการเรียน

มีให้เลือกทั้งแผนการเรียนภาคปกติ (วันจันทร์-วันศุกร์) และภาคพิเศษ (วันเสาร์-วันอาทิตย์) ซึ่งน้อง ๆ สามารถเรียนจบหลักสูตรได้ภายในระยะเวลา 2 ปีครึ่ง รวมเรียน ทั้งหมด 110 หน่วยกิต

การกู้ยืมขอกองทุนเพื่อการศึกษา

น้อง ๆ ที่ประสงค์ยื่นกู้ยืมกองทุนฯ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าเทอม สามารถยื่นกู้ กรอ. หรือกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต

สาขาวิชาจบที่ใช้เทียบโอนได้

สำหรับสาขาวิชาจบ ปวส.ที่น้อง ๆ สามารถนำมาใช้เทียบโอน ปวส. ต่อ ป.ตรี ในหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชันของ MUT ได้ มีดังนี้

 • อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
 • เครื่องกล 
 • การควบคุมเครื่องมือวัด 
 • ระบบออโตเมชั่น 
 • การสื่อสาร 
 • ระบบไฟฟ้า และไฟฟ้ากำลัง 
 • เมคคาทรอนิกส์  
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

หากจบในสาขาวิชาที่เทียบเท่าอื่นๆ น้อง ๆ จะต้องผ่านเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล หรือการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการหลักสูตร จึงจะเข้าศึกษาต่อได้

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้วิชาพื้นฐานที่ครอบคลุมทั้ง Software, Hardware และ Network รวมถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไปจนถึงความรู้ขั้นสูง ในการสร้างระบบอัจฉริยะหรือนวัตกรรมแหวกแนวต่าง ๆ

แผนการเรียนที่เปิดและระยะเวลาในการเรียน

มีให้เลือกทั้งแผนการเรียนภาคปกติ (วันจันทร์-วันศุกร์) และภาคพิเศษ (วันเสาร์-วันอาทิตย์) ซึ่งน้อง ๆ สามารถเรียนจบหลักสูตรได้ภายในระยะเวลา 2 ปีเมื่อเลือกเรียนภาคปกติ และ 2 ปีครึ่งเมื่อเลือกเรียนในภาคพิเศษ

การกู้ยืมขอกองทุนเพื่อการศึกษา

น้อง ๆ ที่ประสงค์ยื่นกู้ยืมกองทุนฯ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าเทอม สามารถยื่นกู้ กรอ. หรือกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต

สาขาวิชาจบที่ใช้เทียบโอนได้

สำหรับสาขาวิชาจบ ปวส. ที่น้อง ๆ สามารถนำมาใช้เทียบโอน ปวส. ต่อ ป.ตรี ในหลักสูตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ของ MUT ได้ มีดังนี้

 • สาขาทางด้านคอมพิวเตอร์  
 • ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
 • เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
 • อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
 • เทคนิคอุตสาหกรรม

หากจบในสาขาวิชาที่เทียบเท่าอื่นๆ น้อง ๆ จะต้องผ่านเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล หรือการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการหลักสูตร จึงจะเข้าศึกษาต่อได้

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมโมบายซอฟต์แวร์

ใครที่มีความฝัน อยากออกแบบหรือพัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ต้องห้ามพลาดหลักสูตรนี้ เพราะนอกจากน้อง ๆ จะได้วิเคราะห์และออกแบบแอปพลิเคชันแล้ว ยังมีโอกาสได้พัฒนาโปรแกรมสำหรับระบบปฏิบัติการต่าง ๆ รวมถึงการออกแบบ UX/UI ซึ่งเป็นสกิลที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดแรงงาน

แผนการเรียนที่เปิดและระยะเวลาในการเรียน

มีให้เลือกเฉพาะแผนการเรียนภาคปกติ (วันจันทร์-วันศุกร์) ซึ่งน้อง ๆ สามารถเรียนจบหลักสูตรได้ภายในระยะเวลา 2 ปี รวมเรียนทั้งหมด 81 หน่วยกิต

การกู้ยืมขอกองทุนเพื่อการศึกษา

น้อง ๆ ที่ประสงค์ยื่นกู้ยืมกองทุนฯ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าเทอม สามารถยื่นกู้ กยศ. หรือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

สาขาวิชาจบที่ใช้เทียบโอนได้

สำหรับสาขาวิชาจบ ปวส. ที่น้อง ๆ สามารถนำมาใช้เทียบโอน ปวส. ต่อ ป.ตรี ในหลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมโมบายซอฟต์แวร์ ของ MUTได้ มีดังนี้

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
 • เทคนิคอุตสาหกรรม
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หรือเลือกใช้สาขาวิชาที่เทียบเท่าอื่น ๆ โดยน้อง ๆ จะต้องผ่านเกณฑ์การวัดผลและการประเมินผล หรือการสอบสัมภาษณ์ จากคณะกรรมการหลักสูตร เพื่อเข้าศึกษา

วท.บ. วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

สำหรับน้อง ๆ ที่มีความสนใจเกี่ยวกับวิศวกรรมเครือข่ายและไซเบอร์ รวมถึงอยากเรียนในหลักสูตรที่มีความท้าทายและแปลกใหม่ต่างไปจากสาขาอื่น ๆ หลักสูตรนี้ก็นับว่ามีความสนใจอยู่ไม่น้อย เพราะเป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่รุนแรงมากขึ้น โดยในสาขาวิชานี้ น้อง ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย นอกจากนี้น้อง ๆ จะยังได้ลงมือทดลองเจาะระบบต่าง ๆ ด้วยตัวเอง เพื่อวิเคราะห์ช่องโหว่ในการแฮคข้อมูล และสร้างระบบรักษาความปลอดภัยที่แข็งแรงมากขึ้น

แผนการเรียนที่เปิดและระยะเวลาเรียน

มีให้เลือกเฉพาะแผนการเรียนภาคปกติ (วันจันทร์-วันศุกร์) ซึ่งน้อง ๆ สามารถเรียนจบหลักสูตรได้ภายในระยะเวลา 2 ปี

การกู้ยืมขอกองทุนเพื่อการศึกษาการขอกองทุน

น้อง ๆ ที่ประสงค์ยื่นกู้ยืมกองทุนฯ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าเทอม สามารถยื่นกู้ กรอ. หรือกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต

สาขาวิชาจบที่ใช้เทียบโอนได้

สำหรับสาขาวิชาจบ ปวส. ที่น้อง ๆ สามารถนำมาใช้เทียบโอน ปวส. ต่อ ป.ตรี ในหลักสูตร วท.บ. วิศวกรรมเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ MUT ได้ มีดังนี้

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
 • อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
 • เทคนิคอุตสาหกรรม 
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หากจบในสาขาวิชาที่เทียบเท่าอื่นๆ น้อง ๆ จะต้องผ่านเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล หรือการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการหลักสูตร จึงจะเข้าศึกษาต่อได้

วท.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ต

สำหรับน้อง ๆ ที่มีความฝันอยากเป็นนักสร้างเกม ออกแบบตัวการ์ตูนหรือคาแรคเตอร์ รวมถึงออกแบบสื่อออนไลน์ต่าง ๆ หลักสูตรนี้น่าจะเป็นหลักสูตรที่โดนใจน้อง ๆ อย่างแน่นอน เพราะนอกจากเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบศิลปะแล้ว ยังมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ศิลปะเฉพาะตัวที่เข้ากับยุคสมัยได้

แผนการเรียนที่เปิดและระยะเวลาในการเรียน

มีให้เลือกเฉพาะแผนการเรียนภาคปกติ (วันจันทร์-วันศุกร์) ซึ่งน้อง ๆ สามารถเรียนจบหลักสูตรได้ภายในระยะเวลา 2 ปี

การกู้ยืมขอกองทุนเพื่อการศึกษาการขอกองทุน

น้อง ๆ ที่ประสงค์ยื่นกู้ยืมกองทุนฯ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าเทอม สามารถยื่นกู้ กรอ. หรือกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต

สาขาวิชาจบที่ใช้เทียบโอนได้

สำหรับสาขาวิชาที่น้อง ๆ สามารถนำมาใช้เทียบโอน ปวส. ต่อ ป.ตรี ในหลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ตของ MUT ได้ มีดังนี้

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 • อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
 • เทคนิคอุตสาหกรรม 
 • คอมพิวเตอร์กราฟิก

หากจบในสาขาวิชาที่เทียบเท่าอื่นๆ น้อง ๆ จะต้องผ่านเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล หรือการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการหลักสูตร จึงจะเข้าศึกษาต่อได้

บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล

เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับน้อง ๆ ที่มีความฝัน อยากจะสร้างธุรกิจเป็นของตัวเอง รวมถึงน้อง ๆ ที่เตรียมจะรับช่วงต่อธุรกิจของพ่อแม่ โดยมุ่งเน้นให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบธุรกิจ รวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล นอกจากนี้ยังมีการนำความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้แก่น้อง ๆ อีกด้วย

แผนการเรียนที่เปิดและระยะเวลาเรียน

มีให้เลือกเฉพาะแผนการเรียนภาคพิเศษ โดยในหลักสูตรนี้จะเรียนเฉพาะวันอาทิตย์เพียงวันเดียวเท่านั้น ซึ่งน้อง ๆ สามารถเรียนจบหลักสูตรได้ภายในระยะเวลา 2 ปีครึ่ง รวมเรียนทั้งหมด 76 หน่วยกิต

การกู้ยืมขอกองทุนเพื่อการศึกษา

น้อง ๆ ที่ประสงค์ยื่นกู้ยืมกองทุนฯ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าเทอม สามารถยื่นกู้ กยศ. หรือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

สาขาวิชาจบที่ใช้เทียบโอนได้

สำหรับสาขาวิชาจบปวส. ที่น้อง ๆ สามารถนำมาใช้เทียบโอน ปวส. ต่อ ป.ตรี ในหลักสูตร บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาดยุคดิจิทัลของ MUT ได้ มีดังนี้

 • สาขาการตลาด การจัดการ
 • การจัดอุตสาหกรรม
 • นิเทศศาสตร์สารสนเทศ
 • การจัดการโลจิสติกส์ 
 • การเงินและการธนาคาร

หากจบในสาขาวิชาที่เทียบเท่าอื่นๆ น้อง ๆ จะต้องผ่านเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล หรือการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการหลักสูตร จึงจะเข้าศึกษาต่อได้

บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาดยุคดิจิทัล

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาดยุคดิจิทัล นับเป็นหลักสูตรที่ช่วยให้น้อง ๆ มีพื้นฐานที่ดีเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการทำการตลาดอย่างรู้เท่าทันในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล   ซึ่งน้อง ๆ จะได้ฝึกสร้างแผนธุรกิจที่ใช้งานได้จริงระหว่างเรียน โดยจะมีคณาจารย์คอยดูแลและให้คำแนะนำตั้งแต่ปี 1 จนจบการศึกษา

แผนการเรียนที่เปิดและระยะเวลาเรียน

มีให้เลือกเฉพาะแผนการเรียนภาคพิเศษ โดยในหลักสูตรนี้จะเรียนเฉพาะวันอาทิตย์เพียงวันเดียวเท่านั้น ซึ่งน้อง ๆ สามารถเรียนจบหลักสูตรได้ภายในระยะเวลา 2 ปีครึ่ง รวมเรียนทั้งหมด 76 หน่วยกิต

การกู้ยืมขอกองทุนเพื่อการศึกษา

น้อง ๆ ที่ประสงค์ยื่นกู้ยืมกองทุนฯ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าเทอม สามารถยื่นกู้ กยศ.. หรือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

สาขาวิชาจบที่ใช้เทียบโอนได้

สำหรับสาขาวิชาจบ ปวส. ที่น้อง ๆ สามารถนำมาใช้เทียบโอน ปวส. ต่อ ป.ตรี ในหลักสูตร บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาดยุคดิจิทัล ได้ มีดังนี้

 • สาขาการตลาด การจัดการ
 • การจัดอุตสาหกรรม
 • นิเทศศาสตร์สารสนเทศ
 • การจัดการโลจิสติกส์ 
 • การเงินและการธนาคาร

หรือเลือกใช้สาขาวิชาที่เทียบเท่าอื่น ๆ โดยน้อง ๆ จะต้องผ่านเกณฑ์การวัดผลและการประเมินผล หรือการสอบสัมภาษณ์ จากคณะกรรมการหลักสูตร เพื่อเข้าศึกษา

บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกโลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม

หลักสูตรนี้เน้นปลูกฝังความรู้และประสบการณ์ด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ภาษี กฎหมายที่เกี่ยวข้อง วิธีคิดระวาง และนโยบายยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ตลอดจนการจัดการคลังสินค้า น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการไปจนถึงการเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการ ทำให้สามารถทำงานได้ทั้งในฝ่ายการผลิต ฝ่ายควบคุมการผลิต ฝ่ายวิเคราะห์และออกแบบระบบงานผลิต ไปจนถึงการจัดระบบคุณภาพ ซึ่งนับว่ามีความหลากหลายของสายงานเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีความต้องการกำลังคนด้านนี้อย่างต่อเนื่อง ทำให้มั่นใจได้เลยว่า เรียนจบไปมีงานทำแน่นอน

แผนการเรียนที่เปิดและระยะเวลาในการเรียน

มีให้เลือกเฉพาะแผนการเรียนภาคพิเศษ โดยในหลักสูตรนี้จะเรียนเฉพาะวันอาทิตย์เพียงวันเดียวเท่านั้น ซึ่งน้อง ๆ สามารถเรียนจบหลักสูตรได้ภายในระยะเวลา 2 ปีครึ่ง รวมเรียนทั้งหมด 76 หน่วยกิต

การกู้ยืมขอกองทุนเพื่อการศึกษา

น้อง ๆ ที่ประสงค์ยื่นกู้ยืมกองทุนฯ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าเทอม สามารถยื่นกู้ กยศ. หรือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

สาขาวิชาจบที่ใช้เทียบโอนได้

สำหรับสาขาวิชาจบปวส. ที่น้อง ๆ สามารถนำมาใช้เทียบโอน ปวส. ต่อ ป.ตรี ในหลักสูตร บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกโลจิสติกส์สากลและการจัดการอุตสาหกรรม ของ MUTได้ มีดังนี้

 • สาขาการตลาด การจัดการ
 • การจัดอุตสาหกรรม
 • นิเทศศาสตร์สารสนเทศ
 • การจัดการโลจิสติกส์ 
 • การเงินและการธนาคาร

หากจบในสาขาวิชาที่เทียบเท่าอื่นๆ น้อง ๆ จะต้องผ่านเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล หรือการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการหลักสูตร จึงจะเข้าศึกษาต่อได้

บช.บ. บัญชีบัณฑิต

หลักสูตรนี้เน้นให้ผู้เรียนทำความเข้าใจหลักการทางบัญชี การเคลื่อนไหวของเงินในองค์กร และการติดตามรายรับ-รายจ่าย เพื่อการวางแผนจัดการองค์กรต่อไป ผู้เรียนสามารถออกแบบและกำหนดความเป็นไปในการใช้จ่าย รวมถึงการบริหารสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทได้ ที่สำคัญน้อง ๆ จะได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานทางบัญชี ไปจนถึงการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวทางบัญชี และการบริหารงานบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ

แผนการเรียนที่เปิดและระยะเวลาในการเรียน

มีให้เลือกเฉพาะแผนการเรียนภาคพิเศษ โดยในหลักสูตรนี้จะเรียนเฉพาะวันอาทิตย์เพียงวันเดียวเท่านั้น ซึ่งน้อง ๆ สามารถเรียนจบหลักสูตรได้ภายในระยะเวลา 2 ปีครึ่ง ทั้งหมด 76 หน่วยกิต

การกู้ยืมขอกองทุนเพื่อการศึกษา

น้อง ๆ ที่ประสงค์ยื่นกู้ยืมกองทุนฯ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าเทอม สามารถยื่นกู้ กรอ. หรือกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต

สาขาวิชาจบที่ใช้เทียบโอนได้

สำหรับสาขาวิชาจบ ปวส. ที่น้อง ๆ สามารถนำมาใช้เทียบโอน ปวส. ต่อ ป.ตรี ในหลักสูตร บช.บ. บัญชีบัณฑิตของ MUT ได้ มีดังนี้

 • ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
 • สาขาวิชาการบัญชี

หากจบในสาขาวิชาที่เทียบเท่าอื่นๆ น้อง ๆ จะต้องผ่านเกณฑ์การวัดผลและประเมินผล หรือการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการหลักสูตร จึงจะเข้าศึกษาต่อได้

อยากสมัครเรียนหลักสูตรเทียบโอน ปวส. ต่อ ป.ตรี ต้องทำยังไง?

สำหรับน้อง ๆ ที่จบ ปวส. มาแล้วสนใจหลักสูตรเทียบโอน ปวส. ต่อ ป.ตรี เมื่อเลือกหลักสูตรที่ต้องการได้แล้ว แต่ไม่รู้ว่าจะต้องสมัครที่ไหน หรือเตรียมเอกสารอะไรบ้าง แคปข้อมูลในส่วนนี้เก็บไว้ และทำตามได้เลย! โดยขั้นตอนในการสมัครมีดังนี้ 

 • สมัครเรียนผ่านเว็บไซต์ www.mut.ac.th แจ้งข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
 • ลงทะเบียนเรียนด้วยตัวเองที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาคาร MII สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ เปิดรับสมัคร-ลงทะเบียน ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด 9:00-17:00 น.
 • ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ (แจ้งความประสงค์ ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ กับเจ้าหน้าที่ 02-988-4021-24 ได้ทุกวัน)
 • ค่าสมัคร 300 บาท สามารถชำระผ่านธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือ ที่มหาวิทยาลัยฯ

เอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

 • รูปถ่าย หน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ชุด

(กรณีกำลังศึกษาอยู่เทอมสุดท้าย สามารถยื่นใบรับรองเกรด 5 เทอม (วุฒิ ม.6/ปวช.) หรือ 3 เทอม (วุฒิ ปวส.)ได้)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง 1 ชุด
 • ใบรับรองแพทย์ จาก โรงพยาบาลหรือคลินิก
 • นักศึกษาชาย สำเนาใบสำคัญทางทหาร(สด.9) 1 ชุด

หมายเหตุ

 • เอกสารสำเนาขนาด A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
 • กรณีผู้สมัครมีการเปลี่ยนชื่อ–สกุล ที่ไม่ตรงกับเอกสารการสำเร็จการศึกษา หรือเอกสารขึ้นทะเบียน ให้แนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 2 ชุด

สรุปหลักสูตรเทียบโอน ปวส. ต่อ ป.ตรี ที่ MUT

และทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ก็คือ 16 หลักสูตรเทียบโอน ปวส. ต่อ ป.ตรี ที่ MUT รวบรวมมาแนะนำให้น้อง ๆ ได้ทำความรู้จักและเตรียมความพร้อมกัน ซึ่งแต่ละหลักสูตรก็มีจุดเด่น และเนื้อหาการเรียนที่ยาก-ง่ายแตกต่างกันไป ดังนั้น ก่อนที่น้อง ๆ จะเลือกสมัครเรียนจึงควรสำรวจตัวเองให้ดีก่อนว่า เป็นคณะหรือสาขาที่เราชื่นชอบ หรือหลงใหลพอที่จะใช้เวลาทั้งชีวิตกับมันได้หรือไม่ เพื่อน้อง ๆ จะได้เรียนอย่างมีความสุข และไม่ต้องซิ่วไปเรียนที่อื่นให้เสียเวลา สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจสมัครเรียนที่ MUT หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อกับ MUT ได้ที่

 • สำนักประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ โทร.02-988-3650-66 ต่อ 1105-7 สายตรง 02-988-4021-24 หรือ https://www.facebook.com/mutmahanakorn
 • สำนักทะเบียน 02-988-3650-66 ต่อ 2312-14 หรือ https://www.facebook.com/mutregoffice
 • ฝ่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 02-988-3650-66 ต่อ 2323, 2324 สายตรง 02-988-4035 หรือ https://www.facebook.com/studentloanMUT

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save